Pagaukite bangą

Vyresnysis Raselas M. Nelsonas

Iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo


Raselas M. Nelsonas
Dėkoju Dievui ir Jo Sūnui Jėzui Kristui už Sugrąžinimą ir jo galią visoje žemėje išjudinti didžiulę tiesos ir teisumo bangą.

Brangūs broliai ir seserys, kartu su Prezidentu Tomu S. Monsonu ir kitais noriu pagirti tuos, kurie atsiliepė į pranašo skelbimą, kad reikia daugiau vertų misionierių. Dabar visoje žemėje nuvilnijo beprecedentė misionieriško darbo entuziazmo banga. Nuo to istorinio Prezidento Monsono pranešimo praeitą spalį buvo pašaukti tūkstančiai vyresniųjų, seserų ir porų, ir dar daug jų ruošiasi.1 Dabar mes girdime klausimus: „Ką jūs veiksite su visais šiais misionieriais?“ Atsakymas yra paprastas. Jie darys tai, ką misionieriai visada darė. Jie skelbs Evangeliją! Jie laimins Visagalio Dievo vaikus!

Daugiau jūsų, vaikinai ir merginos, pagaus tą bangą, jei stengsitės būti verti misijos pašaukimo. Matykite ją kaip tiesos ir teisumo bangą. Matykite savo galimybę būti ant tos bangos keteros.

Jūs, paaugliai, priimkite jums skirtą naują mokymo medžiagą ir mokykite vieni kitus Jėzaus Kristaus doktrinos. Dabar yra laikas jums pasiruošti mokyti apie Dievo gerumą kitus.

Vaikinai ir merginos, jūsų išsilavinimas yra labai svarbus – mums, jums ir Dievui. Jeigu po savo misijos, kur tai įmanoma, norite mokytis koledže ar universitete, mes skatiname jus stoti į tą mokymo įstaigą prieš savo misijos pradžią. Daug aukštojo mokslo įstaigų būsimiems misionieriams mokslus leis atidėti nuo 18 iki 30 mėnesių. Tai leis jums, vyresnieji ir seserys, tarnauti nesijaudinant dėl to, kur pradėsite savo aukštesnį išsilavinimą. Esame labai dėkingi mokslo įstaigų vadovams, leidžiantiems taip planuoti!

Jūs tėvai, mokytojai ir kiti, pagaukite bangą, ruošdami mūsų augančią kartą būti vertais misionieriškos tarnystės. Jūsų pavyzdingas gyvenimas patrauks jūsų draugų ir kaimynų dėmesį. Būkite pasiruošę atsakyti tiems, kurie paklaus, kodėl taip gyvenate. Būkite pasirengę įtikinamai atsakyti apie jumyse matomą gyvą viltį ir džiaugsmą.2 Kai kils tokie klausimai, galėsite atsakyti: „Paklauskime misionierių! Jie gali mums padėti! Ir jei norite, būsiu šalia jūsų, kada misionieriai atsakys ir mokys jus.“

Jūs, suaugusieji, pagaukite bangą padėdami būsimiems misionieriams pasiruošti dvasiškai, fiziškai ir finansiškai. Monetų taupymas kiaulėse taupyklėse taps jūsų įpročiu. Jūs, vyresnės poros, ruošiatės tai dienai, kada galėsite vykti į misiją. Būsime be galo dėkingi už jūsų tarnystę. Tuo tarpu galbūt kai kurie iš jūsų galite išsiųsti į misijas savo dolerius, paaukodami į bendrą misionierių fondą, kaip vėl šįryt pasiūlė Prezidentas Monsonas.3

Vis daugiau rinktinių vyrų ir jų brangių bendražygių pagauna bangą, kai yra pašaukiami pirmininkauti Bažnyčios misijoms. Toje tarnystėje jie formuos esamų ir dar negimusių kartų likimą. Misijos prezidentai turi atsakomybės už misionierių gerovę, saugumą ir sėkmę raktus. Kiekvienas misijos prezidentas, pasitaręs savo misijoje su kuolų ir apygardų prezidentais, paskiria misionierius tarnauti konkrečiuose kuoluose, apylinkėse ir skyriuose.

Kuolų prezidentai ir vyskupai pagauna bangą, kada vis daugiau valandų praleidžia kalbėdamiesi su būsimais misionieriais. Tie kunigijos vadovai turi atsakomybės už misionierišką darbą savo padaliniuose raktus ir jie įkvepia narius jo imtis.

Broliai ir seserys kiekvienoje apylinkės taryboje pradeda pagauti bangą. Toje taryboje yra apylinkės misijos vadovas.4 Noriu kalbėti konkrečiai kiekvienam iš jūsų, apylinkės misijos vadovai. Jūsų vyskupas pašaukė jus vadovauti apylinkės misionieriškam darbui. Ir kai kuriems iš jūsų taip sekasi, kad jums į pagalbą buvo pašauktas padėjėjas. Kartu su kitais apylinkės taryboje jūs įvardijate mažiau aktyvius narius, šeimas, kuriose ne visi nariai, ir besidominčius kaimynus. Jūs reguliariai susitinkate su paskirtais nuolatiniais misionieriais. Jūs patariate ir padedate misionieriams. Prašau, padėkite jiems užpildyti jų dienos kalendorius konkrečiomis ir prasmingomis galimybėmis mokyti. Tai yra jūsų pareiga. Jūsų vaidmuo yra lemiamas, iš tiesų lemiantis šio darbo sėkmę. Jeigu pagausite bangą su tikėjimu ir entuziazmu, kiti taip pat tai padarys. Jūs, kaip apylinkės misijos vadovas, esate lyg jungianti gija tarp narių ir misionierių šiame šventame Dievo vaikų gelbėjimo darbe.5

Mūsų smalsaujantys draugai ir kaimynai, nepriklausantys mūsų tikėjimui, taip pat gali pagauti bangą. Mes raginame juos savo gyvenime laikytis visko, kas yra gera ir teisinga. Ir mes kviečiame juos priimti daugiau, o ypač tą šlovingą tiesą, kad per amžiną Dievo planą šeimos gali būti per amžius kartu.6

Ta tiesos ir teisumo banga yra nuostabi! Ji nėra žmogaus sukurta! Ji kyla iš Viešpaties, kuris pasakė: „Aš pagreitinsiu savo darbą, kai bus tam laikas.“7 Tai bangai jėgos suteikė prieš 193 metus pasakytas dieviškas pranešimas. Jame tebuvo tik šeši žodžiai: „Tai mano Mylimasis Sūnus. Jo klausyk!“8 Tas Visagalio Dievo ištartas pranešimas jaunajam Džozefui Smitui pristatė Viešpatį Jėzų Kristų. Tais šešiais žodžiais prasidėjo Jo Evangelijos Sugrąžinimas. Kodėl? Todėl, kad mūsų gyvasis Dievas yra mylintis Dievas! Jis nori, kad Jo vaikai pažintų Jį ir Jo siųstąjį Jėzų Kristų!9 Ir Jis nori, kad Jo vaikai gautų nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą!10

Dėl šio šlovingo tikslo mūsų misionieriai moko apie Sugrąžinimą. Jie žino, kad maždaug prieš 2000 metų Viešpats įkūrė Savo Bažnyčią. Po Jo nukryžiavimo ir Jo apaštalų mirties, žmonės pakeitė Bažnyčią ir jos doktriną. Po dvasinės tamsos amžių, kaip išpranašavo ankstesni pranašai,11 Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus atkūrė Bažnyčią, jos doktriną ir jos kunigystės įgaliojimą. Dėl to Sugrąžinimo, išgelbėjimo ir įšaukštinimo pažinimas ir pagrindinės apeigos yra vėl pasiekiamos visiems žmonėms.12 Galiausiai, tas išaukštinimas leidžia kiekvienam iš mūsų gyventi su savo šeimomis Dievo ir Jėzaus Kristaus akivaizdoje per amžius!

Negaliu apie Sugrąžinimą kalbėti ramiai. Šis istorijos faktas yra visiškai pribloškiantis! Jis yra neapsakomas! Jis atima žadą! Kaip nuostabu, kad dangaus pasiuntiniai atėjo ir suteikė šio darbo įgaliojimą ir galią!

Mūsų Amžinasis Tėvas ir Jėzus Kristus ne kartą pasirodė Pranašui Džozefui Smitui.13 Jiems vadovaujant, apsilankė ir kiti dangiški pasiuntiniai, kiekvienas su konkrečiu tikslu. Pavyzdžiui:

 1. • Angelas Moronis parodė Mormono Knygą.14
 2. • Jonas Krikštytojas sugrąžino Aarono kunigystę.15
 3. • Petras, Jokūbas ir Jonas sugrąžino Melchizedeko kunigystę.16
 4. • Mozė suteikė Izraelio surinkimo raktus.17
 5. • Elijas suteikė pažinimo apie Abraomą raktus.18
 6. • Elija sugrąžino užantspaudavimo galios raktus.19

Be to, Sugrąžinimas suteikė pažinimą, kurį šventieji turėjo senovėje. Viešpats parūpino naują Raštų knygą. Prie šventos Biblijos Jis pridėjo Mormono Knygą, dar vieną Jėzaus Kristaus Testamentą. Ji yra prisikėlusio Viešpaties pranašysčių ir tarnystės senovės Amerikos žmonėms metraštis. Ji paaiškina didįjį Dievo laimės planą20 – išgelbėjimo planą.21 Mormono Knyga yra visiškoje darnoje su Biblija. Abu šventraščiai patvirtina Jėzaus Kristaus Evangelijos teisingumą ir Jo Apmokėjimo svarbą.22

Sugrąžinimas išpildo daug biblinių pranašysčių. Pavyzdžiui, Izaijo pranašystė, kad Viešpaties namų kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalnų.23 Mormonų pionierių išėjimas į vakarų Amerikos kalnus – tai išsipildymo sakmė apie pasiaukojimą ir tikėjimą. Izaijas taip pat išpranašavo, kad Dievas darys „nuostabų darbą ir stebuklą“.24 Tai dabar pildosi per šventą mūsų augančios misionierių armijos darbą.

Buvo sugrąžinti Senojo Testamento mokymai apie dešimtinę.25 Dėl to daugiau dešimtinės mokėtojų yra laiminami už savo paklusnumą. Sugrąžinimo Raštuose paaiškintos nuorodos į Melchizedeką.26 Dabar išsipildė pranašystės, kad Juozapo pagalys (Mormono Knyga) ir Judo pagalys (Biblija) bus sujungti Dievo rankoje.27

Sugrąžinimas taip pat paaiškina Naująjį Testamentą. Jame minimas krikštas už mirusius dabar yra aiškiau suprantamas.28 Dabar daugiau nei 141 šventykloje visame pasaulyje yra atliekamos apeigos už mūsų mirusius protėvius! Nėra kito būdo, kaip galima būtų pasiūlyti išgelbėjimą mūsų protėviams, kurie mirė nežinodami Evangelijos!29 Jono Apreiškėjo regėjimas apie „kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams <…> amžinąją evangeliją“ išpranašavo angelo Moronio ir Mormono Knygos misiją.30

Mormono Knyga yra reikšmingiausia Sugrąžinimo dalis. Ji buvo parašyta, išsaugota ir perduota Viešpačiui vadovaujant. Ji buvo išversta „Dievo dovanos ir galios dėka“.31 Doktrinos ir Sandorų knygoje yra daug papildomų apreiškimų, duotų Pranašui Džozefui Smitui. Per jį gavome daugiau Raštų puslapių, nei per kurį kitą pranašą. Liūdnai susimąstęs jis pasakė šventiesiems Navū, Ilinojuje: „Niekada jums nesakiau, kad esu tobulas; bet apreiškimuose, kurių mokiau, klaidos nėra.“32

Kartu su misionieriais nariai kviečia visus mokytis apie Dievą, Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją. Kiekvienas besidomintis asmuo turėtų nuoširdžiai siekti ir karštai maldoje prašyti patvirtinimo, kad visa tai yra tiesa. Tiesa bus atskleista Šventosios Dvasios galia.33

Dėkoju Dievui ir Jo Sūnui Jėzui Kristui už Sugrąžinimą ir jo galią visoje žemėje išjudinti didžiulę tiesos ir teisumo bangą. Kad mes pagautume tą bangą ir įvykdytume Viešpaties įsakymą nešti Evangeliją „kiekvienai tautai ir giminei, ir liežuviui, ir liaudžiai“34 meldžiu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

 1.  

  1. Žr. Tomas S. Monsonas, „Sveiki susirinkę į konferenciją“, 2012 m. spalio mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga .

 2.  

  2. Žr. 1 Petro 3:15.

 3.  

  3. Žr. Tomas S. Monsonas, „Štai ir vėl konferencija“, 2011 m. balandžio mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga .

 4.  

  4. Žr. Handbook 2: Administering the Church (2010), 5.1.

 5.  

  5. Esame dėkingi šventiesiems, kurie nuoširdžiai siekia pasišventimo. Jie stengiasi būti šventesni. Jie stengiasi „pirmiausia siek[ti] statyti Dievo karalystę ir įtvirtinti jo teisumą“ (DžSV Mato 6:38 [Mato 6:33, išnaša a]).

 6.  

  6. Žr. „Families Can Be Together Forever“, Hymns, no. 300; daugiau žr. Doktrinos ir Sandorų 132:7, 19.

 7.  

  7. Doktrinos ir Sandorų 88:73.

 8.  

  8. Džozefas Smitas–Istorija 1:17.

 9.  

  9. Žr. Jono 17:3.

 10.  

  10. Žr. Mozės 1:39.

 11.  

  11. Žr. Mato 17:11; Apaštalų darbų 3:20–21; Efeziečiams 1:10; 2 Nefio 30:8; Doktrinos ir Sandorų 132:40, 45.

 12.  

  12. Žr. 3 Nefio 27:13–14, 21; Doktrinos ir Sandorų 39:6; Tikėjimo Teiginių 1:4.

 13.  

  13. Žr. Karl R. Anderson, The Savior in Kirtland (2012), 228–243.

 14.  

  14. Žr. Doktrinos ir Sandorų 27:5; t. p. žr. Džozefas Smitas–Istorija 1:33–34.

 15.  

  15. Žr. Doktrinos ir Sandorų 13.

 16.  

  16. Žr. Doktrinos ir Sandorų 20:2–3; 27:12; 128:20; t. p. žr. Larry C. Porter, „Dating the Restoration of the Melchizedek Priesthood“, Ensign, June 1979, 4–10.

 17.  

  17. Žr. Doktrinos ir Sandorų 110:11.

 18.  

  18. Žr. Doktrinos ir Sandorų 110:12.

 19.  

  19. Žr. Doktrinos ir Sandorų 110:13–16.

 20.  

  20. Žr. Almos 42, ypač 8 eil..

 21.  

  21. Žr., pavyzdžiui, Almos 12:28–30.

 22.  

  22. Žr., pavyzdžiui, 1 Korintiečiams 15:22; Almos 34:9.

 23.  

  23. Žr. Izaijo 2:2.

 24.  

  24. Izaijo 29:14.

 25.  

  25. Žr. Pradžios 14:18–20; Malachijo 3:8–10; Doktrinos ir Sandorų 119–120.

 26.  

  26. Žr. Pradžios 14:18; Psalmių 110:4; t. p. žr. Almos 13:14–18; Doktrinos ir Sandorų 84:14–22.

 27.  

  27. Žr. Ezechielio 37:16, 19; Doktrinos ir Sandorų 27:5.

 28.  

  28. Žr. 1 Korintiečiams 15:29; Doktrinos ir Sandorų 128.

 29.  

  29. Žr. Doktrinos ir Sandorų 137:7; 138:31–34.

 30.  

  30. Apreiškimo 14:6; t. p. žr. Doktrinos ir Sandorų 133:36–39.

 31.  

  31. Moronio parašytas titulinis Mormono Knygos puslapis; Doktrinos ir Sandorų 135:3.

 32.  

  32. Bažnyčios Prezidentų mokymai. Džozefas Smitas (2010), (2007), p. 500.

 33.  

  33. Žr. Moronio 10:4–5.

 34.  

  34. Apreiškimo 14:6; t. p. žr. 1 Nefio 19:17; Doktrinos ir Sandorų 133:37.