Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | “Umari Kanako”

“Umari Kanako”

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Pinaagi sa Iyang mga pulong ug Iyang ehemplo, gipakita ni Kristo kanato unsaon sa pagpaduol ngadto Kaniya.

Nagpasalamat ko nga makauban kamo niini nga komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini Iyang Simbahan. Atong dalhon ang Iyang ngalan kon kita mosulod sa Iyang gingharian. Siya ang Dios, Tiglalang, ug hingpit. Kita mga mortal, mamatay ug makasala. Hinoon tungod sa Iyang gugma kanato ug sa atong pamilya, Iya kitang gidapit nga magpaduol Kaniya. Ania ang Iyang mga pulong: “Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo; pangita kanako nga makugihon ug kamo makakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo.”1

Niining panahon sa Pagkabanhaw gipahinumduman kita nganong higugmaon nato Siya ug sa Iyang saad ngadto sa matinud-anon Niya nga mga disipulo aron mahimong minahal Niya nga mga higala. Ang Manluluwas mihimo niana nga saad ug gisultihan kita unsaon, diha sa atong pagserbisyo Kaniya, nga Siya moduol kanato. Usa ka panig-ingnan anaa sa pagpadayag ngadto kang Oliver Cowdery samtang nagserbisyo sa Ginoo uban ni Propeta Joseph Smith sa paghubad sa Basahon ni Mormon: “Tan-awa, ikaw si Oliver, ug Ako nakapamulong nganha kanimo tungod sa imong mga tinguha; busa tipigi kini nga mga pulong diha sa imong kasingkasing. Pagmatinud-anon ug pagmakugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios, ug Ako mogakus kanimo sa mga bukton sa akong gugma.”2

Akong nasinati ang kalipay sa akong pagpaduol sa Manluluwas ug sa Iyang pagpaduol kanako pinaagi sa yanong pagsunod kanunay sa mga sugo.

Kamo nakasinati na sab niini. Tingali sa dihang mipili kamo nga motambong og sakrament miting. Nahitabo kana nako usa ka Dominggo sa bata pa ko. Kaniadto mag-sakrament kami sa gabii. Ang panumduman nga kapin na sa 65 ka tuig ang milabay, dihang mituman ko sa sugo nga magpundok uban sa akong pamilya ug sa mga Santos, sa gihapon nakapaduol kanako sa Manluluwas.

Ngitngit ug bugnaw sa gawas. Akong gibati ang kanindot ug kainit sulod sa chapel nianang gabhiona uban sa akong mga ginikanan. Miambit kami sa sakrament, mga Aaronic Priesthood ang nangalagad, nakigsaad sa atong Langitnong Amahan nga kanunay mohinumdom sa Iyang Anak ug mosunod sa Iyang mga sugo.

Sa pagtapos sa miting nanganta mi sa himno nga “Abide with Me; ‘Tis Eventide,” sa pulong nga “Manluluwas, ubani ko niining gabhiona.”3

Akong gibati ang gugma sa Manluluwas ug kaduol niadtong gabhiona. Ug akong gibati ang paghupay sa Espiritu Santo.

Gusto nakong masubli ang mga pagbati sa gugma sa Manluluwas ug Iyang kaduol nga akong gibati niana nga sakrament miting sa akong kabatan-on. Busa gituman nako ang laing sugo. Akong gisiksik ang mga kasulatan. Niini, nahibalo kong mabati nako pag-usab ang gipabati sa Espiritu Santo kanako sama sa gibati sa mga disipulo sa nabanhaw nga Ginoo dihang Iyang gidawat ang ilang pagdapit sa pag-adto sa ilang balay ug makig-uban kanila.

Gibasa nako ang bahin sa ikatulong adlaw human Siya Gilansang ug gilubong. Ang mga matinud-anong babaye ug uban pa nakakita nga ang bato giligid palayo sa lubnganan ug wala na ang Iyang lawas. Tungod sa gugma sila miadto Kaniya aron dihugan og lana ang Iyang lawas.

Duha ka anghel ang mibarug ug nangutana nganong nangahadlok sila, nag-ingon:

“Ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay?

“Wala siya dinhi, kondili nabanhaw: hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea,

“Ang Anak sa tawo kinahanglan igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawong makasasala, ug igalansang sa krus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya.”4

Gidugang sa Ebanghelyo ni Marcos ang sugo sa usa sa mga anghel: “Apan lumakaw kamo ug suginli ninyo ang iyang mga tinun-an ug si Pedro nga siya moadto nga magauna kaninyo sa Galilea: didto igakita ninyo siya sumala sa iyang giingon kaninyo.”5

Ang mga Apostoles ug mga disipulo nagpundok sa Jerusalem. Ingon sab siguro ang atong buhaton, nangahadlok ug natingala sila samtang naghisgot kon unsay ipasabut diha kanila sa kamatayon ug sa nabalita nga Iyang pagkabanhaw.

Duha ka disipulo naglakaw nianang hapona gikan sa Jerusalem padulong sa Emaus. Ang nabanhaw nga Kristo mipakita diha sa dalan ug milakaw uban kanila. Ang Ginoo miadto kanila.

Ang basahon ni Lucas makapahimo kanato nga ingon og maglakaw kauban nila:

“Ug samtang nagsultihanay ug nagpangutan-anay sila, si Jesus miduol ug mikuyog kanila.

“Apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makaila kaniya.

“Ug siya miingon kanila, Unsa ba kining inyong gisultihan samtang nanaglakaw kamo, ug sila mihunong sa panagway nga masulub-on?

“Ug ang usa kanila, nga ginganlan si Cleopas, mitubag kaniya, Ikaw ra ba ang bugtong dumuloong sa Jerusalem, nga wala mahibalo sa mga butang nga nanghitabo didto sulod niining mga adlawa?”6

Sila misulti Kaniya sa ilang kasub-anan nga namatay si Jesus nga ilang gisaligan nga Siya ang Manunubos sa Israel.

Tingali dunay pagbati sa tingog sa Manluluwas samtang namulong Siya niining duha ka nagsubo ug nagbangutan nga mga disipulo:

“Si Jesus miingon kanila, O mga tawong buangbuang, kinsang mga kasingkasing hinayan nga motuo sa tanang gikasulti sa mga propeta:

“Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantus gayud niining mga butanga, ug unya magasulod siya sa iyang himaya?

“Ug sugod kang Moises ug sa tanang propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon.”7

Dayon miabut ang panahon nga nakapainit sa akong kasingkasing sukad sa bata pa ko:

“Ug sa nagkahiduol na sila sa balangay, nga ilang gipadulngan: gipasabut niya nga daw mopadayon siya sa unahan.

“Apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, Pabilin uban kanamo: kay hapit na magabii, ug tapus na ang adlaw. Ug siya misaka ug mipabilin uban kanila.”8

Ang Manluluwas midawat sa pagdapit nianang gabhiona nga mosulod sa balay sa Iyang mga disipulo duol sa balangay sa Emaus.

Mitupad Siya sa pagpangaon kanila. Mikuha siya og pan, mipanalangin niini, gipikas-pikas, ug gihatag kini kanila. Nahigmata sila nga nakaila sila Kaniya. Dayon Siya nawala sa ilang panan-aw. Girekord ni Lucas alang nato ang pagbati niadtong bulahan nga mga disipulo: “Ug sila nasig-ingon ang usa sa usa, Dili ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan, samtang nagsaysay siya kanato sa kasulatan?”9

Sa sama nga oras, ang duha ka disipulo mibalik dayon sa Jerusalem sa pagsulti sa onse ka Apostoles sa nahitabo kanila. Niadtong higayuna ang Manluluwas mipakita kanila.

Iyang giribyu ang mga panagna sa Iyang misyon sa pagtubos sa mga sala sa tanang anak sa Iyang Amahan ug sa pagbugto sa mga higot sa kamatayon.

“Ug miingon kanila, Sa ingon niini nahisulat, nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay:

“Ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem.

“Kamo mao ang mga saksi niining mga butanga.”10

Ang mga pulong sa Manluluwas tinuod ngari kanato ngadto sab sa Iyang mga disipulo. Mga saksi kita niining mga butanga. Ug ang mahimayaong sugo nga atong gidawat dihang nagpabunyag kita sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gihimong yano ngari kanato pinaagi ni propeta Alma mga siglo ang milabay didto sa katubigan sa Mormon:

“Ug nahinabo nga siya miingon ngadto kanila: Tan-awa, ania ang mga katubigan sa Mormon (kay sa ingon sila gitawag) ug karon, ingon nga kamo mga matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios, ug pagatawgon nga iyang mga katawhan, ug andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan;

“Oo, ug mga andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa kamatayon, nga kamo mahimo nga matubos sa Dios, ug malakip uban niadto nga diha sa unang pagkabanhaw, nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon—

“Karon ako moingon nganha kaninyo, kon mao kini ang tinguha sa inyong mga kasingkasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo, ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo nakasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kaniya, nga kamo mag-alagad kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mobu-bu sa kabuhong sa iyang Espiritu diha kaninyo?

“Ug karon sa diha nga ang mga katawhan nakadungog niini nga mga pulong, sila namakpak sa ilang mga kamot tungod sa hingpit nga kalipay, ug misinggit: Kini mao ang tinguha sa among mga kasingkasing.”11

Ubos kita sa pakigsaad sa pagbayaw sa nanginahanglan ug sa pagkahimong saksi sa Manluluwas samtang kita buhi pa.

Mahimo nato kini nga walay pakyas kon mobati lang kita sa gugma sa Manluluwas ug sa Iyang gugma kanato. Samtang magmatinud-anon kita sa mga saad nga atong gihimo, atong bation ang gugma alang Kaniya. Kini molambo tungod kay atong bation ang Iyang gahum ug pagpaduol kanato sa Iyang pagserbisyo.

Si Presidente Thomas S. Monson kanunayng mipahinumdom kanato sa saad sa Ginoo ngadto sa matinud-anon Niyang mga disipulo: “Kinsa kadto nga modawat kaninyo, didto atua usab Ako, kay Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.”12

Dunay laing paagi nga kamo ug ako mibati nga Siya mas nagpaduol kanato. Samtang mapahinunguron kitang nagserbisyo Kaniya, Siya mas magpaduol ngadto sa atong mga gimahal sa atong pamilya. Matag higayon nga tawagon ko sa pagserbisyo sa Ginoo nga mobalhin o mobiya sa akong pamilya, akong nakita nga ang Ginoo mipanalangin sa akong asawa ug mga anak. Nag-andam Siya og mahigugmaong mga sulugoon ug oportunidad aron mas maduol ang akong pamilya Kaniya.

Gibati na ninyo ang samang panalangin sa inyong kinabuhi. Daghan kaninyo may mga minahal nga nahilayo sa dalan sa kinabuhing dayon. Naglibug mo unsa pay inyong mahimo aron sila makabalik. Makasalig kamo sa Ginoo nga mopaduol kanila samtang Siya inyong serbisyohan uban sa pagtuo.

Inyong mahinumduman ang saad sa Ginoo kang Joseph Smith ug Sidney Rigdon dihang layo sila sa ilang pamilya alang sa Iyang mga buluhaton: “Akong mga higala nga sila si Sidney ug Joseph, ang inyong mga banay anaa sa maayo nga kahimtang; ania sila sa akong mga kamot, ug Ako mohimo ngadto kanila unsa ang akong buot buhaton nga maayo; kay ania kanako ang tanan nga gahum.”13

Sama ni Alma ug Haring Mosiah, pipila sa matinud-anong mga ginikanan nga dugay na ug maayo nga miserbisyo sa Ginoo adunay mga anak nga nahisalaag bisan sa sakripisyo sa ilang ginikanan alang sa Ginoo. Ila nang gibuhat ang tanan apan wala molampus, gani bisan sa tabang sa mahigugmaon ug matinud-anong mga higala.

Si Alma ug ang mga Santos sa iyang panahon nag-ampo para sa iyang anak ug sa mga anak ni Haring Mosiah. Usa ka anghel ang miabut. Ang inyong mga pag-ampo ug mga pag-ampo niadtong migamit sa ilang hugot nga pagtuo modala sa mga sulugoon sa Ginoo sa pagtabang sa mga sakop sa inyong pamilya. Sila motabang nila nga makapili sa dalan pabalik sa Dios, bisan og giatake sila ni Satanas ug sa iyang mga sumusunod, kansang tuyo mao ang pagguba sa mga pamilya niining kinabuhia ug sa kahangturan.

