Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | “O Mai ia te Au”

“O Mai ia te Au”

Aperila 2013 Konafesi Aoao

E ala i Ana fetalaiga ma Ana faataitaiga, ua faaali mai ai e Keriso ia i tatou le auala e faalatalata atili atu ai ia te Ia.

Ou te faafetai i le faatasi ai ma outou i lenei konafesi a Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O Lana Ekalesia lenei. Ua tatou tauaveina i o tatou luga Lona suafa a o tatou ulufale mai i Lona malo. O Ia o le Atua, o Lē Foafoa, ma le atoatoa. O tatou o tagata e noatia i le oti ma le agasala. Ae i Lona alofa mo i tatou ma o tatou aiga, ua Ia valaaulia ai i tatou ia latalata atu ia te Ia. O Lana fetalaiga lenei: “Faalatalata mai ia te au ma o le a Ou faalatalata atu ai ia te outou; saili mai ia te au ma le filiga ma o le a outou maua ai au; ole mai, ma o le a outou maua ai; tuitui mai, ma o le a tatala atu ai ia te outou.”1

I lenei vaitau o le Eseta ua faamanatu mai ai ia i tatou le mafuaaga tatou te alolofa ai ia te Ia atoa ai ma le folafolaga ua Ia faia i Ona soo faamaoni ia avea ma Ana uo pele. Sa faia e le Faaola lena folafolaga ma tau mai ia i tatou le auala, i la tatou auaunaga ia te Ia, e afio mai ai o Ia ia i tatou. O se tasi o faataitaiga o loo i se faaaliga ia Oliva Kaotui a o ia auauna atu i le Alii faatasi ma le Perofeta o Iosefa Samita i le faaliliuga o le Tusi a Mamona: “Faauta, o oe o Oliva, ma ua Ou tautala atu ia te oe ona o ou manao; o lea ia teu nei upu i lou loto. Ia e faamaoni ma filiga, i le tausiga o poloaiga a le Atua, ma o le a Ou siomia ai oe i lima o lo’u alofa.”2

Sa ou oo i aafiaga o le olioli o le latalata atu i le Faaola atoa ai ma Lona latalata soo mai ia te au e ala i nai faatinoga faatauvaa o le usiusitai i poloaiga.

Ua outou maua foi na aafiaga. Atonu o le taimi sa e filifili ai e auai i se sauniga faamanatuga. Sa ou oo i ai i se Sapati a o ou laitiiti lava. I na aso sa matou maua ai le faamanatuga i se sauniga i le afiafi. O le manatuaina o lea aso e tasi i le silia ma le 65 tausaga talu ai, ina ua ou tausia le poloaiga e faapotopoto faatasi ma lou aiga ma le Au Paia, o loo ou faalatalata atili atu ai pea lava i le Faaola.

Sa pogisa ma malulu fafo. Ou te manatua le lagonaina o le malamalama ma le mafanafana i le falelotu i lena afiafi ma ou matua. Sa matou aai ma feinu i le faamanatuga, na tufa mai e le Au Perisitua Arona, na osifeagaiga ai ma lo tatou Tama Faalelagi ia manatua pea Lona Alo ma tausi i Ana poloaiga.

I le faaiuga o le sauniga na matou usuina ai le viiga “Iesu, Se’i E Faatasi Mai,” faatasi ai ma upu o i ai: “Iesu, ia e faatasi mai, ua oo mai le po.”3

Sa ou lagonaina le alofa o le Faaola ma Lona latalata mai i lena afiafi. Ma sa ou lagonaina le mafanafana o le Agaga Paia.

Sa ou manao e toe faamumu tasi lava ia lagona o le alofa o le Faaola ma Lona latalata mai lea na ou lagonaina i lena sauniga faamanatuga i lou talavou. O lea sa ou tausia ai lata mai nei se isi poloaiga. Sa ou saili i tusitusiga paia. I tusitusiga paia, sa ou iloa na mafai ona ou toe foi i tua ia maua le Agaga Paia ina ia ou lagona ai mea na lagonaina e soo o le Alii toetu ina ua Ia taliaina la laua valaaulia e afio atu i totonu i lo la fale ma faatasi ma i laua.

