Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻEpeleli 2013 | Lipooti ‘a e Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí, 2012

Lipooti ‘a e Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí, 2012

ʻEpeleli 2013 Konifelenisi Lahí

Ki he Kau Palesitenisī ʻUluaki ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Siʻi Kau Taki: Hangē ko ia ʻoku fakamatalaʻi ʻi he fakahā he vahe 120 ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá, ʻoku fakamafaiʻi ʻe he Fakataha Alelea ki Hono Fakaʻaongaʻi ʻo e Vahehongofulú, ʻa e fakamole kotoa pē ʻoku fai mei he paʻanga ʻa e Siasí. ʻOku kau ki he fakataha alēlea ko ʻení ʻa e Kau Palesitenisī ʻUluakí, Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá mo e Kau Pīsopeliki Pulé.

ʻOku fakangofua ʻe he fakataha alēleá ni ʻa e ngaahi patiseti maʻá e ngaahi potungāue ʻa e Siasí, ngaahi ngāue pea mo e paʻanga ʻoku vaheʻi ki he ngaahi ʻiuniti faka-Siasí. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he potungāue ʻa e Siasí ʻa e paʻangá ʻo fakatatau mo e ngaahi patiseti kuo fakangofuá pea fakatatau mo e ngaahi tuʻutuʻuni mo e ngaahi founga ngāue ʻa e Siasí.

Kuo fakaʻatā ki he Potungāue ʻAotita ʻo e Siasí e ngaahi lekooti mo e ngaahi polokalama kotoa pē ʻoku fie maʻu ke vakaiʻi ʻaki ʻa e totonu ʻo hono puleʻi ʻo e paʻanga hū maí, ngaahi fakamolé pea pehē ki hono maluʻi ʻo e koloa ʻa e Siasí. ʻOku tuʻu tauʻatāina ʻa e Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí mei he ngaahi potungāue mo e ngaahi ngāue kehe kotoa ʻa e Siasí pea ko e kau ngāue fakaʻaotita ʻa e Siasí ko ha kau tauhitohi kuo fakamoʻoniʻi ʻenau feʻunga ke fai ʻa e ngāue fakatauhitohí, kau ʻaotita fakalotoʻi potungāue kuo ʻosi fakamoʻoniʻi, kau ʻaotita ki he fakakomipiutá pea mo ha kau mataotao kehe kuo fakamoʻoniʻi.

Fakatatau mo e ngaahi ʻaotita kuo fakahokó, ʻoku malava ai e Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí ke nau pehē ko e ngaahi nāunau kotoa pē, ngaahi tokoni ʻoku maʻu maí, ngaahi fakamole kuo fakahokó pea mo e koloa kotoa pē ʻa e Siasí ki he taʻu 2012, kuo lekooti pea fakaʻaongaʻi ia ʻo fakatatau mo e ngaahi founga fakatauhitohi totonú, patiseti kuo fakangofuá pea pehē ki he ngaahi tuʻutuʻuni mo e ngaahi founga ngāue ʻa e Siasí.

Fakahū atu ʻi he loto fakaʻapaʻapa moʻoni,

Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí

Robert W. Cantwell

Talēkita Pulé