Nakahinumdom ba mo sa mga pulong nga gipamulong sa anghel ngadto ni Alma nga Batan-on ug sa mga anak ni Mosiah tungod sa ilang pagsupak: “Ug usab, ang anghel miingon: Tan-awa, ang Ginoo nakadungog sa mga pag-ampo sa iyang mga katawhan, ug usab sa mga pag-ampo sa iyang sulugoon, si Alma, kinsa imong amahan; kay siya nag-ampo uban ang hugot nga pagtuo mahitungod kanimo nga ikaw unta madala ngadto sa kasayuran sa kamatuoran; busa, tungod niini nga katuyoan ako ania aron sa pagdani kanimo sa gahum ug pagtugot sa Dios, nga ang mga pag-ampo sa iyang mga sulugoon unta matubag sumala sa ilang hugot nga pagtuo.”14

Ang akong saad kaninyo kinsa nag-ampo ug nagserbisyo sa Ginoo dili sa ingon nga mainyo ang tanang panalangin nga inyong gusto ug sa inyong pamilya. Apan makasaad ko nga ang Manluluwas mopaduol ug manalangin kaninyo ug sa inyong pamilya sa unsay pinakamaayo. Makabaton kamo og kahupayan sa Iyang gugma ug mobati sa tubag nga mao ang Iyang pagpaduol samtang inyong itunol ang inyong bukton sa pagserbisyo sa uban. Samtang bugkusan ninyo ang mga samad sa nanginahanglan ug mohalad sa makalimpyo Niya nga Pag-ula sa mga nagsubo tungod sa sala, ang gahum sa Ginoo motabang kaninyo. Andam ang Iyang mga bukton uban kaninyo sa pagtabang ug pagpanalangin sa mga anak sa atong Langitnong Amahan, lakip ang inyong pamilya.

Adunay mahimayaong panag-uban nga giandam alang kanato. Atong makita nga natuman ang mga saad sa Ginoo nga atong gimahal. Siya ang moabi-abi kanato didto sa kinabuhing dayon uban Kaniya ug sa atong Langitnong Amahan. Gihulagway ni Jesukristo sa ingon niini:

“Paningkamot sa pagdala ug pagtukod sa akong Zion. Paghupot sa akong mga sugo diha sa tanan nga mga butang.

“Ug, kon ikaw maghupot sa akong mga sugo ug molahutay ngadto sa katapusan ikaw makaangkon og kinabuhi nga dayon, diin nga gasa mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios.”15

“Kay kadto nga mga buhi makapanunod sa yuta, ug kadto nga namatay makapahulay gikan sa ilang tanan nga mga kahago, ug ang ilang mga buhat mosunod kanila; ug sila makadawat og usa ka korona diha sa mga mansyon sa akong Amahan, nga Ako miandam alang kanila.”16

Akong ipamatuod nga kita pinaagi sa Espiritu makasunod sa pagdapit sa Langitnong Amahan: “Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!17

Pinaagi sa Iyang mga pulong ug Iyang ehemplo, gipakita ni Kristo kanato unsaon sa pagpaduol ngadto Kaniya. Ang matag anak sa Langitnong Amahan kinsa mipili nga mosulod sa ganghaan pinaagi sa bunyag ngadto sa Iyang Simbahan dunay oportunidad nga matudloan niining kinabuhia sa Iyang ebanghelyo ug makadungog gikan sa Iyang tinawag nga mga sulugoon sa Iyang pagdapit nga, “Umari kanako.”18

Ang Iyang matag sulugoon sa pakigsaad sa Iyang gingharian dinhi sa yuta ug sa kalibutan sa espiritu makadawat sa Iyang giya pinaagi sa Espiritu samtang manalangin sila ug moserbisyo sa uban alang Kaniya. Ug sila mobati sa Iyang gugma ug makakaplag sa kalipay sa pagpaduol ngadto Kaniya.

Saksi ako sa Pagkabanhaw sa Ginoo sama kasigurado nga didto ko sa gabii uban sa duha ka disipulo sa balay sa Emaus. Nahibalo ko nga buhi Siya sama kasigurado kang Joseph Smith dihang nakita niya ang Amahan ug ang Anak sa kahayag sa nagsanag nga kabuntagon sa kakahoyan sa Palmyra.

Tinuod kini nga Simbahan ni Jesukristo. Pinaagi lang sa mga yawe sa priesthood nga gihuptan ni Presidente Thomas S. Monson nga anaa ang gahum alang kanato nga mabugkos ang mga pamilya aron magkauban sa hangtud uban sa atong Langitnong Amahan ug sa Ginoo nga si Jesukristo. Kita sa Adlaw sa Paghukom mobarug atubangan sa Manluluwas, nawong sa nawong. Panahon kini sa kalipay alang niadtong nagpaduol Kaniya sa Iyang pagserbisyo niining kinabuhia. Kalipay kon makadungog niini nga pulong: “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon.”19 Mopamatuod ako isip saksi sa nabanhaw nga Manluluwas ug atong Manunubos sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran