Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Bwa e aonga n reke te Rau n te Mwenga

Bwa e aonga n reke te Rau n te Mwenga

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Teuana mai ibuakon kakabwaia aika ti kona n anga nakon te aonaaba bon mwaakan te mwenga are e boboto Kristo iai ike e reiakinaki iai te euangkerio, a kawakinaki tua iai, ao e mwaiti te tangira iai.

A tuangira bwana aika bati n te aonaaba ae ti maekanna bwa ti riai ni maeka n te aro ni mautakarara. N angiin te tai e bati riki ae e na karaoaki ao ni kabobongaaki. Ma i kabin nanora bon te kainnano ni karekean te tabo ni katantan ike e reke iai te rau ma te raoi, te tabo ike ti kona ni motirawa ma ni kamarurung ni kataraoara i mwaain karawawata n tai aika a na roko.

Te tabo ae nakoraoi ibukin te rau bon i nanon oin mwengara, ike ti karaoi ni kabane ake ti kona ni karika te Uea Iesu Kristo iai bwa boton te kantaninga.

Utu tabeua iai tamaia are e maeka n te mwenga are te nakoanibonga ao tinaia ae kakaonimaki ma n taua te aro ake a kaai ni kairiiri n te itiaki. A mwaiti aekan wakiia utu. N aki tarai am kanganga ko kona ni kabotoa mwengam ao maium iroun te Uea Iesu Kristo, ibukina bwa Ngaia reken te rau ae koaua n te maiu aei.

Ko riai ni kakoaua bwa rinerine ake ko karaoi bwa bwain te aonaaba ke te tamnei, e boto i aon tera are E tangiriko te Tia Kamaiu bwa ko na karaoia. Ngkana Ngaia boton mwengam, iai te rau ao te raoi iai. Iai te namakin ni karaunano are e kanoa te mwenga, ao e namakinaki irouia ni bane ake a maekanna.

Tiaki ti karo ake a na kakoroa bukin te reirei aio, e ngae ngke tabeia te kairiiri. A kona ataei n onimakinaki ni kanakoraoan te keiaki ni kabotoan Kristo n te mwenga. E kakawaki irouia kaaro bwa ana reiakinia ataei ni kinas bwa e kanga aia mwakuri n rota temanna are e maeka n te mwenga. Ataei ake a karaoaki bwa a na namakina bukinakiia ibukin aia mwakuri, e ngae ngke mwakuri aika raoiroi a rikirake n riki bwa kain te aba aika onimakinaki n aba n uean te Atua.

I koaua bwa ko kona ni kinai oin reirei ake a katea mwengam i aon te Tia Kamaiu. Te reirei ni burabeti ni karaoan te tataro ni katoa bong n te utu ao bon iroum, kamatebwaian koroboki aika tabu iroum ao n te utu, ao te kainutu n te mwenga n te tairiki ni katoa wiki boni bwai aika uarereke ao a kakawaki ni katean te auti are e boboto iai Kristo. N akean kakaraoan mwakuri n taai akanne e na kaangaanga kunean te rau ma te nne ni kamanomano ake a tangiraki ao n rang ni kainnanoaki.

Iri nanon reirei ni burabeti ake E tangiriko Kristo n tou mwiia. Tai kakimototoa te kukurei n te tai ae e na roko n anaakin kawai aika uarereke ma tiaki karaoan nanon reirein te euangkerio ae onimakinaki. Uringnga bwa bwaai aika uarereke a kona n riki bwa bwaai aika bubura. N taraana te aki tarabwai ae uarereke ke te aki tabeaianga n te bwai ae mangori e kona n reke bwa te kangaanga ae bubura. E a kakawaki riki, anua ni maiu aika uarereke, nakoraoi, tamaroa a waki nakon te maiu ae takaburunako te kakabwaia iai.

Ngkami ataein te Buraimari, ataeinimwaane ao ataeinaine n ana burokuraem te roronrikirake, ao ngkami mitinare aika teimatoa aika waki n aia mition ngkai a karaoi bwai aika bati aika nakoraoi riki nakon are I kona ni karaoi n ami roro. N te maiu imwain te maiu aei ko kakoauako bwa ko kakaonimaki, ongotaeka, ao ko itiaki. Ikanne, ko mwakuri korakora ni karikirakei tarena ao konabwai ni katauraoingkami ni kaitaraa te mate ma te ninikoria, te kamoa, te karinerine, ao te tokanikai.

E aki maan n nako ko roko n te mamate ma konabwai ake a rang kakawaki ma iango aika akea tokiia. Ma, iai te kabuanibwai ae koaua n te otabwanin ae katobibiko. Am konabwai ma am atatai a kona ni kamangoraki ke ni kamaunaaki ngkana ko anga ngkoe nakon ana kairi te riaboro are e katobibiko. Ma ngaia are, e aki kona ni konaa aon te Tia Kamaiu, Tatan. Maiun Tatan e baireaki. E ataia bwa e konaaki, ma e tangiria ni kamaunaiia aomata aika mwaiti n aron are e kona. E na kataia n urua raoiroim ma am konabwai ni kamanenai mamaarami. Tiku n ana itera te Uea, ao ko na tokanikai ni katoa tai.

Ko maeka n te aonaaba ike rabakau aika boou a wakinako n te biri ae kamimi. E kaangaanga irouia mwaitiia au roro n ira birin te waki. Bwa e kanga aron kabonganaakin te rabakau ae boou, a kona wakiraken rabakau aikai n riki bwa te kakabwaia ke te kanganga nakon kakoroan bukin am konabwai. Te rabakau ae boou ngke e a ataaki ao ni kamanenaaki ibukin bwai aika itiaki, akea kainnanoakina bwa te bwai ni kakamaaku ma bon te katamaroa nakon te reitaki n tamnei.

N aron te kabootau, a mwaiti iroura aika iai irouia aia bwai ni mwakuri aika maiu man te iti aika tau inanon ara buua. E kuri akea te tai ae e na akea iroura, ti na kabongana n te tai ae mwaiti n te bongina. Ma, a kona bwainrabakau aikai n riki bwa bwaai n tangako ao ni kabanetai. Ma, kabonganakina ma te tararua, e kona n riki bwa te bwai ni mwakuri ibukin te kamanomano man buakakan bwai ake e kariki te botanaomata.

Antai are e kona n iangoia n ririki aika aki maan n nako bwa mwakuri n rokoraoin te kainibaire ao ririkin rongorongon te maungatabu ni kabuta a na tau inanon am buua? N ti karinakiia n am buua e na aki kamanoko, ma kamatebwaiakina, iangoakina, ao te kakauonga nakoiia n tai ake a mabu ni katoa bong e na katamaroaa te reitaki rinanon te Tamnei.

Kawanawanako bwa ko kanga ni kabonganaa te rabakau ae boou. Mwaaken taeka aika tabu i aon am bwainrabakau ao okiokiri n angiin te tai. Ngkana ngkami te roronrikirake kam okira te kibu teuana ni koroboki aika tabu n angiin te tai n aroia tabeman mai ibuakomi a kanakoi aia rongorongo n te tekiti, ko kona n te tai ae waekoa ni karekei bubua rongorongon boki aika tabu iroum n taekin n am uriuring. A kona n riki rongorongo aikanne bwa kairi ma ieta ao kairi iroun te Tamnei ae Raoiroi ngkana ko kainnanoia.

Karaoan ake ti konaa ni kaoa ana kairoro te Tamnei ae Raoiroi ae rau nako nanon maiura e kakawaki n ara kekeiaki ni kabotoa mwengara i aon te Tia Kamaiu. Karaoana ma te ongeaba nakon wirikiriki aikanne e kakorakoraira riki.

E na roko iroumi te rau ae korakora riki ngkana ko ikota am kekeiaki n ongeaba ma te ibuobuoki nakoia aomata tabeman. A mwaiti aomata n tatabemaniia ake iai tera are a noria bwa tarena ake aki tau mwaitiia irouia a nanorinano ao a kakatonga ni kabonganai tarena akanne ni kakabwaiai maiuia naake a katobibiia. Tabeakinan arom iroum n ti ngkoe boni wakaan te bure ae kakaiaki. Totokoan te buakaka e kaotaki ni katotoon maiun ara Tia Kamaiu. E kaotia nakoira bwa ti na kanga ni kabotoi maiura ni kakeaira i bon iroura ao ni buokia tabeman.

I reiakinna bwa te koaua are e a tia ni kaokiokaki ni mwaitin te tai ni maiu anne I a ataia bwa te tua ni koaua. E kabwarabwaraa aron reitakin te ongotaeka ao te anganano nakon mwaakan te Atua. Ngkana ti tou mwin Ana tua te Uea ao ni buokiia Natina n akea te babakanikawai, mwina n aron te maiu bon te mwaaka mai iroun te Atua— te mwaaka ni karaoan aika bati riki nakon ake ti kona ni karaoi iroura. Ara noraba, ara tarena, ara konabwai a karababaki ibukina bwa ti karekea te korakora ao te mwaaka mai iroun te Uea. Korakorana bon mwakorona teuana ae kakawaki ni katean te mwenga ae onrake n te rau.

N te tai are ko kabotoa i aon te Tia Kamaiu mwengam, e na riki bwa te tabo ni kamanomano tiaki ti nakon am utu ma nakoiia raoraom naba ake iai aia kanganga ni maiuia. A na katikaki nakon te raoi are a namakinna i nanon mwengam. A na rikirake ao ni bwebwerake n te waki are e boboto Iesu iai. Itangitangiri ma raoraoia natim. Riki bwa te banna ae itiaki nakoiia.

Teuana mai ibuakon kakabwaia aika ti kona n anga nakon te aonaaba bon mwaakan te mwenga are e boboto Kristo iai ike e reiaki iai te euangkerio, a kawakinaki tua iai, ao e mwaiti te tangira iai.

Ririki ake a nako, i mwin kawarakin te mition, kaain abau, Jeanene, e tuangai taekan temanna te mitinare are e kaaitibo ma ngaia. E titirakinna Jeanene taekaia ana utu. E tounako ngke e kaeka bwa akea ana utu. E kamataata nako riki bwa ni bungiakina, e anganako tinana nakon te tautaeka n tararuakia. E bane rongorongon uarerekena n nakonako man te mwenga teuana nakon are teuana. E kakabwaiaaki ngke te kairake ngaia ni kunean irouna te euangkerio. E buokia teuana te utu are atataiaomata n te uote ni karekea ana tai ni karaoa ana mition.

Rimwi e bubutia bun te mition beretitenti Jeanene n taekan te mitinare ae kakateke aei. E ataia bwa tabeua namwakaina mai mwaaina e a tia te mitinare aei n rin ni mwengaia mitinare tabebong ngke e aoraki. I nanon te tai anne e iriiriia n aia kainutu n te tairiki. I mwaain ae e kitanna n okira te mwakuri ni mitinare, e butiia te mition beretitenti ngkana e kona ni kabanea uoua ke tenua te bong n tokin ana mition n tiku riki ni mwengaia mitinare riki. E tangiria n iangoia bwa e kanga te auti are e kabotoa Kristo ni buti. E tangiria bwa e na kona ni waki ana utu n ira mwin te banna n aia utu.

Karaoa am kabanea ni kona ni karekea aekan ni koaua te mwenga arei. Kawariia ake a maeka n te waki ae matoatoa. Riki bwa te rao ni koaua. Te aeka n iraorao ae teimatoa e buokiia tabemwang ni keiakin kaangaanga ao ni karaoan maiura bwa a na kakukurei. Te iraorao e na aki reke bwa te bwai teuana are kabonganaaki ni karekean rakan te aomata iai ma e riai n reke bwa te kaubwai ni butimwaeaki ao tibwaaki. Butimwaiia nako nanoni mwengam tabemwang ake a kainnanoa te kamarurungaki n rinim n te mwenga are e kabotoaki Iesu iai.

I anga tabeua kabanea n iango ibukiia ake a tangira temanna kaain aia utu are e aki karaoi rinerine ake a raraoi. E kona anne ni katai ara taotaonakinnano ao ara konamaki. Ti kainnanoia n onimakina te Uea ao n Ana Tai bwa te kaeka ae koaua nakon ara tataro ao kekeiaki ni kamaiu a kona n riki. Ti karaoi ni bane ake ti kona n ibuobuoki, ni kakabwaia, ao ni kaaitaua ma nanom ni koaua Ana babaire te Atua ni bwai ni kabane. Ti kamwakuri ara onimaki ao ti uringnga bwa iai bwai tabeua ake a riai ni katukaki nakon te Uea. E kainnanoira ni katikui rawawatara i nano i rangana. Ma te onimaki ti kona n ataia bwa temanna aio are bonotaninga ma e tangiraki e aki katukaki irouna ma e mena n te tararuaki iroun te Tia Kamaiu ae tatangira.

Kinaa te raoiroi irouia tabeman, tiaki aia kaairua. N tai tabetai te memea e kainnanoa karaoana ni kaitiakaki, ma aki toki ni kanene i aon ao ni kaungai aroarona aika raraoi.

Ngkana ko namakinna bwa iai ti te kantaninga ae rang ni memeere, te kantaninga anne e bon aki memeere ni koaua ma bon te reitaki n toma ni bwai aika totoakaei. E na karekea te mweraoi bwa ko aonga aki maku. Keiaki ni maiu n itiaki ao katuka am onimaki iroun te Uea.

Ti na aki karawawataira ngkana ti aki kona n te tai ae ti teuana ni karaoi bwai ni kabane ake E a tia n reireinira te Uea bwa ti na karaoi. E a tia n taekinna naba bwa iai te bong ma te tai ibukin bwai ni kabane. Ni kaekan ara tataro ni koaua ibukin te kairiiri, E na kaetira n te bwai ae e na katuruaki taekana ni kakateuana mwakorokoron maiura.

I kaota au kakoaua bwa maiuakinan te ongeaba, ni matoan taekinana n Ana euangkerio Iesu Kristo, e anga te karaunano ae rang ni korakora ibukin te rau ma te kamanomano i nanon mwengara. E na bon reke naba mwaitin kaangaanga ke marakinnano; ma e ngae i buakon kabuanibwai, ti kona ni kimwareirei n te rau i nanora ao te kukurei ae ae akea n ai arona. I kakoaua bwa marakin ao maten Iesu Kristo bon reken te rau ae mwaitikurikuri n aran Iesu Kristo, amen.