Přeskočit hlavní navigační panel
Duben 2013 | Pokoj v domově

Pokoj v domově

Duben 2013 Generální konference

Jedno z největších požehnání, které můžeme nabídnout světu, je moc domova zaměřeného na Krista, ve kterém se učíme evangeliu a dodržujeme smlouvy a který oplývá láskou.

Mnoho hlasů ze světa, ve kterém žijeme, nám říká, že máme žít zběsilým tempem. Vždycky se toho dá udělat a dosáhnout více. Avšak každý z nás pociťuje hluboko v nitru potřebu mít útočiště, ve kterém vládne pokoj a klid, místo, kde si můžeme odpočinout a dobít energii, abychom byli připraveni na další těžkosti, které na nás dolehnou.

Ideální místo pro takovýto klid je mezi zdmi našeho domova, kde děláme vše, co můžeme, pro to, aby v něm byl ústředním bodem Pán Ježíš Kristus.

Některé domovy mají otce, který je způsobilým nositelem kněžství, a věrnou oddanou matku, která spolu s ním vede rodinu ve spravedlivosti. Mnoho domovů je uspořádáno jinak. Ať je vaše rodinná situace jakákoli, můžete svůj domov a svůj život zaměřovat na Pána Ježíše Krista, neboť On je zdrojem pravého pokoje v tomto životě.

Dbejte na to, aby každé rozhodnutí, které činíte, ať časné, nebo duchovní, bylo založeno na tom, co by chtěl Spasitel, abyste udělali. Když je Pán ústředním bodem vašeho domova, vládne v něm pokoj a klid. Domov je prostoupen duchem jistoty, kterého pociťují všichni, kteří v něm přebývají.

Následování této rady není jen na rodičích samotných, ačkoli vedení v domově je právě jejich úkolem. I děti mohou být v domově zodpovědné za zlepšování úsilí zaměřeného na Krista. Je důležité, aby rodiče učili děti rozpoznávat, jak jejich jednání ovlivňuje každého jednotlivce, který v jejich domově žije. Z dětí, které jsou vedeny k tomu, aby pociťovaly a přijímaly zodpovědnost za své činy – spravedlivé i nespravedlivé –, vyrostou důvěryhodní občané v království Božím.

Jsem si jist, že dokážete pojmenovat základní zásady, které zaměřují váš domov na Spasitele. Prorocké rady, abychom měli každodenní osobní a rodinné modlitby, každodenní osobní a rodinné studium písem a každotýdenní rodinný domácí večer, jsou nezbytné nosné trámy při budování domova zaměřeného na Krista. Bez těchto pravidelných činností bude obtížné dosáhnout onoho vytouženého a tolik potřebného pokoje a útočiště před světem.

Buďte poslušni prorockých zásad, kterými se máte podle Kristovy vůle řídit. Nepřipravujte se o budoucí štěstí ospravedlňováním zkratek namísto uplatňování spolehlivých zásad evangelia. Pamatujte – malé věci vedou k věcem velikým. Zdánlivě bezvýznamné prohřešky či zanedbávání mohou vést k velkým problémům. Co je důležitější – jednoduché, pravidelné a zdravé návyky vedou k životu plnému hojných požehnání.

Vy, děti v Primárkách; vy, mladí muži a ženy v programech pro mládež; a vy, oddaní misionáři, kteří právě sloužíte, děláte mnoho věcí efektivněji, než jak jsem byl já schopen je dělat ve vašem věku. V předsmrtelném životě jste dokázali, že jste věrní, poslušní a čistí. Pracovali jste tam pilně na tom, abyste rozvinuli své talenty a schopnosti, a připravovali jste se na to, abyste mohli čelit smrtelnosti s odvahou, důstojností, ctí a úspěchem.

Před nedávnem jste vstoupili do smrtelnosti se všemi těmito velkolepými schopnostmi a nekonečnými možnostmi. Avšak v prostředí, které vás obklopuje, číhá opravdové nebezpečí. Váš veliký potenciál a vaše schopnosti mohou být omezeny nebo zničeny, pokud se budete poddávat ďáblem inspirovaným nečistotám a nákazám, jež jsou kolem vás. Satan však nemůže proti Spasiteli vyhrát. Jeho osud je zpečetěn. On ví, že prohrál, ale chce s sebou stáhnout co nejvíce lidí. Bude se snažit zničit vaši dobrotivost a vaše schopnosti tím, že bude využívat vaše slabosti. Zůstaňte na Pánově straně a pokaždé zvítězíte.

Žijete ve světě, ve kterém se technologie vyvíjejí ohromnou rychlostí. Pro mnohé z mé generace je obtížné udržet s těmito možnostmi krok. Podle toho, jak jsou technologie používány, může být tento pokrok buď požehnáním, nebo překážkou. Pokud jsou technologie správně pochopeny a jsou používány ke spravedlivým účelům, nemusí být pro nás hrozbou, nýbrž rozšířením duchovní komunikace.

Například – mnozí z nás mají nějaké osobní elektronické zařízení, které se nám vejde do kapsy. Málokdy jsme bez jeho společnosti a vyndáváme ho mnohokrát za den. Tato zařízení mohou být naneštěstí zdrojem špíny a promrhaného času. Pokud je však používáme disciplinovaně, může tato technologie sloužit jako ochranný nástroj před nejhoršími výplody společnosti.

Kdo by si ještě před několika málo lety dokázal představit, že se vám vejdou do kapsy kompletní standardní díla a proslovy z mnoha let generálních konferencí? Pouze skutečnost, že je máte v kapse, vás sama o sobě neochrání, avšak budete-li je v klidných chvílích každý den studovat, přemítat o nich a naslouchat jim, prohloubí se vaše schopnost komunikovat skrze Ducha.

Buďte při používání technologií moudří. Označujte si ve svém zařízení důležité verše a často se k nim vracejte. Kdybyste si, mladí lidé, pročítali verše z písem se stejnou frekvencí, s jakou někteří z vás posílají textové zprávy, brzy byste uměli stovky veršů z písem nazpaměť. Tyto verše by pro vás byly mocným zdrojem inspirace a vedení Ducha Svatého ve chvílích, kdy byste to potřebovali.

Zatímco se snažíme zaměřovat svůj domov na Spasitele, je velmi důležité dělat vše, co můžeme, abychom do svého života přivolávali jemný vliv Ducha Svatého, jenž nás vede. A když podle těchto vnuknutí s poslušností jednáme, posiluje nás to ještě více.

Ještě větší pokoj budete pociťovat tehdy, když svou snahu být poslušní spojíte se službou druhým. Velmi mnoho jednotlivců, kteří nepovažují své talenty za nijak zvlášť významné, používá tyto talenty pokorně a štědře k tomu, aby žehnali lidem kolem sebe. Sobeckost je kořenem velikého zla. Protilék na toto zlo nacházíme v životě Spasitele. On nám ukazuje, jak máme svůj život zaměřovat na nesobeckou službu druhým.

Naučil jsem se pravdě, která se v mém životě opakovala tak často, že jsem poznal, že je absolutním zákonem. Určuje způsob, jak poslušnost a služba souvisejí s mocí Boží. Když jsme poslušni Pánových přikázání a sloužíme nesobecky Jeho dětem, je přirozeným důsledkem moc od Boha – moc dělat toho více, než bychom zvládli sami. Naše porozumění, talenty a schopnosti jsou umocněny, protože získáváme sílu a moc od Pána. Jeho moc je základním stavebním prvkem při budování domova naplněného pokojem.

Když zaměříte svůj domov na Spasitele, stane se přirozeně útočištěm – a to nejen pro vaši vlastní rodinu, ale i pro vaše přátele, kteří žijí v ještě obtížnějších podmínkách. Bude je přitahovat klid, který u vás budou pociťovat. Vítejte takovéto přátele ve svém domově. Budou v tomto prostředí zaměřeném na Krista vzkvétat. Spřátelte se s kamarády svých dětí. Buďte pro ně příkladem způsobilosti.

Jedno z největších požehnání, které můžeme nabídnout světu, je moc domova zaměřeného na Krista, ve kterém se učíme evangeliu a dodržujeme smlouvy a který oplývá láskou.

Před několika lety mi má manželka Jeanene po naší cestě po jedné misii řekla o jednom starším, se kterým se seznámila. Jeanene se ho zeptala na jeho rodinu. Byla překvapená, když odpověděl, že žádnou rodinu nemá. Vysvětlil jí, že ho jeho matka po porodu předala do péče státu. Dětství strávil stěhováním z jednoho pečovatelského ústavu do druhého. Měl to požehnání, že v době dospívání poznal evangelium. Laskavá rodina jeho sboru mu pomohla získat příležitost sloužit na misii.

Jeanene se později zeptala na tohoto milého staršího manželky presidenta misie. Dozvěděla se, že tento starší byl o několik měsíců dříve na několik dnů v misijním domě, protože byl nemocný. Během této doby se zúčastnil jejich rodinného domácího večera. Než se vrátil do misijního pole, požádal presidenta misie, zda by na konci své misie mohl znovu strávit dva nebo tři dny v misijním domě. Chtěl pozorovat, jak funguje rodina zaměřená na Krista. Chtěl se ve své budoucí rodině řídit jejich vzorem.

Dělejte vše, co můžete, abyste měli také takový domov. Projevujte zájem o lidi, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. Buďte opravdovými přáteli. Takovéto trvalé přátelství je jako asfalt, který vyplní díry na cestě života a vyrovná a zpříjemní naši cestu. Nemělo by být zdrojem k získání osobního prospěchu, ale spíše pokladem, kterého si máme vážit a dělit se o něj. Zvěte do svého domova lidi, kteří potřebují posílit takovouto zkušeností.

Posledních několik myšlenek bych chtěl věnovat těm, kteří mají milovaného člena rodiny, který nečiní správná rozhodnutí. To může být těžkou zkouškou naší trpělivosti a vytrvalosti. Musíme důvěřovat Pánu a Jeho načasování a věřit, že na naše modlitby a snahy o záchranu může přijít pozitivní odpověď. Dělejme vše, co můžeme, abychom druhým sloužili a žehnali, a pokorně ve všem uznávejme Boží vůli. Projevujme víru a pamatujme na to, že jsou určité věci, které musíme nechat na Pánovi. Pán nás vyzývá, abychom odložili svá břemena u Jeho nohou. S vírou můžeme vědět, že tato zbloudilá milovaná osoba není opuštěná, ale je v péči milujícího Spasitele.

Dívejme se na to dobré, co je v druhých, ne na jejich skvrny. Někdy je třeba, aby byla skvrně věnována určitá pozornost, aby mohla být vyčištěna, ale vždy stavějte na ctnostech daného člověka.

Když máte pocit, že už zbývá jen tenoučká nitka naděje, ve skutečnosti to není nitka, ale silné spojení, něco jako záchranný kruh, který vám dodá sílu a nadnese vás. Poskytne vám útěchu, abyste se již nemuseli bát. Usilujte o to, abyste žili způsobile, a vložte svou důvěru v Pána.

Nemusíme si dělat starosti, když se nám nedaří zvládat najednou všechny věci, které nám Pán radí dělat. Řekl, že všechno má svůj čas a načasování. V odpověď na naše upřímné modlitby, ve kterých prosíme o vedení, nám ukáže, čemu máme v té které životní fázi věnovat zvláštní pozornost. Můžeme se učit, růst a stát se takovými, jako je On, když děláme jeden pevný krok za druhým.

Vydávám svědectví o tom, že poslušný život, který je pevně zakořeněný v evangeliu Ježíše Krista, nám poskytne to největší ujištění pokoje a útočiště v našem domově. I nadále budeme čelit mnoha zkouškám a zklamáním, avšak i uprostřed zmatků se můžeme těšit z vnitřního pokoje a hlubokého štěstí. Svědčím o tom, že zdrojem onoho velikého pokoje je Usmíření Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše Krista, amen.