Laktawan ang main navigation
Oktubre 2012 | Unsa May Ikahatag sa Tawo nga Arang Ikabawi Niya sa Iyang Kinabuhi?

Unsa May Ikahatag sa Tawo nga Arang Ikabawi Niya sa Iyang Kinabuhi?

Oktubre 2012 Kinatibuk-ang Komperensya

Kinahanglang biyaan ang tanan natong sala, gamay o dako, alang sa ganti nga kinabuhing dayon sa Amahan.

Ang Manluluwas nangutana sa Iyang mga tinun-an: “Unsa May Ikahatag sa Tawo nga Arang Ikabawi Niya sa Iyang Kinabuhi?”1

Mao ning pangutanaha ang gitudlo sa akong amahan nga hunahunaon gayud dugay na. Sa akong pagdako, gitahasan ko sa akong ginikanan og buhaton diha sa balay ug gibayaran ko sa pagtrabaho. Gamiton nako ang kwarta nga kapin sa 50 sentabos kada semana sa pagtan-aw og sine. Kaniadto ang sine tag-25 sentabos alang sa nag-edad og 11. Mabinlan ko og 25 sentabos alang sa candy, nga tag-5 sentabos ang buok. Sine unya duna pay lima ka candy! Wala nay makalabaw pa niini.

Maayo ra ang tanan hangtud nag-12 na ko. Milinya ko usa ka hapon niana, akong naamguhan nga ang bayad sa 12 anyos tag-35 sentabos na, buot pasabut tulo na lang ka candy. Dili pa andam niana nga pagkunhod, mirason ko, “Pareho ra gihapon akong tan-awon kay sa miaging semana.” Mitikang ko ug nangayo og tag 25 sentabos nga tiket. Wa mokihol ang cashier, ug nakapalit ko sa naandang lima ka candy imbis tulo na lang unta.

Nakabilib sa akong nahimo, midali dayon kog uli aron sultihan si papa sa dako nakong puntos. Dihang gisulti nako ang tanan, wala siya motingog. Sa nahuman na ko, gitan-aw ko niya ug miingon, “Anak, ibaligya ba nimo ang imong kalag sa usa ka sinsilyo?” Midulot ang pulong sa akong kasingkasing nga 12 anyos. Leksyon kadto nga dili nako hikalimtan.

Mga tuig human adto gihatag nako ang samang pangutana sa dili kaayo aktibo nga Melchizedek Priesthood. Maayo siya nga tawo nga nahigugma sa iyang pamilya. Siya, dugay na kaayong wala magsimba. Duna siyang mga anak nga may talento nga midula sa elite travel sports team nga magpraktis ug magdula ma-Dominggo. Ang team daghan og daog sa national championship. Busa, gipahinumduman nako siya nga isip usa ka priesthood, gisaad nga kon palamboon niya ang panumpa ug pakigsaad sa priesthood, madawat niya “ang tanan nga iya sa [atong] Amahan.”2 Dayon nangutana ko, “Ang championship labaw ba og kantidad kay sa tanan nga iya sa Amahan?” Hinay siyang mitubag, “may punto ka” dayon miiskedyul siya og oras nga mobisita sa bishop.

Karon dali ra tang madani sa kalibutanong butang—bisan og maayo ang intensyon. Ang tuyo sa kalibutan mao ang pagpugos nga “[motan-aw] ka lapas sa tumong.”3 Bag-o lang may nangutana, “Ang usa ka yarok problema ba?” Mailhan ba ninyo nga pangutana kana sa kaaway? Si Cain nangutana, “Kinsa ang Ginoo nga kinahanglan ako makaila kaniya?”4 ug nawala iyang kalag. Kon mangatarungan sa gagmayng sala, midaug si Satanas. Sa usa ka botelyang gatas,5 sayop nga ngalan,6 sud-ang sinabawan,7 nahaylo ni Satanas ang katungod sa pagkapanganay.

Kon atong ikonsiderar ang sinsilyo o national-championship nga bugti sa atong kinabuhi, mahimo kitang mangatarungan, sama ni Cain, o motugyan sa kabubut-on sa Dios. Wala kini mangutana kon kita naghimo ba sa mga butang nga angayang korhian, kay kana kanunay man. Kondili, ang pangutana mao ni, kita ba “mouk-ok” o “mohuman” sa tawag sa paghimo sa kabubut-on sa Amahan?8

Kalipay sa Ginoo ang atong pagkamatarung apan naghangyo nato sa padayong paghinulsol ug kamatugtanon. Sa Biblia atong mabasa nga ang tighupot sa sugo, ang adunahang batan-on miadto sa Manluluwas ug nangutana unsay gikinahanglan alang sa kinabuhing dayon. Milakaw siyang nagsubo sa pag-ingon sa Manluluwas, “Kulang kag usa ka butang: … ibaligya ang imong tanang butang.”9

