Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Mai Alo o le Atua

O Mai Alo o le Atua

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Uso e, tau ina ia suesue i tatou uma taitoatasi i tusitusiga paia ma le filiga, fuafua lou olaga i se faamoemoega, aoao atu le upumoni i le molimau, ma auauna atu i le Alii i le alofa.

E faalua i tausaga taitasi e foliga mai e faapea mai ia i tatou lenei Maota Autu ofoofogia mo Konafesi, faatasi ma lona leo faatauanau, “O mai, outou uma o alo o le Atua ua mauaina le perisitua.”1 O loo i ai se agaga patino lea e lofia atoa ai le sauniga aoao a le au perisitua a le Ekalesia.

O le po nei e faitau afe lo tatou aofai i le lalolagi atoa o loo auauna atu i le Alii o Ana faifeautalai. E pei ona ou ta’ua i lau savali ananei i le taeao, o le taimi nei ua silia ma le 65,000 a tatou faifeautalai o loo i le galuega, faatasi ai ma le isi faitau afe o loo faatalitali e ulufale atu i nofoaga autu e aoao ai faifeautalai pe o loo faagasolo foi a latou talosaga i le taimi nei. Matou te alolofa ma faamalo atu ia i latou ua loto ma le naunautai e auauna atu.

E le o i ai i tusitusiga paia se isi folafolaga sili atu ona fitoitonu, leai se isi tiutetauave sili atu ona mausali, leai se isi faatonuga e sili atu ona tuusao nai lo le poloaiga na tuuina mai e le Alii toetu ina ua Ia faaali atu i Kalilaia i aposetolo e toasefulutasi. Na Ia fetalai:

“O lenei, ia outou o atu e fai nuu uma lava ma soo, ma papatiso atu ia te i latou i le suafa o le Tama, ma le Atalii, ma le Agaga Paia:

“Ia outou aoao atu ia te i latou ia tausi i mea uma ua ou fai atu ai ia te outou; faauta foi, ou te ia te outou i aso uma lava, e oo lava i le gataaga o le lalolagi.”2

O lenei poloaiga paia, ua vaavaalua ma lana folafolaga mamalu, o la tatou anavatau lea i aso nei e faapei ona i ai i le taulotoaiga o taimi. O le galuega faafaifeautalai o se mea ua iloa ai le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. E pei lava ona i ai, o le a faapena foi lava ona i ai. E pei ona tautino mai e le Perofeta o Iosefa Samita, “Ina ua uma ona tautalagia o mea uma, o le tiute tupito ma sili ona taua o le talai o le Talalelei.”3

I totonu o tausaga pupuu e lua, o faifeautalai faamisiona uma o loo auauna atu i le taimi nei i lenei autau tautupu a le Atua, o le a faamaeaina a latou galuega ma o le a toe foi atu i o latou aiga ma e pele. Mo alii, o e o le a suia i latou o loo maua i le po nei i totonu o le Perisitua Arona a le Ekalesia. Alii talavou pe ua outou saunia ea e tali atu? Ua outou naunau ea e galulue? Ua outou saunia ea e auauna atu?

I se vaaiga sili, e manaomia e le galuega faafaifeautalai ni fetuunaiga maoae i se ala e ola ai se tasi. E manaomia ni itula se tele ma se tuuto sili, se ositaulaga le manatu faapito ma tatalo faatauanau. O se taunuuga, o auaunaga tuuto faafaifeautalai e toe maua mai ai se taui o le olioli e faavavau, lea e oo atu i le olaga nei ma le ola e faavavau.

O le luitau o le avea lea ma ni faifeautalai faamanuiaina sili i le tovine a le Alii. E faatatau lenei mea ia i tatou uma, po o le a lava le matua, ae le faapito autasi ia i latou o loo sauniuni e auauna atu o ni faifeautalai faamisiona, aua o i tatou uma taitoatasi ua poloaiina e faasoa atu le talalelei a Keriso.

Sei ou fautua atu se mamanu o le a faamautinoa ai lo tatou faamanuiaina: muamua, suesue i tusitusiga paia ma le filiga; lua, fuafua lou olaga i se faamoemoega (ma ou te fia faaopoopo atu, fuafua lou olaga e tusa lava po o le a lou matua); tolu, aoao atu le upumoni i le molimau; ma le fa, auauna atu i le Alii i le alofa.

Sei tatou iloiloina vaega taitasi e fa o le mamanu

Muamua, suesue i tusitusiga paia ma le filiga.

O loo molimau mai tusitusiga paia i le Atua ma o loo i ai upu o le ola e faavavau. Ua avea na upu ma faavae o la tatou savali.

O le faamamafa o mataupu aoaoina a le Ekalesia o tusitusiga paia, ua faapolokalamaina ma faamaopoopoina e ala i taumafaiga tuufaatasi. O loo uunaia foi i matou e suesue le tagata lava ia i tusitusiga paia i aso taitasi, faapea ma o matou aiga.

O le a ou tuu atu se mau faasino se tasi lea o loo i ai se faatatauga tonu i o tatou olaga. I le Tusi a Mamona, le mataupu 17 o Alema, tatou te faitau ai i le tala e uiga i le olioli o Alema ina ua ia toe vaai i atalii o Mosaea ma iloaina lo latou tumau i le upumoni. Ua tau mai e faamaumauga ia i tatou, “Sa latou matua malolosi i le malamalama o le upumoni; ona o i latou o ni alii mafaufau lelei ma sa latou suesue i tusitusiga paia ma le filiga, ina ia latou iloa le afioga a le Atua.

“Ae sa le ona pau ai lea; sa latou tuu atu i latou lava i le tatalo tele, ma le anapogi; o lea na i ai ai ia i latou le agaga o valoaga, ma le agaga o faaaliga, ma a latou aoao atu, sa latou aoao atu ma le mana ma le pule mai le Atua.”4

Uso e, suesue i tusitusiga paia ma le filiga.

Lona lua, i la tatou mamanu: fuafua lou olaga i se faamoemoega.

Atonu e leai se tupulaga o talavou na fetaiai ma ni faaiuga alualu mamao faapea e pei o talavou i aso nei. O sauniuniga e tatau ona faia mo aoga, misiona, ma faaipoipoga. Mo nisi, o auaunaga faamiliteli o le a aofia ai.

O sauniuniga mo se misiona e vave amata lava. E faaopoopo atu i sauniuniga faaleagaga, o se matua atamai o le a sauniaina ni auala o le a mafai ai e sona atalii talavou ona amata faaputu lana tupe patino mo se misiona. E mafai ona uunaia lelei o ia a o gasolo ia tausaga e suesue se gagana ese, ina ia mafai ai pe a talafeagai, ona faaaogaina ona tomai i gagana. Mulimuli ane, ona oo mai ai lea o lena aso mamalu pe a valaaulia e le epikopo ma le peresitene o le siteki le alii talavou mo se faatalanoaga. E iloiloina le agavaa; ma faatumuina se talosaga mo se misiona.

Ma e leai se isi taimi e vaavaai atu ai ma faatalitali ma le naunautai tele le aiga atoa mo le tagata tiliva meli faatasi ma le tusi o loo i ai le tuatusi 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Ua taunuu le tusi; ua lofituina i le le mautonu; ua faitauina le valaauga. E masani lava o le misiona e tofia e galue ai e mamao ese lava mai le aiga. Peitai, e tusa lava po o le a le nofoaga, o le tali a le faifeautalai ua saunia ma usiusitai e tutusa lava: “O le a ou auauna atu.”

O sauniuniga mo le malaga ese atu ua amata. Alii talavou, ou te faamoemoe o loo outou talisapaia ia osigataulaga o loo faia e o outou matua ma le naunautai tele ina ia mafai ai ona outou auauna atu. O a latou galuega o le a lagolagoina ai outou, o lo latou faatuatua o le a uunaia ai outou, o a latou tatalo o le a tausia ai outou. O se misiona o se mataupu faaleaiga. E ui atonu o le a va i vasa ma konetineta, ae o loto e tasi lava.

Uso e, a o outou fuafua i se faamoemoega o outou olaga, ia manatua o o outou avanoa faafaifeautalai e le o faatapulaaina i le vaitaimi o se valaauga aloaia. Mo i latou e auauna atu i le militeli, o na taimi e mafai ma e tatau lava ona faamanuiaina. O tausaga taitasi o o tatou alii talavou o loo i ai i le militeli e aumaia le tele o agaga i le malo o le Atua e ala i le faamamaluina o lo latou perisitua, i le ola ai i poloaiga a le Atua, ma le aoaoina atu o isi i le afioga paia a le Alii.

Aua nei e le amanaiaina lou avanoa e avea ai ma faifeautalai a o e tulitulimatagauina au aoaoga aloaia. O au faataitaiga o se tasi o le Au Paia o Aso e Gata Ai o le a matauina, faamasinoina, ma o le tele o taimi o le a faataitaia.

Uso e, po o le a lava lou matua, po o a lava ou tulaga, ou te apoapoai atu ia te outou ia fuafua lou olaga i se faamoemoega.

I le manatu lona tolu i la tatou mamanu: aoao atu le upumoni i le molimau.

Ia usiusitai i le fautuaga a le Aposetolo o Peteru, lea na augani mai: “Ia saunia pea lava outou e tali atu ma le agamalu ma le matau ia i latou uma o e fesili mai ia te outou i le uiga o le faamoemoe o loo ia te outou.”5 Ia sii ae o outou leo ma molimau atu i le natura moni o le Aiga Atua. Tautino atu lau molimau e faatatau i le Tusi a Mamona. Faailoa atu upumoni mamalu ma matagofie o loo i ai i le ata o le faaolataga.

A o ou auauna ai o se peresitene o se misiona i Kanata i le silia ma le 50 tausaga talu ai, sa maofa ai se tasi o faifeautalai talavou na sau mai se tamai nuu maotua, i le tele o Toronto. Sa fai si ona puupuu ae sa umī i lana molimau. E lei leva ona taunuu o ia, faatasi ai ma lana soa, ae asiasi atu i le fale o Elmer Pollard i Oshawa, Ontario, Kanata. I le loto momomo ai mo alii talavou i se taimi o le matagi kiona malosi, sa o atu i lea fale ma lea fale, sa valaaulia ai e Mr. Pollard ia faifeautalai i totonu o lona fale. Sa la tuu atu ia te ia lana savali. Na te lei mauaina le agaga. Ina ua maea na ia fai atu ia i laua e o ese ma aua nei toe foi atu. O ana upu mulimuli i faifeautalai a o la o ese atu mai lona faitotoa i luma sa tautala atu ai ma le faatauemu: “E le mafai ona oulua tau mai ia te au e te lua talitonu moni o Iosefa Samita o se perofeta a le Atua!”

Sa tapuni le faitotoa. Sa savavali atu faifeautalai i le ala. Sa fai atu la tatou tama maotua lea i lana soa: “Soa, ta te lei tali atu ia Mr. Pollard. Sa ia fai mai ta te le talitonu o Iosefa Samita o se perofeta moni. Ta toe foi atu ma tuu atu a ta molimau ia te ia.” I le taimi muamua sa tau le mautonu ai le faifeautalai sili atu ona atamai ae na iu lava ina malie e o atu ma lana soa. Sa taia o la loto i le fefe a o la latalata atu i le faitotoa lea na teenaina ai i laua. Sa la tuitui, faailoa atu ia Mr. Pollard, faatali ma le tiga mo sina taimi, ona tautala atu loa lea o la tatou faifeautalai e le lava se poto masani, i le mana mai le Agaga: “Mr. Pollard, na e fai mai ma te le talitonu moni lava o Iosefa Samita o se perofeta a le Atua. Ou te molimau atu ia te oe o Iosefa o se perofeta. Sa ia faaliliuina le Tusi a Mamona. Na ia vaai i le Atua le Tama ma Iesu le Alo. Ua ou iloaina.”

I se taimi mulimuli ane, na tu ai Mr. Pollard, lea ua Uso Pollard nei, i se sauniga perisitua ma tautino ai: “O lena po sa le mafai ona ou moe. Sa ou faalogoina pea upu: O Iosefa Samita o se perofeta a le Atua. Ua ou iloaina. Ua ou iloaina. Ua ou iloaina.’ O le aso na sosoo ai sa ou telefoni ai i faifeautalai ma fai atu i ai e toe foi mai. O le la savali, na aufaatasi ma le la molimau, na suia ai lou olaga ma olaga o lou aiga.” Uso e, aoao atu le upumoni i le molimau.

O le manatu mulimuli i la tatou mamanu o le auauna atu i le Alii i le alofa. E leai se mea e suitulaga i le alofa. O faifeautalai faamanuiaina e alolofa i a latou soa, o o latou taitai o misiona, ma tagata faapelepele latou te aoaoina. I le vaega lona fa o le Mataupu Faavae ma Feagaiga, na faavae ai e le Alii ni agavaa mo galuega o le auauna atu. Sei o tatou iloiloina ni nai fuaiupu:

“O outou e, o e e o atu i le galuega a le Atua, vaai ia outou auauna atu ia te ia ma o outou loto atoa, mafaufau atoa, manatu atoa, ma le malosi atoa, ina ia mafai ona outou tutu ma le le pona i luma o le Atua i le aso gataaga. …

“Ma o le faatuatua, faamoemoe, alofa mama ma le alofa, ma le manatu tasi i le mamalu o le Atua, e agavaa ai o ia mo le galuega.

“Ia manatua le faatuatua, amio mama, poto, faautauta, onosai, agalelei faaleuso, amio-atua, alofa mama, lotomaualalo, filiga.”6

Ia manatua le faatuatua, amio mama, poto, faautauta, onosai, agalelei faaleuso, amio-atua, alofa mama, lotomaualalo, filiga?”

E ala i la outou tuuto faamaoni i le aiga po o nuu mamao, o na agaga o loo e fesoasoani e laveai o le a avea ma i latou e sili ona e alofa i ai.

I le tele o tausaga talu ai sa o mai ai i lou ofisa ni au uo pele, o Craig Sudbury ma lona tina, o Pearl, a o loma le malaga a Craig mo le Misiona a Ausetalia Melepone. O le tama o Craig, o Fred Sudbury, sa lei auai. I le lua sefululima tausaga na muamua ai na faaipoipo atu ai le tina o Craig ia Fred, o le sa le fiafia i le Ekalesia ma, o le mea moni, sa le o se tagata o le Ekalesia.

Sa tau mai e Craig ia te au lona alofa loloto ma le tumau mo ona matua ma lona faamoemoe ia i ai lava se ala, o le a ootia ai lona tama i le Agaga ma tatala ai lona loto i le talalelei a Iesu Keriso. Sa ou tatalo mo se musumusuga i se auala e mafai ai ona faataunuuina sea manao. Na oo mai le musumusuga, ma sa ou fai atu ia Craig, “Auauna atu i le Alii ma lou loto atoa. Ia e usiusitai i lou valaauga paia. I vaiaso taitasi ia e tusia ai se tusi i ou matua; ma i lea taimi ma lea taimi, ia tusi patino atu ia Tama, ma faailoa atu ia te ia le tele lou alofa ia te ia, ma tau i ai le mafuaaga e te lotofaafetai ai i le avea o oe ma ona atalii.” Sa ia faafetai mai ia te au ma, faatasi ai ma lona tina, sa la tuua ai le ofisa.

Sa ou lei toe vaaia le tina o Craig mo le 18 masina, seia oo ina ua ia sau i lou ofisa ma, a o tagi o ia, sa ia faapea mai ia te au, “Ua toetoe atoa le lua tausaga talu ona alu Craig mo lana misiona. E lei misi lava sana tusi ia i maua i vaiaso taitasi. Talu ai nei, sa tu ai lo’u toalua o Fred mo le taimi muamua lava i se lotu molimau ma faateia au ma tagata uma sa i ai iina i lona faasilasila mai ua ia faia se faaiuga e avea ma tagata o le Ekalesia. Sa ia faailoa mai o le a ma o atu i Ausetalia e feiloai ai ma Craig i le maea ai o lana misiona ina ia mafai ai ona avea Fred ma papatisoga mulimuli a Craig o se faifeautalai faamisiona.”

E leai ma se faifeautalai sa sili atu ona mitamita nai lo Craig Sudbury, i le mamao o Ausetalia, ina ua ia fesoasoani e taitai atu lona tama i totonu o le vai e oo i puimanava ma, sii ae lona lima i le sikuea, ma ta’ua na upu paia: “Frederick Charles Sudbury, ona ua tofia au e Iesu Keriso, ou te papatiso ia te oe i le suafa o le Tama, ma le Alo, ma le Agaga Paia.”

Ua manumalo le alofa. Auauna atu i le Alii i le alofa.

Uso e, tau ina ia suesue i tatou uma taitoatasi i tusitusiga paia ma le filiga, fuafua lou olaga i se faamoemoega, aoao atu le upumoni i le molimau, ma auauna atu i le Alii i le alofa.

O le Leoleo Mamoe atoatoa o agaga, le faifeautalai na togiolaina tagata, na tuu mai ia i tatou Lana faamautinoaga paia:

“Ma afai e faapea lua te galulue i o oulua aso uma i le alagaina o le salamo i lenei nuu, ma aumai, nao se agaga e toatasi ia te au, e matua tele lava lo oulua olioli faatasi ma ia i le malo o lo’u Tama!

“Ma o lenei, afai o le a tele lo oulua olioli faatasi ma se agaga e toatasi na oulua aumai ia te au i le malo o lou Tama, e matua tele atu lo oulua olioli pe afai lua te aumai ni agaga e toatele ia te au!”7

Ia te Ia o le na fetalai i nei upu, ou te tautino atu ai lau molimau: O ia o le alo o le Atua, lo tatou Togiola, ma lo tatou Faaola.

Ou te tatalo ina ia tatou tali atu pea i Lana valaaulia agamalu, “Mulimuli mai ia te au.”8 I Lona suafa paia—le suafa o Iesu Keriso le Alii—amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino