Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | En sikker grunnvoll

En sikker grunnvoll

April 2013 Generalkonferanse

La oss ta imot Frelserens innbydelse om å komme til ham. La oss bygge vårt liv på en trygg og sikker grunnvoll.

17. oktober 1989, da jeg kjørte hjem fra jobben, nærmet jeg meg et trafikklys i krysset mellom Market og Beale Street i San Francisco, California. Akkurat da kjente jeg bilen riste, og tenkte: “Jeg må ha punktert.” Mens bilen fortsatte å riste, la jeg merke til en buss ganske nær meg og tenkte: “Den bussen traff meg nettopp!” Så ristet bilen mer og mer, og jeg tenkte: “Jeg må ha fire punkterte dekk!” Men det var ikke punkterte dekk eller bussen – det var et kraftig jordskjelv! Da jeg stoppet på rødt lys, var det krusninger i veidekket som om havets bølger rullet nedover Market Street. Foran meg svaiet en høy kontorbygning fra side til side, og murstein begynte å falle fra en eldre bygning til venstre for meg mens jorden fortsatte å skjelve.

Loma Prieta-jordskjelvet rammet San Francisco Bay-området klokken 17.04 den dagen, og gjorde så mange som 12 000 mennesker hjemløse.

Skjelvet forårsaket store skader i San Francisco Bay-området, spesielt på den ustabile grunnen i San Francisco og Oakland. I San Francisco hadde Marina-distriktet blitt bygget på en fyllplass laget av en blanding av sand, jord, grus og andre materialer som inneholdt en høy andel grunnvann. Noe av fyllingen var grus som ble dumpet i San Francisco-bukten etter jordskjelvet i 1906.”1

Rundt 1915 ble boligblokker oppført på fyllplassen. I jordskjelvet i 1989 ble den vannmettede, ufortettede leiren, sanden og grusen omdannet til en væske-lignende masse, og bygningene kollapset. Bygningene var ikke bygget på en sikker grunnvoll.

Loma Prieta-jordskjelvet påvirket mange liv, heriblant mitt eget. Når jeg grunner på hendelsene den dagen, bekrefter det i mitt sinn og hjerte at for å klare å motstå livets uvær, jordskjelv og katastrofer, må vi bygge på en sikker grunnvoll.

Den nephittiske profeten Helaman ga umiskjennelig klarhet til betydningen av å bygge vårt liv på en sikker grunnvoll, eller Jesu Kristi grunnvoll: “Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det er på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds Sønn, at dere må bygge deres grunnvoll, så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i hvirvelvinden, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn fordi klippen dere er bygget på, er en sikker grunnvoll, og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle” (Helaman 5:12).

I utviklingen av dagens templer vies omhyggelig oppmerksomhet til design, teknikk og bruk av bygningsmaterialer. Grundig testing av jordsmonn og geologi foregår på stedet der et tempel skal bygges. Studier av vind, regn, og endringer av været i området vurderes slik at det ferdige templet skal tåle ikke bare stormer og klima som er vanlig i et område, men det er også utformet og plassert for å kunne tåle de uventede jordskjelv, tyfoner, oversvømmelser og andre naturkatastrofer som kan oppstå. I mange templer er betong- eller stålpilarer drevet dypt ned i jorden for å forankre templets fundament.

I likhet med vår tids designere og bygningsmenn, har vår kjærlige og gode Fader i himmelen og hans Sønn utarbeidet planer, verktøy og andre ressurser til vårt bruk, slik at vi kan bygge og utforme vårt liv slik at det er sikkert og urokkelig. Planen er frelsesplanen, lykkens store plan. Planen tegner et tydelig bilde og gir forståelse av begynnelsen og enden og de grunnleggende trinnene, herunder ordinanser, som er nødvendige for at hvert av Faderens barn kan være i stand til å vende tilbake til hans nærhet og bo hos ham for evig.

Tro, omvendelse, dåp, Den hellige ånds gave og å holde ut til enden er en del av livets “plantegninger”. De bidrar til å danne de riktige byggeklossene som vil forankre vårt liv til Kristi forsoning. Disse former og danner bærekonstruksjonen for en persons liv. Dermed, akkurat som tempelplaner har spesifikasjoner som gir detaljerte instruksjoner om hvordan viktige komponenter skal utformes og integreres, blir bønn, skriftstudium, deltagelse i nadverden og viktige prestedømsordinanser de “spesifikasjoner” som bidrar til å integrere og binde sammen livets struktur.

Balanse i anvendelsen av disse spesifikasjonene er avgjørende. For eksempel, når man lager betong, må nøyaktige mengder sand, grus, sement og vann brukes for å oppnå maksimal styrke. Feil mengde eller utelatelse av noen del av disse elementene ville gjøre betongen svak og ute av stand til å utføre sin viktige funksjon.

