Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Vrede thuis

Vrede thuis

April 2013 Algemene conferentie

Een van de grootste zegeningen die we de wereld te bieden hebben, is de macht van een thuis waarin Christus het middelpunt vormt en het evangelie wordt geleerd, waar verbonden worden nagekomen en liefde overvloedig heerst.

Vele stemmen in de wereld waarin we leven jagen ons op tot een druk bestaan. Er is altijd meer te doen en af te werken. Toch heeft ieder van ons diep van binnen de behoefte aan een afgeschermde plek waar vrede en rust heersen, een plek waar we ons kunnen hervinden, herbezinnen en hernieuwen om de druk die op ons afkomt aan te kunnen.

De ideale plek voor die vrede is binnen de muren van ons eigen huis, waar we er alles aan hebben gedaan om de Heer Jezus Christus het middelpunt te maken.

Bij sommigen is er thuis een waardige priesterschapsdrager als vader, vergezeld door een getrouwe, toegewijde moeder, die samen in rechtschapenheid leidinggeven. Bij velen is de gezinssituatie thuis anders. Maar wat uw omstandigheden ook zijn, u kunt de Heer Jezus Christus het middelpunt maken bij u thuis en in uw leven, want Hij is de bron van ware vrede in dit leven.

Let erop dat u zich bij elke beslissing, of die nu geestelijk of stoffelijk van aard is, laat leiden door de vraag wat de Heiland zou willen dat u doet. Als Hij het middelpunt van uw gezin is, zullen er thuis vrede en rust heersen. Dan is er thuis sprake van een kalme zekerheid die gevoeld wordt door ieder die er woont.

De verwezenlijking van deze raad berust niet bij de ouders alleen, hoewel zij daarin het voortouw dienen te nemen. Kinderen kunnen medeverantwoordelijkheid dragen om Christus thuis het middelpunt te maken. Het is belangrijk dat ouders kinderen leren inzien welke invloed hun daden op alle huisgenoten hebben. Kinderen die hebben geleerd verantwoording voor hun daden te dragen, zowel de goede als minder goede, groeien op tot betrouwbare burgers in het koninkrijk van God.

U kent vast wel de fundamentele beginselen waardoor u de Heiland het middelpunt bij u thuis maakt. De profetische raad om dagelijks individueel en als gezin te bidden en de Schriften te bestuderen, en om wekelijks gezinsavond te houden vormen de essentiële steunpunten van een thuis waarin Christus het middelpunt is. Zonder deze terugkerende gebruiken is het moeilijk om de gewenste en noodzakelijke vrede en rust buiten de wereld te vinden.

Wees gehoorzaam aan de profetische leringen die Christus u wil laten volgen. Zet uw toekomstige geluk niet op het spel door te denken dat u er zonder beproefde evangeliebeginselen ook wel komt. Bedenk dat kleine dingen grote gevolgen kunnen hebben. Onbeduidend lijkende overtredingen of veronachtzaming kunnen tot grote problemen leiden. Maar belangrijker nog is dat eenvoudige, consequente goede gewoonten tot een overvloedig gezegend leven leiden.

Kinderen in het jeugdwerk, jongemannen en jongevrouwen, en trouwe zendelingen die nu in het veld zijn: jullie doen zoveel dingen doeltreffender dan ik dat kon op jullie leeftijd. In het voorsterfelijk bestaan zijn jullie kloekmoedig, gehoorzaam en rein gebleken. Daar hebben jullie hard gewerkt aan de ontwikkeling van talenten en capaciteiten om jullie leven op aarde met moed, waardigheid, eer en succes tegemoet te kunnen treden.

Nog niet zo lang geleden kwamen jullie ter wereld met al die magnifieke capaciteiten en eindeloze mogelijkheden. Maar de omgeving waarin je nu leeft, bevat reëel gevaar. Jullie geweldige potentieel en capaciteiten kunnen belemmerd of weggenomen worden als je je laat besmetten door de duivelse verdorvenheid om je heen. Satan is echter niet tegen de Heiland opgewassen. Satans lot staat vast. Hij weet dat hij verloren heeft, maar hij wil zoveel mogelijk mensen meeslepen in zijn val. Hij probeert jullie goedheid en capaciteiten te gronde te richten door jullie zwakheden uit te buiten. Blijf aan de kant van de Heer en je zult steeds weer winnen.

