BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir   
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Welcome sa Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee Mormon Tabernacle Choir   
Kamo Mibati ba Karon sa Mao? Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nasayud ako Niini. Nagpuyo ako Niini. Nahigugma Ako Niini. Ni Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dili Mahulagway nga Gasa gikan sa Dios Ni Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kongregasyon   
“Tungod kay Ako Buhi, Kamo Usab Mabuhi” Ni Elder Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pangutan-a ang mga Misyonaryo! Makatabang Sila Kaninyo! Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Will Follow God’s Plan Mormon Tabernacle Choir   
Mga Pagmahay ug Resolusyon Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise, O Glorious Zion Choir sa mga Kabatan-onan gikan sa Stake sa Bennion ug Taylorsville   
I Am a Child of God Choir sa mga Kabatan-onan gikan sa Stake sa Bennion ug Taylorsville   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagkahimong Matarung nga mga Ginikanan Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magmatinguhaong Moapil Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Duol ngari Kanako, O Balay ni Israel” Ni Elder Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Us All Press On Kongregasyon   
Unsa May Ikahatag sa Tawo nga Arang Ikabawi Niya sa Iyang Kinabuhi? Ni Elder Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Standard alang sa Templo Ni Elder Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagsulay sa Inyong Hugot nga Pagtuo Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panalipdi ang mga Bata Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Choir sa mga Kabatan-onan gikan sa Stake sa Bennion ug Taylorsville   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Kaigsoonan, Kita Adunay Buhat nga Angayang Himoon Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagkaisug, Pagkakusgan, ug Pagkaabtik Ni Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Batanyi Ang Inyong Kaugalingon Ni Elder Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kongregasyon   
Ang Kalipay Tungod sa Priesthood Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tabangi Sila nga Motaas ang Panglantaw Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tan-awa ang Uban kon Unsa Sila sa Umaabut Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Oh Say, What Is Truth? Mormon Tabernacle Choir   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
Hain ang Imong Gambalay [Pavilion]? Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pag-ula Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Does the Journey Seem Long? Mormon Tabernacle Choir   
Paniid Una, Dayon Serbisyo Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Called to Serve Kongregasyon   
Pagkat-on pinaagi sa Atong mga Kasingkasing Ni Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Unang Dakong Sugo Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

If the Savior Stood Beside Me Mormon Tabernacle Choir   
Hunahunaon ang mga Panalangin Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Day Dawn Is Breaking Mormon Tabernacle Choir   
Did You Think to Pray? Mormon Tabernacle Choir   
Mahimong Mas Kristohanon nga Kristiyano Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Hingpit nga Kalipay sa Pagtubos sa mga Patay Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Usa ka Lakang Paduol sa Manluluwas Ni Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon   
Pinaagi sa Hugot nga Pagtuo ang Tanang mga Butang Matuman Ni Elder Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagkahimo nga Tinuod nga Disipulo Ni Elder Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Panalangin sa Sakrament Ni Elder Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nakabig ngadto sa Ginoo Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

God Be with You Till We Meet Again Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Dios Magauban Kanimo Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa Relief Society

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Us All Press On Kongregasyon   
Ang Hugot nga Pagtuo sa Pag-ula ni Jesukristo Nahisulat ba sa Atong mga Kasingkasing? Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kanta nga Medley sa Primary Relief Society Choir gikan sa mga YSA Stake sa Salt Lake   
Wide Awake to Our Duties Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tinuod, ang Ginoo Wala Makalimot Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Stand All Amazed Kongregasyon   
Ang Tig-amuma Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Need Thee Every Hour Relief Society Choir gikan sa mga YSA Stake sa Salt Lake