Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Een vast fundament

Een vast fundament

April 2013 Algemene conferentie

Laat ons allen de uitnodiging van de Heiland aannemen om tot Hem te komen. Laten we ons leven bouwen op een veilig en vast fundament.

Toen ik op 17 oktober 1989 van mijn werk naar huis reed, naderde ik een verkeerslicht op de kruising van Market Street en Beale Street, in San Francisco (Californië). Op dat moment voelde ik de auto schudden en dacht: ik zal wel een lekke band hebben. Terwijl de auto doorging met schudden, zag ik een bus heel dicht bij me en dacht: die bus heeft me zojuist geraakt! Daarop schudde de auto steeds meer en ik dacht: ik moet wel 4 lekke banden hebben! Maar het was geen lekke band of een bus — het was een krachtige aardbeving! Terwijl ik voor het rode licht stopte, golfde de stoep van Market Street als de golven van de zee. Een hoog kantoorgebouw voor me zwaaide heen en weer en stenen begonnen van een ouder gebouw links van mij naar beneden te vallen terwijl de aarde bleef beven.

De Loma Prieta-aardbeving sloeg die dag om 17.04 in de regio San Francisco toe en maakte 12 duizend mensen dakloos.

De aardbeving veroorzaakte ernstige schade in de regio San Francisco en was het meest duidelijk bij de onvaste grond in San Francisco en Oakland. In San Francisco was de wijk Marina op een ‘stortplaats, bestaand uit een mengsel van zand, vuil, puin […] en andere materialen, met een hoog percentage grondwater gebouwd. Een deel van de stortplaats bestond uit puin dat na de aardbeving van 1906 in de Baai van San Francisco was gestort.’1

Rond 1915 werden er appartementen op de stortplaats gebouwd. Tijdens de aardbeving van 1989 veranderde de onvaste, met water verzadigde, modder, zandgrond en puin in een vloeibare massa, die ervoor zorgde dat de gebouwen instortten. De gebouwen waren niet op een vast fundament gebouwd.

De Loma Prieta-aardbeving heeft het leven van veel mensen beïnvloed, waaronder het mijne. Toen ik over die gebeurtenis nadacht, kreeg ik in mijn verstand en in mijn hart de bevestiging dat we op een stevig fundament moeten bouwen om met succes de stormwinden, aardbevingen en calamiteiten in het leven het hoofd te bieden.

De Nephitische profeet Helaman heeft duidelijk aangegeven hoe belangrijk het is om ons leven op een vast fundament te bouwen: ‘Bedenkt, bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen; zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is; en als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen’ (Helaman 5:12).

Bij de ontwikkeling van onze hedendaagse tempels wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan het ontwerp, de techniek en de gebruikte bouwmaterialen. Elk terrein waarop een tempel zal worden gebouwd, wordt vooraf aan een grondig geologisch onderzoek onderworpen. Wind-, regen- en andere weersomstandigheden worden in overweging genomen, zodat de voltooide tempel niet alleen bestand is tegen plaatselijke stormen en het lokale klimaat, maar ook zodanig ontworpen en gebouwd, dat hij eventuele aardbevingen, tyfoons, overstromingen en andere natuurrampen kan weerstaan. Bij veel tempels worden er betonnen of stalen pijlers diep de grond ingedreven om de funderingen van de tempel te verankeren.

Net als architecten en aannemers in deze tijd hebben onze liefdevolle hemelse Vader en zijn Zoon plannen en andere instrumenten voor ons ontworpen, zodat we ons leven op een zekere en vaste wijze kunnen uitbouwen en verankeren. Dat plan is het plan van verlossing, het grote plan van geluk. Het plan geeft ons een duidelijk beeld en begrip van het begin en het eind en de noodzakelijke stappen en verordeningen die nodig zijn om ieder kind van onze hemelse Vader in staat te stellen in zijn tegenwoordigheid terug te keren en voor eeuwig bij Hem te verblijven.

Geloof in Christus, bekering, doop, de gave van de Heilige Geest, en tot het einde volharden, maken deel uit van die ‘blauwdruk’ van het leven. Ze reiken ons de juiste bouwstenen aan, waarmee we ons leven aan de verzoening van Christus kunnen verankeren. Deze bouwstenen vormen de ondersteunende constructie van het leven van een persoon. Net als de plannen voor een tempel specifieke gedetailleerde specificaties bevatten voor het maken en inpassen van essentiële onderdelen, zo ook zijn gebed, Schriftstudie, deelname aan het avondmaal en het ontvangen van essentiële priesterschapsverordeningen de ‘specificaties’ die de structuur en de samenhang van ons leven mede bepalen.

Het is van groot belang dat er een goede balans is in de toepassing van deze specificaties. Beton moet bijvoorbeeld bestaan uit een mengsel van precieze hoeveelheden zand, grint, cement en water om een maximale sterkte te bereiken. Een verkeerde hoeveelheid van een van de materialen maakt het beton zwak en ongeschikt om zijn belangrijke taak te vervullen.

Als wij dus niet voor een goede balans in ons leven zorgen in de vorm van een mengsel aan dagelijks persoonlijk gebed en Schriftstudie, wekelijkse deelname aan het avondmaal en regelmatige deelname aan priesterschapsverordeningen zoals tempelverordeningen, lopen ook wij gevaar om verzwakt te raken in onze geestelijke structuur.

Paulus schreef in een brief aan de Efeziërs over het belang van een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van ons karakter en onze ziel: ‘In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here’ (Efeziërs 2:21).

Gebed is een van de belangrijkste fundamentele bouwstenen van ons geloof en ons karakter. Door gebed zijn we in staat om onze dankbaarheid, liefde en toewijding aan God uit te drukken. Door gebed kunnen we onze wil aan zijn wil ondergeschikt maken en daarvoor de kracht ontvangen om ons leven te vormen naar zijn leringen. Gebed is de manier om zijn invloed en openbaring in ons leven te ontvangen.

Alma leerde zijn zoon: ‘Raadpleeg de Heer bij al uw handelingen, en Hij zal u ten goede leiden; ja, wanneer gij u des nachts neerlegt, leg u dan neer in de hoede des Heren, opdat Hij over u zal waken in uw slaap; en wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart dan vol dankbaarheid zijn jegens God; en indien gij die dingen doet, zult gij ten laatsten dage worden verhoogd’ (Alma 37:37).

Het zou voor een ieder van ons net zo belangrijk en natuurlijk als eten en drinken moeten zijn om onze gedachten, gevoelens en verlangens in oprecht en welgemeend gebed met God te bespreken.

Dagelijkse Schriftstudie zal ons geloof en karakter versterken. Net zoals we ons lichaam moeten voeden, moeten onze ziel en geest gevoed en gesterkt worden door ons te vergasten aan de woorden van Christus die door de profeten zijn opgetekend. Nephi onderwees: ‘Vergast u aan de woorden van Christus; want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen’ (2 Nephi 32:3).

Het is goed om de Schriften te lezen, maar lezen alleen volstaat niet om de volle omvang en diepte van de leringen van de Heiland te vatten. Onderzoeking, overweging en toepassing van de woorden van Christus, vervat in de Schriften, zullen ons de wijsheid en kennis geven die ons sterfelijk begrip te boven gaan. Onze vastberadenheid en onze geestelijke reserves om in elk soort situatie ons best te doen worden erdoor versterkt.

Wekelijks waardig van het avondmaal nemen is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om ons leven te versterken en te verankeren aan het fundament van de Heiland. Het avondmaal geeft elk lid van de kerk de gelegenheid om vooraf zijn of haar leven te overwegen en na te gaan of het iets gedaan of nagelaten heeft, waarvan het zich moet bekeren, en daarna van het brood en het water te nemen als heilige symbolen ter gedachtenis van het lichaam en het bloed van Jezus Christus, tot een getuigenis van zijn verzoening. Als we dat oprecht en nederig doen, hernieuwen we onze eeuwige verbonden, worden we gereinigd en geheiligd en hebben we de belofte dat we altijd zijn Geest bij ons zullen hebben. De Geest werkt als het ware als specie, een hechte verbinding die niet alleen heiligt, maar ons ook alles in herinnering brengt en steeds weer getuigt van Jezus Christus. Waardig van het avondmaal nemen, versterkt eveneens onze persoonlijke verbinding met de hoeksteen, Jezus Christus.

Tijdens zijn zending onderwees de Heiland liefdevol en duidelijk de leringen, beginselen en daden die ons leven zouden behouden en ons karakter zouden sterken. Aan het eind van de Bergrede zei Hij:

‘Daarom, wie deze, mijn woorden, hoort en ze doet die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op een rots bouwde —

‘en de regen viel, en de watervloeden kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis; en het viel niet in, want het was gegrondvest op een rots.

‘En eenieder die deze, mijn woorden, hoort en ze niet doet zal vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis op het zand bouwde —

‘en de regen viel, en de watervloeden kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis; en het viel in en zijn val was groot’ (3 Nephi 14:24–27; zie ook Matteüs 7:24–27).

Broeders en zusters, geen van ons zou moedwillig zijn huis, werkplek of gebedshuizen op zand of puin, of zonder de juiste planning of materialen bouwen. Laat ons allen de uitnodiging van de Heiland aannemen om tot Hem te komen. Laten we ons leven bouwen op een veilig en vast fundament.

Ik getuig nederig dat als we ons leven aan Jezus Christus en zijn verzoening verankeren en zorgvuldig zijn plan voor ons geluk volgen, inclusief dagelijks gebed, dagelijkse Schriftstudie en wekelijkse deelname aan het avondmaal, we gesterkt zullen worden en echte persoonlijke groei en blijvende bekering zullen ervaren. We zullen beter voorbereid zijn om met succes de stormen en rampspoed van het leven te weerstaan, we zullen de beloofde vreugde ervaren en we zullen het vertrouwen hebben dat ons leven gebouwd is op een vast fundament — een fundament dat nooit zal vallen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen

    Noot

    1. Zie ‘Loma Prieta-aardbeving van 1989’, http://nl.wikipedia.org/wiki/Loma_Prieta-aardbeving_van_1989.