Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Pahimusli ang Panahon

Pahimusli ang Panahon

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Nagpasalamat ko sa Dios ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, alang sa Pagpahiuli ug sa gahum niini sa pagpadayon sa talagsaong panahon sa kamatuoran ug pagkamatarung sa tibuok yuta.

Minahal kong mga kaigsoonan, ako modugang nianang kang Presidente Thomas S. Monson ug sa uban sa pagdayeg niadtong misanong sa panawagan sa propeta alang sa dugang nga takus nga mga misyonaryo. Karon midagsang ang talagsaong kahinam alang sa misyonaryo nga buhat sa tibuok kalibutan. Sukad sa makasaysayanong pahibalo ni Presidente Monson niadtong Oktubre, liboan ka mga elder, sister, ug magtiayon ang gitawag, ug daghan pa ang nangandam.1 Karon dunay mga pangutana sama sa, “Unsay inyong buhaton niining mga misyonaryo?” Ang tubag sayon ra. Buhaton nila ang naandang buluhaton sa mga misyonaryo. Ilang isangyaw ang ebanghelyo! Ilang panalanginan ang mga anak sa Makagagahum nga Dios!

Daghan kaninyo mga batan-ong lalaki ug babaye ang makapahimulos sa panahon kon kamo maningkamot nga mahimong takus sa tawag sa pagmisyon. Inyo kining makita isip panahon sa kamatuoran ug pagkamatarung. Inyong makita ang inyong oportunidad nga maapil niini nga panahon.

Kamong mga batan-on, gamita ang inyong bag-ong kurikulum ug magtinudloay sa doktrina ni Jesukristo. Karon ang inyong panahon sa pag-andam nga makatudlo sa uban bahin sa kamaayo sa Dios.

Mga kabatan-onan, ang inyong edukasyon importante gayud—kanamo, kaninyo, ug sa Dios. Kon mahimo, kon kamo gustong moeskwela og college o unibersidad human sa misyon, awhagon ko kamo sa pag-aplay daan sa institusyon nga gusto ninyo sa dili pa magmisyon. Daghang institusyon sa mas taas nga edukasyon mohatag og 18 ngadto sa 30 ka bulan nga pagpaabut alang sa prospective nga mga misyonaryo. Kini makapahimo ninyo mga elder ug sister sa pagserbisyo nga dili mabalaka kon asa kamo magsugod unya sa inyong mas taas nga edukasyon. Mapasalamaton kaayo kami sa mga lider sa mga institusyon sa edukasyon nga ang ingon nga plano mahimong posible!

Mga ginikanan, magtutudlo, ug uban pa, pahimusli ang panahon samtang giandam ninyo ang atong bag-ong henerasyon nga mahimong takus sa pagmisyon. Sa pagkakaron, ang inyong ehemplo makaagni sa interes sa inyong mga higala ug silingan. Pangandam sa pagtubag niadtong mangutana kon nganong nagpakabuhi kamo sa ingon. Pangandam sa pagrason nganong may paglaum ug kalipay sila nga nakita diha ninyo.2 Kon mangutana sila, ingna sila, “Atong pangutan-on ang mga misyonaryo! Makatabang sila kanato! Ug kon gusto mo, naa ko sa inyong tapad samtang motubag ug motudlo ang mga misyonaryo.”

Kamong mga hingkod na, pahimusli ang panahon sa pagtabang alang sa espiritwal, pisikal ug pinansyal nga pagpangandam sa umaabut nga mga misyonaryo. Ang paghulog og mga sinsilyo sa alkansiya mahimong kabahin na sa inyong ginabuhat. Kamong mga senior nga magtiayon, planoha kanus-a kamo magmisyon. Magpasalamat kaayo kami sa inyong pagserbisyo. Sukad karon, ang uban kaninyo tingali makapadala sa inyong dolyar sa mga misyon pinaagi sa paghatag ngadto sa General Missionary Fund, sigun sa gisugyot ni Presidente Monson karong buntaga.3

Nagkadaghan nga piniling kalalakin-an ug ilang pinalanggang asawa ang mipahimulos sa panahon dihang gitawag sila nga mangulo sa mga misyon sa Simbahan. Niana nga pagserbisyo ilang mahulma ang kapalaran sa natawo na ug wala pa matawo nga henerasyon. Ang mga presidente sa misyon naghupot og yawe sa responsibilidad alang sa kaayohan, kasiguroan, ug kalampusan sa ilang mga misyonaryo. Human mokonsulta sa mga presidente sa stake ug district sa iyang misyon, ang matag presidente sa misyon mo-assign og mga misyonaryo nga moserbisyo sa piho nga stake, ward, ug branch.

Ang mga presidente sa stake ug mga bishop nagpahimulos sa panahon diha sa paggahin og daghang oras sa pag-interbyu sa prospective nga mga misyonaryo. Kini nga mga lider sa priesthood naghupot og yawe sa responsibilidad alang sa misyonaryo nga buhat sa ilang unit, ug nagdasig sa ilang mga miyembro sa pag-apil.

Ang mga kaigsoonan sa matag ward council nagsugod na sa pagpahimulos sa panahon. Niana nga council anaa ang ward mission leader.4 Mamulong ko ilabi na kaninyo mga ward mission leader. Gitawag kamo sa inyong bishop sa pagdumala sa misyonaryo nga buhat sa ward. Ug ang uban kaninyo malampuson kaayo mao nga may gitawag usab nga assistant sa pagtabang kaninyo. Diha sa ward council, ilha ninyo ang dili kaayo aktibong mga miyembro, pamilya nga dili tanan miyembro sa simbahan, ug interesadong mga silingan. Pakigkita kanunay sa gi-assign nga full-time nga mga misyonaryo. Tambagi ug tabangi ang mga misyonaryo. Palihug tabangi sila nga mapuno ang ilang mga daily planner sa makahuluganong mga oportunidad sa pagtudlo. Inyo kining responsibilidad. Ang inyong tahas importante, importante kaayo sa kalampusan niini nga buhat. Kon kamo mopahimulos sa panahon uban sa pagtuo ug kadasig, mosunod usab ang uban. Kamo, isip ward mission leader, ang sumpay tali sa mga miyembro ug mga misyonaryo niining sagradong buhat sa pagluwas sa mga anak sa Dios.5

Ang nagpangutana natong mga higala ug silingan nga dili miyembro makapahimulos usab sa panahon. Awhagon nato sila sa paghupot sa tanang maayo ug matuod diha sa ilang kinabuhi. Ug dapiton nato sila sa pagdawat og dugang, ilabi na sa mahimayaong kamatuoran nga pinaagi sa mahangturong plano sa Dios, ang pamilya magkauban sa hangtud.6

Kini nga panahon sa kamatuoran ug pagkamatarung talagsaon! Kini dili hinimo sa tawo! Gikan kini sa Ginoo, kinsa miingon, “Ako modali sa akong buluhaton diha sa iyang angay nga panahon.”7 Kini nga panahon gitugutan pinaagi sa balaang pahibalo 193 ka tuig nang milabay. May pito lamang kini ka mga pulong: “Kini ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!”8 Gipamulong sa Makagagahum nga Dios, niana nga pahibalo gipaila si Joseph Smith ngadto ni Ginoong Jesukristo. Kadtong pito ka mga pulong maoy sinugdanan sa Pagpahiuli sa Iyang ebanghelyo. Ngano? Tungod kay ang buhi natong Dios mapinanggaon nga Dios! Gusto Siya nga ang Iyang mga anak makaila Kaniya ug kang Jesukristo, kinsa Iyang gipadala!9 Ug gusto Siya nga ang Iyang mga anak makabaton ug imortalidad ug kinabuhing dayon!10

Tungod niining mahimayaong katuyoan, ang atong mga misyonaryo nagtudlo sa Pagpahiuli. Nahibalo sila nga mga 2,000 ka tuig nang milabay, ang Ginoo miestablisar sa Iyang Simbahan. Human sa Iyang Pagkalansang ug pagkamatay sa Iyang mga Apostoles, giusab sa mga tawo ang Simbahan ug ang doktrina niini. Dayon, human sa mga henerasyon sa espirituhanong kangitngit, ug sigun sa gipanagna sa miaging mga propeta,11 ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mipahiuli sa Simbahan, doktrina, ug awtoridad sa priesthood. Tungod niana nga Pagpahiuli, ang kahibalo ug importanting mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan mahimong maangkon na usab sa tanang tawo.12 Human niana, kana nga pagkahimaya naghimo natong tanan nga makauban ang atong pamilya sa presensya sa Dios ug ni Jesukristo sa hangtud!

Dili ko makasulti bahin sa Pagpahiuli nga wala ang kahinam. Kining tinuod nga kasaysayan makahinuklog gayud! Talagsaon kini! Kulba-hinam! Katingalahan ba nga ang mga mensahero gikan sa langit mianhi aron sa paghatag og awtoridad ug gahum niini nga buhat?

Ang Mahangturon natong Amahan ug si Jesukristo sa makadaghan mipakita kang Propeta Joseph Smith.13 Ubos sa Ilang mando, ang uban pang langitnong mga mensahero miabut, tanan dunay piho nga tuyo. Sama pananglit:

  • Si anghel Moroni mipadayag sa Basahon ni Mormon.14

  • Si Juan Bautista mipahiuli sa Aaronic Priesthood.15

  • Si Pedro, Santiago ug Juan mipahiuli sa Melchizedek Priesthood.16

  • Si Moises mitugyan sa mga yawe alang sa pagpundok sa Israel.17

  • Si Elias mitugyan sa mga yawe sa kahibalo kabahin ni Abraham.18

  • Si Elijah mipahiuli sa mga yawe sa awtoridad sa pagbugkos.19

Agig dugang, ang Pagpahiuli nagdugang sa kahibalo nga gihuptan sa mga Santos kaniadto. Ang Ginoo mihatag og bag-ong kasulatan. Sa Balaang Biblia, Iyang gidugang ang Basahon ni Mormon: Laing Tugon ni Jesukristo. Rekord kini sa mga panagna ug pangalagad sa nabanhaw nga Ginoo ngadto sa mga tawo sa karaang Amerika. Mipasabut kini sa dakong plano sa Dios alang sa kalipay20—ang plano sa kaluwasan.21 Ang Basahon ni Mormon hingpit nga nahiuyon sa Biblia. Ang duha ka sagradong mga rekord nagmatuod sa kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa importansya sa Iyang Pag-ula.22

Ang Pagpahiuli ang katumanan sa daghang biblikanhong panagna. Sama pananglit, si Isaias nanagna nga ang balay sa Ginoo maestablisar ibabaw sa tumoy sa kabukiran.23 Ang exodo sa Mormon nga mga pioneer ngadto sa kabukiran sa kasadpang Amerika ang katumanan sa sugilanon bahin sa sakripisyo ug pagtuo. Gipanagna usab ni Isaias nga ang Dios mohimo og “katingalahan nga buhat ug kahibulongan.”24 Kana natuman na karon pinaagi sa sagradong buhat sa nagkadaghang mga misyonaryo.

Ang mga pagtulun-an sa Daang Tugon bahin sa ikapulo gipahiuli.25 Agig resulta, daghang tigbayad og ikapulo ang napanalanginan tungod sa ilang kamasulundon. Ang mga kasayuran bahin ni Melchizedek gihatagan og katin-awan sa mga kasulatan sa Pagpahiuli.26 Ang mga propesiya nga ang sungkod ni Jose (ang Basahon ni Mormon) ug ang sungkod ni Juda (ang Biblia) mahimong usa sa kamot sa Dios karon natuman na.27

Ang Pagpahiuli nagpatin-aw usab sa mga kasulatan sa Bag-ong Tugon. Ang kasayuran bahin sa bunyag sa mga patay karon mas nasabtan na.28 Ang mga ordinansa alang sa patay na natong katigulangan gipahigayon na sa 141 ka mga templo sa tibuok kalibutan! Walay laing paagi sa pagtanyag og kaluwasan sa atong katigulangan kinsa nangamatay nga wala mahibalo sa ebanghelyo!29 Ang panan-awon ni Juan nga Tigpadayag sa “laing manulonda [naglupad] taliwala sa kalangitan ug nagdala sa walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta,” nanagna sa misyon ni anghel Moroni ug sa Basahon ni Mormon.30

Ang Basahon ni Mormon mao ang sentro sa Pagpahiuli. Gisulat kini, gipreserbar, ug gipakatap ubos sa mando sa Ginoo. Gihubad kini “pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.”31 Ang Doktrina ug mga Pakigsaad naglangkob sa dugang nga mga pinadayag nga gihatag ngadto kang Propeta Joseph Smith. Pinaagi niya nakadawat kita og mas daghan pang kasulatan kay sa nadawat nato gikan sa ubang propeta. Sa usa ka mahinuklugong panahon, miingon siya sa mga Santos sa Nauvoo, Illinois, “Wala gayud ako moingon kaninyo nga perpekto ako; apan walay sayop sa mga padayag nga akong gipanudlo.”32

Ang mga miyembro ug mga misyonaryo nagtinabangay sa pagdapit sa tanan sa pagkat-on bahin sa Dios, ni Jesukristo, ug sa Iyang ebanghelyo. Ang matag tawo nga nagpangutana kinahanglang tinuoray nga mangita ug mag-ampo alang sa kasiguroan kon tinuod ba kining mga butanga. Ang kamatuoran ipakita pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.33

Nagpasalamat ko sa Dios ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, alang sa Pagpahiuli ug sa gahum niini sa pagpadayon sa talagsaong panahon sa kamatuoran ug pagkamatarung sa tibuok yuta. Unta atong mapahimuslan kini nga panahon ug matuman ang sugo sa Ginoo sa pagdala sa ebanghelyo “sa matag kanasuran, kaliwatan, ug pinulongan, ug katawhan,”34 ako nag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran