Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Ana Riboti te Tabo ni Mwakuri n Oteta n te Ekaretia, 2012

Ana Riboti te Tabo ni Mwakuri n Oteta n te Ekaretia, 2012

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Nakon te Moan Beretitentii n Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukiia Aika Itiaki Ni Boong Aika Kaitira.

Tariu aika kam tangiraki: N aron te kaotioti are e koreaki n Doctrine ao covenants, n te mwakoro 120 bwa bon te tua, aron kabwakan te Kabwianibwai n aron te kabane mwane man ana mwane te Ekaretia. Te kauntira aio e rabwatanaki man te Moan Beretitentii, te Kooram n Abotoro are Tengaun ma Uoman, ao te Bitiobiriki n Tararua.

Te kauntira aio e kariaia te kataumwane ibukin ana tabo ni mwakuri nako te Ekaretia, kamwakurakina, ao tibwaakina nakon mwaangan nako te aro. Ana rabwata nako te Ekaretia a kabane mwane n aron aia kataumwane ake a kariaiakaki n aron tuua ao waakinana n te Ekaretia.

Te Tabo ni Mwakuri n Oteta n te Ekaretia e a tia n anganaki kariaiakana nakon rekooti ni kabane ao tititem ake a riai ni kakaaea bwaninin te tararua ibukin ritiiti ni mwaane, kabanemwane, ao ni kaawakini bwain te Ekaretia. Ana tabo ni Mwakuri n Oteta n te Ekaretia e bon inaomata man ana tabo ni mwakuri nako te Ekaretia ao mwakuriana, ao taani mwakuri iai bon ti akauntenti aika a kinaaki, oteta aika kinaaki, oteta ibukin atakin nako taian mwakuri aika baireaki raoi, ao tabeman riki taan rabakau aika a beeba.

E boboto aio iaon ana mwakuri te oteta, te Tabo ni Mwakuri n Oteta n te Ekaretia bon ana iango bwa, a na taraaki ni kabane bwaai, tiibwaia ake a karekeaki, ni kabane mwane ake a tia ni karaoaki, ao bwain te Ekaretia ibukin te ririki 2012 a tia n tauaki mwiia ao n tararuaaki n aroia ao aron mwakurin te mwane ake a riai, kataumwane ake a kariaiakaki, ao ana tua ao wakinana n te Ekaretia.

N anga ma te karinerine

Te Tabo ni Mwakuri n Oteta n te Ekaretia

Robert W. Cantwell

Tarekita n Tararua