Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Alang sa Kalinaw sa Panimalay

Alang sa Kalinaw sa Panimalay

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Usa sa labing dako nga mga panalangin nga atong ikatanyag ngadto sa kalibutan mao ang gahum sa panimalay nga nakasentro ni Kristo diin ang ebanghelyo gitudlo, mga pakigsaad gituman, ug ang gugma naghingapin.

Daghang mga tingog sa kalibutan nga atong gipuy-an nagsulti nga kinahanglang magpakabuhi kita sa dali-dali nga paagi. Kanunay adunay daghang buhatunon ug tumanon. Apan gibati sa matag usa nato ang panginahanglan sa dapit nga kadangpan diin ang kalinaw ug kahilom magpasulabi, usa ka dapit nga kita makapahulay, makabawi, ug madasig pag-usab alang sa umaabut nga mga kalisud.

Ang nindot nga lugar alang niana nga kalinaw mao ang atong kaugalingong panimalay, diin atong gibuhat ang tanan sa paghimo ni Ginoong Jesukristo nga mao ang sentro.

Ang ubang panimalay adunay amahan nga takus nga naghupot sa priesthood giduyugan sa matinud-anon, mahalaron nga inahan nga nagtambayayong sa paggiya diha sa pagkamatarung. Daghang panimalay lain-lain ang sitwasyon. Bisan unsa pa ang inyong kahimtang, inyong masentro ang panimalay ug kinabuhi diha ni Ginoong Jesukristo, kay Siya ang tinubdan sa tinuod nga kalinaw niining kinabuhia.

Kinahanglan inyong siguroon nga ang kada desisyon nga inyong himoon, temporal man o espirituhanon, gibase sa unsay gusto sa Manluluwas nga inyong buhaton. Kon Siya ang sentro sa inyong panimalay, adunay kalinaw ug kahilom. Adunay pagbati sa kasiguroan nga mosulod sa panimalay, ug kini bation sa tanan nga nagpuyo niini.

Dili lamang ang mga ginikanan maoy responsable sa pagpatuman niini nga tambag, bisan tuod ilang tahas ang paggiya. Ang mga anak mahimong responsable sa pagpalambo sa mga paningkamot sa panimalay nga nakasentro ni Kristo. Importante sa mga ginikanan nga motudlo sa mga anak nga makahibalo nga ang ilang mga aksyon makaapekto sa kada indibidwal nga nagpuyo sa panimalay. Ang mga anak nga pahibaloon nga sila may tulubagon sa ilang mga aksyon, matarung o dili, magtubo nga kasaligan nga mga lumulupyo sa gingharian sa Dios.

Nakasiguro ko nga makaila mo sa sukaranang mga baruganan nga makapasentro sa inyong panimalay diha sa Manluluwas. Ang propetikanhong tambag sa personal ug pamilya nga pag-ampo, sa kada adlaw nga personal ug pamilya nga pagtuon sa kasulatan, ug kada semana nga family home evening mao ang importanting elemento sa paghimo og panimalay nga nakasentro ni Kristo. Kon dili kini buhaton kanunayng lisud ang pagpangita sa gitinguha ug gikinahanglan kaayo nga kalinaw ug dangpanan gikan sa kalibutan.

Pagmasulundon sa propetikanhong mga pagtulun-an nga gusto ni Kristo nga inyong sundon. Ayaw ibaliwala ang umaabut nga kalipay pinaagi sa pagpanglaktud imbis mogamit sa kasaligan nga mga baruganan sa ebanghelyo. Hinumdumi: gagmay nga mga butang mosangput ngadto sa dagko nga mga butang. Ang dili importante nga desisyon o pagpasagad mosangput ngadto sa dagko nga mga problema. Labaw nga importante, ang yano, makanunayon, maayong kinaiya mosangput ngadto sa kinabuhi nga puno sa mga panalangin.

Kamong mga bata sa Primary, kamong mga batan-on diha sa mga programa sa kabatan-onan, ug kamong lig-ong mga misyonaryo nga nagserbisyo karon naghimo og daghang mga butang sa mas epektibong paagi kay kanako diha sa inyong pangidaron. Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta kamo mga maisugon, masulundon, ug putli. Didto naningkamot kamo sa pagpalambo og mga talento ug mga kapasidad sa pag-andam sa inyong kaugalingon sa pag-atubang sa pagka-mortal uban sa kaisug, kaligdong, dungog, ug kalampusan.

Dili pa lang dugay mianhi kamo sa kalibutan uban nianang talagsaong mga kapasidad ug walay katapusan nga mga posibilidad. Apan adunay tinuod nga kakuyaw sa inyong palibut. Ang inyong dakong potensyal ug abilidad mahimong limitado o malaglag kon kamo magpadala sa dinasig sa yawa nga kadautan diha sa inyong palibut. Hinoon, si Satanas dili katupong sa Manluluwas. Ang kapalaran ni Satanas nahukman na. Nasayud siya nga pilde siya, apan gusto siya nga makadala og daghan kutob sa iyang mahimo. Maningkamot siya nga moguba sa inyong kaayo ug mga abilidad pinaagi sa pag-igo sa inyong kahuyang. Pabilin sa habig sa Ginoo, ug kamo kanunay nga magmadaugon.

Nagpuyo kamo sa kalibutan diin ang teknolohiya paspas kaayo ang paglambo. Lisud sa anaa sa akong kapanahonan ang pag-apas sa mga posibilidad. Depende kon giunsa paggamit ang teknolohiya, kini nga mga kalamboan mahimong usa ka panalangin o problema. Ang teknolohiya, kon masabtan ug gamiton sa matarung nga mga katuyoan, dili hulga apan kalamboan ngadto sa espirituhanong komunikasyon.

Pananglitan, kadaghanan nato adunay personal nga electronic device nga masulod sa atong bulsa. Talagsa ra nga wala kini nato; gamiton nato kini kadaghan sa usa ka adlaw. Subo lang, nga kini nga mga himan mahimong tinubdan sa kahugaw ug kausik sa panahon. Apan, kon gamiton uban sa disiplina, kini nga teknolohiya mahimong himan sa pagpanalipod sa nagkangil-ad nga katilingban.

Kinsa ang makahunahuna kaniadto nga ang tanang sumbanan nga mga kasulatan ug katuigan nga mga mensahe sa kinatibuk-ang komperensya masulod sa inyong bulsa? Ang pagsulod niini sa inyong bulsa dili makapanalipod ninyo, apan ang pagtuon, pagpamalandong, ug pagpaminaw niini atol sa mahilom nga mga higayon kada adlaw makapalambo sa komunikasyon sa Espiritu.

Pagmaalamon kon unsaon ninyo paggamit ang teknolohiya. Markahi ang importante nga mga kasulatan sa inyong device ug balik-balika kini sa pagbasa. Kon kamong mga batan-on moribyu og usa ka bersikulo sa kasulatan kanunay sama sa inyong pagpadala og text, makamemorya na unta kamo og gatusan nga mga tudling sa kasulatan. Kadto nga mga tudling mahimong gamhanan nga tinubdan sa inspirasyon ug giya sa Espiritu Santo sa panahon sa panginahanglan.

Ang pagbuhat kutob sa atong mahimo sa pagdapit sa malumo, magiyahon nga impluwensya sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi importante sa atong paningkamot sa pagsentro sa atong panimalay diha sa Manluluwas. Ang pagmasulundon niana nga mga aghat mas makapalig-on nato.

Dakong kalinaw ang inyong masinati kon ubanan ninyo ang inyong paningkamot nga magmasulundon sa pagserbisyo sa naglibut kaninyo. Daghang mga indibidwal kinsa nagtuo nga limitado ang ilang mga talento mapainubsanon ug mabination nga naggamit niana nga mga talento sa pagpanalangin sa kinabuhi sa naglibut kanila. Ang kahakog mao ang tinubdan sa dakong kadautan. Ang antidote nianang kadautan makita sa kinabuhi sa Manluluwas. Iyang gipakita kanato kon unsaon sa pag-focus sa atong kinabuhi ngadto sa dili hinakog nga pagserbisyo sa uban.

Akong nakat-unan ang kamatuoran nga nagbalik-balik sa akong kinabuhi nga akong nasayran nga usa ka hingpit nga balaod. Nagpakita kini sa paagi nga ang pagkamasulundon ug serbisyo may kalabutan ngadto sa gahum sa Dios. Kon kita mosunod sa mga sugo sa Ginoo ug moserbisyo sa Iyang mga anak sa dili hinakog nga paagi, ang natural nga sangputanan mao ang gahum sa Dios—gahum sa pagbuhat og mas daghan kay sa mabuhat nato sa atong kaugalingon. Ang atong mga panabut, mga talento, atong mga abilidad mapalapdan tungod kay makadawat kita og kusog ug gahum gikan sa Ginoo. Ang Iyang gahum kabahin sa pag-establisar og panimalay nga puno sa kalinaw.

Samtang ang inyong panimalay i-sentro diha sa Manluluwas, natural kining mahimong dangpanan dili lang sa inyong kaugalingong pamilya apan usab sa mga higala nga nagpuyo sa mas lisud nga mga kahimtang. Kabigon sila sa kahilom nga ilang bation diha niini. Dawata ang maong mga higala sa inyong mga panimalay. Molambo sila nianang kahimtang nga nagsentro ni Kristo. Pakighigala sa mga higala sa inyong mga anak. Pagpakatakus nga ehemplo ngadto kanila.

Usa sa labing dako nga mga panalangin nga atong ikatanyag ngadto sa kalibutan mao ang gahum sa panimalay nga nakasentro ni Kristo diin ang ebanghelyo gitudlo, mga pakigsaad gituman, ug ang gugma naghingapin.

Mga tuig na ang milabay, human sa usa ka mission tour, ang akong asawa, nga si Jeanene, misulti nako bahin sa usa ka elder nga iyang nahimamat. Si Jeanene nangutana mahitungod sa iyang pamilya. Nasurprisa siya sa pagtubag sa elder nga siya walay pamilya. Mipasabut ang elder nga sa pagkatawo niya, gihatag siya sa iyang inahan ngadto sa gobyerno. Nagtubo siya sa lain-laing mga panimalay. Bulahan siya sa pagkatin-edyer nga iyang nakaplagan ang ebanghelyo. Usa ka mahigugmaon nga pamilya sa ward ang mitabang niya nga makaserbisyo og misyon.

Unya nangutana si Jeanene sa asawa sa presidente sa misyon mahitungod niining buotan nga elder. Iyang nahibaloan nga sa milabay nga mga bulan kini nga elder nagpuyo sa mission home sa pipila ka adlaw tungod sa sakit. Nianang higayona mag-apilan siya nila sa family home evening. Sa wala pa siya mobiya balik ngadto sa field, gihangyo niya ang presidente sa misyon kon mahimo bang makagahin siya pag-usab og duha o tulo ka adlaw sa katapusan sa iyang misyon diha sa mission home. Gusto siyang moobserbar sa kinabuhi sa pamilya nga nagsentro ni Kristo. Gusto niyang sundon ang iyang pamilya sama sa ilaha.

Buhata ang tanan nga makaangkon og sama nga panimalay. Tabangi kadtong anaa sa lisud nga mga kahimtang. Pagmatinud-anon nga higala. Kining nga matang sa malahutayon nga panaghigala sama sa aspalto nga motapak sa mga libaong sa kinabuhi ug makapasayon ug makapanindot sa biyahe. Kinahanglang dili kini gamiton alang sa personal nga pagpamintaha apan bahandi nga pasalamatan ug ambitan. Dawata sa inyong panimalay ang uban nga nagkinahanglan nga lig-unon sa mao nga kasinatian.

Motanyag ko og katapusan nga mga hunahuna alang niadtong nagmahal og sakop sa pamilya nga wala maghimo og maayo nga mga pagpili. Makahagit kana sa atong pailub ug pasensya. Kinahanglan kitang mosalig sa Ginoo ug sa Iyang tayming nga ang positibo nga tubag sa atong mga pag-ampo ug mga paningkamot sa pagluwas mahitabo. Buhaton nato ang tanan nga atong mahimo sa pagserbisyo, sa pagpanalangin, ug sa pag-ila sa kabubut-on sa Dios sa tanang mga butang. Magpakita kita og hugot nga pagtuo ug mohinumdom nga adunay mga butang nga kinahanglang ibilin ngadto sa Ginoo. Nagdapit Siya nato sa pagpahimutang sa atong mga salagubangon diha sa Iyang tiilan. Uban sa hugot nga pagtuo kita makahibalo nga kining nahisalaag nga minahal wala biyai apan gibantayan sa mahigugmaong Manluluwas.

Ilha ang kaayo sa uban, dili ang ilang mga sayop. Usahay ang sala kinahanglan og tukmang pagtagad aron malimpyohan, apan tan-awa kanunay ang iyang mga hiyas.

Kon bation ninyo nga gamay ra ang paglaum, kana nga paglaum dili gamay apan usa ka lig-on nga sumpay, sama sa nagpatunhay sa kinabuhi nga molig-on ug mobayaw kaninyo. Makahatag kini og kahupayan aron kamo dili na mahadlok. Paningkamot nga magpuyo nga takus ug ibutang ang inyong pagsalig sa Ginoo.

Dili kita kinahanglang mabalaka kon dili nato mabuhat og dungan ang tanang gitambag sa Ginoo nga atong buhaton. Namulong Siya nga may panahon alang sa tanang mga butang. Agig tubag sa atong sinsero nga pag-ampo alang sa giya, mogiya Siya nato kon unsay angay hatagan og importansya sa matag bahin sa atong kinabuhi. Makat-on, makatubo, ug mahimo kitang sama Kaniya sa usa ka makanunayon nga lakang matag higayon.

Mopamatuod ko nga ang pagpuyo og masulundon nga kinabuhi, lig-ong migamot diha sa ebanghelyo ni Jesukristo, makahatag og dakong kasiguroan alang sa kalinaw ug dangpanan diha sa atong mga panimalay. Sa gihapon adunay daghang mga hagit o kasakit, apan sa taliwala sa kasamok, makatagamtam kita og kalinaw sa kaugalingon ug hilabihan nga kalipay. Mopamatuod ko nga ang Pag-ula ni Jesukristo mao ang tinubdan nianang dakong kalinaw, sa pangalan ni Jesukristo, amen.