Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Ek Sthir Buniyaad

Ek Sthir Buniyaad

April 2013 Maha Sammelan

Hume Uddhaarkarta ka nimantran Uske paas jaane ka ko swikaar karna chahiye. Hume apne jiwan ko suraksha aur sthir buniyaad par banana chahiye.

October 17, 1989 mein, kaam ke baad ghar jaate samay, main Market aur Beale Street ke chaorahe par ek stoplight ke nazdeek pahunch raha tha San Francisco, California mein. Usi samay mainne gaadi ko hilta mahesoos kiya aur socha, “Meri taayar panchar ho gaya hai.” Jab ki gaadi hilta raha, maine apne nazdeek ek bas ko dekha aur socha, “Ki wah bas ne mujhe dhakka mara!” Phir gaadi aur bhi zyaada hilne laga, aur maine socha ki, “Shaayad mere chaaron taayar panchar ho gaye hai!” Magar wah panchar taayar ya bas nahi tha—yah ek shaktishaali bhukamp tha! Jab main laal batti par ruka, yaha par raaste mein samundra ki halkora ki tarah tarang utha jaise woh Market Street par beh raha ho. Mere saamne ek lambi daftar ki imaarat is or se us or dol rahi thi, aur eetein ek puraani imaarat se girne lagi mere baayi or jabki dharti hilti hi rahi.

Loma Prieta bhukamp San Francisco Bay Ilaake mein us din 5:04 baje shaam ko ghata aur 12,000 logon ko beghar kar diya gaya.

Us bhukamp ne gambheer nuksaan kiya tha San Francisco Bay Ilaake mein, visheshkar San Francisco aur Oakland ke asthir mitti mein. San Francisco mein, Marina Jila us “dharti par bana tha jo baalu, maela, kuda, patthar, … aur anye cheezon se bhara tha jismein bahot hi maatra mein groundwater tha. San Francisco Bay mein khudra pattar bhara hua tha 1906 San Francisco bhukamp ke baad.”1

Lagbhag 1915 mein, bhaade ke ghar waale imaarat kachra bhare jagah par banaya gaya. 1989 bhukamp mein, paani-bhar gaya jahan mitti, baalu, aur khude hue patthar abhi thik se mil nahin paaye the, jiske nimit imaaratein girne lagi. Woh imaaratein sthir buniyaad par nahi bani hui thi.

Loma Prieta ke bhukamp ne kaiyon ke jiwan, ke saath mere bhi jiwan par asar dala. Us din ke kaarye ko yaad karke nishchint rup se apne mann mein aur hriday mein kaha ki sahi tarah se aandhiyon, bhukampon, aur jiwan ke durghatnaaon se bachne ke liye, hume sthir buniyaad par banana chahaiye.

Nephite bhavishyevakta Helaman ne bina galti kiye spasht kiya kyun zaroori tha apne jiwan ko sthir buniyaad par banana, Ishu Masih ki buniyaad ki tarah: “Aur ab mere beton, smaran rakho, smaran rakho ki tumhe apne Muktidaata ke buniyaad jo ki Parmeshwear ka Putra Masih hai, par buniyaad apni banana hai; jisse ki jab shaaetaan apni prabal hawa ke jhokon ko, ha bawandal ke dhuwein ko, apni sabhi hail aur taqatwar aandhiyon ke prakopon ko tumhare upar bheje, tab uske paas wah shakti na hogi jo tumhe, khinch kar santaapon aur anant dukho ki khaai mein fenk sakey kyunki jis chattaan par tumne apni buniyaad daali thi wah nisandeh aysi buniyaad hai jis par agar logon ne apne makaan banaey tab wah kadaapi gir nahi saktey” (Helaman 5:12).

Naye-din ke mandiron ko banane ke liye, banaawat par saaodhaani rakhi jaati hai, nirmaan karta aur imaarat ke cheezon ke istemaal par. Mitti ko nirakchan aur geology karne ke baad jaha mandir ko banaya jaega. Waayu, barsaat, aur us sthaan par mausam ke badlaao ko sikhne ke baad socha jaata hai ki bana hua mandir sirf us sthaan ke tofaanon aur mausamon par hi nahi khada rahega, balki mandir is tarah se bana hua aur rup ka hai ki wah achaanak bhukampon, toofaanon, baad, aur dosre prakritik vipattiyaan jo ah sakti hai ko jhel sakega. Kai mandiron mein, cement ya bahot saare lohe ko bahot bheetar dharti mein mandir ke buniyaad mein lagaya jaata hai.

Humare samay ki banawatkaar aur nirmaankaar ki tarah, humare priye aur dayalu Swarg ke Pita aur Uske Putra ne yojna, aozaar, aur dosre saadhanon ko humare istemaal ke liye banaya hai taaki hum apne jiwan ko sthir aur awichlith tarah se banaye. Yah yojna mukti ka yojna hai, Mahaan khushiyon ka yojna. Yah yojna hume is ka sahi chitra aur samajh ko dikhlata hai shuruwaat se ant tak aur zaroori kaarye, dharmviddhiyon ke saath, jo zaroori hai Pita ke sabhi bachchon ko Uske paas waapis jaane ke liye aur Uske saath humesha rehne ke liye.

Vishwaas, pashchataap, baptisma, Pavitra Aatma ka uphaar, aur ant tak jhelna jiwan ka “yojna” ka bhaag hai. Weh madad kartey hai sahi khaas siddhaanton ko badhane mein jo humare jiwan ko Masih ke Praeschit mein tikaata hai. Yeh banawat aur taeyaari ek vyakti ke jiwan ko madad karta hai. Phir, jaese mandir yojna mein khaas baate hota hai jo sabhi updesh deta hai banane aur jodne ke baare mein khaas ansh, prarthna karne, dharamsiddhaanton ko padhne, prabhubhoj ko lene, aur khaas purohiti ke siddhaanton ko praapt kar ke “khaas baate” banana jo madad karega jiwan ke banawat ko jodne aur badhaane mein.

In khaas baaton ko prayog mein barabar karna mahatvapurn hai. Uddhaaran mein, cement ko banane ke liye, theek maatra ka baalo, patthar, cement, aur paani ko istemaal kiya jaata hai sab se zyaada mazbooti ke liye. Galat maatra ya is mein se kisi bhi cheez ka na hona is cement ko kamzoor bana sakta hai aur apne zaroori kaarye ko pura nahi kar sakega.

Usi tarah, agar hum apne jiwan mein sahi maatra mein vyaktigat prarthna aur dharamshaastra ko nahin padhenge, prabhubhoj ko safta mein mazbooti ke liye nahi lenge, aur purohiti ke siddhaanton jaese mandir dharma vidhiyon mein humesha bhaag nahi lenge, hum bhi apne dhaarmik shakti ke banawat ko kamzoor kar saktein hai.

Paul, ne Ephesians ko patra likha, usmein is tarah se likha, jise hum istemaal kar saktein hai barabar aur santulit charitra aur aatma ki badhanti ki zaroorat mein: “Jismein sabhi imaarat ke banaye bhaag saath mein hai aur Prabhu ke pavitra mandir ban jaata hai” (Ephesians 2:21).

Prarthna ek sab se mul aur zaroori buniyaad hai humare vishwaas aur charitra ko badhaane ka. Prarthna se hum Prabhu ko apna dhanyewaad, pyaar, aur bhakti ko batla saktey hai. Prarthna se hum apne ichcha ko Unhe zaahir kar saktey hai aur jawaab mein shakti ko paatey hai Uske shikshanon ko apne jiwan mein istemaal karne ke liye. Prarthna ek maarg hai jisse hum apne jiwan mein Uske prabhaao ko dhoondh saktey hai, prakat hone ki kriya se bhi.

Alma ne sikhlaya, “Apne sabhi maangon ke liye Prabhu se raaye lo, aur Wah tumhari bhalaai ke liye tumhara nirdeshan karega; raat ko jab tum vishraam karo tab Prabhu ka smaran karo jisse ki Wah sote samay tumhari raksha kare, aur jab bhor ko utho tab Parmeshwar ke prati tumhara hriday kritigyata se bhara rahe; aur agar tumne yah sab kiya tab antim din tumhe utha liya jaaega” (Alma 37:37).

Parmeshwar ke saath humare soch, ahesaas, aur ichchaaon ko baatne se abhaar bhare aur shudh prarthna ke dwara hum sab ke liye zaroori aur prakritik banna chahiye saans lene aur khaane ki tarah.

Dharamsiddhaanton ko humesha dhoondhne se humare vishwaas aur kaarye mazboot hoga. Usi tarah jaese humare maranshil sharir ko bhojan ki zaroorat hai, humare aatmaein aur jiwanein badhengi aur shakti praapt hogi Masih ke shabdon ka paalan karo jaese bhavishyevaktaon ne likha hai. Nephi ne sikhlaya, “Masih ke vaani ka paalan karo; kyunki dekho, Masih ki vaani tumhe batlaaegi ki tumhe kya karna chahiye” (2 Nephi 32:3).

