பிரதான நேவிகேஷனைத் தவிர்க்கவும்

October 2012 General Conference