Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Laat u meevoeren op de golf

Laat u meevoeren op de golf

April 2013 Algemene conferentie

Ik dank God en zijn Zoon, Jezus Christus, voor de herstelling en voor de macht die deze heeft om een magnifieke golf van waarheid en gerechtigheid over de aarde te laten spoelen.

Geliefde broeders en zusters, ik schaar mij achter president Thomas S. Monson en anderen in hun lof voor wie gehoor hebben gegeven aan de oproep van een profeet om meer waardige zendelingen. Een ongekende golf van enthousiasme over zendingswerk overspoelt momenteel de hele aarde. Sinds de historische aankondiging in oktober door president Monson zijn er duizenden ouderlingen, zusters en echtparen geroepen, en bereiden er nog veel meer zich voor.1 Nu krijgen we vragen zoals: ‘Wat gaan we doen met al die zendelingen?’ Het antwoord is eenvoudig. Ze zullen doen wat zendelingen altijd hebben gedaan. Ze zullen het evangelie verkondigen! Ze zullen de kinderen van de almachtige God tot zegen zijn!

Velen van jullie, jongemannen en jongevrouwen, zullen je laten meevoeren door deze golf als je ernaar streeft om een zendingsoproep waardig te zijn. Je ziet dit als een golf van waarheid en gerechtigheid. Je ziet dit als een kans om de top van die golf te berijden.

Jullie, tieners, omarmen je nieuwe leerplan en onderrichten elkaar in de leer van Jezus Christus. Dit is je tijd om je voor te bereiden op het onderrichten van andere mensen in de goedheid Gods.

Jongemannen en jongevrouwen, wat jullie leren is erg belangrijk — voor ons, voor jullie en voor God. Als je je zending naar een hogeschool of universiteit wilt, moedigen we je aan om je in te schrijven in de onderwijsinstelling van je keuze vóórdat je op zending gaat. Veel instellingen voor hoger onderwijs staan kandidaat-zendelingen uitstel van achttien tot dertig maanden toe. Dat betekent dat jullie, ouderlingen en zusters, een zending kunnen vervullen zonder je zorgen te maken over de plek van je hogere opleiding. Wij zijn de leiders van onderwijsinstellingen die dit mogelijk maken erg dankbaar!

U, ouders, leerkrachten en anderen, laat u op de golf meevoeren als u onze opkomende generatie voorbereidt om zo te leven dat ze een zending waardig zijn. Intussen trekt uw voorbeeldige leven de aandacht van uw vrienden en buren. Wees erop bedacht om antwoord te geven als iemand u vraagt waarom u zo leeft. Wees erop bedacht een reden te geven voor de hoop en de vreugde die zij in u zien.2 Als u dergelijke vragen krijgt, kunt u bijvoorbeeld antwoorden: ‘Laten we het de zendelingen vragen! Zij kunnen ons helpen! En als je wilt, ben ik erbij als de zendelingen het antwoord komen geven en je onderwijzen.’

U, volwassenen, kunt u laten meevoeren op de golf door toekomstige zendelingen te helpen met hun geestelijke, fysieke en financiële voorbereiding. U maakt er een gewoonte van om munten in een spaarpot te doen. U, oudere echtparen, maakt plannen voor de dag waarop u op zending kunt gaan. We zullen u uiterst dankbaar zijn voor uw inzet. Tot het zover is, kunnen sommigen onder u misschien uw geld op zending sturen door bij te dragen aan het algemeen zendingsfonds, zoals president Monson heeft voorgesteld.3

Steeds meer mannen en hun lieve echtgenotes laten zich meevoeren op de golf als zij geroepen worden om een zendingsgebied van de kerk te presideren. Daarmee geven zij mede vorm aan de bestemming van huidige en toekomstige generaties. Een zendingspresident draagt de sleutels van verantwoordelijkheid voor het welzijn, de veiligheid en het welslagen van zijn zendelingen. Na overleg met ring- en districtspresidenten in zijn zending wijst de zendingspresident zendelingen toe aan bepaalde ringen, wijken en gemeenten.

Ringpresidenten en bisschoppen laten zich met de golf meevoeren door steeds meer tijd te steken in gesprekken met toekomstige zendelingen. Deze priesterschapsleiders dragen de sleutels van verantwoordelijkheid voor het zendingswerk in hun unit, en zij inspireren de leden om er aan deel te nemen.

Broeders en zusters in alle wijkraden beginnen zich ook door de golf mee te laten voeren. De zendingsleider van de wijk maakt deel uit van die raad.4 Ik wil speciaal tot u, zendingsleiders van de wijk, spreken. U bent door uw bisschop geroepen om het zendingswerk in de wijk te leiden. En sommigen onder u hebben al zoveel succes gehad dat er een assistent is geroepen om u te helpen. Samen met andere leden van de wijkraad stelt u vast welke leden er minderactief zijn, welke gezinnen gedeeltelijk uit niet-leden bestaan en welke leden er buren hebben die interesse tonen. U vergadert geregeld met de aan uw unit toegewezen voltijdzendelingen. U adviseert en assisteert de zendelingen. Vul hun dagen alstublieft met gerichte, zinvolle onderwijsgelegenheden. Dat is uw taak. Uw rol is echt van cruciaal belang voor het welslagen van dit werk. Als u zich met geloof en enthousiasme laat meevoeren op de golf, doen anderen dat ook. U, als de zendingsleider van de wijk, bent in dit heilige werk om Gods kinderen te redden de schakel tussen de leden en de zendelingen in de wijk.5

Onze nieuwsgierige vrienden en buren die niet tot ons geloof behoren, kunnen zich ook laten meevoeren op de golf. Wij moedigen hen aan om al het goede en ware in hun leven te behouden. En we nodigen hen uit om meer te ontvangen, vooral de heerlijke waarheid dat het gezin door Gods eeuwige plan altijd kan blijven bestaan.6

Deze golf van waarheid en gerechtigheid is fantastisch! En hij is niet van de mens afkomstig! Hij komt van de Heer, Die heeft gezegd: ‘Ik zal mijn werk te zijner tijd bespoedigen.’7 Deze golf ontleent zijn kracht aan een goddelijke aankondiging van 193 jaar geleden. Die bestond uit slechts zeven woorden: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’8 Die uitspraak van de almachtige God stelde de jonge Joseph Smith aan de Heer Jezus Christus voor. Die zeven woorden luidden het begin in van de herstelling van zijn evangelie. Waarom? Omdat onze levende God een liefhebbende God is! Hij wil dat zijn kinderen Hem kennen, en Jezus Christus, Die Hij heeft gezonden!9 En Hij wil dat zijn kinderen onsterfelijk worden en het eeuwige leven verkrijgen!10

Voor dat eeuwige doel onderrichten onze zendelingen in de herstelling. Zij weten dat de Heer zo’n tweeduizend jaar geleden zijn kerk heeft gevestigd. Na zijn kruisiging en de dood van zijn apostelen veranderden de mensen de kerk en haar leer. En toen, na generaties die gehuld waren in geestelijke duisternis, en volgens de voorspellingen van vroegere profeten,11 herstelden onze hemelse Vader en Jezus Christus de kerk, haar leer en haar priesterschapsgezag. Door die herstelling staat alle mensen weer kennis ter beschikking, en verordeningen die essentieel zijn voor hun heil en verhoging.12 Die verhoging stelt uiteindelijk ieder van ons in staat om voor altijd met onze familie bij God en Jezus Christus te wonen!

Ik kan de herstelling niet noemen zonder enthousiast te worden. Dit historische feit is werkelijk verbluffend! Het is fantastisch! Het is adembenemend! Is het niet verbazend dat er hemelse boodschappers zijn gekomen om dit werk gezag en kracht te geven?

Onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn meerdere keren aan de profeet Joseph Smith verschenen.13 Op hun aanwijzing kwamen er andere hemelse boodschappers, ieder met een concreet doel. Bijvoorbeeld:

  • De engel Moroni onthulde het Boek van Mormon.14

  • Johannes de Doper herstelde het Aäronisch priesterschap.15

  • Petrus, Jakobus en Johannes herstelden het Melchizedeks priesterschap.16

  • Mozes verleende de sleutels voor de vergadering van Israël.17

  • Elias verleende de sleutels van de kennis van Abraham.18

  • Elia herstelde de sleutels van de verzegelbevoegdheid.19

Bovendien voegde de herstelling kennis toe die de eerste heiligen hadden. De Heer verschafte een nieuw boek met Schriftuur. Aan de Bijbel voegde Hij het Boek van Mormon toe, eveneens een testament aangaande Jezus Christus Het is een kroniek van de profetieën en de bediening van de herrezen Heer onder het volk in het oude Amerika. Het legt Gods grote plan van geluk20 uit — het heilsplan.21 Het Boek van Mormon stemt volledig overeen met de Bijbel. Beide heilige kronieken bevestigen de waarheid van het evangelie van Jezus Christus, en het belang van zijn verzoening.22

De herstelling vervult veel bijbelse profetieën. Jesaja profeteerde bijvoorbeeld dat het huis des Heren gevestigd zou worden op de bergtoppen.23 De uittocht van mormoonse pioniers naar het bergachtige westen van Amerika is een verhaal vol opoffering en geloof dat deze profetie vervulde. Jesaja voorzegde ook dat God een ‘wonderbaar werk en een wonder’24 zou doen. Die profetie wordt nu vervuld door het gewijde werk van ons groeiende leger zendelingen.

De oudtestamentische leer van de tiende is in ere hersteld.25 Als gevolg daarvan worden meer tiendebetalers gezegend wegens hun gehoorzaamheid. Schriftteksten van de herstelling verklaren verwijzingen naar Melchizedek.26 Profetieën dat het hout van Jozef (het Boek van Mormon) en het hout van Juda (de Bijbel) één zouden worden in Gods hand, zijn inmiddels vervuld.27

De herstelling verklaart ook nieuwtestamentische teksten. De tekst waarin de doop voor de doden wordt genoemd, wordt nu beter begrepen.28 Er worden inmiddels in 141 tempels over de hele wereld verordeningen verricht voor onze overleden voorouders! Er is geen andere manier om onze voorouders die zonder het evangelie zijn gestorven het heil aan te bieden!29 Het visioen dat Johannes de Openbaarder had van ‘een andere engel vliegen[d] in het midden des hemels’ die ‘een eeuwig evangelie’ bij zich had ‘om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn’, voorzegde de zending van de engel Moroni en het Boek van Mormon.30

Het Boek van Mormon is het middelpunt van de herstelling. Het is geschreven, behouden en overgedragen onder toezicht van de Heer. Het is vertaald ‘door de gave en macht van God.’31 Het boek de Leer en Verbonden bevat vele andere openbaringen ontvangen door de profeet Joseph Smith. Door hem hebben wij meer bladzijden met Schriftuur ontvangen dan van enige andere profeet. Op wat ongetwijfeld een weemoedig moment was, zei hij in Nauvoo (Illinois, VS) tegen de heiligen: ‘Ik heb u nooit gezegd, dat ik volmaakt was; maar er zijn geen fouten in de openbaringen die ik heb onderricht.’32

De kerkleden en zendelingen in deze tijd nodigen allen uit om te leren over God, Jezus Christus en zijn evangelie. Elke onderzoekende persoon zou oprecht en vurig moeten bidden om de verzekering dat deze dingen waar zijn. De waarheid zal hun door de macht van de Heilige Geest bekend worden gemaakt.33

Ik dank God en zijn Zoon, Jezus Christus, voor de herstelling en voor de macht die deze heeft om een magnifieke golf van waarheid en gerechtigheid over de aarde te laten spoelen. Mogen wij ons door die golf mee laten voeren en het gebod van de Heer uitvoeren om het evangelie te brengen aan ‘alle volk en stam en taal en natie.’34 Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen