Spring over hovednavigation
april 2013 | Hop med på bølgen

Hop med på bølgen

april 2013 Generalkonference

Jeg takker Gud og hans søn, Jesus Kristus, for genoprettelsen og dens kraft til at fremdrive en mægtig bølge af sandhed og retskaffenhed over hele jorden.

Kære brødre og søstre, jeg istemmer mig den ros, som præsident Monson og andre har givet udtryk for, til dem, som har taget imod profetens kald om flere værdige missionærer. Der skyller i øjeblikket en uventet bølge af entusiasme for missionering ind over hele verden. Siden præsident Monsons historiske bekendtgørelse i oktober er tusinder af ældster, søstre og ægtepar blevet kaldet, og mange flere gør sig klar.1 Nu får vi spørgsmål som: »Hvad vil I stille op med alle disse missionærer?« Svaret er enkelt: De vil gøre det, som missionærer altid har gjort. De vil forkynde evangeliet! De vil velsigne den almægtige Guds børn!

Flere af jer unge mænd og kvinder vil hoppe med på bølgen, når I bestræber jer på at blive værdige til et missionskald. Man ser dette som en bølge af sandhed og retskaffenhed. I ser jeres chance for at ride med på bølgen.

Teenagere, tag godt imod jeres nye læseplan og undervis hinanden om Jesu Kristi lære. Tiden er inde for jer til at undervise andre om Guds godhed.

Unge mænd og kvinder, jeres uddannelse er meget vigtig – for os, for jer og for Gud. Hvor det er muligt, og I ønsker at tage en college- eller universitetsuddannelse efter jeres mission, så opfordrer vi jer til at søge ind på jeres ønskede uddannelse, inden I påbegynder jeres mission. Mange højere uddannelsesinstitutioner bevilliger gerne en 18–30 måneders udsættelse af studiestart for missionærer. Det vil gøre jer ældster og søstre i stand til at tjene uden at bekymre jer om, hvor I skal læse videre. Vi er meget taknemlige for lederne på de højere uddannelsesinstitutioner, som har gjort det muligt at planlægge sådan!

Forældre, lærere og andre, hop med på bølgen og forbered vores opvoksende generation til at være værdige til at tjene som missionærer. I mellemtiden vil jeres eksemplariske livsførelse tiltrække jeres venners og naboers interesse. Vær klar til at svare dem, som spørger jer, hvorfor I lever, som I gør. Vær rede til at give en grund til det håb og den glæde, de ser hos jer.2 Når sådanne spørgsmål kommer, kan I eventuelt svare ved at sige: »Lad os spørge missionærerne! De kan hjælpe os! Og hvis I ønsker det, så er jeg hos jer, når missionærerne svarer og underviser jer.«

I voksne, hop med på bølgen med hjælp til den åndelige, fysiske og økonomiske forberedelse af fremtidens missionærer. Gør det til en vane at spinke og spare til sparegrisen. I ældre ægtepar, I lægger planer for den dag, hvor I kan tage på mission. Vi vil være yderst taknemlige for jeres tjeneste. Indtil da kan nogle af jer måske sende jeres penge på mission ved at bidrage til Kirkens missionærfond, som præsident Monson foreslog igen her til formiddag.3

Et stigende antal udvalgte mænd og deres kære ledsager kan hoppe med på bølgen, når de kaldes til at præsidere over Kirkens missioner. I den tjeneste vil de forme fremtiden for kommende generationer. Missionspræsidenter har ansvar for missionærernes velfærd, sikkerhed og succes. Når de har rådført sig med stavs- og distriktspræsidenter, tildeler den enkelte missionspræsident missionærer til tjeneste i specifikke stave og menigheder.

Stavspræsidenter og biskopper kan hoppe med på bølgen, når de bruger mere og mere tid på at interviewe kommende missionærer. Disse præstedømmeledere har ansvar for missionering i deres enheder, og de inspirerer medlemmerne til at deltage.

Brødre og søstre er ved hvert eneste menighedsråd begyndt at hoppe med på bølgen. Ved disse menighedsrådsmøder deltager missionslederen også.4 Jeg vil tale specifikt til jer missionsledere. I er blevet kaldet af jeres biskop til at stå i spidsen for missioneringen i jeres menighed. Og nogle af jer har så stor succes med dette, at der er blevet kaldet en assistent til at bistå jer. Sammen med andre finder I på menighedsrådsmødet frem til mindre aktive medlemmer, familier, som delvist er medlemmer, og interesserede naboer. I mødes regelmæssigt med fuldtidsmissionærerne. I råder og bistår missionærerne. Hjælp dem med at fylde deres kalender med målrettede og meningsfyldte undervisningsmuligheder. Dette er jeres ansvar. Jeres rolle er afgørende, meget afgørende for succesen i dette værk. Hvis I hopper med på bølgen af tro og entusiasme, vil andre også gøre det. I er som missionsledere forbindelsesleddet mellem medlemmer og missionærer i dette hellige værk med at redde Guds børn.5

Vore spørgende venner og naboer, som ikke deler vores tro, kan også hoppe med på bølgen. Vi opmuntrer dem til at holde på alt, der er godt og sandt. Vi indbyder dem til at modtage mere, især den herlige sandhed om, at familier kan være sammen for evigt gennem Guds evige plan.6

Denne bølge af sandhed og retskaffenhed er vidunderlig. Den er ikke menneskeskabt! Den kommer fra Herren, som har sagt: »Se, jeg vil fremskynde mit værk, når tiden er inde.«7 Denne bølge er iværksat af en guddommelig erklæring, der blev forkyndt for 193 år siden. Den består blot af syv ord: »Det er min elskede Søn. Hør ham!«8 De blev udtalt af den almægtige Gud, da han præsenterede Jesus Kristus for den unge Joseph Smith. Disse syv ord indledte gengivelsen af hans evangelium. Hvorfor? Fordi vores levende Gud er en kærlig Gud! Han ønsker, at hans børn kender ham og Jesus Kristus, som han har udsendt!9 Og han ønsker, at alle hans børn skal opnå udødelighed og evigt liv!10

Af denne herlige årsag underviser vore missionærer om genoprettelsen. De ved, at Herren for ca. 2.000 år siden oprettede sin kirke. Efter hans korsfæstelse og apostlenes død, ændrede mennesker Kirken og dens lære. Efter generationer havde levet i åndeligt mørke, genoprettede vor himmelske Fader og Jesus Kristus Kirken, dens læresætninger og præstedømmets myndighed, som tidligere profeter havde forudsagt.11 På grund af genoprettelsen blev den viden og de ordinancer, som er afgørende for frelse og ophøjelse atter tilgængelige for alle mennesker.12 I sidste instans gør ophøjelse os i stand til at dvæle med vores familie i Guds og Jesu Kristi nærhed for evigt!

Jeg kan ikke tale om genoprettelsen uden at blive begejstret. Dette historiske faktum er helt igennem fantastisk! Det er ufatteligt! Det er utroligt! Hvor forunderligt er det ikke, at himmelske budbringere kom for at give myndighed og kraft til dette værk?

Vor evige Fader og Jesus Kristus viste sig adskillige gange for profeten Joseph Smith.13 Under deres ledelse, kom der andre himmelske budbringere, hver med et særligt formål. Eksempler:

  • Englen Moroni åbenbarede Mormons Bog.14

  • Johannes Døber gengav Det Aronske Præstedømme.15

  • Peter, Jakob og Johannes gengav Det Melkisedekske Præstedømme.16

  • Moses overdrog nøglerne til Israels indsamling.17

  • Elias overdrog kundskabsnøgler om Abraham.18

  • Profeten Elias overdrog beseglingsnøglerne.19

Derudover fik vi med genoprettelsen viden, som de hellige havde tidligere. Herren sørgede for nye skrifter. Til Bibelen føjede han Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Det er en optegnelse over profetier og den opstandne Herres tjeneste blandt folket i det gamle Amerika. Den udlægger Guds store plan for lykke20 – frelsesplanen.21 Mormons Bog er i fuld overensstemmelse med Bibelen. Begge hellige optegnelser bekræfter sandheden i Jesu Kristi evangelium og vigtigheden af hans forsoning.22

Genoprettelsen er opfyldelsen af mange bibelske profetier. Esajas profeterede fx, at Herrens hus skulle stå højt over bjergene.23 Mormonpionerernes udvandring til det vestlige Amerika blev en opfyldende saga om opofrelse og tro. Esajas forudså også, at Gud ville udføre et »forunderligt værk og et under«.24 Dette opfyldes nu af det hellige arbejde, som vores voksende armé af missionærer udfører.

Det Gamle Testamentes lære om tiende er gengivet.25 Som følge deraf velsignes flere tiendebetalere for deres lydighed. Henvisningerne til Melkisedek tydeliggøres i genoprettelsens skrifter.26 Profetier om, at Josefs træstykke (Mormons Bog) og Judas træstykke (Bibelen) skulle blive ét i Guds hånd, er nu blevet opfyldt.27

Genoprettelsen tydeliggør også Det Nye Testamente. Henvisningen til dåb for de døde forstår vi bedre nu.28 Ordinancer for vore afdøde forfædre udføres nu af stedfortrædere i 141 templer rundt om i verden! Der er ingen anden måde at tilbyde vore forfædre frelse på end kundskab om evangeliet!29 Johannes Åbenbarers syn om en flyvende »engel … midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden« varslede om englen Moronis mission og Mormons Bog.30

Mormons Bog er central for genoprettelsen. Den er skrevet, bevaret og overdraget under Herrens vejledning. Den blev oversat ved »Guds gave og kraft.«31 Lære og Pagter indeholder mange andre åbenbaringer, som blev givet til profeten Joseph Smith. Gennem ham har vi modtaget flere sider hellig skrift, end vi har fra nogen anden profet. I det, der må have været et tankefuldt øjeblik, sagde han til de hellige i Nauvoo sagde: »Jeg har aldrig sagt jer, at jeg var fuldkommen – men der findes ingen fejl i de åbenbaringer, som jeg har forkyndt jer.«32

Sammen indbyder medlemmer og missionærer alle til at lære om Gud, Jesus Kristus og hans evangelium. Ethvert spørgende menneske bør oprigtigt søge og bede inderligt om bekræftelse på, at disse ting er sande. Sandheden vil blive bekræftet gennem Helligåndens kraft.33

Jeg takker Gud og hans Søn, Jesus Kristus, for genoprettelsen og dens kraft til at fremdrive en mægtig bølge af sandhed og retskaffenhed over hele jorden. Må vi hoppe med på denne bølge og opfylde Herrens befaling om at bringe evangeliet til »hvert folkeslag og stamme og tungemål og folk,«34 det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerGem henvisninger