Jullie leven in een wereld waarin de technologie zich ongekend snel ontwikkelt. Velen van mijn generatie hebben grote moeite om de ontwikkelingen bij te houden. Afhankelijk van hoe je de technologie gebruikt, zijn die ontwikkelingen een springplank of een obstakel. Met het juiste inzicht en het juiste gebruik hoeft technologie geen bedreiging te vormen, maar kan het de geestelijke communicatie ten goede komen.

Velen van ons bezitten bijvoorbeeld wel een elektronisch apparaat in zakformaat. We dragen het vrijwel altijd bij ons en gebruiken het waarschijnlijk vele malen per dag. Helaas vormen die apparaten een potentiële bron van vuiligheid en verspilde tijd. Maar het gedisciplineerde gebruik van diezelfde technologie kan ons wapenen tegen het ergste in de samenleving.

Wie had zich luttele jaren geleden kunnen voorstellen dat alle standaardwerken en jaren aan algemene conferentieboodschappen in onze binnenzak zouden passen? Maar ze op zak hebben biedt nog geen bescherming. Je moet ze dagelijks op stille momenten bestuderen, overpeinzen en beluisteren om de communicatie door de Geest te bevorderen.

Maak verstandig gebruik van technologie. Markeer belangrijke Schriftteksten op je apparaat en raadpleeg die regelmatig. Als jullie, jonge mensen, een vers uit de Schriften net zo vaak zouden doorlezen als sommigen van jullie tekstberichtjes versturen, kennen jullie al snel honderden passages uit het hoofd. Die passages zouden een krachtige bron van inspiratie en leiding door de Heilige Geest betekenen in tijden van nood.

Al het mogelijke doen om de zachte, leidende invloed van de Heilige Geest in ons leven uit te nodigen is cruciaal voor een thuis waarin de Heiland het middelpunt is. Gehoor geven aan die ingevingen sterkt ons nog meer.

U zult meer vrede kennen als u uw gehoorzaamheid koppelt aan het dienen van de mensen om u heen. Zoveel mensen die in hun ogen maar weinig talenten hebben, zetten die talenten nederig en bereidwillig in tot zegen van de mensen om hen heen. Zelfzucht is de wortel van groot kwaad. Het middel tegen dat kwaad komt tot uiting in het leven van de Heiland. Hij laat ons zien hoe we ons op anderen kunnen richten door onzelfzuchtig dienstbetoon.

Ik heb een waarheid geleerd die zo vaak in mijn leven is herhaald, dat ik die als absolute wet heb leren kennen. Zij definieert de wijze waarop gehoorzaamheid en dienstbaarheid zich verhouden tot de macht van God. Als we de geboden van de Heer gehoorzamen en zijn kinderen onzelfzuchtig dienen, vloeit daar als natuurlijk gevolg macht van God uit voort — de macht om meer te doen dan we zelf kunnen. Onze inzichten, onze talenten en onze capaciteiten nemen toe omdat we kracht en macht van de Heer ontvangen. Zijn macht is een fundamentele bouwsteen voor vrede thuis.

Als u de Heiland thuis het middelpunt maakt, vinden niet alleen uw eigen gezinsleden daar een toevluchtsoord, maar ook vrienden die in moeilijker omstandigheden verkeren. Zij zullen zich aangetrokken voelen door de rust die er heerst. Verwelkom dergelijke vrienden bij u thuis. Zij zullen opbloeien in die omgeving waarin Christus het middelpunt is. Sluit vriendschap met de vrienden en vriendinnen van uw kinderen. Wees een waardig voorbeeld voor hen.

Een van de grootste zegeningen die we de wereld te bieden hebben, is de macht van een thuis waarin Christus het middelpunt vormt en het evangelie wordt geleerd, waar verbonden worden nagekomen en liefde overvloedig heerst.

Jaren geleden vertelde mijn vrouw, Jeanene, me na een rondreis door een zendingsgebied over een zendeling die ze had ontmoet. Jeanene had hem gevraagd naar zijn familie. Tot haar verbazing zei hij dat hij geen familie had. Hij legde verder uit dat zijn moeder hem bij zijn geboorte aan de overheid had afgestaan. In zijn jeugd ging hij van het ene pleeggezin naar het andere. Als tiener had hij gelukkig het evangelie gevonden. Een liefdevolle wijkfamilie had hem geholpen en de kans gegeven om op zending te gaan.

Jeanene informeerde later bij de vrouw van de zendingspresident naar deze fijne zendeling. Ze hoorde dat deze zendeling een paar maanden daarvoor wegens ziekte enkele dagen in het zendingshuis had doorgebracht. In die periode had hij meegedaan met een gezinsavond. Voordat hij weer het veld in ging, vroeg hij de zendingspresident of hij aan het eind van zijn zending weer twee of drie dagen in het zendingshuis mocht doorbrengen. Hij wilde graag zien hoe een gezin functioneert waarin Christus het middelpunt is. Hij wilde zijn gezin later naar hun voorbeeld vormgeven.

Doe uw uiterste best om een dergelijk thuis te scheppen. Schenk aandacht aan mensen in moeilijke omstandigheden. Wees een echte vriend of vriendin. Dergelijke bestendige vriendschappen zijn als asfalt die de gaten in het wegdek van het leven opvullen en de reis soepeler en aangenamer maken. Zij dienen niet om er eigen voordeel uit te halen, maar als een schat gekoesterd en gedeeld te worden. Verwelkom anderen bij u thuis die een dergelijke ervaring nodig hebben om kracht uit te putten.

Ik richt nog wat laatste woorden tot wie een gezinslid liefhebben dat geen goede keuzes maakt. Dat kan ons geduld en onze volharding danig op de proef stellen. We moeten vertrouwen in de Heer en in zijn timing dat een positieve reactie op onze gebeden en reddingspogingen kan plaatsvinden. We doen alles wat wij kunnen om te dienen, te zegenen en ootmoedig Gods wil in alle dingen te aanvaarden. We oefenen geloof en beseffen dat we sommige dingen aan de Heer moeten overlaten. Hij nodigt ons uit om onze lasten aan zijn voeten neer te leggen. Met geloof kunnen we weten dat deze afgedwaalde dierbare niet verlaten is maar onder de hoede van een liefdevolle Heiland valt.

Zie het goede in anderen, niet hun fouten. Soms moet een fout rechtgezet worden, maar bouw altijd voort op zijn of haar goede kanten.

Wanneer uw hoop aan een zijden draadje lijkt te hangen, is dat in werkelijkheid geen draadje maar een massieve verbindingskabel, een schakel of reddingskabel die u kracht geeft en opbeurt. U vindt daar troost door zodat u geen angst meer hoeft te hebben. Streef naar een waardige levenswandel en stel uw vertrouwen in de Heer.

We hoeven ons geen zorgen te maken als we niet alle dingen tegelijk kunnen doen die de Heer ons heeft aangeraden. Hij heeft gezegd dat alles zijn uur heeft en ieder ding zijn tijd. In antwoord op onze oprechte gebeden om leiding zal Hij ons laten weten wat we in elke fase van ons leven prioriteit moeten geven. We kunnen gestaag en stap voor stap leren, groeien en meer op Hem lijken.

Ik getuig dat een gehoorzame levenswandel, stevig verankerd in het evangelie van Jezus Christus, de beste garantie biedt voor vrede en geborgenheid bij ons thuis. Er zullen nog steeds volop moeilijkheden en verdriet zijn, maar zelfs te midden van alle beroering kunnen wij innerlijke vrede en groot geluk ervaren. Ik getuig dat de verzoening van Jezus Christus de bron van die overvloedige vrede is. In de naam van Jezus Christus. Amen.