På samme måte, hvis vi ikke sørger for en hensiktsmessig balanse i vårt liv mellom daglig personlig bønn og skriftstudium, ukentlig oppbygging ved å ta del i nadverden, samt hyppig deltagelse i prestedømsordinanser som tempelordinanser, står vi også i fare for å bli svekket i vår åndelige strukturelle styrke.

I et brev til Efeserne sa Paulus det på denne måten, som vi kan anvende på behovet for en balansert og integrert utvikling av vår karakter og sjel: “I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren” (Efeserne 2:21).

Bønn er en av de mest grunnleggende og viktigste byggestenene i vår tro og karakter. Gjennom bønn kan vi uttrykke vår takknemlighet, kjærlighet og hengivenhet til Gud. Gjennom bønn kan vi underkaste vår vilje til hans, og til gjengjeld få styrke til å innrette vårt liv etter hans læresetninger. Bønn er veien vi kan følge for å søke hans innflytelse i vårt liv, til og med åpenbaring.

Alma sa: “Søk råd hos Herren i alt du foretar deg, og han vil lede deg til det gode. Ja, når du legger deg ned om kvelden, så legg deg ned for Herren, så han kan våke over deg når du sover, og når du står opp om morgenen, så la ditt hjerte være fylt av takk til Gud. Og hvis du gjør disse ting, skal du bli løftet opp på den siste dag” (Alma 37:37).

Å dele våre tanker, følelser og ønsker med Gud gjennom oppriktig og inderlig bønn skulle bli like viktig og naturlig for hver enkelt av oss som å puste og spise.

Daglig granskning av Skriftene vil også styrke vår tro og karakter. Akkurat som vi trenger mat for å gi næring til vårt fysiske legeme, vil ånden og sjelen også få påfyll og styrke ved å nyte Kristi ord slik de finnes i profetenes skrifter. Nephi sa: “Nyt Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre” (2 Nephi 32:3).

Selv om det er bra å lese Skriftene, er ikke lesing i seg selv tilstrekkelig for å fange opp hele bredden og dybden av Frelserens læresetninger. Gransk-ning, fordypelse og anvendelse av Kristi ord slik de er forkynt i Skriftene, vil bringe visdom og kunnskap utover vår jordiske forstand. Dette vil styrke vårt engasjement og gi oss åndelige reserver til å gjøre vårt beste i alle situasjoner.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke vårt liv og holde oss godt forankret til Frelserens grunnvoll, er verdig deltagelse i nadverden hver uke. Nadverdens ordinans gir hvert medlem av Kirken anledning til å tenke på sitt liv på forhånd, til å overveie handlinger eller ikke-handlinger som kan fordre omvendelse, og deretter ta del i brødet og vannet som hellige symboler til minne om Jesu Kristi legeme og blod, et vitne om hans forsoning. Hvis vi tar del med oppriktighet og i ydmykhet, fornyer vi evige pakter, blir renset og helliggjort, og mottar løftet om at vi alltid vil ha hans Ånd med oss. Ånden fungerer som en form for mørtel, et sammenføyende ledd som ikke bare helliggjør, men også bringer alle ting til vår erindring og vitner om og om igjen om Jesus Kristus. Verdig deltagelse i nadverden styrker vår personlige forankring til grunnfjellet, som er Jesus Kristus.

Under sitt virke underviste Frelseren med kjærlighet og klarhet i de læresetninger, prinsipper og nødvendige handlinger som ville bevare vårt liv og styrke vår karakter. På slutten av Bergprekenen sa han:

“Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygget sitt hus på fjell,

og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygget sitt hus på sand,

og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort” (3 Nephi 14:24–27; se også Matteus 7:24–27).

Brødre og søstre, ingen av oss ville bevisst bygge våre hjem, arbeidsplasser eller gudshus på sand eller grus eller uten egnede planer og materialer. La oss ta imot Frelserens innbydelse til å komme til ham. La oss bygge vårt liv på en trygg og sikker grunnvoll.

Jeg vitner ydmykt om at hvis vi forankrer vårt liv til Jesus Kristus og hans forsoning og nøye følger hans planer for vår lykke, herunder daglig bønn, daglig skriftstudium og ukentlig deltagelse i nadverden, vil vi bli styrket, vi vil oppleve virkelig personlig utvikling og varig omvendelse, vi vil være bedre forberedt til å motstå livets stormer og katastrofer, vi vil oppleve den lovede glede og lykke, og vi vil føle trygghet fordi vår liv er bygget på en sikker grunnvoll – en grunnvoll som aldri vil falle. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger

    Note

    1. Se “1989 Loma Prieta Earthquake,” wikipedia.org/wiki/1989_Loma_Prieta_earthquake.