Jabki dharamshaastron ko padhna achcha hai, akele usi ko padhne se Uddhaarkarta ki shikshan ki puri vishaalta aur gehraai nahi praapt karoge. Dhoondhne, sochne, aur Masih ke vaani ka paalan karne se jaese dharamshaastron mein batlaya gaya hai bhuddhimaani aur gyaan dega humare maranshilta ke samjh se aage.Yah hamare vachan badhta ko mazboot karega aur sabhi aatmik tatvon ko pradaan karega har paristhiti mein achcha karne ke liye.

Ek sab se zaroori kaarye jo hum apne jiwan aur Uddhaarkarta ke buniyaad par mazboot rahne ke liye kar saktein hai hai har safta prabhu bhoj ko yogyata se lena. Prabhubhoj dharam vidhi sabhi Girjaghar ke sadasyon ko taeyaari ka aosar deti hai apne aadmi ya aurat ko jiwan ke baare mein pehle se sochne ka, un kaarye ya na kiye gaye kaarye par pashchataap karne ka, aur phir, aur phir pavitra rup se roti aur paani ko pina Ishu Masih ke sharir aur khoon ki yaad mein, Uske Praeschit ki gawahi ke liye. Agar hum dhanyewaad aur vimanrata ke saath khatein hai, hum anant vaadon ko dohrate hai, saaf aur pavitra hote, aur vaada ko praapt karte hai jisse ki Uski Aatma humare saath sadeo rahegi. Aatma ek tarah ke chipkaane ki cheez ki tarah kaarye ko karta hai, ek jodnewaale ki tarah jo sirf pavitra nahi karta balki sabhi cheezon ko hume yaad dilate hai aur Ishu Masih ki gawahi ko baar baar deta hai. Prabhubhoj ko yogyata se lene se humare vyaktigat taalluk mazboot hota hai buniyaad ke patthar, Ishu Masih par bhi.

Uske prachaar ke daoraan Uddhaarkarta ne pyaar aur dayaluta se siddhanton, dharamsiddhaanton, aur zaroori kaaryon ko sikhlaya jo humare jiwan ko bacha sakta hai aur kaarye ko mazboot kar sakta hai. Pahaad par Updesh ko khatam hone ke baad, Usne kaha:

“Isliye jo koi meri yeh baatein ko sunnkar unhe maantey hai weh us bhudhimaan manushye ki tarah hai [jo] apna ghar chattaan par banata hai—

“Aur paani, varsha, baadon, aandhiyon aayi aur us ghar se takraai parantu wah gira nahi kyunki uski buniyaad chattaan par daali gayi thi.

“Parantu jo koi meri baato ko sunta hai aur un par amal nahin karta wah us murkh ke samaan hai [jo] apna makaan baalu par banata hai—

“Aur paani barsa, baadh aayi, aandhiyaan chali, aur us ghar se takraai; aur wah ghar bade zor se gir kar nasht ho gaya” (3 Nephi 14:24–27; Matthew 7:24–27 bhi dekhiye).

Bhaaiyon aur bahanon, hum mein se koi bhi apna ghar, kaarye ka sthaan, ya bhakti karne ke pavitra gharon ko baalu ya khudra patthar ya sahi yojna aur cheezon ko jaante hue nahi banaega. Hume Uddhaarkarta ke nimantran Uske paas jaane ka ko swikaar karna chahiye. Hume apne jiwan ko suraksha aur sthir buniyaad par banana chahiye.

Main vinamrata se yah gawahi deta hoon ki Ishu Masih ko apne jiwan ka Kendra karne se aur Uske Praeschit par aur saaodhaani se Uske khushiyaali ke yojna par chalne se, humare humesha prarthna karne ke saath, humesha dharamsiddhaant ko padhne se, aur saftahit prabhubhoj ko lene se, hume shakti praapt hogi, hum sahi veyaktigat badhanti aur ek ant tak ka wartalaabh ko mahesoos karenge, hum aur achchi tarah se jiwan mein aanewaali mushkilon aur musibaton ko jhel sakenge, hum vaade ke anand aur khushi ko anubhao karenge, aur humare paas bharosa hoga ki humare jiwan sthir buniyaad par bana hua hai—ek buniyaad jo kabhi nahi naakaam hoga. Ishu Masih ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivran

    1. Dekhiye “1989 Loma Prieta Earthquake,” wikipedia.org/wiki/1989_Loma_Prieta_earthquake.