Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Pu’e le Galu

Pu’e le Galu

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Ou te faafetai i le Atua ma Lona Alo, o Iesu Keriso, mo le Toefuataiga ma lona mana e faatupuina ai se galu maoae o le upumoni ma le amiotonu i le lalolagi atoa.

Uso e ma tuafafine pele, e faaopoopo atu lo’u leo ia Peresitene Thomas S. Monson ma isi e viia i latou o ē ua tali mai i le valaau a se perofeta mo nisi mau faifeautalai agavaa. Ua i ai nei se galu fafati o le naunautaiga mo le galuega faafaifeautalai ua lilofia ai le lalolagi uma. Talu mai le folafolaga faasolopito a Peresitene Monson ia Oketopa talu ai, ua faitau afe ia alii faifeau, o tamaitai faifeau, ma ulugalii faamisiona ua valaauina, ma le anoanoai o isi o loo sauniuni.1 O le taimi nei ua oo mai ai fesili e pei o le, “O le a se mea o le a e faia i nei faifeautalai uma?” E faigofie lava le tali. O le a latou faia lava le mea latou te faia i taimi uma. O le a latou talai atu le talalelei! O le a latou faamanuiaina fanau a le Atua Silisiliese!

O le a toatele isi o outou alii ma tamaitai talavou o le a pu’eina lenei galu pe a outou taumafai ia agavaa mo valaauga faamisiona. Tou te vaai i lenei mea o se galu o le upumoni ma le amiotonu. Tou te vaai i lo outou avanoa e auai atoatoa ai i le faasalalauina o le upumoni ma le amiotonu.

Outou le tupulaga talavou, opogi la outou mataupu aoaoina fou ma aoao atu e le tasi le isi i le mataupu a Iesu Keriso. O lo outou taimi lenei e sauniuni ai e aoao atu isi e uiga i le agalelei o le Atua.

Alii ma tamaitai talavou, e matua taua tele le a’otauina o outou—ia i matou, ia te outou, ma i le Atua. A faapea e mafai, afai e te fia manao e aoga i se kolisi po o se iunivesite pe a uma lau misiona, matou te fautuaina oe e tuu i totonu lau talosaga e lesitala ai i le a’oga e te filifilia ao lei amataina lau misiona. E tele a’oga maualuluga e tuu mai le 18 i le 30 masina talu ona talia, e faatoa a’e atu ai i latou ua faamoemoe e faamisiona. O iina o le a mafai ai e outou alii ma tamaitai ona faamisiona e aunoa ma le popole po o fea o le a amata ai ona a’otau faalautele ai oe. Matou te faafetai lava i taitai o a’oga ua faia na fuafuaga!

Outou matua, faiaoga, ma isi, pu’e le galu ao outou tapenaina a outou tupulaga faia’e ia agavaa mo le galuega faafaifeautalai. O le taimi nei, o o outou soifuaga amiotonu o le a faatosina maia le naunau o a outou uo ma tuaoi. Ia saunia e tuu atu se tali ia i latou e fesili mai pe aisea tou te ola ai e pei ona i ai. Ia saunia e tuu atu se mafuaaga mo le faamoemoe ma le olioli ua latou vaaia ia te outou.2 A oo mai ituaiga fesili faapena, e mafai ona outou tali atu faapea, “Tatou fesili i faifeautalai! E mafai ona fesoasoani mai ia i tatou! Afai foi e te manao ai, o le a ta i ai faatasi a o tali atu ma aoaoina oe e faifeautalai.”

Outou tagata matutua, pu’e le galu e ala i le tapenaina faaleagaga, faaletino, ma mea tautupe mo faifeautalai i le lumanai. Ua avea ma mea masani ia te oe le faaputuputu o nai tupe mo misiona. O le a sili ona e faafetai mo lau auaunaga. A o lei oo mai lena taimi, atonu e mafai e nisi o outou ona auina mai a outou tupe e lagolago ai le galuega faafaifeautalai i le faia lea o au saofaga i le Tupe Lautele mo Faifeautalai, e pei ona toe fautuaina ai foi e Peresitene Monson ananei i le taeao.3

O se aofaiga faateleina o alii filifilia ma a latou soa faapelepele ua pu’eina le galu pe a valaauina i latou e pulefaamalumalu i misiona a le Ekalesia. I lena auaunaga, o le a latou mamanuina ai le taunuuga o tupulaga ua fananau mai ma ē lei fananau mai. E umia e peresitene o misiona ia ki o le tiutetauave mo le soifua manuia, saogalemu, ma le manuia o a latou faifeautalai. A uma ona feutagai ma peresitene o siteki ma itu i lana misiona, ona tofia lea e peresitene taitasi o misiona ia faifeautalai e galulue i siteki patino, uarota, ma paranesi.

