Izlaist galveno navigāciju
Aprīlis 2013 | Noķert vilni

Noķert vilni

Aprīlis 2013 Vispārējā konference

Es pateicos Dievam un Viņa Dēlam, Jēzum Kristum, par Atjaunošanu un tās spēku iekustināt šo iespaidīgo patiesības un taisnīguma vilni, kas pārpludina visu pasauli.

Dārgie brāļi un māsas, es pievienojos prezidentam Tomasam S. Monsonam un pārējiem, kas pauž atzinību tiem, kuri atsaukušies pravieša aicinājumam vairot cienīgu misionāru skaitu. Šobrīd visu pasauli pāršalc vēl nepieredzēts misionāru darba entuziasma vilnis. Kopš prezidenta Monsona vēsturiski nozīmīgā paziņojuma pagājušā gada oktobrī ir tikuši aicināti tūkstošiem elderu, māsu un senioru pāru, un daudzi citi vēl gatavojas.1 Cilvēki tagad uzdod mums tādus jautājumus kā: „Ko jūs iesāksiet ar visiem šiem misionāriem?” Atbilde ir vienkārša. Šie misionāri darīs to pašu, ko misionāri vienmēr darījuši. Viņi sludinās evaņģēliju! Viņi svētīs Visvarenā Dieva bērnus!

Jaunie vīrieši un jaunās sievietes, jūsu vidū būs arvien vairāk to, kas noķers šo vilni, cenšoties būt misijas aicinājuma cienīgi. Jūs redzat, ka tas ir patiesības un taisnīguma vilnis. Jūs redzat, ka jums ir iespēja būt šī viļņa virsotnē.

Pusaudži, izmantojiet savas jaunās mācību programmas un māciet cits citam Jēzus Kristus mācības. Šis ir jūsu sagatavošanās laiks, lai jūs varētu mācīt citiem par Dieva labestību.

Jaunie vīrieši un sievietes, jūsu izglītība vienmēr ir svarīga — mums, jums un Dievam. Ja jūs vēlaties apmeklēt koledžu vai universitāti pēc misijas, mēs jūs mudinām, ja iespējams, iestāties jūsu izraudzītajā mācību iestādē pirms misijas uzsākšanas. Daudzas augstākās izglītības iestādes ļauj potenciālajiem misionāriem uzsākt mācības 18 līdz 30 mēnešus pēc iestāšanās. Tas, elderi un māsas, ļaus jums kalpot, neuztraucoties, kur pēc tam uzsākt augstākās izglītības ieguvi. Mēs esam ļoti pateicīgi izglītības iestāžu vadītājiem, kuri ļauj šādi plānot studijas!

Vecāki, skolotāji un visi pārējie, ķeriet šo vilni, gatavojot mūsu jauno paaudzi, lai viņi būtu cienīgi kalpot misijā. Pa to laiku jūsu priekšzīmīgais dzīvesveids piemērs piesaistīs jūsu draugu un līdzcilvēku interesi. Esiet gatavi atbildēt tiem, kuri jautā, kāpēc jūs dzīvojat tā, kā jūs dzīvojat. Esiet gatavi paskaidrot, kas izraisa to cerību un prieku, kuru viņi jūsos saskata.2 Izdzirdot šādus jautājumus, jūs varat atbildēt, sakot: „Pajautāsim misionāriem! Viņi var mums palīdzēt! Un, ja tu to vēlēsies, es būšu līdzās, kad misionāri atbildēs uz taviem jautājumiem un mācīs tevi.”

Pieaugušie, ķeriet šo vilni, palīdzot jauniešiem garīgi, fiziski un finansiāli sagatavoties misijai. Lai monētu mešana krājkasītē kļūst par daļu no šīs gatavošanās! Senioru pāri, gatavojieties tai dienai, kad varēsiet doties misijā. Mēs būsim ļoti pateicīgi par jūsu kalpošanu. Līdz tam brīdim, iespējams, daži no jums varētu „sūtīt misijā savus dolārus”, ziedojot Vispārējam misionāru fondam, kā uz to šorīt no jauna mudināja prezidents Monsons.3

Arvien lielāks skaits izraudzītu vīriešu kopā ar savām mīļajām sievām ķer šo vilni, tiekot aicināti prezidēt pār Baznīcas misijām. Kalpojot tajās, viņi ietekmē gan tagadējo, gan nākamo paaudžu likteni. Misijas prezidentiem ir uzticētas atslēgas, kas paredz gādāt par viņu misionāru labklājību, drošību un panākumiem. Konsultējoties ar savu misijas stabu un apgabalu prezidentiem, misijas prezidenti norīko misionārus kalpot noteiktos stabos, bīskapijās un draudzēs.