Ug, laing adunahan usab apan kalibutanong tawo, hari sa Lamanite, amahan ni Lamoni, ang may samang pangutana kabahin sa kinabuhing dayon, miingon: “Unsa ang akong buhaton nga ako mahimo nga matawo sa Dios, nakaangkon niining dautan nga espiritu nga malangkat gikan sa akong dughan, ug makadawat sa iyang Espiritu[?] … ako mobiya sa akong gingharian, aron ako mahimo nga makadawat niining dako nga hingpit nga kalipay.”10

Nahinumdom ba mo sa tubag sa Ginoo sa hari pinaagi sa Iyang sulugoong si Aaron? “Kon ikaw maghinulsol sa tanan nimo nga mga sala, ug moyukbo sa atubangan sa Dios, ug motawag sa iyang ngalan sa hugot nga pagtuo, matuohon nga ikaw makadawat, niana ikaw makadawat sa paglaum diin ikaw nagtinguha.”11

Dihang nasabtan sa hari ang gikinahanglang sakripisyo, nagpaubos siya ug mihapa ug nag-ampo, “O Dios, … ug ako mobiya sa tanan kong mga sala aron makaila kanimo.”12

Mao ni ang balus nga gipangayo kanato sa Manluluwas: Kinahanglang biyaan ang tanan natong sala, gamay o dako, alang sa ganti nga kinabuhing dayon sa Amahan. Kalimtan ang pagpangatarungan, mga rason, mga pagdepensa, pag-unya-unya, pagpakaaron-ingnon, garbo, mahukmanong hunahuna, ug paghimog butang sa kaugalingong pagbuot. Magpalayo kita sa tanang kalibutanon ug dalhon kanato ang hitsura sa Dios diha sa atong panagway.13

Mga kaigsoonan hinumdumi, nga kini nga sugo dili lang paglikay sa paghimo og dautan. Sa naglihok nga kaaway kita usab kinahanglang dili “maghunahuna sa paglingkod.”14 Ang pagdala sa panagway sa Dios mao ang pagserbisyo sa uban. Dunay mga sala nga tinuyo dunay mga sala kay wala buhata ang angay, buntugon nato kana.

Samtang presidente sa misyon ko sa Africa, natudloan ko niining talagsaong kamatuoran. Padulong ko sa miting dihang nakita nako ang batang lalaki, nga naghilak og maayo sa daplin sa karsada. May tingog miingon nako nga, “Hunong ug tabangi siya.” Sa pagkadungog gayud nako, kalit nangatarungan ko: “Ayaw paghunong. Ma-late ka. Presiding officer ka ug dili mahimong ma-late.”

Pag-abut nako sa meetinghouse, mao gihapon ang tingog nga akong nadungog: “lakaw ug tabangi ang batang lalaki.” Gihatag nako sa usa ka miyembro nga si Afasi ang yawe sa kotse ug gipakuha nako ang bata. Mga 20 minutos, may mipikpik sa akong abaga. Ang bata naa na sa gawas.

Mga 10 anyos ang iyang pangidaron. Among nahibaloan nga patay na iyang papa ug iyang mama napriso. Nagpuyo siya sa mga eskwater sa Accra nga may moatiman, mopakaon ug mohatag og katulgan. Agi og bayad, maglibod siya og buwad sa kadalanan. Apan human sa pagpamaligya, dihang gikuot iyang bulsa, duna diay kini buslot. Nawala tanan niyang halin. Si Afasi ug ako nahibalo nga kon mouli siyang walay kwarta, ingnon siyang bakakon, tingali bunalan, ug dayon bugawon ngadto sa karsada. Panahon kadto sa iyang kabalaka dihang siya akong nakita. Among gihupay ang iyang kahadlok, giilisan ang nawala, ug gibalik sa iyang tig-atiman.

Pag-uli nako nianang gabii, nakakat-on ko og duha ka talagsaong kamatuoran. Una, nasayud ko sama kaniadto nga ang Dios naghunahuna kada usa nato ug dili gayud mobiya nato; ug ikaduha, nga kita kinahanglang maminaw sa tingog sa Espiritu nga naa nato ug moadto “bisan asa kita paadtoon”15 bisan pa sa atong kahadlok o bisan unsa nga kalisud.

Usa ka adlaw nangutana ang mga tinun-an sa Manluluwas kinsa ang dako sa gingharian sa langit: Giingnan sila nga makabig, magpaubos, ug magmasinugtanon sama sa bata. Miingon siya, “Ang anak sa Tawo mianhi sa pagluwas sa nawala.”16 Niana nga pulong, Iyang giklaro ang atong misyon. Kinahanglan kitang moluwas—sa nawala, sa ulahi, ug sa pinakaubos. Dili igo ang paglikay sa sala; kinahanglan kitang “mopas-an sa iyang krus”17 ug “matinguhaon nga moapil,”18 sa pagtabang nga makabig ang uban. Uban sa kalooy ug gugma atong gigakos ang nawala,19 manubag sa hilak sa mga ilo nga nalisang, sa mga pangamuyo sa nangitngitan ug nasubo,20 ug mga tawag sa kasakit sa pamilyang nanginahanglan. “ Wala kinahanglana ni Satanas nga mapareho ni Cain o ni Judas …, ” miingon si Elder Neal A. Maxwell. “Gikinahanglan lamang niya ang pag-agni og tawo … nga moingon nga walay kabilinggan.”21

Human sa bag-o lang nga komperensya sa stake usa ka tin-edyer miduol nako ug nangutana, “Gihigugma ba ako sa Dios?” Hinaut nga ang atong mga kinabuhi nagmatuod nga ang Dios dili mobiya nato.

Sa pangutana nga, “Unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi? ” Gusto ni Satanas nga ibaylo ang atong kinabuhi sa candy ug mga championship niining kalibutan. Nanawag ang Manluluwas, nga walay bayad, sa pagbaylo sa atong sala, modala kanato sa Iyang panagway, ug isulod sa kasingkasing sa atong matabangan. Tungod niini unta madawat nato ang tanan nga iya sa Dios, nga mas dako kay sa gitipon nga bahandi sa yuta.22 Mahunahuna ba ninyo?

Sa pag-adto sa Nicaragua bag-o lang, nakakita ko og plake sa balay sa pamilya nga among gibisitahan. Nag-ingon, “Ang akong pagpamatuod pinakabililhon nako nga kabtangan.” Mao usab kanako. Ang akong pagpamatuod maoy akong bahandi, ug sa kaligdong sa akong kasingkasing, ibilin ko ang akong pagsaksi nga kini ang tinuod nga Simbahan sa Dios, nga ang Manluluwas nangulo niini pinaagi sa Iyang propeta. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. Mateo 16:26.

  2. Doktrina ug mga Pakigsaad 84:38.

  3. Jacob 4:14.

  4. Moises 5:16.

  5. Usa ka botelyang gatas nga daghan og cream maoy hinungdan sa lalis sa asawa ni Thomas B. Marsh ug ni Mrs. Harris, kinsa nagkasabut nga tipunon nila ang sangkap ug maghimo og keso. Dihang mireklamo si Mrs. Harris nga wala iapil ni Mrs. Marsh ang cream uban sa gatas ug gitago kini, mireklamo si Mrs. Harris, ug nag-away sila. Si Thomas Marsh midala sa nahitabo ngadto sa bishop, kinsa mipabor kang Mrs. Harris. Gikan ko sa bishop sa high council sa Unang Kapangulohan, tanan nagkasabut nga si Mrs. Marsh ang sayop. Nagmugna kini og babag kang Thomas Marsh ug sa mga Kaigsoonan. Human niana, mipamatuod si Thomas Marsh ngadto sa Missourian magistrate nga ang Mormons kontra sa estado sa Missouri. (Tan-awa sa George A. Smith, “Discourse,” Deseret News, Abr. 16, 1856, 44.)

  6. Dihang si Propeta Joseph Smith mi-isyu sa tawag ni Simonds Ryder sa pagkamisyonaryo, si Ryder nakamatikod nga ang spelling sa gisulat nga pagpadayag “Rider”. Nasilo siya, hinungdan sa iyang pag-apostasiya ug miapil sa pagbutang og alkitran og balahibo sa propeta. Wala mahibalo si Ryder nga kasagaran idikta ra ni Joseph Smith ang mga pagpadayag ngadto sa iyang mga eskriba ug walay labut sa spelling. (Tan-awa sa Milton V. Backman Jr., The Heavens Resound: A History of the Latter-day Saints in Ohio, 1830–1838 [1983], 93–94; Donald Q. Cannon and Lyndon W. Cook, eds., Far West Record: Minutes of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1830–1844 [1983], 286.)

  7. Sa Genesis 25 nakakat-on ta nga si Esau mibaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay ngadto kang Jacob bugti sa “sud-ang sinabawan” (pan ug sabaw sa utan) (bersikulo 34).

  8. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:18–19.

  9. Tan-awa sa Marcos 10:21–22.

  10. Alma 22:15.

  11. Alma 22:16.

  12. Alma 22:18.

  13. Tan-awa sa Alma 5:14–19.

  14. Alma 60:7.

  15. Marcos 1:18.

  16. Mateo 18:11.

  17. Jacob 1:8.

  18. Doktrina ug mga Pakigsaad 58:27.

  19. Tan-awa sa Lucas 15:11–32.

  20. Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–16.

  21. Neal A. Maxwell, Deposition of a Disciple (1976), 88.

  22. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:38.