Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | Bli med på bølgen

Bli med på bølgen

April 2013 Generalkonferanse

Jeg takker Gud og Hans Sønn Jesus Kristus for gjenopprettelsen og dens kraft til å drive en fantastisk bølge av sannhet og rettferdighet over hele jorden.

Kjære brødre og søstre, jeg slutter meg til president Thomas S. Monson og andre i å berømme dem som har fulgt en profets oppfordring om flere verdige misjonærer. Nå feier en enestående bølge av entusiasme for misjonsarbeid over hele jorden. Siden president Monsons historiske bekjentgjørelse i oktober i fjor, har tusenvis av eldster, søstre og ektepar blitt kalt, og mange flere forbereder seg.1 Nå får vi spørsmål som: “Hva skal vi gjøre med alle disse misjonærene?” Svaret er enkelt: De vil gjøre det misjonærer alltid har gjort. De vil forkynne evangeliet! De vil velsigne den allmektige Guds barn!

Flere av dere unge menn og kvinner vil bli med på denne bølgen når dere gjør deres ytterste for å være verdige til misjonskall. Dere ser dette som en bølge av sannhet og rettferdighet. Dere ser deres snitt til å være på toppen av denne bølgen.

Dere tenåringer, ta til dere det nye undervisningsmateriellet og lær hverandre Jesu Kristi lære. Det er nå dere må forberede dere til å undervise andre om Guds godhet.

Unge menn og kvinner, deres utdannelse blir stadig viktigere – for oss, for dere og for Gud. Der det er mulig, hvis dere ønsker å gå på høyskole eller universitet etter misjonen, oppfordrer vi dere til å søke deres valgte skole før dere reiser på misjon. Mange skoler vil gi 18 til 30 måneders utsettelse til fremtidige misjonærer. Dette vil gjøre dere eldster og søstre i stand til å tjene uten å bekymre dere for hvor dere vil begynne deres høyere utdannelse. Vi er veldig takknemlige til ledere av utdanningsinstitusjoner som gjør slik planlegging mulig!

Foreldre, lærere og andre, bli med på bølgen når dere forbereder vår oppvoksende generasjon til å bli verdige til misjonærtjeneste. Samtidig vil deres eksemplariske liv tiltrekke seg deres venner og naboers interesse. Vær rede til å gi et svar til dem som spør hvorfor dere lever som dere gjør. Vær rede til å gi en begrunnelse for håpet og gleden de ser i dere.2 Når slike spørsmål oppstår, kan dere si: “La oss spørre misjonærene! De kan hjelpe oss! Og hvis du ønsker det, vil jeg være ved din side når misjonærene svarer og underviser dere.”

Dere voksne, bli med på bølgen ved å hjelpe med fremtidige misjonærers åndelige, fysiske og økonomiske forberedelse. Sparing av penger blir en vane. Dere eldre ektepar, planlegg for dagen da dere kan reise på misjon. Vi vil være ytterst takknemlige for deres tjeneste. Før den tid kan kanskje noen av dere sende pengene deres på misjon ved å bidra til Kirkens misjonærfond, slik president Monson foreslo igjen i formiddag.3

Stadig flere utvalgte menn og deres kjære ledsagere blir med på bølgen når de blir kalt til å presidere over Kirkens misjoner. I denne tjenesten vil de forme generasjoners fremtid, fødte og ufødte. Misjonspresidenter har nøklene til, og ansvaret for sine misjonærers velferd, sikkerhet og fremgang. Etter å ha rådført seg med stavs- og distriktspresidenter i sin misjon, tildeler hver misjonspresident misjonærer til tjeneste i bestemte staver, menigheter og grener.

Stavspresidenter og biskoper blir med på bølgen når de bruker flere og flere timer på å intervjue fremtidige misjonærer. Disse prestedømslederne har nøklene til, og ansvaret for, misjonsarbeidet i sine enheter, og de inspirerer medlemmene til å delta.

Brødre og søstre i ethvert menighetsråd begynner å slutte seg til bølgen. I dette rådet deltar menighetens misjonsleder.4 Jeg vil tale spesielt til hver enkelt av dere menighetens misjonsledere. Dere har blitt kalt av biskopen til å lede misjonærarbeidet i menigheten. Og noen av dere er så fremgangsrike at en assistent også har blitt kalt til å hjelpe dere. Sammen med andre i menighetsrådet velger dere ut mindre aktive medlemmer, familier hvor ikke alle er medlem, og interesserte naboer. Dere møter jevnlig med tildelte heltidsmisjonærer. Dere råder og hjelper misjonærene. Vær så snill å hjelpe dem å fylle sine avtalebøker med målrettede og meningsfylte undervisningsanledninger. Dette er deres ansvar. Deres rolle er virkelig avgjørende for å lykkes med dette arbeidet. Hvis dere blir med på bølgen med tro og entusiasme, vil andre også gjøre det. Dere, som menighetens misjonsleder, er bindeleddet mellom medlemmer og misjonærer i dette hellige arbeidet med å frelse Guds barn.5

Våre søkende venner og naboer som ikke tilhører vår tro, kan også bli med på bølgen. Vi oppfordrer dem til å beholde alt som er godt og sant i sitt liv. Vi inviterer dem så til å motta mer, spesielt den strålende sannhet at gjennom Guds evige plan kan familier være sammen for evig.6

Denne bølgen av sannhet og rettferdighet er makeløs! Den er ikke menneskeskapt! Den kommer fra Herren, som sa: “Jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid.”7 Denne bølgen er bemyndiget av en guddommelig bekjentgjørelse for 193 år siden. Den besto av bare syv ord: “Dette er min elskede Sønn. Hør ham!”8 Bekjentgjørelsen ble uttalt av den allmektige Gud, og presenterte en ung Joseph Smith for den Herre Jesus Kristus. Disse syv ordene innledet gjengivelsen av hans evangelium. Hvorfor? Fordi vår levende Gud er en kjærlig Gud! Han ønsker at hans barn skal kjenne ham og Jesus Kristus, som han har sendt!9 Og han ønsker at hans barn skal motta udødelighet og evig liv!10

I denne strålende hensikt underviser våre misjonærer om gjenopprettelsen. De vet at for rundt 2000 år siden grunnla Herren sin kirke. Etter hans korsfestelse og apostlenes død, forandret menneskene Kirken og dens lære. Så, etter generasjoner med åndelig mørke, og som forutsagt av tidligere profeter,11 gjenopprettet vår himmelske Fader og Jesus Kristus Kirken, dens lære og dens prestedømsmyndighet. På grunn av denne gjenopprettelsen, er kunnskap og nødvendige ordinanser for frelse og opphøyelse igjen tilgjengelig for alle mennesker.12 Til slutt lar denne opphøyelsen hver av oss få bo sammen med vår familie i Guds og Jesu Kristi nærhet for alltid!

Jeg kan ikke tale om gjenopprettelsen uten å være begeistret. Denne historiske kjensgjerning er helt makeløs! Den er fantastisk! Den er svimlende! Hvor fantastisk er det ikke at budbringere fra himmelen kom for å gi myndighet og kraft til dette arbeidet?

Vår evige Fader og Jesus Kristus viste seg flere ganger for profeten Joseph Smith.13 Under deres ledelse kom andre himmelske sendebud, hver i en bestemt hensikt. For eksempel:

  • Engelen Moroni åpenbarte Mormons bok.14

  • Døperen Johannes gjenga Det aronske prestedømme.15

  • Peter, Jakob og Johannes gjenga Det melkisedekske prestedømme.16

  • Moses kom med nøklene til Israels innsamling.17

  • Elias overdro nøklene til kunnskapen om Abraham.18

  • Elijah gjenga nøklene til den beseglende myndighet.19

I tillegg tilførte gjenopprettelsen kunnskap som hellige hadde i oldtiden. Herren ga oss en ny bok med hellig skrift. Til Bibelen tilføyde han Mormons bok – et annet testamente om Jesus Kristus. Det er en opptegnelse om profetier og den oppstandne Herres tjenestegjerning blant folket i oldtidens Amerika. Den forklarer Guds store plan for lykke20 – frelsesplanen.21 Mormons bok er i full harmoni med Bibelen. Begge disse hellige opptegnelser bekrefter sannheten av Jesu Kristi evangelium og betydningen av hans forsoning.22

Gjenopprettelsen oppfyller mange bibelske profetier. For eksempel profeterte Jesaja at Herrens hus skal være grunnfestet på toppen av fjellene.23 Utvandringen av mormonpionerer til fjellene i det vestlige Amerika er en oppfyllende saga om offer og tro. Jesaja forutsa også at Gud vil utføre “et underlig og forunderlig verk”.24 Det blir nå oppfylt ved det hellige arbeidet vår voksende hærskare av misjonærer gjør.

Det gamle testamentes læresetninger om tiende har blitt gjengitt.25 Dermed blir flere tiendebetalere velsignet på grunn av sin lydighet. Henvisninger til Melkisedek klargjøres av gjenopprettelsens skrifter.26 Profetier om at Josefs stav (Mormons bok) og Juda stav (Bibelen) ville være som én i Guds hånd har nå blitt oppfylt.27

Gjenopprettelsen klargjør også Det nye testamentes skrifter. Dets henvisning til dåp for de døde forstås nå bedre.28 Ordinanser for våre avdøde forfedre blir nå utført stedfortredende i 141 templer over hele verden! Det finnes ingen annen måte å tilby frelse til våre forfedre som døde uten kunnskap om evangeliet!29 Åpenbareren Johannes’ syn om “en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen [og] hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden”, forutsa engelen Moronis misjon og Mormons bok.30

Mormons bok er midtpunktet i gjenopprettelsen. Den ble skrevet, bevart og overlevert under Herrens ledelse. Den ble oversatt “ved Guds gave og kraft”.31 Boken Lære og pakter inneholder mange ytterligere åpenbaringer gitt til profeten Joseph Smith. Gjennom ham har vi mottatt flere sider med hellig skrift enn vi har fra noen annen profet. I det som må ha vært et vemodig øyeblikk, sa han til de hellige i Nauvoo, Illinois: “Jeg har aldri sagt at jeg var fullkommen, men det finnes ingen feil i de åpenbaringer jeg har fremsatt.”32

Sammen innbyr medlemmer og misjonærer alle til å lære om Gud, Jesus Kristus og hans evangelium. Ethvert søkende menneske skulle søke oppriktig og be innstendig om bekreftelse på at disse ting er sanne. Sannheten vil bli tilkjennegitt ved Den hellige ånds kraft.33

Jeg takker Gud og Hans Sønn Jesus Kristus for gjenopprettelsen og dens kraft til å drive en fantastisk bølge av sannhet og rettferdighet over hele jorden. Måtte vi bli med på denne bølgen og oppfylle Herrens befaling om å bringe evangeliet “til alle nasjoner og stammer, tungemål og folk”,34 er min bønn, i Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger