Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Dali, Tanang Anak sa Dios

Dali, Tanang Anak sa Dios

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Mga kaigsoonan, hinaut nga ang matag usa nato mosiksik sa mga kasulatan inubanan sa kakugi, moplano sa iyang kinabuhi inubanan sa katuyoan, motudlo sa kamatuoran inubanan sa pagpamatuod, ug moserbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma.

Kaduha sa kada tuig kining nindot nga Conference Center morag moingon nato, “Dali, tanang anak sa Dios kinsa nakadawat sa priesthood.”1 Dunay nindot nga diwa nga anaa sa kinatibuk-ang miting sa priesthood sa Simbahan.

Karong gabhiona dunay liboan nga atong kauban nagserbisyo sa Ginoo sa tibuok kalibutan isip Iyang mga misyonaryo. Sa akong gisulti sa akong mensahe ganihang buntag, nga kita adunay labaw sa 65,000 ka mga misyonaryo karon, duna pay liboan nga naghulat nga mosulod sa missionary training center o kansang mga application giproseso na. Gimahal ug gidayeg nato kadtong andam nga moserbisyo.

Ang balaang kasulatan dunay pamahayag nga importante, walay responsibilidad nga kinahanglanon, walay mando nga direkta kay sa gihatag sa nabanhaw nga Ginoo dihang mipakita Siya sa Galilea sa onse ka disipulo. Miingon Siya:

“Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo:

“Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo: ug, tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtud sa katapusan sa kapanahonan.”2

Kining balaang mando, inubanan sa mahimayaong saad, mao ang atong giya karon, sama sa kaniadto. Ang misyonaryo nga buhat mao ang nagpaila sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mao gayud kana, ug sa umaabut. Sama sa gipahayag ni Propeta Joseph Smith, “Human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako ug pinaka importante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo.”3

Sulod sa duha ka tuig, tanang full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo karon sa kasundalohan sa Dios motapos sa ilang serbisyo ug mobalik sa ilang panimalay ug mga minahal. Alang sa mga elder, ang ilang puli ania karong gabhiona sa Aaronic Priesthood sa Simbahan. Young men, andam ba kamong motubag? Andam ba kamong motrabaho? Andam ba kamong moserbisyo?

Ang misyonaryo nga buhat nagkinahanglan og dakong kausaban sa pamaagi sa pagpuyo. Nagkinahanglan kini og taas nga oras ug dakong debosyon, sakripisyo ug mainitong pag-ampo. Isip resulta, ang mahalarong misyonaryo makadawat og mahangturong kalipay, nga molungtad sa tibuok pagka-mortal ug ngadto sa kahangturan.

Ang hagit mao nga mahimong mas mapuslanon nga mga sulugoon sa ubasan sa Ginoo. Alang kini natong tanan, bisan unsa pay inyong edad, ug dili lang niadtong nag-andam nga moserbisyo isip full-time nga mga misyonaryo, kay kada usa nato gisugo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ni Kristo.

Mosugyot ko og pormula sa pagsiguro og kalampusan: una, mosiksik sa mga kasulatan inubanan sa kakugi; ikaduha, moplano sa inyong kinabuhi inubanan sa katuyoan (ug, akong dugangan, planoha ang inyong kinabuhi bisan unsa pay inyong edad); ikatulo, motudlo sa kamatuoran inubanan sa pagpamatuod; ug ikaupat, moserbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma.

Atong hisgutan ang kada usa sa upat nga bahin niini nga pormula.

Una, mosiksik sa mga kasulatan inubanan sa kakugi.

Ang mga kasulatan nagpamatuod sa Dios ug anaa ang mga pulong sa kinabuhing dayon. Pundasyon kini sa atong mensahe.

Ang gipasabut sa kurikulum sa Simbahan mao ang balaang mga kasulatan, hiniusang paningkamot ang mipahigayon niini. Giawhag usab kita sa pagtuon sa mga kasulatan kada adlaw sa indibidwal ug sa pamilya.