Staba prezidenti un bīskapi ķer šo vilni, veltot arvien vairāk laika intervijām ar potenciālajiem misionāriem. Šiem priesterības vadītājiem ir uzticētas atslēgas, kas paredz gādāt par misionāru darbu viņu stabos un bīskapijās, un viņi iedvesmo arī Baznīcas locekļus piedalīties šajā darbā.

Tāpat arī brāļi un māsas bīskapijas padomēs ir sākuši ķert šo vilni. Padomes darbā piedalās arī bīskapijas misionāru vadītājs.4 Bīskapijas misionāru vadītāji, es gribētu īpaši uzrunāt visus jūs. Jūsu bīskaps ir aicinājis jūs vadīt misionāru darbu bīskapijā. Un daži no jums ir tik veiksmīgi, ka jums palīgos aicināts vēl arī asistents. Kopā ar pārējiem bīskapijas padomes locekļiem jūs piefiksējat mazaktīvus Baznīcas locekļus, nepilnas Baznīcas locekļu ģimenes un ieinteresētus kaimiņus. Jūs regulāri tiekaties ar norīkotiem pilnlaika misionāriem. Jūs dodat misionāriem padomus un palīdzat viņiem. Lūdzu, palīdziet aizpildīt viņu plānotājus ar mērķtiecīgām un jēgpilnām mācīšanas iespējām. Tas ir jūsu pienākums. Jums ir izšķiroša, patiesi, izšķiroša loma tajā, lai šis darbs būtu veiksmīgs. Ja jūs noķersiet šo vilni, izrādot ticību un entuziasmu, to darīs arī citi. Jūs kā bīskapijas misionāru vadītāji esat vienojošais posms starp Baznīcas locekļiem un misionāriem šajā svētajā Dieva bērnu glābšanas darbā.5

Šo vilni var noķert arī mūsu ieinteresētie draugi un līdzcilvēki, kas nav mūsu Baznīcas locekļi. Mēs mudinām viņus paturēt visu, kas viņu dzīvē labs un patiess. Un mēs aicinām viņus iegūt vēl vairāk, it īpaši brīnišķo patiesību, ka, pateicoties Dieva mūžīgajai iecerei ģimenes var būt kopā mūžīgi.6

Šis patiesības un taisnības vilnis ir brīnišķīgs! Tas nav cilvēka radīts! Tas nāk no Tā Kunga, kurš teica: „Es pasteidzināšu Savu darbu savā laikā.”7 Šo vilni iekustinājis dievišķs paziņojums, kas tika izteikts pirms 193 gadiem un kurā ietilpst tikai septiņi vārdi: „Šis ir Mans Mīļais Dēls. Uzklausi Viņu!”8 Ar šo paziņojumu Visvarenais Dievs iepazīstināja jauno Džozefu Smitu ar To Kungu Jēzu Kristu. Šie septiņi vārdi aizsāka Viņa evaņģēlija atjaunošanu. Kādēļ? Tādēļ, ka mūsu dzīvais Dievs ir mīlošs Dievs! Viņš vēlas, lai Viņa bērni iepazītu Viņu un Jēzu Kristu, kuru Viņš ir sūtījis!]9 Un Viņš vēlas, lai Viņa bērni iegūtu nemirstību un mūžīgo dzīvi!10

Ar šo brīnišķo mērķi mūsu misionāri māca par Atjaunošanu. Viņi zina, ka aptuveni pirms 2000 gadiem Tas Kungs nodibināja Savu Baznīcu. Taču pēc Viņa krustā sišanas un Viņa apustuļu nāves cilvēki izmainīja Baznīcu un tās mācības. Tad, pēc paaudzēm ilgas garīgās tumsības, kā to bija pareģojuši pravieši11, Debesu Tēvs un Jēzus Kristus atjaunoja Savu Baznīcu, tās mācības un priesterības pilnvaras. Pateicoties šai atjaunošanai visiem cilvēkiem atkal ir pieejamas zināšanas un būtiski pestīšanas un paaugstināšanas priekšraksti.12 Visbeidzot paaugstināšana ļauj mums mūžīgi dzīvot Dieva un Jēzus Kristus klātbūtnē kopā ar savām ģimenēm!

Es nespēju runāt par Atjaunošanu pieklusināti. Tas ir apbrīnojams notikums cilvēces vēsturē! Tas ir neticami! Tas ir elpu aizraujoši! Vai nav apbrīnojami, ka paši debesu vēstneši ieradās, lai piešķirtu pilnvaras un spēku šī darba īstenošanai?!