Sa ou faitau i le aso lona tolu ina ua mavae Lona Faasatauroga ma le tanuga. Sa maua e tamaitai faatuatua faatasi ma isi le maa ua fuliese mai le tuugamau ma vaaia ua le o i ai Lona tino iina. Sa latou o atu i lo latou alolofa mo Ia e faauu Lona tino.

Sa tutu ni agelu se toalua i talaane ma fesili atu pe aisea ua latou fefefe ai, ma faapea atu:

“Se a le mea tou te saili ai le ua soifua i e ua oti?

“E le o iinei o ia, a ua tu: ia outou manatua i lona fetalai atu ia te outou ina o i Kalilaia o ia,

“Ua faapea atu, E tatau ona tuuina atu o le Atalii o le tagata i lima o tagata agasala, ma ia faasatauroina, ma toe tu mai i le aso tolu.”4

Ua faaopoopo atu e le Talalelei a Mareko le taitaiga mai se tasi o agelu: “A ia outou o atu, ina tau atu i ona soo atoa ma Peteru, e muamua atu o ia ia te i latou i Kalilaia: tou te iloa ai o ia ia te outou.”5

Sa faapotopoto le Au Aposetolo ma soo i Ierusalema. E pei foi e ono tatou oo i ai, sa latou fefefe ma tuufesili a o latou fetalatalaa‘i faatasi e faatatau i le uiga ia i latou o Lona maliu ma lipoti o Lona toetu.

E toalua ni soo sa savavali i lena aoauli mai Ierusalema i le auala i Emau. Sa faaali atu le Keriso toetu i le ala ma savavali faatasi ma i laua. Sa afio atu le Alii ia i laua.

O le tusi a Luka ua faatagaina ai i tatou e savavali faatasi ma i laua:

“Ua la fetautalatalaai, ma fesueai, ona faalatalata mai ai lea o Iesu, ua o faatasi ma i laua.

“A ua punitia o laua mata, o lea ua le iloa ai o ia e i laua.

“Ua fetalai atu o ia ia te i laua, O a ea ia upu ua oulua felafolafoai ai, o oulua o savavali, ma ua mata faanoanoa?

“O le tasi o i laua e igoa ia Kaleopa, ua tali mai ia te ia, ua faapea mai, Pe na o oe ea lē aumau i Ierusalema ma le le iloa o mea ua tutupu ai i ona po nei?”6

Sa la tau atu ia te Ia lo la faanoanoaga ina ua maliu Iesu ae ua la faatuatuaina o Ia o le Togiola o Isaraelu.

Atonu sa i ai se aafiaga i le siufofoga o le Alii toetu a o Ia fetalai atu i nei soo e toalua faanoanoa ma le faavauvau:

“Ona fetalai atu lea o ia ia te i laua, O tagata valea, ma loto faigata ona talitonu i mea uma ua fai mai ai e le au perofeta:

“E le tatau ea ona tiga o le Keriso i mea faapena, i le oo ai o ia i lona mamalu?

“Ona faamatala ai lea e ia ia te i laua o mea ua tusia ia te ia i Tusi uma, ua amata mai ia Mose atoa ma le au perofeta uma.”7

Ona oo mai lea o se taimi na faamafanafanaina ai lou loto talu lo’u tamaitiiti:

“Ua latou faalatalata atu i le aai ua latou o i ai; a o ia ua aga atu peiseai a alu loa.

“A ua la pulunaunau ia te ia, ua faapea mai, Tatou te nonofo ma i maua nei; aua ua taugagaifo le la, ua lata i le afiafi. Ona ulufale atu lea o ia, latou te nonofo.”8

Sa talia e le Faaola i lena po le valaaulia e ulufale atu i le fale a Ona soo e latalata i le nuu o Emau.

Sa Ia taumafa faatasi ma i laua. Sa ave le areto, faamanuia, ona vavae lea, ma tuu atu ia i laua. Na matala o la mata ona la iloa ai lea o Ia. Ona mou ese lea o Ia mai le la vaai. Sa tusia e Luka mo i tatou ia lagona o na soo faamanuiaina: “Ona la fetalatalaai lea, E lei mu ea o ta loto i totonu ia i taua, ina ua fetalai o ia ia te i taua i le ala, ina ua faamatala mai foi e ia o Tusi ia te i taua?”9

I lena lava itula na faataalise atu ai ia soo e toalua i Ierusalema e tau atu i Aposetolo e toasefulutasi lea mea ua tupu ia i laua. I lena taimi na toe faaali atu ai le Faaola.

Na Ia toe iloiloina valoaga o Lana misiona e togiola mo agasala a fanau uma a Lona Tama ma motusia noataga o le oti.

“Ua fetalai atu foi o ia ia te i latou, Ua faapea ona tusia, e faapea foi ona tatau ina tiga o le Keriso, ma toe tu nai e ua oti i le aso tolu:

“Ina ia talaiina foi le salamo ma le faamagaloina o agasala i nuu uma i lona igoa, e amata mai i Ierusalema.

“O molimau foi outou i nei mea.”10

O le fetalaiga a le Faaola e moni lava mo i tatou e pei foi ona i ai mo Ona soo i na aso. O i tatou o molimau o nei mea. Ma o le poloaiga mamalu na tatou taliaina ina ua papatisoina i tatou i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai na faamanino mai lava ia i tatou e le perofeta o Alema i seneturi ua mavae i vai o Mamona:

“Ma sa oo ina fai atu o ia ia te i latou: Faauta, o vai nei o Mamona (ona sa faapea ona ta’ua o ia vai) ma o lenei, ona ua outou manao e o mai i le lafu a le Atua, ma ta’ua o ona tagata, ma outou loto e tauave avega a le tasi, ina ia māmā;

“Ioe, ma outou loto e faanoanoa faatasi ma e e faanoanoa; ioe, ma faamafanafana atu ia te i latou o e e manaomia le faamafanafana, ma tutu o ni molimau a le Atua i taimi uma ma i mea uma, ma i nofoaga uma atonu tou te i ai, seia oo lava i le oti, ina ia mafai ona togiolaina outou e le Atua, ma faitauina faatasi ma i latou o le uluai toetutu, ina ia mafai ona outou maua le ola e faavavau—

“O lenei ou te fai atu ia te outou, afai o le manao lea o o outou loto, se a se mea tou te tetee ai i le papatisoina i le suafa o le Alii, o se molimau i ona luma ua outou ulu atu i se feagaiga faatasi ma ia, o le a outou auauna atu ia te ia ma tausi ana poloaiga, ina ia mafai ona liligi atili tele mai e ia lona agaga i luga o outou?

“Ma o lenei ina ua faalogo mai tagata i nei upu, sa pati o latou lima i le olioli, ma alalaga mai: O le manao lea o o matou loto.”11

Ua tatou osifeagaiga e le gata i le sii ae i luga o e mafatia ae ia avea foi ma molimau o le Faaola i le umi tatou te ola ai.

O le a mafai ona tatou faia e aunoa ma le toilalo a o tatou lagonaina le alofa mo le Faaola ma Lona alofa mo i tatou. A tatou faamaoni i folafolaga ua tatou osia, o le a tatou lagonaina le faateleina o lo tatou alolofa mo Ia. O le a tatou lagonaina Lona mana ma Lona latalata mai ia i tatou i Lana galuega.

Ua faamanatu mai e Peresitene Thomas S. Monson ia i tatou i le tele o taimi le folafolaga a le Alii i Ona soo faamaoni: “Ma ai se talia outou, o iina o le a Ou i ai foi, ona o le a Ou alu muamua atu i o outou luma. O le a Ou i ai i lo outou lima taumatau ma lo outou agavale, ma o le a i ai lo’u Agaga i o outou loto, ma si’o faataamilo outou e a’u agelu, e sapasapai outou i luga.”12

O loo i ai se isi ala tatou te lagonaina ai Lona faalatalata atili mai ia i tatou. A tatou tuu atu ni auaunaga tuuto ia te Ia, e faalatalatala atili mai o Ia ia i latou tatou te alolofa i ai i o tatou aiga. O taimi uma e valaauina ai au i le galuega a le Alii e siitia ese pe tuua foi lo’u aiga, ou te vaaia ai lava le faamanuiaina e le Alii o lou toalua ma lau fanau. Na te sauniaina ni Ana auauna agaalofa ma ni avanoa e faalatalata atili atu ai lo’u aiga ia te Ia.

Ua outou lagonaina foi lena faamanuiaga e tasi i o outou olaga. O le toatele o outou o loo i ai ni e pele o loo fesesetai solo i le ala i le ola e faavavau. E te mafaufau po o le a se isi mea e mafai ona e faia e toe faafoi mai ai i latou. E mafai ona e faalagolago i le Alii ia faalatalata atili atu ia i latou a o e auauna atu ia te Ia i le faatuatua.

Tou te manatua le folafolaga a le Alii ia Iosefa Samita ma Sini Rikitone ina o malaga ese i laua mai o la aiga i Lana galuega: “A’u uo o Sini ma Iosefa, o loo manuia o oulua aiga; ua i ai i latou i o’u lima, ma o le a Ou faia ia te i latou e pei ona lelei ia te a’u; ona ua i ai ia te a’u le mana uma.”13

E pei foi o Alema ma le Tupu o Mosaea, o nisi o matua faamaoni o e o loo auauna atu ma le lelei tele i le Alii mo se taimi umi ae o loo i ai ni fanau o loo se ese e ui i le ositaulaga a o latou matua mo le Alii. O loo latou faia mea uma latou te mafaia, ae foliga mai e le o tauia a latou taumafaiga, e oo lava i fesoasoaniga mai uo agaalofa ma faamaoni.

Sa tatalo Alema ma le Au Paia i ona aso mo ona atalii ma atalii o le Tupu o Mosaea. Sa oo mai ai se agelu. O a outou tatalo ma tatalo a i latou o loo faatinoina lo latou faatuatua o le a aumaia ai auauna a le Alii e fesoasoani i tagata o o outou aiga. O le a latou fesoasoani ia i latou e filifili le ala e toe foi ai i le aiga i le Atua, e tusa lava pe o loo osofaia i latou e Satani ma ana au, o lona faamoemoega o le faaumatia lea o aiga i lenei olaga ma i le faavavau.

Tou te manatua upu na fetalaia e le agelu ia Alema le Itiiti ma atalii o Mosaea i lo latou fouvale: “Ma lea foi, sa fetalai mai le agelu: Faauta, ua faafofogaina e le Alii talosaga a lona nuu, ma talosaga foi a lana auauna, o Alema, o le o lou tamā; ona sa tatalo atu o ia ma le faatuatua tele e uiga ia te oe, ina ia mafai ona aumai o oe i le malamalama o le upumoni; o lea, o le pogai lea ua ou sau ai, e faatalitonu oe i le mana ma le pule a le Atua, ina ia tali talosaga a ana auauna, e tusa ma lo latou faatuatua.”14