Mohatag ko og usa ka pakisayran nga adunay kagamitan sa atong mga kinabuhi. Sa Basahon ni Mormon, sa ika-17 nga kapitulo sa Alma, mabasa nato ang asoy sa kalipay ni Alma sa iyang pagkakita sa mga anak ni Mosiah ug nakahibalo sa ilang pagkamakanunayon sa kawsa sa kamatuoran. Ang rekord nagsulti nato, “Sila nag-anam og kalig-on diha sa kasayuran sa kamatuoran; kay sila mga tawo nga mabuot og salabutan ug sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi, nga sila unta masayud sa pulong sa Dios.

“Apan kini dili ang tanan; sila naghatag ngadto sa ilang kaugalingon ngadto sa tuman nga pag-ampo, ug pagpuasa; busa sila adunay espiritu sa pagpanagna, ug espiritu sa pagpadayag; ug kon sila nagtudlo, sila nagtudlo uban sa gahum ug pagtugot sa Dios.”4

Mga kaigsoonan, mosiksik sa mga kasulatan inubanan sa kakugi.

Ikaduha sa atong pormula: Moplano sa inyong kinabuhi inubanan sa katuyoan.

Tingali walay laing henerasyon sa kabatan-onan nga nag-atubang og importante nga desisyon kay sa kabatan-onan karon. Kinahanglang magtagana alang sa pag-eskwela, pagmisyon, ug pagminyo. Alang sa uban, ang pagserbisyo sa militar maapil.

Pagpangandam alang sa misyon magsugod og sayo. Dugang sa espirituhanon nga pagpangandam, ang maalamong ginikanan mangitag paagi diin ang batan-ong anak makasugod sa iyang personal nga pundo sa misyonaryo. Mahimong awhagon usab siya sa pagtuon og laing pinulongan, aron nga, kon gikinahanglan, ang iyang abilidad sa pinulongan magamit. Dayon moabut ang adlaw nga ang bishop ug presidente sa stake moimbitar sa batan-on sa usa ka interbyu. Masiguro ang katakus; makompleto ang rekomendasyon.

Walay laing higayon nga ang tibuok pamilya naghinam-hinam nga magpaabut sa kartero ug sa sulat nga adunay return address nga 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah, USA, Sa kasagaran ang dapit sa misyon layo sa panimalay. Hinoon, bisan pa sa lugar, ang tubag sa andam ug masulundon nga misyonaryo mao ra: “Moserbisyo ko.”

Ang pagpangandam sa paglarga magsugod. Batan-ong mga lalaki, manghinaut ko nga mapasalamaton kamo sa mga sakripisyo nga gihimo sa inyong ginikanan aron kamo makaserbisyo. Ang ilang paghago nagtabang ninyo, ang ilang hugot nga pagtuo nag-awhag ninyo, ang ilang mga pag-ampo nagbayaw ninyo. Ang misyon usa ka kalihokan sa pamilya. Bisan sa kalapad sa kontinente o dagat nga nag-uwang ninyo, ang mga kasingkasing nagkahiusa.

Mga kaigsoonan, samtang magplano kamo uban ang katuyoan sa inyong kinabuhi, hinumdumi nga ang inyong mga oportunidad sa misyon dili limitado sa panahon sa pormal nga tawag. Alang niadtong nagserbisyo sa militar, ang mao nga panahon mapuslanon. Kada tuig ang atong batan-ong mga lalaki nga nag-uniporme nagdala og daghang mga kalag ngadto sa gingharian sa Dios pinaagi sa pagtahud sa ilang priesthood, pagsunod sa mga sugo sa Dios, ug pagtudlo sa uban sa pulong sa Ginoo.

Ayaw ibaliwala ang inyong pribilehiyo nga mahimong mga misyonaryo samtang kamo nag-eskwela. Ang inyong ehemplo isip Santos sa Ulahing mga Adlaw maobserbahan, matimbang-timbang, ug kasagaran sundon.

Mga kaigsoonan, bisan unsa ang inyong edad, bisan unsa ang inyong kahimtang, mopahimangno ko ninyo nga moplano sa inyong kinabuhi inubanan sa katuyoan.

Karon ang ikatulo nga punto sa atong pormula: motudlo sa kamatuoran inubanan sa pagpamatuod.

Sunda ang tambag ni Apostol Pedro, kinsa miawhag, “Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo.”5 Ipataas ang inyong tingog ug ipamatuod ang tinuod nga kinaiyahan sa Dios nga Kapangulohan. Ipahayag ang inyong pagsaksi mahitungod sa Basahon ni Mormon. Ipasabut ang mahimayaon ug matahum nga kamatuoran nga anaa sa plano sa kaluwasan.

Sa dihang nagserbisyo ako isip presidente sa misyon sa Canada labaw sa 50 ka tuig na ang milabay, usa ka batan-ong misyonaryo nga gikan sa gamay, hilit nga komunidad, natingala sa gidak-on sa Toronto. Mubo siya apan taas og pagpamatuod. Wala madugay, uban sa iyang kompanyon, miadto siya sa balay ni Elmer Pollard sa Oshawa, Ontario, Canada. Nalooy sa batan-ong mga lalaki, nga atol sa grabing snow, nanuktok sa kabalayan, giimbitar ni Mr. Pollard ang mga misyonaryo sa pagsulod. Ilang gipresentar kaniya ang ilang mensahe. Wala niya batia ang espiritu. Giingnan niya sila nga mobiya ug dili na mobalik. Ang iyang katapusang gisulti sa mga elder sa ilang pagbiya ingon og mabiaybiayon: “Dili gyud kamo makasulti nga nagtuo mo ni Joseph Smith nga usa ka propeta sa Dios!”

Gilamba ang pultahan. Milakaw ang mga elder. Ang batan-ong taga probinsya misulti sa iyang kompanyon: “Elder, wala ta motubag ni Mr. Pollard. Miingon siya nga wala ta motuo nga si Joseph Smith tinuod nga propeta. Mamalik ta ug mohatag sa atong pagpamatuod ngadto niya.” Sa sinugdanan ang mas sinati nga misyonaryo nagduha-duha apan miuyon ra nga mobalik. Nahadlok sila pag-ayo sa ilang pagduol sa pultahan. Nanuktok sila, miatubang ni Mr. Pollard, naghulat, ug dayon uban sa gahum nga gikan sa Espiritu, ang atong walay kasinatian nga misyonaryo misulti: “Mr. Pollard, miingon ka nga wala mi motuo nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Mopamatuod ko nga si Joseph usa ka propeta. Iyang gihubad ang Basahon ni Mormon. Iyang nakita ang Dios Amahan ug si Jesus ang Anak. Nasayud ako niini.”

Paglabay sa panahon, si Mr. Pollard, karon Brother Pollard, mibarug sa miting sa priesthood ug mipahayag: “Wala ko makatulog nianang gabhiona. Nagbalik-balik sa akong dunggan ang mga pulong ‘si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Nasayud ako niini. Nasayud ako niini. Nasayud ako niini.’ Pagkasunod adlaw akong gitawgan ang mga misyonaryo ug mihangyo nga mobalik sila. Ang ilang mensahe, inubanan sa ilang mga pagpamatuod, nakapausab sa akong kinabuhi ug sa kinabuhi sa akong pamilya.” Mga kaigsoonan, motudlo sa kamatuoran inubanan sa pagpamatuod.

Ang katapusang punto sa atong pormula mao nga moserbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma. Walay ikapuli sa gugma. Ang malampusong mga misyonaryo mohigugma sa ilang mga kompanyon, sa ilang mga lider sa misyon, ug sa bililhong mga tawo nga ilang tudloan. Sa ikaupat nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo miestablisar sa mga kwalipikasyon alang sa pangalagad. Atong basahon ang pipila ka mga bersikulo:

“O kamo nga anaa sa pag-alagad sa Dios, tan-awa nga kamo moalagad kaniya sa tibuok ninyo nga kasingkasing, gahum, hunahuna ug kusog, nga kamo magbarug nga walay mansa sa atubangan sa Dios sa katapusan nga adlaw. …

“Ug hugot nga pagtuo, paglaum, gugma nga putli ug pagmahal, uban ang bug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios, nakahimo kanila nga takus alang sa buhat.

“Hinumdumi ang hugot nga pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailub, inigsoon nga pagkamabination, pagkadiosnon, gugma nga putli, mapainubsanon, kakugi.”6

Kada usa ninyo nga maabut sa akong tingog mangutana sa inyong kaugalingon “Karon, nadugangan ba ang akong hugot nga pagtuo, ang hiyas, ang kahibalo, ang pagkadiosnon, ang gugma?”

Pinaagi sa inyong mahalaron nga debosyon dinhi ug sa layong dapit, kadto nga mga kalag nga inyong gitabangan nga maluwas tingali kadtong inyong gihigugma pag-ayo.

Daghang mga tuig na ang milabay usa sa akong mga higala, si Craig Sudbury ug ang iyang inahan, si Pearl, miadto sa akong opisina sa wala pa mobiya si Craig alang sa Australia Melbourne Mission. Si Fred Sudbury, amahan ni Craig, wala makakuyog. Baynte ka tuig sa sayo pa, ang mama ni Craig naminyo ni Fred, kinsa dili miyembro sa Simbahan.

Mitug-an si Craig nako sa iyang dako nga gugma sa iyang mga ginikanan ug sa iyang panghinaut nga ang iyang amahan matandog sa Espiritu ug mobukas sa iyang kasingkasing sa ebanghelyo ni Jesukristo. Nag-ampo ko alang sa inspirasyon bahin kon unsaon nga ang maong tinguha matuman. Miabut ang inspirasyon, ug akong giingnan si Craig, “Serbisyo sa Ginoo sa imong tibuok kasingkasing. Pagmasulundon sa imong sagrado nga tawag. Kada semana pagsulat sa imong mga ginikanan; ug panagsa, personal nga sulati ang imong Papa, ug sultihi siya nga gihigugma nimo siya pag-ayo, ug sultihi siya nganong mapasalamaton ka nga nahimo niyang anak.” Mipasalamat siya nako ug, uban sa iyang mama, mibiya sa opisina.

Wala nako makita ang inahan ni Craig sulod sa 18 ka bulan, sa dihang miadto siya sa akong opisina ug, naghilak, miingon nako, “Hapit na magduha ka tuig sukad mibiya si Craig sa iyang misyon. Wala gayud siya mapakyas sa pagsulat namo kada semana. Karong bag-o, ang akong bana, si Fred, mibarug sa unang higayon sa miting sa pagpamatuod ug misurprisa nako ug sa tanan nga didto pinaagi sa pagpahibalo nga nakahukom na siya nga magpamiyembro sa Simbahan. Miingon siya nga siya ug ako moadto sa Australia aron makigkita ni Craig inig ka human sa iyang misyon aron nga si Fred maoy mahimong katapusan nga bunyag ni Craig isip full-time nga misyonaryo.”

Mapagarbuhon kaayo si Craig Sudbury sa dihang, didto sa Australia, iyang gitabangan ang iyang amahan nga manaog sa tubig ug, nagpataas sa iyang tuong kamot nga pinaeskwala, misulti sa sagrado nga mga pulong: “Frederick Charles Sudbury, ingon nga sinugo ni Jesukristo, ako magbunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.”

Ang gugma nagmadaugon. Moserbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma.

Mga kaigsoonan, hinaut nga ang matag usa nato mosiksik sa mga kasulatan inubanan sa kakugi, moplano sa iyang kinabuhi inubanan sa katuyoan, motudlo sa kamatuoran inubanan sa pagpamatuod, ug moserbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma.

Ang hingpit nga Magbalantay sa mga kalag, ang misyonaryo nga mitubos sa katawhan, mihatag nato sa Iyang balaanong pasalig:

“Kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan!

“Ug karon, kon ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala ngari kanako diha sa gingharian sa akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kon ikaw makadala og daghan nga mga kalag ngari kanako!”7

Kaniya nga namulong niini nga mga pulong, ako mopahayag sa akong pagsaksi: Siya ang Anak sa Dios, atong Manunubos, ug atong Manluluwas.

Ako mag-ampo nga kita unta motubag sa Iyang malumo nga imbitasyon, “Sumunod ka lang kanako.”8 Sa Iyang balaan nga pangalan—bisan sa pangalan ni Jesukristo ang Ginoo—amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran