Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Mga Sumusunod ni Kristo

Mga Sumusunod ni Kristo

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang pagsunod ni Kristo dili panagsa ra nga buhat, apan padayon nga pasalig ug paagi sa kinabuhi nga magamit sa tanang higayon ug sa tanang dapit.

Usa sa atong pinakanindot nga himno, nga gipasundayag sa Tabernacle Choir karong buntaga, nagsugod niini nga mga pulong:

“Dali, sunod mo kanako,” miingon ang Manluluwas.

Ang tunob N’ya ang sundon ta,

Paagi nga maghiusa

Uban sa bugtong Anak N’ya.1

Kadto nga mga pulong, nga dinasig sa pinakasayo nga imbitasyon sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga disipulo (tan-awa sa Mateo 4:19), gisulat ni John Nicholson, usa ka kinabig nga taga-Scotland. Sama sa atong daghan nga unang mga lider, gamay ra ang iyang naeskwelahan apan dunay dakong gugma sa atong Manluluwas ug sa plano sa kaluwasan.2

Ang tanang mensahe niini nga komperensya nakatabang nato sa pagsunod sa mga lakang sa atong Manluluwas, kansang ehemplo ug mga pagtulun-an nagpakita sa dalan alang sa kada sumusunod ni Jesukristo.

Parehas sa tanang mga Kristiyano, ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuon sa kinabuhi sa atong Manluluwas sumala sa gireport sa mga libro sa Bag-ong Tugon sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Akong ribyuhon ang mga ehemplo ug mga pagtulun-an nga anaa niining upat ka mga libro sa Balaang Biblia ug moimbitar sa kada usa nato ug sa tanang Kristiyano sa pagkonsiderar kon sa unsa nga paagi kini nga gipahiuli nga Simbahan ug ang matag usa nato mokwalipay isip mga sumusunod ni Kristo.

Gitudlo ni Jesus nga ang bunyag gikinahanglan sa pagsulod sa gingharian sa Dios (tan-awa sa Juan 3:5). Gisugdan Niya ang Iyang pangalagad pinaagi sa pagpabunyag (tan-awa sa Marcos 1:9), ug Siya ug ang Iyang mga sumusunod mibunyag sa uban (tan-awa sa Juan 3:22–26). Mao usab kita.

Gisugdan ni Jesus ang Iyang pagsangyaw pinaagi sa pag-imbitar sa Iyang mga tigpaminaw sa paghinulsol (tan-awa sa Mateo 4:17). Mao gihapon kana ang mensahe sa Iyang mga sulugoon ngadto sa kalibutan.

Sa kinatibuk-an sa Iyang pangalagad si Jesus mihatag og mga sugo. Ug mitudlo Siya, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo” (Juan 14:15; tan-awa usab sa mga bersikulo 21, 23). Iyang gipamatud-an nga sa pagtuman sa Iyang mga sugo gikinahanglan nga ang Iyang mga sumusunod mobiya sa unsay Iyang gitawag nga “gipakahalangdon sa mga tawo” (Lucas 16:15) ug sa “gikabilinbiling kalagdaan sa tawo” (Marcos 7:8; tan-awa usab sa bersikulo 13). Mipasidaan usab Siya, “Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya: apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan magadumot kaninyo” (Juan 15:19). Sama sa gipahayag ni Apostol Pedro, ang mga sumusunod ni Kristo kinahanglan nga usa ka “nasud nga balaan” (1 Pedro 2:9).

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakasabut nga kita dili “iya sa kalibutan,” o ubos sa “tradisyon sa mga tawo,” apan sama sa mga sumusunod ni Kristo, usahay lisud kaayo ang pagpalayo sa pagkakalibutanon ug sa mga tradisyon niini. Ang uban nagpakabuhi subay sa kalibutanong mga paagi tungod kay, sama sa giingon ni Jesus sa uban nga Iyang gitudloan, “Kay labi pa man ugod nilang gihigugma ang pagdalayeg gikan sa mga tawo kay sa pagdalayeg gikan sa Dios” (Juan 12:43). Kini nga pagkapakyas sa pagsunod ni Kristo daghan ug sensitibo kaayo aron ilista dinhi. Naglakip kini gikan sa kalibutanon nga mga buhat sama sa politikanhong pagkaeksakto ug hilabihan nga pagkausab sa sininaan ug pamustura lahi sa sukaranan nga mga hiyas sama sa mahangturong kinaiya ug kalihokan sa pamilya.

Ang mga pagtulun-an ni Jesus dili lang kutob sa teyoriya. Sa kanunay kinahanglan kining gamiton. Si Jesus mitudlo, “Busa, bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong mga pulong ug magatuman niini, mahisama siya sa tawong but-an” (Mateo 7:24; tan-awa usab sa Lucas 11:28) ug “Dalaygon kadtong ulipona, nga sa pag-abut sa iyang agalon mahiabtan nga magabuhat sa ingon” (Mateo 24:46). Sa laing nindot nga himno kita moawit:

Manluluwas, makat-on unta ko sa paghigugma nimo,

Maglakaw sa dalan nga imong gipakita, …

Manluluwas, makat-on unta ko sa paghigugma nimo—

Ginoo Sundon Ko Ikaw.3

Sama sa gitudlo ni Jesus, kadto nga nahigugma Kaniya magatuman sa Iyang mga sugo. Magmasulundon sila, sama sa gitudlo karong buntaga ni Presidente Thomas S. Monson. Ang pagsunod ni Kristo dili panagsa ra nga buhat, apan padayon nga pasalig ug paagi sa kinabuhi nga magamit sa tanang higayon ug sa tanang dapit. Ang Manluluwas mitudlo niini nga baruganan ug sa unsa nga paagi kita mapahinumduman ug malig-on sa pagsunod niini sa dihang Iyang gipahigayon ang ordinansa sa sakrament (o pangalawat nga tawag sa uban niini). Nasayud kita gikan sa moderno nga pagpadayag nga Siya misugo sa Iyang mga sumusunod sa pag-ambit sa sakrament agi og paghandum Kaniya (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 26:22 [sa Mateo 26:26, footnote c], 24 [sa Bible appendix]; Hubad ni Joseph Smith, Marcos 14:21–24 [sa Bible appendix]). Ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagsunod niana nga sugo kada semana pinaagi sa pagtambong sa tulumanon sa pagsimba diin kita moambit sa pan ug tubig ug makigsaad nga kita sa kanunay mahinumdom Kaniya ug mosunod sa Iyang mga sugo.

Si Jesus mitudlo nga “ang mga tawo kinahanglan magaampo kanunay ug dili magkaluya” (Lucas 18:1). Mipakita usab Siya sa ehemplo, sama sa dihang Siya, “sa tibuok gabii nagpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios” (Lucas 6:12) sa wala pa Siya motawag sa Iyang Napulog Duha ka mga Apostoles. Sama sa ubang mga Kristiyano, mag-ampo kita sa atong tanang mga tulumanon sa pagsimba. Mag-ampo usab kita alang sa giya, ug kita nagtudlo nga kita kinahanglan adunay personal nga pag-ampo kanunay ug inadlaw nga pag-ampo sa pamilya nga magluhod. Sama ni Jesus, mag-ampo kita ngadto sa atong Amahan sa Langit, ug atong buhaton pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesukristo.

Ang Manluluwas mitawag sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa pagtabang sa Iyang Simbahan ug mihatag nila sa mga yawe ug awtoridad sa pagpadayon human sa Iyang kamatayon (tan-awa sa Mateo 16:18–19; Marcos 3:14–15; 6:7; Lucas 6:13). Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, isip ang gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo, nagsunod sa ehemplo sa organisasyon niini ug sa pagtugyan sa mga yawe ug awtoridad diha sa mga Apostoles.

Ang uban nga gitawag ni Jesus sa pagsunod Kaniya wala dayon mosunod apan nagtinguha una sa paglangay aron sa pag-atiman sa mga obligasyon sa pamilya. Mitubag si Jesus, “Walay tawo nga angayan alang sa gingharian sa Dios kon kini siya, sa nagakupot na sa daro, molingi pa sa likod” (Lucas 9:62). Daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpraktis sa prayoridad nga gitudlo ni Jesus. Naglakip kini sa talagsaong ehemplo sa liboan ka senior nga mga misyonaryo ug sa uban kinsa mibiya sa mga anak ug mga apo aron paghimo sa mga katungdanan sa misyonaryo diin sila gitawag.

Gitudlo ni Jesus nga ang Dios milalang sa lalaki ug babaye, ug nga ang lalaki mobiya sa iyang mga ginikanan ug makigtipon sa iyang asawa (tan-awa sa Marcos 10:6–8). Ang atong pasalig niini nga pagtulun-an nailhan kaayo.

Sa pamilyar nga sambingay sa nawala nga karnero, mitudlo si Jesus nga kinahanglan nga kita molakaw aron sa pagpangita sa bisan unsa nga panon nga nahisalaag (tan-awa sa Mateo 18:11–14; Lucas 15:3–7). Sa atong nahibaloan, si Presidente Thomas S. Monson mihatag og gibug-aton sa iyang direksyon sa mga halandumon niyang ehemplo ug pagtulun-an bahin sa pagluwas sa atong isig ka tawo.4

Sa atong paningkamot sa pagluwas ug pagserbisyo, atong gisunod ang talagsaong ehemplo sa Manluluwas ug ang malumong mga pagtulun-an bahin sa gugma: “Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon” (Mateo 22:39). Misugo gani Siya nato sa paghigugma sa atong mga kaaway (tan-awa sa Lucas 6:27–28). Ug, sa Iyang mga pagtulun-an sa katapusan sa Iyang mortal nga pangalagad, Siya miingon:

“Ako magahatag kaninyo og bag-ong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa.

“Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa” (Juan 13:34–35).

Isip kabahin sa paghigugma sa usag usa, si Jesus mitudlo nga kon dunay nakasala kanato, kinahanglan atong pasayloon sila (tan-awa sa Mateo 18:21–35; Marcos 11:25–26; Lucas 6:37). Samtang daghan ang nakigbisog niining lisud nga sugo, kitang tanan nasayud sa makadasig nga ehemplo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa mihatag sa mahigugmaong pagpasaylo, bisan sa labing grabe nga sala. Sama pananglit, si Chris Williams misalig sa iyang pagtuo ni Jesukristo sa pagpasaylo sa hubog nga drayber kinsa nakaingon sa kamatayon sa iyang asawa ug duha sa ilang anak. Mga duha lang ka adlaw human sa trahedya ug naglibug pa pag-ayo, kining mapasayloon nga tawo, nagserbisyo kaniadto isip usa sa atong mga bishop, miingon, “Isip disipulo ni Kristo, wala koy laing kapilian.”5

Kadaghanan sa mga Kristiyano mohatag ngadto sa kabus ug sa timawa, sama sa gitudlo ni Jesus (tan-awa sa Mateo 25:31–46; Marcos 14:7). Sa pagsunod niini nga pagtulun-an sa atong Manluluwas, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ang mga miyembro niini milabaw. Ang atong mga miyembro mohatag og ubay-ubay nga kontribusyon ngadto sa mga charity ug mohatag og personal nga serbisyo ug ubang mga gasa ngadto sa kabus ug nanginahanglan. Agig dugang, ang atong mga miyembro magpuasa sulod sa duha ka kan-anan kada bulan ug modonar sa bili niini nga kan-anan isip halad sa puasa, diin maoy gamiton sa atong mga bishop ug mga presidente sa branch sa pagtabang sa atong nanginahanglan nga mga miyembro. Ang atong pagpuasa aron pagtabang sa gigutom usa ka buhat sa kalooy ug, kon buhaton sa putli nga tumong, usa kini ka espirituhanon nga pagbusog.

Ang wala kaayo mailhi mao ang atong tibuok kalibutan nga humanitarian service sa Simbahan. Ginamit ang pundo nga gidonar sa manggihatagon nga mga miyembro, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mopadala og pagkaon, sinina, ug ubang importanting mga butang aron sa paghupay sa pag-antus sa mga hamtong ug sa mga bata sa tibuok kalibutan. Kining humanitarian nga mga donasyon, nga moabut og gatusan ka minilyon ka dolyares sa katapusang dekada, gihimo nga wala magkonsiderar og relihiyon, kaliwat, o nasyonalidad.

Ang atong daghang paningkamot sa pagtabang human sa 2011 nga linog ug tsunami sa Japan mihatag og $13 milyon nga cash ug relief supplies. Dugang pa, labaw sa 31,000 nga mga bolunter sa Simbahan mihatag og labaw sa 600,000 ka oras sa serbisyo. Ang atong humanitarian nga tabang ngadto sa mga biktima sa Hurricane Sandy sa silangang Estados Unidos naglakip sa daghang mga donasyon sa nagkalain-laing mga kapanguhaan, dugang pa hapit moabut og 300,000 ka oras nga serbisyo sa pagpanglimpyo nga gihimo sa mga 28,000 ka mga miyembro sa Simbahan. Uban sa daghang laing mga ehemplo sa miaging tuig, mihatag kita og 300,000 ka libra (136,000 kg) sa sinina ug mga sapatos alang sa mga refugee sa nasud sa Chad sa Africa. Sa katapusang kwarter sa siglo nakatabang kita og dul-an sa 30 ka milyon sa 179 ka nasud.6 Sa tinuod, ang katawhan nga gitawag og “Mormons” makahibalong mohatag sa mga kabus ug nanginahanglan.

Sa Iyang katapusan nga pagtulun-an sa biblia, ang atong Manluluwas misugo sa Iyang mga sumusunod sa pagdala sa Iyang mga pagtulun-an ngadto sa matag nasud ug matag nilalang. Gikan sa pagsugod sa Pagpahiuli, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naningkamot sa pagsunod niana nga pagtulun-an. Bisan sa dihang kabus pa kita ug naglisud nga bag-ong simbahan nga may pipila lang ka libo nga mga miyembro, ang atong unang mga lider mipadala og mga misyonaryo tabok sa kadagatan, sa silangan ug sa kasadpan. Isip katawhan, nagpadayon kita sa pagtudlo sa Kristiyanismo nga mensahe nga hangtud karon ang atong talagsaong programa sa misyonaryo adunay labaw sa 60,000 ka full-time nga mga misyonaryo, dugang pa sa liboan pa nga nagserbisyo nga part-time. Kita dunay mga misyonaryo sa labaw sa 150 ka nasud ug teritoryo sa tibuok kalibutan.

Sa katapusan sa Iyang talagsaong Wali sa Bukid, mitudlo si Jesus, “Busa, kamo kinahanglan magmahingpit ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga langitnon” (Mateo 5:48). Ang katuyoan niini nga pagtulun-an ug ang katuyoan sa pagsunod sa atong Manluluwas mao ang pagduol ngadto sa Amahan, nga gipasabut sa Manluluwas nga “akong Amahan, ug inyong Amahan; ug … akong Dios, ug inyong Dios” (Juan 20:17).

Gikan sa moderno nga pagpadayag, nga lahi sa gipahiuli nga ebanghelyo, nasayud kita nga ang sugo sa pagpaningkamot nga mahingpit usa ka bahin sa plano sa Dios nga Amahan alang sa kaluwasan sa Iyang mga anak. Ubos niana nga plano kitang tanan mga manununod sa atong langitnong mga ginikanan. “Kita mga anak sa Dios,” mitudlo si Apostol Pablo, “ug nga kon kita mga anak, nan, mga manununod diay kita, mga manununod sa Dios ug mga isigkamanununod uban kang Kristo” (Mga Taga-Roma 8:16–17). Nagpasabut kini nga kita mga “manununod … sa kinabuhing dayon” (Tito 3:7) ug kon kita moduol ngadto sa Amahan, kita “makapanag-iya niining maong panulundon” (Pinadayag 21:7)—tanan nga anaa Kaniya— konsepto nga lisud masabtan sa atong mortal nga hunahuna. Apan kita makasabut bisan gamay nga ang pagkab-ot niining kapalaran sa kahangturan posible lamang kon kita mosunod sa atong Manluluwas, si Jesukristo, kinsa nagtudlo nga “walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako” (Juan 14:6). Maningkamot kita sa pagsunod Kaniya ug mas mahisama Kaniya, dinhi ug human dinhi. Mao nga sa katapusang bersikulo sa atong himno, “ Dali Sunod Mo Kanako,” kita moawit:

Igo lang ba nga masayud

Nga kita Niya mosunod,

Samtang naa’s kalisdanan?

Padayon sa pagbalaan. …

Trono, gingharian, gahum,

Himaya atong maangkon,

Kon pulong tumanon nato,

Sunda ang iyang mga pulong, “Dali sunod mo kanako.”7

Mopamatuod ko sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo, kansang mga pagtulun-an ug ehemplo atong gitinguha nga sundon. Iyang giimbitar kitang tanan kinsa nagbudlay sa pagduol Kaniya, sa pagkat-on bahin Kaniya, sa pagsunod Kaniya, ug sa ingon makakaplag og kapahulayan sa atong mga kalag (tan-awa sa Mateo 4:19; 11:28). Mopamatuod ko sa kamatuoran sa Iyang mensahe ug sa balaan nga misyon ug awtoridad sa Iyang gipahiuli nga Simbahan sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. “Come, Follow Me,” Hymns, nu. 116.

  2. Tan-awa sa Karen Lynn Davidson, Our Latter-day Hymns: The Stories and the Messages (1988), 142–43, 419.

  3. “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, nu. 220.

  4. Tan-awa, pananglit, sa Heidi S. Swinton, To the Rescue: The Biography of Thomas S. Monson (2010), 149–61; Thomas S. Monson, “To the Rescue,” Liahona, Hulyo 2001, 57–60.

  5. Chris Williams, sa Jessica Henrie, “Father Relies on Faith to Forgive Intoxicated Teen Driver,” Deseret News, Ago. 1, 2012, deseretnews.com/article/865559847/Let-It-Go-Chris-Williams-shares-his-story-of-tragedy-and-forgiveness.html; tan-awa usab sa Chris Williams, Let It Go: A True Story of Tragedy and Forgiveness (2012).

  6. Tan-awa sa “Emergency Response: Church Assists Worldwide,” Church News, Mar. 9, 2013, 9; Welfare Services Emergency Response, “2012 Year in Review,” 8.

  7. Hymns, nu. 116.