Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Susū Mai Ia ma Maliu Mai i le Konafesi

Susū Mai Ia ma Maliu Mai i le Konafesi

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

Ia tatou faalogologo atu ma le toto’a i savali …, ina ia tatou maua le Agaga o le Alii ma maua ai le malamalama o loo finagalo o Ia tatou te maua.

I la’u lava vaavaai atu, ua faatumulia nofoa uma—vagana ai ni nai nofoa laiti i o’u tua atu. O loo i ai le avanoa mo le faaleleia atili. O se faaaloalo lea mo i latou atonu ua fai si tuai mai, ona o le pisi o le alatele, e sue ai se nofoa pe a taunuu mai.

O se aso sili lenei—le aso o le konafesi. Ua tatou faalogologo atu i se aufaipese matagofie o lagiina se musika maoae. O taimi uma lava ou te faalogo ai i le aufaipese pe faalogo ai i le okeni po o le piano, ou te mafaufau ai lava i lo’u tina, o lē sa fai mai, “Ou te fiafia i mea uma ua tuuina atu ia te oe, o faailoga uma ua e patipatia, ma galuega uma ua e faia. Na pau lava lo’u faanoanoaga ona e te le’i faaauauina le piano.” Faafetai, Tina. Maimau e pe ana ou faia.

Se mea ina a lelei, o’u uso e ma tuafafine, o le faafeiloai atu ia te outou i le Konafesi Aoao Lona 182 Faaleafatausaga o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai.

Talu mai la tatou feiloaiga i le ono masina talu ai, ua tolu malumalu fou ua faapaiaina, ma le malumalu e tasi ua toe faapaiaina. I le masina o Me, sa ou maua ai le avanoa e faapaiaina ai le Malumalu matagofie o Kansas City Misuri, ma sa ou matamata i le faafiafiaga faaleaganuu na faia ai. O le a ou auiliilia lena faafiafiaga i la’u tautalaga i le taeao a taeao.

I le masina o Iuni, sa faapaiaina ai e Peresitene Dieter F. Uchtdorf le malumalu ua loa ona faatalitali i ai o Manaus, Pasila, ae o le amataga o Setema na toe faapaiaina ai e Peresitene Henry B. Eyring le malumalu faatoa toe faafou i Benos Aires, Atenitina, o se malumalu sa ou maua le avanoa e faapaiaina ai i le toeitiiti atoa le 27 tausaga talu ai. Ua faatoa lua vaiaso talu ai, na faapaiaina ai e Peresitene Boyd K. Packer le Malumalu matagofie o Brigham City Temple i lona nuu moni na soifua ma ola a’e ai.

E pei ona ou ta’ua muamua, e leai lava se fale e fausia e le Ekalesia e sili atu ona taua nai lo se malumalu, ma ua tatou fiafia ua 139 malumalu ua faaaogaina i le lalolagi atoa, ma le isi 27 ua faasilasila atu pe o loo fausiaina nei. Tatou te faafetai lava mo nei maota paia ma faamanuiaga ua latou aumaia i o tatou olaga.

O le taeao nei ou te fiafia e faasilasila atu isi malumalu e lua, o le a fausia i masina ma tausaga a sau, i nofoaga nei: Tucson, Arizona; ma Arequipa, Peru. O auiliiliga e faatatau i nei malumalu o le a tuuina atu i le lumanai pe a maua mai faamaoniga o pemita e tatau ai.

Uso e ma tuafafine, o le a ou liliu atu nei i se isi mataupu—ua ta’ua, o le auaunaga faamisiona.

Ua umi se taimi o faatagaina e le Au Peresitene Sili ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua ia alii talavou mai ni atunuu patino e auauna atu pe a atoa le ta’i 18 o tausaga pe a agavaa, gafatia, faauu mai aoga maualuga ma faaalia lo latou naunau faamaoni e faamisiona. Sa avea o se aiaiga faavae patino a se atunuu ma sa faatagaina ai le fia afe o alii talavou e faatinoina ni misiona faamamaluina ma faataunuuina ai foi a latou matafaioi faamiliteli e manaomia faapea foi avanoa faaleaoaoga.

Sa lelei lo tatou aafiaga ma nei faifeautalai ta’i 18 tausaga le matutua. E lipotia mai foi e o latou peresitene o misiona lo latou usiusitai, faamaoni, faatagata matutua, ma lo latou auauna atu ma le mataalia e faapei foi faifeau faamisiona matutua e galulue i na lava misiona. O lo latou faamaoni, usiusitai ma le faatagata matutua, ua mafua ai ona matou mananao i lena lava faiga ia vave faatino le auaunaga faafaifeautalai mo alii talavou uma tusa lava po o fea le atunuu e o mai ai.

Ou te fiafia e faasilasila atu ua amata nei loa lava, o alii talavou uma e agavaa ma gafatia, o e ua faauu mai aoga maualuga pe o isi aoga e tutusa ma le maualuga lena, tusa lava po o fea e nonofo ai, o le a maua le avanoa lena e fautuaina atu ai mo le galuega faafaifeautalai e amata i le 18 tausaga, ae le o le 19. Ou te le o faapea atu o alii talavou uma o le a—pe ua tatau—ona auauna atu i le vave lena. Ae, e faalagolago lava i tulaga o tagata taitoatasi, faapea foi ona faalagolago i le naunautaiga o taitai perisitua, ae ua i ai nei le avanoa lena.

A o matou manatunatu loloto ma le agaga tatalo i le matutua o alii talavou e mafai ai ona amata le galuega faafaifeautalai, sa matou mafaufau foi i le matutua e mafai ai ona auauna atu se tamaitai talavou. O le asō, ua ou fiafia e faasilasila atu, o tamaitai talavou e gafatia, ma agavaa ma ua i ai le manao e faamisiona, e mafai ona fautuaina atu mo le galuega faafaifeautalai e amata i le 19 tausaga, nai lo le 21.

Matou te faamautu atu o le galuega faafaifeautalai o se tiute faaleperisitua—ma e matou te uunaia alii talavou uma o e ua agavaa ma gafatia i le tino ma le mafaufau, ina ia tali atu i le valaau e auauna atu. E toatele tamaitai talavou o loo auauna atu foi, ae e le o noatia i latou i lalo o le poloaiga lea e tasi e auauna atu e pei o alii talavou. Peitai, matou te faamautinoa atu o tuafafine talavou o le Ekalesia, ua latou faia se saofaga taua i le avea ai o ni faifeautalai, ma e matou te taliaina foi la latou auaunaga.

O le a tatou manaomiaina pea lava pea nisi ulugalii matutua se toatele. A mafai i o outou tulaga o i ai, afai ua tatau ona e litaea, ma mafai i lou soifua maloloina, ou te fautuaina outou ia faaavanoaina outou lava mo le galuega faafaifeautalai faamisiona. O le a taufai maua e le tane ma le ava le olioli tele a’o la auauna atu faatasi i fanau a lo tatou Tama.

O lenei o’u uso e ma tuafafine, ia tatou faalogologo atu ma le toto’a i savali o le a tuuina mai i nei aso e lua, ina ia tatou maua le Agaga o le Alii ma maua ai le malamalama o loo finagalo o Ia tatou te maua. Ia avea lena ma o tatou aafiaga, ou te tatalo ai, i le suafa o Iesu Keriso, amene.