O la’u folafolaga ia te oe o loo tatalo ma auauna atu i le Alii e le mafai ona faapea o le a e maua uma faamanuiaga e te momoo i ai mo oe lava ma lou aiga. Ae e mafai ona ou folafola atu ia te oe o le a latalata atili atu le Faaola ia te oe ma faamanuia ia te oe ma lou aiga i le mea sili. O le a e maua le mafanafana o Lona alofa ma lagona le tali o Lona latalata atili atu ia te oe a o e aapa atu ou lima e auauna atu ai i isi. A o e fusifusi i manua o i latou o e mafatia ma ofo atu le faamamaina o Lana Togiola ia i latou o e faanoanoa i agasala, o le a lagolagoina oe e le mana o le Alii. O loo faaloaloa atu Ona aao faatasi ma ou lima e fesoasoani ai ma faamanuia le fanau a lo tatou Tama Faalelagi, e aofia ai i latou i lou aiga.

O loo i ai se feiloaiga mamalu i le aiga ua saunia mo i tatou. O le a tatou iloaina i lena taimi le faataunuuina o le folafolaga a le Alii o loo tatou faamemelo i ai. O Ia lava lea o le a faafeiloaia i tatou i le ola e faavavau faatasi ma Ia ma lo tatou Tama Faalelagi. Sa faamatalaina e Iesu Keriso i lenei ala:

“Saili e aumai i luma ma faatu la’u Siona. Tausi i a’u poloaiga i mea uma.

“Ma, afai e te tausia a’u poloaiga ma tumau e oo i le iuga, o le a e maua le ola e faavavau, le meaalofa silisili lea o meaalofa uma a le Atua.”15

“Aua o i latou o e e ola e fai mo o latou tofi le lalolagi, ma o e e oti o le a malolo mai ia latou galuega uma, ma o le a mulimuli atu a latou galuega ia te i latou; ma o le a latou maua se pale i maota o lo’u Tama, ua Ou saunia mo i latou.”16

Ou te molimau atu tatou te mafaia e ala i le Agaga ona mulimuli i le valaaulia a le Tama Faalelagi: “O Lo’u Atalii Pele lenei. Faalogo ia te Ia!”17

E ala i Ana fetalaiga ma Ana faataitaiga, ua faaali mai ai e Keriso ia i tatou le auala e faalatalata atili atu ai ia te Ia. O le a maua e fanau uma a le Tama Faalelagi o e filifili e ulufale atu i Lana Ekalesia e ui atu i le faitotoa o le papatisoga le avanoa i lenei olaga e aoaoina ai i Lana talalelei mai i Ana auauna valaauina Lana valaaulia, “O mai ia te au.”18

O Ana auauna uma ua osifeagaiga i totonu o Lona malo i le lalolagi, ma i le lalolagi o agaga, o le a mauaina Lana taitaiga mai le Agaga a o latou faamanuia atu ma auauna atu i isi mo Ia. Ma o le a latou lagonaina Lona alofa, ma maua le olioli o le faalatalata atili atu ia te Ia.

O au o se molimau o le Toetu o le Alii ma le mautinoa e pei sa ou i ai iina i le afiafi faatasi ma soo e toalua i le fale i le ala i Emau. Ou te iloa o loo soifua o Ia ma le mautinoa e pei o Iosefa Samita ina ua ia vaai i le Tama ma le Alo i le malama o se taeao susulu i le togavao i Palamaira.

O le Ekalesia moni lenei a Iesu Keriso. Ua na o ki lava o le perisitua o loo umia e Peresitene Thomas S. Monson o i ai le mana mo i tatou e faamau ai i aiga ina ia ola ai e faavavau faatasi ma lo tatou Tama Faalelagi ma le Alii o Iesu Keriso. O le a tatou tutu faafesagai i le Aso o le Faamasinoga i luma o le Faaola. O le a avea ma se taimi o le olioli mo i latou o e latalata atu ia te Ia i Lana galuega i lenei olaga. O le a avea ma se mea fiafia le faalogo atu i upu: “Le auauna lelei e ma le faamaoni.”19 Ou te molimau atu ai o se molimau o le Faaola toetu ma lo tatou Togiola i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino