Svezte se na vlně

Starší Russell M. Nelson

Kvorum Dvanácti apoštolů


Děkuji Bohu a Jeho Synu, Ježíši Kristu, za Znovuzřízení a jeho sílu pohánět nádhernou vlnu pravdy a spravedlivosti po celé zemi.

Drazí bratři a sestry, chtěl bych se připojit k presidentu Thomasu S. Monsonovi a ostatním a vyslovit své uznání těm, kteří přijali prorokovu výzvu ohledně většího počtu způsobilých misionářů. Nyní zaplavuje celý svět nevídaná vlna nadšení pro misionářskou práci. Od té doby, kdy president Monson loni v říjnu učinil toto historické prohlášení, byly povolány tisíce starších, sester a manželských párů a mnozí další se připravují.1 Lidé se nás nyní ptají: „A co budete se všemi těmi misionáři dělat?“ Odpověď je prostá. Budou dělat to, co misionáři dělali vždy. Budou kázat evangelium! Budou žehnat dětem Všemohoucího Boha!

Další z vás, mladí muži a mladé ženy, se budou moci svézt na této vlně, pokud se budete snažit být hodni toho, abyste byli na misii povoláni. Tato vlna je totiž vlnou pravdy a spravedlivosti. Budete mít příležitost svézt se na samotném hřebeni této vlny.

Vy, dospívající, se ponořte do nových studijních osnov a učte jeden druhého naukám Ježíše Krista. Nyní nadešel čas, abyste se připravili na to, že budete učit druhé o dobrotivosti Boží.

Mladí muži a mladé ženy, vaše vzdělání je velmi důležité – pro nás, pro vás i pro Boha. Pokud chcete začít chodit na vysokou školu až po misii, chtěli bychom vás povzbudit, abyste si, je-li to možné, podali přihlášku na zvolenou školu ještě před misií. Mnoho institucí vyššího vzdělávání je ochotno poskytnout budoucím misionářům odklad na 18 až 30 měsíců. Toto vám, misionářům a misionářkám, umožní sloužit na misii, aniž byste museli mít obavy o to, kde pak začnete studovat. Jsme velmi vděční vedoucím představitelům vzdělávacích institucí, kteří mladým lidem umožňují takto plánovat!

Vy, rodiče, učitelé a ostatní, svezte se na této vlně, zatímco připravujete nastupující generaci na to, aby byla hodna sloužit na misii. Váš příkladný život bude zároveň vzbuzovat zájem vašich přátel a sousedů. Buďte připraveni odpovědět těm, které bude zajímat, proč žijete tak, jak žijete. Buďte připraveni jim vysvětlit důvod k naději a radosti, které si u vás povšimli.2 Až takové otázky přijdou, můžete odpovědět: „Zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci! A pokud budete chtít, budu tam s vámi, až vám misionáři budou odpovídat a budou vás učit.“

Vy, dospělí, svezte se na této vlně tím, že pomůžete připravit budoucí misionáře po stránce duchovní, fyzické i finanční. Střádání korunek do prasátka se stane běžnou součástí vašeho života. Vy, starší manželské páry, učiňte si plány pro den, kdy i vy budete moci odjet na misii. Za vaši službu vám budeme nanejvýš vděční. Do té doby by možná někteří z vás mohli věnovat peníze na misii tím, že budete přispívat do Všeobecného misionářského fondu, jak to znovu navrhl president Monson dnes dopoledne.3

Čím dál větší počet vybraných mužů a jejich drahých společnic se vezou na této vlně tím, že jsou povoláváni předsedat misiím Církve. Během této služby budou určovat osud generací nynějších i těch, které teprve přijdou. Presidenti misií drží klíče zodpovědnosti za blaho, bezpečí a úspěch svých misionářů. Každý president misie po pohovoru s presidenty kůlů a okrsků ve své misii přiděluje jednotlivým kůlům, sborům a odbočkám misionáře, aby v nich sloužili.

Presidenti kůlů a biskupové se na této vlně vezou tím, že tráví více a více hodin pohovory s potenciálními misionáři. Tito vedoucí kněžství drží klíče zodpovědnosti za misionářskou práci ve své církevní jednotce a inspirují členy k tomu, aby se do této práce zapojovali.

Bratři a sestry v každé radě sboru se také začínají na této vlně vézt. Členem této rady je i vedoucí misie sboru.4 Chtěl bych teď mluvit konkrétně k vám, vedoucím misie sboru. Byli jste povoláni biskupem, abyste vedli misionářskou práci ve sboru. A někteří z vás jsou natolik úspěšní, že byl povolán i asistent, který vám má pomáhat. Spolu s ostatními členy rady sboru vyhledáváte méně aktivní členy, částečně členské rodiny a zájemce. Pravidelně se setkáváte s misionáři na plný úvazek, kteří slouží ve vašem sboru. Radíte jim a pomáháte. Prosím vás, abyste jim pomáhali zaplňovat jejich diáře cílenými a smysluplnými příležitostmi k učení. Toto je vaše zodpovědnost. Vaše role v úspěšnosti této práce je klíčová, opravdu klíčová. Pokud se povezete na této vlně s vírou a nadšením, ostatní se k vám připojí. Vy, jakožto vedoucí misie sboru, jste tím hlavním spojovacím článkem mezi členy a misionáři v tomto posvátném díle, v němž jde o záchranu Božích dětí.5

Naši zvídaví přátelé a sousedé, kteří nejsou naší víry, se na této vlně mohou svézt také. Vyzýváme je, aby si ponechali vše to, co je v jejich životě dobré a pravdivé. A vybízíme je k tomu, aby přijali více, zejména pak onu nádhernou pravdu, že skrze Boží věčný plán může být rodina spolu na věky.6

Tato vlna pravdy a spravedlivosti je vskutku zázračná! Nevytvořil ji člověk! Pochází od Pána, jenž řekl: „Urychlím dílo své v čase jeho.“7 Tato vlna vznikla na základě božského prohlášení proneseného před 193 lety. Sestávalo z pouhých sedmi slov: „Toto je můj Milovaný Syn. Slyš jej!“8 Toto prohlášení, které bylo vyřčeno Všemohoucím Bohem, představilo mladého Josepha Smitha Pánu Ježíši Kristu. Těchto sedm slov započalo proces Znovuzřízení Jeho evangelia. Proč? Protože náš živý Bůh je Bohem milujícím! Chce, aby Jeho děti mohly poznat Jeho i Ježíše Krista, kterého poslal!9 A chce, aby Jeho děti získaly nesmrtelnost a věčný život!10

Aby tento nádherný záměr mohl být naplněn, učí naši misionáři o Znovuzřízení. Vědí, že asi před 2 000 lety Pán založil svou Církev. Po Jeho Ukřižování a po smrti Jeho apoštolů lidé Církev i její nauku změnili. Pak, po generacích žijících v duchovní temnotě, jak bylo předpovězeno proroky,11 Nebeský Otec a Ježíš Kristus Církev, její nauku a její kněžskou pravomoc znovuzřídili. Díky Znovuzřízení jsou všem lidem opět přístupny znalosti a obřady nezbytné pro jejich spasení a oslavení.12 Toto oslavení nakonec každému z nás umožňuje žít na věky se svou rodinou v přítomnosti Boha a Ježíše Krista!

Nedokáži mluvit o Znovuzřízení klidným hlasem. Tato historická událost je naprosto fantastická! Je neuvěřitelná! Je úchvatná! Jak úžasné je, že přišli poslové z nebe, aby předali pravomoc a moc konat toto dílo!

Náš Věčný Otec a Ježíš Kristus se Proroku Josephu Smithovi zjevili několikrát.13 Pod Jejich vedením přišli i další nebeští poslové – každý s určitým záměrem. Například:

 • Anděl Moroni odhalil Knihu Mormonovu.14

 • Jan Křtitel znovuzřídil Aronovo kněžství.15

 • Petr, Jakub a Jan znovuzřídili Melchisedechovo kněžství.16

 • Mojžíš udělil klíče ke shromažďování Izraele.17

 • Elias předal klíče poznání o Abrahamovi.18

 • Eliáš znovuzřídil klíče pečeticí pravomoci.19

Navíc jsme skrze Znovuzřízení získali znalosti, které měli Svatí v dávných dobách. Pán nám poskytl novou knihu písem. K Bibli svaté přidal Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu. Je záznamem o proroctvích a o působení vzkříšeného Pána mezi lidmi v dávné Americe. Vysvětluje velkolepý Boží plán štěstí20 – plán spasení.21 Kniha Mormonova je v naprostém souladu s Biblí. Oba posvátné záznamy potvrzují pravdivost evangelia Ježíše Krista a důležitost Jeho Usmíření.22

Skrze Znovuzřízení se naplňuje mnoho biblických proroctví. Například Izaiáš prorokoval, že dům Páně bude zřízen na vrcholku hor.23 Exodus mormonských pionýrů do hor v západní části Ameriky je příběhem obětí a víry, jenž toto proroctví naplňuje. Izaiáš rovněž předpovídal, že Bůh vykoná podivuhodné a zázračné dílo.24 Toto se nyní naplňuje skrze posvátnou práci rostoucí armády našich misionářů.

Bylo znovuzřízeno starozákonní učení o desátku.25 V důsledku toho získává větší počet plátců desátku požehnání díky své poslušnosti. Písma z období Znovuzřízení vysvětlují zmínky o Melchisedechovi.26 Proroctví o tom, že dřevo Jozefovo (Kniha Mormonova) a dřevo Judovo (Bible) budou jako jedno v ruce Boží, se nyní vyplnila.27

Znovuzřízení rovněž objasňuje novozákonní verše. Zmínky o křtu za mrtvé lze nyní pochopit lépe.28 Obřady za naše zesnulé předky se v zastoupení provádějí ve 141 chrámech po celém světě! Neexistuje žádný jiný způsob, jak nabídnout spasení našim předkům, kteří zemřeli bez znalosti evangelia!29 Janovo vidění „jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi,“ předpovědělo poslání anděla Moroniho a Knihu Mormonovu.30

Kniha Mormonova je ústředním bodem Znovuzřízení. Byla napsána, uchovávána a předávána řízením Božím. Byla přeložena „darem a mocí Boží“.31 Kniha Nauky a smluv obsahuje mnohá další zjevení, která byla dána Proroku Josephu Smithovi. Skrze něj jsme obdrželi více stránek písem než skrze kteréhokoli jiného proroka. V jednom jistě pohnutém okamžiku řekl Svatým v Nauvoo ve státě Illinois: „Nikdy jsem vám neřekl, že jsem dokonalý; ale ve zjeveních, kterým jsem učil, nejsou chyby žádné.“32

Členové a misionáři společně vyzývají všechny lidi, aby se učili o Bohu, o Ježíši Kristu a o Jeho evangeliu. Každý zvídavý člověk by měl upřímně usilovat a vroucně se modlit o ujištění, že tyto věci jsou pravdivé. A pravda mu bude zjevena mocí Ducha Svatého.33

Děkuji Bohu a Jeho Synu, Ježíši Kristu, za Znovuzřízení a jeho sílu pohánět nádhernou vlnu pravdy a spravedlivosti po celé zemi. Kéž se můžeme na této vlně svézt, a naplňovat tak Boží přikázání přinést evangelium „každému národu a pokolení a jazyku a lidu“.34 O to se modlím ve jménu Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazy

 1.  

  1. Viz Thomas S. Monson, „Vítejte na konferenci“, Liahona, listopad 2012, 4–5.

 2.  

  2. Viz 1. Petrova 3:15.

 3.  

  3. Viz Thomas S. Monson, „Je tu opět konference“, Liahona, květen 2011, 6.

 4.  

  4. Viz Příručka 2: Správa Církve (2010), oddíl 5.1.

 5.  

  5. Jsme vděční za Svaté, kteří upřímně usilují o zasvěcení. Snaží se být svatějšími. „[Usilují] nejprve o to, [aby] budovali království Boží a utvrzovali spravedlivosti jeho.“ (Překlad Josepha Smitha, Matouš 6:38.)

 6.  

  6. Viz „Rodiny mohou spolu žít navždy“, ZNPPD 2, č. 39; další vysvětlení se nachází v Nauce a smlouvách 132:7, 19.

 7.  

  7. Nauka a smlouvy 88:73.

 8.  

  8. Joseph Smith–Životopis 1:17.

 9.  

  9. Viz Jan 17:3.

 10.  

  10. Viz Mojžíš 1:39.

 11.  

  11. Viz Matouš 17:11; Skutkové 3:20–21; Efezským 1:10; 2. Nefi 30:8; Nauka a smlouvy 132:40, 45.

 12.  

  12. Viz 3. Nefi 27:13–14, 21; Nauka a smlouvy 39:6; Články víry 1:4.

 13.  

  13. Viz Karl R. Anderson, The Savior in Kirtland (2012), 228–243.

 14.  

  14. Viz Nauka a smlouvy 27:5; viz také Joseph Smith–Životopis 1:33–34.

 15.  

  15. Viz Nauka a smlouvy 13.

 16.  

  16. Viz Nauka a smlouvy 20:2–3; 27:12; 128:20; viz také Larry C. Porter, „Dating the Restoration of the Melchizedek Priesthood“, Ensign, June 1979, 4–10.

 17.  

  17. Viz Nauka a smlouvy 110:11.

 18.  

  18. Viz Nauka a smlouvy 110:12.

 19.  

  19. Viz Nauka a smlouvy 110:13–16.

 20.  

  20. Viz Alma 42, zejména verš 8.

 21.  

  21. Viz například Alma 12:28–30.

 22.  

  22. Viz například 1. Korintským 15:22; Alma 34:9.

 23.  

  23. Viz Izaiáš 2:2.

 24.  

  24. Viz Izaiáš 29:14.

 25.  

  25. Viz Genesis 14:18–20; Malachiáš 3:8–10; Nauka a smlouvy 119–120.

 26.  

  26. Viz Genesis 14:18; Žalm 110:4; viz také Alma 13:14–18; Nauka a smlouvy 84:14–22.

 27.  

  27. Viz Ezechiel 37:16, 19; Nauka a smlouvy 27:5.

 28.  

  28. Viz 1. Korintským 15:29; Nauka a smlouvy 128.

 29.  

  29. Viz Nauka a smlouvy 137:7; 138:31–34.

 30.  

  30. Zjevení 14:6; viz také Nauka a smlouvy 133:36–39.

 31.  

  31. Titulní strana Knihy Mormonovy, autor: Moroni; Nauka a smlouvy 135:3.

 32.  

  32. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 518.

 33.  

  33. Viz Moroni 10:4–5.

 34.  

  34. Zjevení 14:6; viz také 1. Nefi 19:17; Nauka a smlouvy 133:37.