Fő navigáció átugrása
április 2013 | Lovagold meg a hullámot!

Lovagold meg a hullámot!

április 2013 Általános konferencia

Hálás vagyok Istennek és Fiának, Jézus Krisztusnak a visszaállításért, valamint annak erejéért, mely az igazság és igazlelkűség egy bámulatos hullámát hajtja előre az egész föld színén.

Kedves testvérek, Thomas S. Monson elnökhöz és másokhoz csatlakozva én is méltatásomat fejezem ki azok iránt, akik válaszoltak a próféta felhívására, miszerint több érdemes misszionáriusra van szükség. A földön most egy eddig még nem tapasztalt lelkesedés söpör végig a misszionáriusi munka iránt. Monson elnök tavaly októberi történelmi fontosságú bejelentése óra több ezer elder, nővér és házaspár kapott elhívást, sokan pedig most készülnek erre.1 Azt kérdezgetik tőlünk: „Mit fogtok csinálni ezzel a rengeteg misszionáriussal?” A válasz egyszerű. Azt fogják csinálni, amit a misszionáriusok eddig is csináltak: prédikálni az evangéliumot. A Mindenható Isten gyermekeit fogják megáldani.

Közületek is, fiatal férfiak és fiatal nők, egyre többen fogják meglovagolni ezt a hullámot, miközben igyekeztek érdemesnek lenni a missziós elhívásra. Mindezt az igazság és igazlelkűség hullámaként látjátok. Lehetőségeket láttok arra, hogy e hullám tetejére álljatok.

Ti, tizenévesek, fogadjátok be az új tananyagot, és tanítsátok egymásnak Jézus Krisztus tanát. Most jött el a ti időtök, hogy felkészüljetek arra, hogy egymást Isten jóságáról tanítsátok.

Fiatal férfiak és nők, az iskolai oktatásotok továbbra is nagyon fontos – nekünk, nektek és Istennek is. Ha a missziótok után szeretnétek főiskolára vagy egyetemre járni, akkor – amennyiben ez megvalósítható – javasoljuk, hogy még a missziótok előtt jelentkezzetek ezekbe az intézményekbe. Sok felsőoktatási intézmény megenged egy 18–30 hónapos halasztást a leendő misszionáriusok számára. Ez lehetővé teszi nektek eldereknek és nővéreknek, hogy szolgálatotok során ne kelljen aggódnotok amiatt, hogy hol fogjátok folytatni a tanulmányaitokat. Nagyon hálásak vagyunk az oktatási intézmények vezetőinek, akik mindezt lehetővé teszik.

Szülők, tanárok és mások, ti pedig lovagoljátok meg a hullámot, miközben a felnövekvő nemzedékünket arra készítitek fel, hogy érdemesek legyenek a misszionáriusi szolgálatra. Eközben pedig a példaértékű életetek felkelti az érdeklődést a barátaitokban és szomszédaitokban. Álljatok készen válaszolni azoknak, akik megkérdezik tőletek, hogy miért éltek úgy ahogy. Álljatok készen elmagyarázni az általuk bennetek meglátott remény és öröm okát.2 Amikor ilyen kérdésekkel szembesültök, akár azt is mondhatjátok: „Kérdezzük meg a misszionáriusokat! Ők segíthetnek ebben! Ha pedig szeretnéd, ott leszek melletted, miközben a misszionáriusok válaszolnak és tanítanak téged.”

Ti, felnőttek, azáltal lovagoljátok meg a hullámot, hogy segítséget nyújtotok a leendő misszionáriusok lelki, fizikai és anyagi felkészüléséhez. Az aprópénz malacperselybe történő potyogtatása mindennapos rutinná válik majd. Ti, idősebb házaspárok, tervezzetek előre arra az időszakra, amikor el tudtok menni misszióba. Nagyon hálásak leszünk a szolgálatotokért. Addig pedig néhányan esetleg a pénzeteket küldhetitek misszióba úgy, hogy hozzájárultok anyagilag az Általános Misszio-náriusi Alaphoz, ahogyan azt Monson elnök ma reggel újra javasolta.3

Egyre több kiválasztott férfi és drága házastársa lovagolja meg a hullámot, amikor azt az elhívást kapják, hogy elnököljenek az egyház valamelyik missziója felett. Az ilyen szolgálatban számos már élő és még meg nem született nemzedék életét fogják formálni. A misszióelnökök rendelkeznek a misszionáriusaik jóléte, biztonsága és sikere iránti felelősség kulcsaival. Miután tanácskozott a missziója területén lévő kerületi- és cövekelnökökkel, mindegyik misszióelnök misszionáriusokat küld szolgálatra egy-egy adott cövek, egyházközség és gyülekezet területére.

A cövekelnökök és püspökök úgy lovagolják meg a hullámot, hogy egyre több időt fordítanak arra, hogy interjút készítsenek a leendő misszionáriusokkal. Ezek a papsági vezetők rendelkeznek az egységükben végzett misszionáriusi munka iránti felelősség kulcsaival, és ők inspirálják az egyháztagokat az ebben való részvételre.

Az egyes egyházközségi tanácsokban szolgáló testvérek is kezdik meglovagolni ezt a hullámot. Ebben a tanácsban van az egyházközségi misszióvezető is.4 Kimondottan hozzátok szeretnék szólni: minden egyes egyházközségi misszióvezetőhöz. A püspökötök arra hívott el benneteket, hogy az egyházközségben ti vezessétek a misszionáriusi munkát. Néhányan közületek pedig annyira sikeresek ebben, hogy már segítőket is elhívtak mellétek. Az egyházközségi tanács többi tagjával együtt ti azonosítjátok be a kevésbé tevékeny egyháztagokat, a részben egyháztag családokat és az érdeklődő szomszédokat. Rendszeresen találkoztok az ott szolgáló teljes idejű misszionáriusokkal. Javaslatokat tesztek és segítitek a misszionáriusok munkáját. Kérlek benneteket, segítsetek nekik, hogy összpontosított és tartalmas tanítási lehetőségekkel tölthessék meg a határidőnaplójukat. Ez az ti felelősségetek. A ti szerepetek létfontosságú, valóban létfontosságú ennek a munkának a sikeréhez. Ha ti hittel és lelkesedéssel lovagoljátok meg ezt a hullámot, akkor mások is így fognak tenni. Egyházközségi misszióvezetőként ti vagytok a kapocs az egyháztagok és a misszionáriusok között ebben az Isten gyermekeinek megmentésére irányuló szent munkában.5

A nem a mi hitünket valló kíváncsi barátaink és szomszédaink is meg tudják lovagolni ezt a hullámot. Arra buzdítjuk őket, hogy tartsák meg mindazt, ami jó és igaz az életükben. Továbbá hívjuk őket, hogy kapjanak még többet ebből, különösen abból a dicsőséges igazságból, hogy Isten örökkévaló terve által a családok örökké együtt lehetnek.6

Az igazság és igazlelkűség eme hulláma valóban csodálatos. Ezt nem ember alkotta. Az Úrtól származik, aki azt mondta: „Annak idejében meg fogom gyorsítani a munkámat.”7 Ezt a hullámot egy 193 évvel ezelőtt tett isteni bejelentés táplálja. Csupán hét szóból állt: „Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!”8 A Mindenható Isten által mondott e szavak mutatták be a fiatal Joseph Smitht az Úr Jézus Krisztusnak. Ez a hét szó indította el az Ő evangéliumának visszaállítását. Miért? Azért, mert a mi élő Istenünk egy szerető Isten. Azt akarja, hogy a gyermekei ismerjék meg Őt és Jézus Krisztust, akit elküldött.9 És azt akarja, hogy a gyermekei elnyerjék a halhatatlanságot és az örök életet.10

E dicső célból tanítanak a misszionáriusaink a visszaállításról. Tudják, hogy az Úr mintegy 2000 évvel ezelőtt megalapította az Ő egyházát. A keresztre feszítése és az apostolai halála után, az emberek megváltoztatták az egyházat és a tanát. Aztán több nemzedéknyi lelki sötétség után, és a korábbi próféták jövendölései szerint,11 Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus visszaállították az egyházat, annak tanát és papsági felhatalmazását. E visszaállítás miatt, a szabaduláshoz és felmagasztosuláshoz szükséges tudás és alapvető szertartások újra elérhetővé váltak az összes ember számára.12 Végső soron ez a felmagasztosulás teszi lehetővé mindannyiunk számára, hogy családjainkkal Isten és Jézus Krisztus jelenlétében élhessünk örökké.

Nem tudok visszafogottan beszélni a visszaállításról. Ez a történelmi tény egyszerűen lenyűgöző. Elképesztő! Lélegzetelállító! Milyen bámulatos, hogy mennyei hírnökök jöttek el azért, hogy felhatalmazást és erőt adjanak ehhez a munkához.

Örökkévaló Atyánk és Jézus Krisztus több alkalommal is megjelentek Joseph Smith prófétának.13 Az Ő irányításuk alatt más mennyei hírnökök is jöttek, mind egy-egy konkrét céllal. Például:

  • Moróni felfedte a Mormon könyvét.14

  • Keresztelő János visszaállította az ároni papságot.15

  • Péter, Jakab és János visszaállították a melkisédeki papságot.16

  • Mózes átadta Izráel összegyűjtésének kulcsait.17

  • Éliás átadta az Ábrahámról való tudás kulcsait.18

  • Illés visszaállította a pecsételő felhatalmazás kulcsait.19

Továbbá a visszaállítás olyan tudást is hozott, amellyel az ősi szentek is rendelkeztek. Az Úr egy új szentírást is biztosított. A Szent Biblia mellé adta a Mormon könyve: egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról című könyvet. Ez a könyv jövendöléseket, valamint a feltámadott Úrnak az ősi Amerikában, népe között végzett szolgálata feljegyzéseit tartalmazza. Elmagyarázza Isten nagyszerű boldogságtervét20 – a szabadítás tervét.21 A Mormon könyve teljes összhangban áll a Bibliával. Mindkét szent feljegyzés megerősíti Jézus Krisztus evangéliumának igazságát, valamint az Ő engesztelésének fontosságát.22

A visszaállítás számos bibliai jövendölést is betölt. Például, Ésaiás megjövendölte, hogy az Úr háza a hegyek tetején fog felépülni.23 A mormon pionírok kivonulása a nyugat-amerikai hegyekbe a hit és áldozat beteljesítő krónikája. Ésaiás azt is megjövendölte, hogy Isten majd „nagyon csodálatosan” fog cselekedni.24 Ez most töltetik be azon szent munkánk által, hogy misszionáriusok egyre növekvő seregét hívjuk szolgálatra.

Az Ószövetség tizedről szóló tanításai is visszaállíttattak.25 Ennek eredményeként még több tizedfizető részesül áldásban az engedelmessége miatt. A visszaállítás szentírásai világossá teszik a Melkisédekre való utalásokat.26 Azok a jövendölések, mely szerint József fája (a Mormon könyve) és Júda fája (a Biblia) eggyé válnak Isten kezében, szintén betöltettek.27

A visszaállítás érthetőbbé teszi az Újszövetség szentírásait is. A halottakért való keresztelésre utaló részeket most már jobban értjük.28 Az elhunyt őseinkért most már világszerte 141 templomban végeznek helyettes általi szertartásokat. Nincs más mód arra, hogy szabadítást kínáljunk azon őseinknek, akik az evangélium ismerete nélkül haltak meg.29 A Jelenések könyvét író János látomása, mely során látott egy „angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse”, megjövendölte Moróni angyal és a Mormon könyve küldetését.30

A Mormon könyve a visszaállítás középpontjában áll. Az Úr utasítása alatt íródott, maradt fenn és került átadásra. „Isten ajándéka és hatalma által”31 lett lefordítva. A Tan és a szövetségek könyve számos további kinyilatkoztatást tartalmaz, melyeket Joseph Smith próféta kapott. Általa több oldal szentírást kaptunk, mint bármely más prófétától. Egy valószínűleg szomorkás pillanatában azt mondta az Illinois állambeli Nauvooban lévő szenteknek: „Soha nem mondtam azt nektek, hogy tökéletes vagyok; a kinyilatkoztatásokban azonban, amit tanítottam nektek, semmilyen tévedés nincsen.”32

Az egyháztagok és misszionáriusok együtt hívnak mindenkit, hogy tanuljon Istenről, Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról. Minden érdeklődő ember őszinte és buzgó imában kérjen megerősítést arra, hogy mindezek a dolgok igazak. Az igazság pedig a Szentlélek hatalma által kinyilváníttatik.33

Hálás vagyok Istennek és Fiának, Jézus Krisztusnak a visszaállításért, valamint annak erejéért, mely az igazság és igazlelkűség egy bámulatos hullámát hajtja előre az egész föld színén. Lovagoljuk meg mindannyian ezt a hullámot, és tegyünk eleget az Úr azon parancsolatának, hogy vigyük el az evangéliumot „minden nemzetnek, és nemzetségnek, és nyelvnek és népnek”34. Ezért imádkozom, Jézus Krisztus nevében, ámen.

Utalások megjelenítéseUtalások elrejtése