Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Lipoti a le Matagaluega Suetusi, 2012

Lipoti a le Matagaluega Suetusi, 2012

Aperila 2013 Konafesi Aoao

I Le Au Peresitene Sili o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai

Uso Pele: E pei ona faamanino mai i le faaaliga o loo i le vaega e 120 o le Mataupu Faavae ma Feagaiga, o le Aufono e Faafoeina ia Sefuluai, e faatagaina tupe faaalu o tupe a le Ekalesia. O lea aufono e aofia ai le Au Peresitene Sili, o le Korama a Aposetolo e Toasefululua, ma le Au Epikopo Pulefaamalumalu.

O lenei aufono latou te faamaonia ia paketi mo matagaluega a le Ekalesia, o ana galuega fai, ma aofaiga ua faamatuu atu i iunite faale-ekalesia. O tupe faaalu i polokalama a le Ekalesia e ogatusa ma paketi ua faamaonia ma e tusa ai ma aiaiga ma faiga faavae a leEkalesia.

Ua tuuina mai i le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia le faatagaga e maua ai faamaumauga uma ma polokalama e tatau ai, ina ia iloilo ai le tulaga solo lelei o le faafoeina o tupe maua, o tupe faaalu, ma le malupuipuia o aseta a le Ekalesia. E tutoatasi lava le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia mai isi matagaluega uma ma galuega a le Ekalesia ma o le aufaigaluega e aofia ai tausitusi lautele ua faamaonia, o suetusi faamaonia mai le lotoifale, o suetusi faamaonia o polokalama faakomepiuta, ma isi tamalii faapolofesa ua faamaonia.

E faavae i luga o suegatusi ua uma ona faatino, ua i ai nei i le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia le manatu, o mea uma, o saofaga na tauaaoina, o tupe na faaalu, ma aseta a le Ekalesia mo le tausaga 2012, sa tusi faamaumau ma taulimaina e tusa ai ma faiga faatausitusi talafeagai, o paketi sa faamaonia, ma aiaiga ma faiga faavae a le Ekalesia.

E tuuina atu ma le faaaloalo lava,

Matagaluega Suetusi a le Ekalesia

Robert W. Cantwell

Pule Faatonusili