Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Taeao Matagofie

O Taeao Matagofie

Aperila 2013 Konafesi Aoao

E le tatau ona tatou fefefe i le lumanai, pe faavaivai i le faamoemoe ma ia lototetele, aua o loo faatasi le Atua ma i tatou.

O le afiafi o se Aso Tofi i Ierusalema, na feiloai ai Iesu ma Ona soo i le afeafe aupito i luga e faamamalu ai le Paseka. E lei iloaina e alii na faatasi atu ma Ia o lenei taumafataga o le a ta’ua i se aso o le Paseka Mulimuli. Pe ana latou iloaina lenei mea ma lona uiga, semanu latou te fetagisi.

Ae peitai, sa malamalama lelei lo latou Matai, o le a amata i se taimi lata mai ia puapuaga i Ketesemane faapea ma Kolokota. O le a oo mai ia taimi sili ona faigata i le talafaasolopito o le lalolagi; ae ui i lea, na fetalai atu Iesu ia te i latou, “E maua foi outou e le puapuaga i le lalolagi: a ia outou loto tetele; ua ou manumalo i le lalolagi” (Ioane 16:33).

Ua tatou ola nei i se vaitaimi o le fesouaiga ma le le mautinoa, o se taimi na valoia e le Alii ia Enoka o le a faailogaina o “aso o le amioleaga ma le tauimasui” (Mose 7:60). O loo faamalumalu mai i o tatou luma ia luitau ma aso faigata, peitai o loo i ai se mafuaaga e tatau ai ona tatou loto tetele ai ma fiafia aua ua tatou ola i le tisipenisione mulimuli, lea ua toefuatai ai e le Atua Lana Ekalesia ma le malo i le fogaeleele ina ia sauniuni ai mo le afio mai o Lona Alo.

Na saunoa mai Peresitene Boyd K. Packer i se tasi taimi e uiga i fanau a lana fanau ma le lalolagi ua faateleina le faigata o loo latou ola ae ai. Na ia saunoa ai: “O le a latou vaai i le tele o mea e tutupu e oo mai i vaitaimi o o latou olaga. O nisi o nei mea o le a luitauina ai lo latou lototetele ma faalauteleina ai lo latou faatuatua. Ae afai latou te saili ma le agaga tatalo mo le fesoasoani ma le taiala, o le a tuuina atu ia i latou le mana e faatoilalo ai mea faigata.”

Na ia faaopoopo mulimuli ane: “O uiga taua o amioga lea e tatau ona faalagolago i ai ia tagata ua matuai faatupulaia le leaga i se saoasaoa faateleina. Ae ui i lea, ou te le fefe lava i le lumanai” (“Aua le Fefe,” Liahona, Me 2004, 77, 78).

Uso e ma tuafafine, e le tatau ona tatou fefefe i le lumanai, pe faavaivai i le faamoemoe ma ia lototetele, aua o loo faatasi le Atua ma i tatou. O upu muamua lava na tusia o le apoapoaiga a Iesu i Ona soo fou faatoa valaauina i Kalilaia, o upu e fa ia o le lapataiga: “Aua e te fefe” (Luka 5:10). Na Ia taua soo lena lapataiga i le tele o taimi i Lana galuega talai. Na fetalai mai le Faaola i Lana Au Paia i lo tatou vaitaimi, “Ia fiafia, ma aua le fefefe, aua o A’u o le Alii ua Ou faatasi ma outou, ma o le a tu i tafatafa o outou” (MF&F 68:6).

O le a tu le Alii i tafatafa o Lana Ekalesia ma tagata ma tausia ma le saogalemu i latou seia oo i Lona toe afio mai. O le a i ai le filemu i Siona ma ona siteki, aua ua Ia folafola mai “ia avea le faapotopotoina faatasi i luga o le laueleele o Siona, ma i luga o ona siteki, mo se puipuiga, ma mo se sulufaiga mai le afa, ma mai le toasa pe a sasaa mai e aunoa ma le suia i luga o le lalolagi atoa” (MF&F 115:6).

O le Ekalesia e tu o se pa puipui mo le saogalemu o ona tagata. E ui o le a matuai faigata ia tulaga o le lalolagi i nisi o taimi, ae o le a mauaina e le Au Paia o Aso e Gata Ai le malutaga i siteki o Siona. Ua folafola mai e le Alii e faapea o le a taavale atu le maa na tofi mai le mauga e aunoa ma lima, seia tumu ai le lalolagi atoa (tagai Tanielu 2:31–45; MF&F 65:2.) Ma e leai se mana faaletagata e mafai ona tumau ai i lona ala, aua o le Atua o le mataisau o lenei galuega a o Iesu Keriso o le maa tulimanu.

Na maua e le perofeta o Nifae se faaaliga e faapea i aso e gata ai o le a alu ifo ai le mana o le Tamai Mamoe a le Atua i “luga o tagata o le feagaiga a le Alii” ma o le a “faaauupegaina i latou i le amiotonu ma le mana o le Atua i le mamalu tele” (1 Nifae 14:14).

Ua mafai ona faaauupegaina i tatou taitoatasi, ma o tatou aiga, i le mana o le Atua e avea ma puipuiga pe afai tatou te tumau faamaoni i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai ma tuu atu i le Agaga e avea ma o tatou taiala. E ono oo mai tofotofoga, ma e atonu tatou te le malamalama i mea uma e tutupu ia i tatou po o mea o siomia ai i tatou. Ae a tatou faalagolago atu ma le agamaualalo ma le filemu i le Alii, o le a Ia tuuina mai ia i tatou le malosi ma le taitaiga i luitau uma tatou te fetaiai. Afai e na o le pau lava lo tatou manao o le faafiafiaina o le Alii, o le a faamanuiaina i tatou i se filemu loloto i o tatou loto.

I le vaitaimi o le popofou o le Toefuataiga, na fetaiai ai tagata o le Ekalesia ma luitau ogaoga. Na saunoa mai Peresitene Polika Iaga e uiga i na vaitaimi: “Ina ua siosiomia e tagata leaga, faatasi ai ma le oti ma le faatafunaina ua taufaamata’u mai i itu uma, ou te lei iloa se isi lagona sei vagana ai lo’u lagonaina o le olioli, e pei lava o lo’u agaga, e pei ona i ai nei. Atonu e foliga mai le lumanai e le mautonu, ae ou te lei vaaia lava se taimi i lenei Talalelei ou te lei iloaina ai o le taunuuga o le a faamanuiaina ai galuega o le upumoni” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Polika Iaga [1997], 363).

O lau soa o le misiona o, Paulo, o se tagata e faaalia lava pea i taimi uma lona lototele. I le avea ai ma se tamā talavou, sa faaletonu lona faiai. E ui i faigata na mulimuli mai, ae na faaauau lava lona auauna atu ma le fiafia i isi. Na ia ulu mai i se tasi taimi i lo’u ofisa ao nofo i lona uluai nofoa faataavalevale ma sa ia faapea mai, “Ua faaleleia le olaga i se nofoa faataavalevale e alu i le afi!” Ou te manatuaina pea o ia, i nai tausaga ao lei maliu o ia, ao uuina maualuga le sulu o le Olimipeka ao tietie i lona nofoa faataavalevale ao patipati mai le faitau fia selau [o tagata]. E le mate lava le faatuatua o Paulo, e pei lava foi o lena sulu e mumu pea lava i afā o le olaga.

Ao ou aoga i le Iunivesite o Polika Iaga, sa matou nonofo faatasi i se fale ma nisi alii talavou. O le tagata na ma potu faatasi, o Pulusi, o se tagata lea ua sili ona lelei ua ou iloaina. Matou te lei faalogo lava ua ia fai maia se tala le lelei e uiga i soo se tagata po o soo se tulaga, ma e te lagonaina lava se faamalosiauga pe a lua faatasi. O lona lototele na tafe mai i se talitonuga tumau i le Faaola ma Lana talalelei.

I se tasi aso malulu aisa, sa savali mai ai se isi au uo, o Toma mai le lotoa o le iunivesite. Ua ta lena o le 7 i le taeao, ma sa gaogao ma pogisa le lotoa. Na toulu malosi le kiona, ma sa malosi foi le agi o le matagi. “Oka se leaga o le tau,” o le manatu lea o Toma. Sa ia savali atili atu, ma i fafo atu o le pogisa ma le kiona, sa ia faalogoina se tagata o loo pese.

Ma le mautinoa lava, sa savali mai i le mafiafia o le kiona, la ma’ua uo e fiafia i taimi uma, o Pulusi. Sa faaloloa atu i le lagi ona lima, ma ia peseina se pese mai le tala faatino faamusika o le Oklahoma: “Oka, se taeao ina a matagofie! Oka, se aso ina a matagofie! Ua ou mauaina se lagona manaia, o le a lelei mea uma mo a’u” (Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II, “Oh, What a Beautiful Morning” [1943]).

Talu mai na tausaga, sa avea lena siufofoga fiafia i se afā pogisa, ma se faatusa o le faatuatua ma le faamoemoe mo au. E tusa lava pe ua faateleina le amioleaga i le lalolagi, e mafai lava e i tatou o avea ma Au Paia o Aso e Gata Ai ona pepese ma le fiafia, ma le iloaina o loo faatasi mai ia mana o le lagi i le Ekalesia a le Atua ma ona tagata. E mafai ona tatou fiafia i le iloaina lea o loo i ai i o tatou luma se taeao matagofie—o le taeao o le aso o le meleniuma, pe a toetu mai le Alo o le Atua mai le itu i Sasae ma toe nofotupu i luga o le fogaeleele.

Ou te mafaufau foi e uiga i nisi taeao matagofie e lua o loo i le talafaasolopito o le lalolagi. I le tautotogo o le 1820, i le taeao o se aso matagofie ma le maninoa i Palamaira, Niu Ioka, na ulu atu ai se alii talavou e igoa ia Iosefa Samita i le togalaau ma tootuli i le tatalo. O le tali o lena tatalo, na faaali mai ai le Tama ma le Alo, ma na amatalia ai le tisipenisione o le atoaga o taimi ma le Toefuataiga o le Ekalesia a Iesu Keriso i le fogaeleele.

Ae i se isi foi taeao matagofie e toeitiiti lava atoa le 2,000 tausaga ua mavae i fafo atu o pa o le aai o Ierusalema. E lei masalomia le susulu matagofie o le la i lena taeao o le Eseta. Sa o mai se vaega toalaiti o tamaitai e asi le tuugamau maa, ma le faamoemoe e uuina le tino o lo latou Alii na faasatauroina. Na faafeiloai i latou e agelu e toalua ma faapea atu: “Se a le mea tou te saili ai le ua soifua i e ua oti? E le o iinei o ia, a ua tu” (Luka 24:5–6).

O le manumalo o Iesu Keriso mai le agasala ma le oti, ou te molimau atu ai. O le fuafuaga o le alofa mutimutivale a lo tatou Tama e Faavavau ma Lona alofa tumau, ou te molimau atu ai foi. A o tatou ala mai i taeao taitasi, sei o tatou tepa atu i le lagi ma faapea atu, “Oka, o se taeao ina a matagofie,” Ou te tatalo atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Right