Skip main navigation
Abril 2013 | Ulat ng Church Auditing Department, 2012

Ulat ng Church Auditing Department, 2012

Abril 2013 Pangkalahatang Kumperensya

Sa Unang Panguluhan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mahal na mga Kapatid: Tulad ng nakasaad sa paghahayag sa bahagi 120 ng Doktrina at mga Tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes ang nagpapahintulot sa paggugol ng pondo ng Simbahan. Ang council na ito ay binubuo ng Unang Panguluhan, ng Korum ng Labindalawang Apostol, at ng Presiding Bishopric.

Ang council na ito ang nag-aapruba ng mga badyet para sa mga departamento, pagpapatakbo, at kaugnay na mga alokasyon sa mga unit ng Simbahan. Ginugugol ng mga unit ng Simbahan ang mga pondo ayon sa inaprubahang mga badyet at alinsunod sa mga patakaran at pamamaraan ng Simbahan.

Pinahintulutan ang Church Auditing Department na makita ang lahat ng rekord at sistemang kailangan upang masuri kung sapat ang kontrol sa pagtanggap ng mga pondo, paggastos, at pag-iingat sa mga ari-arian ng Simbahan. Ang Church Auditing Department ay hiwalay sa lahat ng iba pang mga departamento at pagpapatakbo ng Simbahan, at ang mga kawani ay binubuo ng mga certified public accountant, certified internal auditor, certified information systems auditor, at iba pang mga lisensyadong propesyonal.

Batay sa isinagawang mga audit, ipinasiya ng Church Auditing Department na sa lahat ng mahalagang aspeto, ang natanggap na mga kontribusyon, ginugol, at ari-arian ng Simbahan para sa taong 2012 ay naitala at napangasiwaan alinsunod sa angkop na mga kalakaran sa accounting, inaprubahang badyet, at patakaran at pamamaraan ng Simbahan.

Buong paggalang na isinumite,

Church Auditing Department

Robert W. Cantwell

Managing Director