E pu’eina e peresitene o siteki ma epikopo le galu pe a latou faaaluina le tele o itula e faatalanoa ai i latou ua faamoemoe e avea ma faifeautalai. O nei taitai faaleperisitua ua umia ki o le tiutetauave mo le galuega faafaifeautalai i a latou iunite ma latou te uunaia ia tagata o le au paia e auai i le faatinoga.

O uso ma tuafafine i aufono taitasi a uarota, ua amata ona pu’eina le galu. E i ai i lena aufono le taitai misiona a le uarota.4 Ou te fia tautala faapitoa atu ia te outou taitai misiona taitasi o uarota. Ua valaauina oe e lou epikopo e taitaia le galuega faafaifeautalai i le uarota. Ma ua matua faamanuiaina lava nisi o outou ma o lea ua valaauina ai se fesoasoani e fesoasoani atu ia te oe. Faatasi ai la ma isi o le aufono, e te faailoa atu ia tagata ua le toaaga mai o le au paia, o aiga e lolotu se vaega, ma tuaoi ua fia aoao. Tou te fono e le aunoa ma faifeautalai faamisiona. E te fautuaina ma lagolago atu i faifeautalai. Faamolemole fesoasoani ia i laua e faatumu a la’ua fuafuaga mo aso taitasi i ni avanoa tulimata’i ma le anoa e aoao atu ai. O lou tiutetauave lena. O lau matafaioi e taua tele, e matua taua lava mo le manuia o lenei galuega. Afai e te pu’eina le galu i le faatuatua ma le naunautai, o le a faapena foi ona faia e isi. O oe, i le avea ai o se taitai misiona a le uarota, o le sootaga i le va o tagata o le au paia ma faifeautalai i lenei galuega paia o le laveai mai o fanau a le Atua.5

O a tatou uo ma tuaoi e le lolotu e mafai foi ona latou pu’eina le galu. Matou te fautuaina i latou e teuina mea uma e lelei ma tonu i o latou olaga. Ma e tatou te valaauliaina foi i latou ina ia maua atili nisi mea, aemaise ai o le upumoni mamalu o le fuafuaga e faavavau a le Atua, e mafai ona faavavau aiga.6

O lenei galu o le upumoni ma le amiotonu e ofoofogia! E lei faia e se tagata! E mai le Alii, o le na fetalai, “O le a ou faanatinatiina la’u galuega i lona taimi.”7 Ua faamamanaina lenei galu i se folafolaga na faia i le 193 tausaga ua mavae. E iva ona upu: “O Lo’u Atalii Pele Lenei. Faalogo ia te Ia!”8 I le tuleiga a le Atua Silisiliese, na faafeiloaia mai ai i lena faasilasilaga le taulealea o Iosefa Samita i le Alii o Iesu Keriso. O na lava upu na amatalia ai le Toefuataiga mai o Lana talalelei. Aisea? Aua o lo tatou Atua soifua o se Atua e alofa! E finagalo o Ia i Ana fanau ia iloa o Ia ma Iesu Keriso, o lē na Ia auina mai!9 E finagalo foi o Ia ia maua e Ana fanau le tino ola pea ma le ola e faavavau!10

Ona o lenei faamoemoega mamalu, ua aoao atu ai e o tatou faifeautalai le Toefuataiga. Ua latou iloa pe tusa ma le 2,000 tausaga talu ai, sa faatuina ai e le Alii Lana Ekalesia. Ina ua mavae Lona Faasatauroga ma le maliliu ai o Ana Aposetolo, sa suia e tagata le Ekalesia ma ona aoaoga faavae. Ona, mavae lea o augatupulaga o le pogisa faaleagaga, ma e pei ona valoia ai e perofeta anamua,11 na toefuatai mai ai e le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso le Ekalesia, o ona aoaoga faavae, ma lana pule faaleperisitua. Ona o lena Toefuataiga, ua toe avanoa ai le malamalama ma sauniga e tatau ai mo le faaolataga ma le faaeaga i tagata uma.12 O le faatumutumuga, o lena faaeaga e mafai ai e i tatou taitoatasi ona nonofo faatasi ma o tatou aiga i le afioaga o le Atua ma Iesu Keriso e faavavau!

E le mafai ona ou tautala e uiga i le Toefuataiga e aunoa ma le sagisagi fiafia. O lenei itu moni o le talafaasolopito e matua ofoofogia lava! E maoae! E faagaeetia! Pe le ofoofogia ea le o mai o avefeau mai le lagi e aumai le pule ma le mana mo lenei galuega?

E tele isi taimi na faaali mai ai lo tatou Tama Faavavau ma Iesu Keriso i le Perofeta o Iosefa Samita.13 I lalo o la La’ua taitaiga, na o mai ai isi avefeau faalelagi, e tofu lava ma se faamoemoega patino. Mo se faataitaiga:

  • O le agelu o Moronae na faailoa maia le Tusi a Mamona.14

  • O Ioane le Papatiso na toefuatai maia le Perisitua Arona.15

  • O Peteru, Iakopo, ma Ioane na toefuatai maia le Perisitua Mekisateko.16

  • O Mose na faaee maia ki o le faapotopotoina o Isaraelu.17

  • O Elaia na faaee maia ki o le malamalama e uiga ia Aperaamo.18

  • O Elia na toefuatai maia ki o le pule o faamauga.19

E le gata i lea, o le Toefuataiga ua faaopoopo mai ai le malamalama sa i ai i le Au Paia anamua. Na tuuina mai ai e le Alii se tusi fou o tusitusiga paia. Na Ia faaopoopo mai i le Tusi Paia le Tusi a Mamona: O Se Tasi Molimau ia Iesu Keriso. O se faamaumauga o valoaga ma le auaunaga a le Alii toetu i tagata o Amerika anamua. O loo faamatalaina ai le fuafuaga sili o le—fiafia20 a le Atua—le ata o le faaolataga.21 E ogatusa lelei lava le Tusi a Mamona ma le Tusi Paia. O ni faamaumauga paia uma e faamautu ai le moni o le talalelei a Iesu Keriso ma le taua o Lana Togiola.22

Ua faataunuu e le Toefuataiga le tele o valoaga i le tusi paia. Mo se faataitaiga, na valoia e Isaia o le a faatuina le fale o le Alii i tumutumu o mauga.23 O le malaga umi a paionia Mamona i atumauga o Amerika sisifo, o se mea maoae na faatino ai osigataulaga ma le faatuatua. Na muai ta’u mai foi e Isaia o le a faia e le Atua “se galuega maoae ma le ofoofogia.”24 Ua faataunuuina nei lena mea e ala i le galuega paia a la tatou ‘au ua faatupulaia o faifeautalai.

O aoaoga a le Feagaiga Tuai e uiga i le sefuluai ua toefuatai mai.25 O le taunuuga, ua atili toatele le au totogi sefuluai ua faamanuiaina ona o lo latou usiusitai. O mau faasino ia Mekisateko ua faamanino mai e tusitusiga paia o le Toefuataiga.26 O valoaga faapea o le laau a Iosefa (Tusi a Mamona) ma le laau a Iuta (le Tusi Paia) o le a tasi i le aao o le Atua, ua faataunuuina nei.27

Ua faamanino mai foi e le Toefuataiga ia tusitusiga paia o le Feagaiga Fou. O lona mau faasino i le papatisoga mo e ua maliliu ua sili nei ona malamalama i ai.28 O sauniga mo o tatou augatama ua maliliu ua faatinoina nei e tagata sui i malumalu e 141 i le lalolagi atoa! E leai lava se isi auala e ofo atu ai le faaolataga i o tatou augatama o ē ua maliliu e aunoa ma le silafia i le talalelei!29 O le faaaliga ia Ioane le Talifaaaliga e uiga i “le tasi agelu [na lele] i le taulotoaiga o le lagi, ua ia te ia le tala lelei e faavavau e folafola atu i e nonofo i le lalolagi i atunuu uma,” na muai ta’u mai ai le misiona a le agelu o Moronae ma le Tusi a Mamona.30

O le Tusi a Mamona o le vaega taua tele o le Toefuataiga. Na tusia, faasaoina, ma auina mai i lalo o le taitaiga a le Alii. Na faaliliuina “e ala i le meaalofa ma le mana o le Atua.”31 O le tusi o Mataupu Faavae ma Feagaiga o loo i ai isi faaaliga e tele na tuuina mai i le Perofeta o Iosefa Samita. Na ala mai ia te ia, ua tatou maua ai isi mau itulau o tusitusiga paia nai lo se isi lava perofeta. I se taimi atonu sa ia manatunatu loloto ai, na ia fai atu ai i le Au Paia i Navu, Ilinoi, “Ou te lei fai atu lava ia te outou ua ou atoatoa; ae e leai lava se mea sese i faaaliga ua ou aoao atu.”32

E aufaatasi tagata o le au paia ma faifeautalai e valaaulia tagata uma e aoao e uiga i le Atua, e uiga ia Iesu Keriso ma Lana Talalelei. E ao foi i tagata uma o loo tuufesilisili ona saili ma le faamaoni ma tatalo faatauanau mo se faamautinoaga faapea e moni nei mea. O le a faaalia le mea moni e ala i le mana o le Agaga Paia.33

Ou te faafetai i le Atua ma Lona Alo, o Iesu Keriso, mo le Toefuataiga ma lona mana e faatupuina ai se galu maoae o le upumoni ma le amiotonu i le lalolagi atoa. Talosia ia tatou pu’eina lenei galu ma faataunuuina ai le poloaiga a le Alii e “folafola atu le talalelei i atunuu uma, ma ituaiga, ma gagana, ma tagata,”34 Ou te tatalo ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino