Skipim mein ples blong lukaot
Epril 2013 | Stap Olsem Wan we Lod I Akseptem

Stap Olsem Wan we Lod I Akseptem

Epril 2013 Jeneral Konfrens

Blong stap lukaotem blong Lod i akseptem yumi, bae i lidim yumi long save ia, se Hem i jusum yumi mo i blesem yumi.

Taem mi smol boe, mi tingbaot we samtaem, papa blong mi i tekem mi wetem hem blong wok long sam projek. Mifala i gat wan smol garen i no longwe tumas long haos blong mifala, mo oltaem, i gat fulap wok blong mekem blong mekem rere long garen long wanwan taem. Mifala i stap wokem salsal o bildim o riperem ol fanis. Taem mi tingbaot, wok ia oltaem i hapen long kolkol taem, hevi sno, o bigfala ren. Be mi laekem tumas. Papa blong mi bae i tijim mi olsem wanem blong mekem ol samting wetem fasin blong save wet mo akseptem mi.

Wan dei, hem i invaetem mi blong taetem wan skru mo i wonem mi: “Tingbaot. Sapos yu taetem strong tumas, bae i brok.” Mi praod, mo mi wantem soem hem wanem mi save mekem. Mi taetem skru ia wetem ful paoa blong bodi, mo yes, mi brekem skru. Hem i tok fani, mo mitufala stat bakegen. Nomata mi mistek, oltaem mi bin filim lav mo tras blong hem long mi. Hem i ded moa long 10 yia i pas nao, be mi save harem yet voes blong hem, filim lav blong hem, glad long ol gudfala toktok blong hem mo filim se hem i akseptem mi.

Filing ia, blong save se wan we yu lavem i akseptem yu i wan stamba nid blong man. Taem ol gud pipol oli akseptem yu, hem i pusum yumi. Hem i mekem yumi tingting gud abaot yumi mo yumi gat tras long yumi. Olgeta we oli no save filim se ol gud man oli akseptem olgeta, oli go lukaotem hemia long nara ples. Oli save lukluk long ol pipol we oli no intres long gud laef blong olgeta. Oli save go fas wetem ol giaman fren mo mekem sam defren kaen samting blong mekem man i akseptem olgeta. Ating bae oli mekem man i akseptem olgeta taem oli werem wan kaen klos we i mekem se oli filim pat o gat wan ples long wan grup. Long sam, blong traehad blong gat wan posisen we i hae i wan wei blong lukaotem blong man i akseptem olgeta. Oli soemaot huia olgeta tru long posisen we oli holem o wan ples we oli kasem.

Insaed long Jos tu, yumi no fri long kaen tingting ia. Blong lukaotem blong ol nogud pipol oli akseptem yu from ol rong risen, i putum yumi long rod blong denja—wan we bae i lidim yumi I go rong, mo go lus evriwan. Bae yumi no gat ol filing se man i laekem yumi mo gat tras long yumiwan, be long en, bae yumi filim se oli fogetem yumi mo yumi smol nomo.

Alma i givim advaes long boe blong hem Hileman se: “Meksua se yu luk long God mo stap laef.”1 Bigfala stamba ples blong kasem paoa mo filim se yu pat blong taem we i no gat en, i wetem Papa long Heven mo Pikinini blong Hem, Jisas Kraes. Tufala i save yumi. Tufala i lavem yumi. Tufala i no akseptem yumi from taetol o posisen blong yumi. Tufala i no lukluk long ples we yumi stap long hem. Tufala i lukluk insaed long hat blong yumi. Tufala i akseptem yumi from huia yumi, mo wanem yumi traehad blong kam. Blong lukaotem mo kam blong Tufala i akseptem yumi, bae oltaem, i leftemap mo givim paoa long yumi.

Bae mi serem wan simpol paten, we sapos yumi yusum, i save helpem evriwan long yumi blong kam blong oli akseptem yumi. Paten ia, Lod i givim tru long Profet Josef Smit taem hem i talem se yumi evriwan we yumi stap long medel blong olgeta ia, we yumi save se hat blong yumi i ones, mo i fulap long sore, mo spirit blong yumi i wantem sakem sin, mo yumi wantem blong stap folem ol kavenan blong yumi tru long sakrifaes—we i evri sakrifaes we Hem, Lod, i komandem—yumi ia, Hem i akseptem yumi.2

Paten ia, i gat tri simpol step long olgeta:

 1. Save se hat blong yumi i ones mo fulap long sore.

 2. Save se spirit blong yumi i wantem sakem sin, mo

 3. Stap wantem blong obei ol kavenan blong yumi tru long sakrifaes olsem we Lod i komandem.

Faswan, yumi nidim blong save se hat blong yumi i ones mo i fulap long sore. ?Olsem wanem yumi save hemia? Yumi stat blong tingtingbak wetem tru tingting long yumiwan. Hat i stap long medel blong ol filing blong yumi. Taem yumi luk insaed long hat blong yumi, yumi skrinim yumiwan. Wanem we ol narawan oli no save, be yumi, yumi save. Yumi save ol tingting mo wanem yumi wantem. Yumi stat blong luklukbak long yumiwan wetem tru tingting, we yumi ones, yumi no faenem eskius o trikim yumiwan.

I gat wan wei tu, blong jajem sapos hat blong yumi i fulap long sore. Wan hat we i fulap long sore i sopsop, i open, mo i save kasem samting. Taem mi harem Sevya i talem: “Yufala i luk. Mi stap stanap long doa, mi stap kilkilim doa.”3 Mi harem Hem i kilkilim doa blong hat blong mi. Sapos mi openem doa long Hem, nao mi akseptem ol invitesen blong Spirit, mo mi stap akseptem tingting blong God.

Taem yumi tru mo stap prea blong tingting hevi long hamas hat blong yumi i ones mo i fulap long sore, bae Tabu Spirit i tijim yumi. Bae yumi kasem wan naes konfemesen, o wan smol wip blong invaetem yumi blong tekem aksen.

Seken. Yumi mas save sapos spirit blong yumi i wantem sakem sin. Toktok ia, wantem sakem sin hem i minim blong “gat wan filing o blong talemaot harem nogud blong yumi from yumi luksave se yumi mekem rong samting.”4 Sapos yumi gat wan hat we i wantem sakem sin, yumi luksave ol sin mo ol rong fasin blong yumi. Oli save tijim yumi “long saed blong evri samting we i blong stret mo gud fasin.”5 Bae yumi filim sore olsem hemia blong God, mo yumi wantem tumas blong sakem sin. Wan spirit we i wantem sakem sin, i wantem blong lisin “long ol gudfala toktok blong Tabu Spirit.”6

Wan spirit we i wantem sakem sin i soemaot se hem i wantem mekem mo i gat strong tingting blong tekem aksen. Yumi wantem blong putum tingting i stap daon long fes blong God, wantem blong sakem sin, wantem blong jenis. Yumi wantem blong prea: “I no folem tingting blong mi, be i folem tingting blong yu.”7

Nambatri step blong Lod i akseptem yumi i wan desisen we yumi save gud long hem, se bae yumi obei long ol kavenan tru long sakrifaes, evri sakrifaes we Hem, Lod, i komandem.8 Plante taem tumas, yumi tingting se toktok ia, sakrifaes, i tokbaot blong mekem wan samting we i bigwan o i had long yumi. Long sam situesen, hemia i tru. Be plante taem, hem i tokbaot blong laef evri dei olsem wan tru disaepol blong Kraes.

Wan wei we yumi stap obei long ol kavenan tru long sakrifaes, i taem yumi stap klin inaf blong tekem sakramen evri wik. Yumi gat tingting we yumi stap mekem yumi rere from tabu odinens ia. Yumi mekem i kam niu bakegen mo konfemem ol tabu promes blong yumi long Lod. Long wei ia, yumi filim se Hem i akseptem yumi mo kasem stret save long Hem se Hem i luksave hadwok blong yumi, mo Hem i fogivim ol sin blong yumi tru long Atonmen blong Jisas Kraes. Long taem blong odinens ia, Lod i promesem yumi se, taem yumi wantem blong tekem nem blong Pikinini blong Hem long yumi, mo oltaem tingbaot Hem, mo obei long ol komanmen blong Hem, oltaem, bae yumi gat Spirit blong Hem i stap wetem yumi. Blong gat Tabu Spirit olsem kompanion blong yumi oltaem, i stamba saen se God i akseptem yumi.

Ol nara wei blong folem ol kavenan blong yumi tru long sakrifaes oli simpol nomo olsem blong akseptem wan koling long Jos, mo stap fetful blong wok long koling ia, o, blong folem invitesen blong Profet blong yumi, Tomas S. Monson, blong go aot long olgeta we oli stap stanap long saed blong rod mo oli nidim blong sevem olgeta long saed blong spirit. Yumi folem ol kavenan blong yumi tru long sakrifaes taem yumi mekem wan kwaet seves long ples we yumi stap long hem, o long komuniti, o taem yumi faenem nem blong ol bubu blong yumi, mo taem yumi mekem ol tempol wok blong olgeta. Yumi folem ol kavenan blong yumi tru long sakrifaes taem yumi traehad nomo blong kasem stret mo gud fasin, stap open, mo stap lisin long ol kwaet toktok blong Spirit long evri dei long laef blong yumi. Samtaem, blong stap folem ol kavenan blong yumi i minim nomo blong stanap strong mo stap fetful taem ol strong win blong laef oli blo strong raonabaot long yumi.

Afta we Hem i eksplenem rod blong hao Hem i save akseptem yumi, Lod i yusum wan gud pikja blong soemaot olsem wanem yumi olsem wanwan man, woman mo famle i save kasem samting taem yumi lukaot blong Hem i akseptem yumi. Hem i talem se Hem, Lod, bambae Hem i mekem yumi mekem ol gudfala wok semmak olsem wan tri we i tekem plante frut we oli planem long wan gudfala graon, long saed blong wan smol reva we i klin gud, we i givim plante gudgudfala frut.9

Taem yumiwan i stap stret wetem Spirit blong Lod mo filim se Hem i akseptem yumi, bae yumi gat blesing we i bitim save blong yumi mo bae i tekem plante frut blong stret mo gud fasin. Bae yumi stap long medel blong olgeta we hem i talem long olgeta: “Yu wan gudfala wokman blong mi; from se yu bin wok gud bae mi putum yu blong yu lukaot long plante bisnis blong mi: yu kam joen long lafet blong mi.”10

Blong stap lukaotem blong Lod i akseptem yumi, bae i lidim yumi long save ia, se Hem i jusum yumi mo i blesem yumi. Bae yumi gat bigfala tras se bae Hem i lidim yumi mo daerektem yumi long gud samting. Ol kaen sore blong Hem bae oli kam klia insaed long hat, long laef mo long famle blong yumi.

Wetem ful hat blong mi, mi invaetem yufala blong wantem lukaotem blong Lod i akseptem yumi mo stap glad long ol blesing we Hem i promesem. Taem yumi folem simpol paten ia we Lod i putum i stap, bae yumi kam blong save se Hem i akseptem yumi, nomata wanem posisen, ples, mo bodi yumi gat. Fasin we Hem i akseptem yumi bae i pusum yumi, i mekem fet i kam antap, mo i helpem yumi blong lukluk long evri samting yumi fesem long laef. Nomata ol jalenj blong yumi, bae yumi gat sakses, yumi gro,11 mo filim se yumi stap long pis.12 Bae yumi stap long medel blong olgeta we Lod i talem long olgeta se:

“No fraet, ol smol pikinini, from yufala i blong mi, mo mi bin winim wol ia, mo yufala i pat blong olgeta ia we Papa blong mi i bin givim long mi;

“Mo i no gat wan long olgeta we Papa blong mi i bin givim long mi we bambae i lus.”13

Long nem blong Jisas Kraes, amen.

Soem Ol RefrensHaedem Ol Refrens

  Ol Not

  1. Alma 37:47.

  2. Luk long Doctrine and Covenants 97:8.

  3. Revelesen 3:20.

  4. Luk long Oxford Dictionaries Online, “contrite,” oxforddictionaries.com.

  5. Alma 21:23.

  6. Mosaea 3:19.

  7. Luk 22:42.

  8. Luk long Doctrine and Covenants 97:8.

  9. Luk long Doctrine and Covenants 97:9.

  10. Matiu 25:21.

  11. Luk long Mosaea 2:22.

  12. Luk long Mosaea 2:41.

  13. Luk long Doctrine and Covenants 50:41–42.