Mūsu Mūžīgais Tēvs un Jēzus Kristus vairākkārt parādījās pravietim Džozefam Smitam.12 Saskaņā ar Viņu norādījumiem ieradās vēl citi debesu vēstneši un katram no tiem bija kās īpašs mērķis. Piemēram:

  • Eņģelis Moronijs atklāja Mormona Grāmatu.14

  • Jānis Kristītājs atjaunoja Ārona priesterību.15

  • Pēteris, Jēkabs un Jānis atjaunoja Melhisedeka priesterību.16

  • Mozus piešķīra Israēla sapulcināšanas atslēgas.17

  • Ēlija piešķīra Ābrahāma derības atslēgas.18

  • Elija atjaunoja saistīšanas pilnvaru atslēgas.19

Turklāt, Atjaunošana dāvāja papildus zināšanas, kas svētajiem bijušas senatnē. Tas Kungs deva jaunu Svēto Rakstu grāmatu. Papildus Bībelei Viņš atklāja Mormona Grāmatu: vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. Tas ir pieraksts par pravietojumiem un augšāmceltā Kunga kalpošanu senās Amerikas ļaudīm. Tas izskaidro Dieva diženo laimes ieceri20 — pestīšanas ieceri.21 Mormona Grāmata visā pilnībā saskan ar Bībeli. Abi šie svētie pieraksti apliecina Jēzus Kristus evaņģēlija patiesumu un Viņa veiktās Izpirkšanas nozīmi.22

Atjaunošana ir daudzu Bībeles pravietojumu piepildījums. Piemēram, Jesaja pravietoja, ka Tā Kunga nams pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem.23 Mormoņu pionieru pārceļošanu uz Rietumamerikas kalniem var uzskatīt par ziedošanās un ticības sāgu, kas piepilda šo pravietojumu. Jesaja pareģoja arī to, ka Dievs darīs „brīnišķu un neparastu darbu.”24 Un tas šobrīd piepildās, pateicoties mūsu augošās misionāru armijas svētajam darbam.

Ir tikusi atjaunota arī Vecās Derības mācība par desmito tiesu.25 Tā rezultātā par savu paklausību tiek svētīti arvien vairāk desmitās tiesas maksātāju. Atjaunošanas Svētie Raksti izskaidro mācību par Melhisedeku.26 Pravietojumi, ka Jāzepa vēzda (Mormona Grāmata) un Jūdas vēzda (Bībele) kļūs par vienu veselu Dieva rokā, tagad ir piepildījušies.27

Atjaunošana izskaidro arī Jaunās Derības rakstus. Tagad norāde uz kristīšanos par mirušajiem ir daudz skaidrāka.28 Aizstājošie priekšraksti par mūsu mirušajiem priekštečiem pašlaik tiek veikti jau 141 templī visā pasaulē! Nav cita ceļa, kā dāvāt pestīšanas iespēju mūsu senčiem, kas nomira bez zināšanām par evaņģēliju!29 Jāņa Atklājēja vīzija par „citu eņģeli [,kas laidās] debesu vidū, [kam] bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes” bija pareģojums par eņģeļa Moronija misiju un Mormona Grāmatu.30

Mormona Grāmata ir svarīgākais Atjaunošanas elements. Tā tika uzrakstīta, glabāta un nodota tālāk saskaņā ar Tā Kunga norādījumiem. Tā tika pārtulkota „ar Dieva dāvanu un spēku”.31 Mācības un Derību grāmata satur lielu vairumu papildu atklāsmju, kas tika dotas pravietim Džozefam Smitam. Caur viņu mēs esam saņēmuši vairāk Svēto Rakstu nekā caur jebkuru citu pravieti. Kādā brīdī, droši vien skumju pārņemts, viņš teica svētajiem Navū, Ilinoisā: „Es nekad neesmu teicis jums, ka esmu nevainojams, taču manis mācītās atklāsmes ir nekļūdīgas.”32

Kopīgiem pūliņiem Baznīcas locekļi un misionāri aicina visus mācīties par Dievu, par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju. Katrai ieinteresētai personai vajadzētu sirsnīgi tiekties un dedzīgi lūgt, lai saņemtu apliecinājumu, ka šīs lietas ir patiesas. Un patiesība viņiem tiks atklāta ar Svētā Gara spēku.33

Es pateicos Dievam un Viņa Dēlam, Jēzum Kristum, par Atjaunošanu un tās spēku iekustināt šo iespaidīgo patiesības un taisnīguma vilni, kas pārpludina visu pasauli. Kaut mēs varētu noķert šo vilni un izpildīt Tā Kunga pavēli — nest evaņģēliju „visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām”34 — es lūdzu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.

Rādīt atsaucesApslēpt atsauces