Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Upat ka Tawag

Upat ka Tawag

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Gusto nakong mosugyot og upat ka mga tawag … nga makatabang nato nga mailhan ang atong mga tahas diha sa mahangturong plano sa Dios ug sa atong potensyal isip mga naghupot sa priesthood.

Akong mga kaigsoonan ug kahigalaan, mapasalamaton ug malipayon kong makauban mo. Gidayeg nako kamong mga amahan ug apohan nga midala sa inyong mga anak ug mga apo. Mopahalipay ko ninyong batan-ong mga lalaki nga mianhi karon. Kini ang dapit nga alang ninyo. Unta mabati ninyo ang panag-igsoonay nga naghiusa nato, ug nag-ampo ko nga makaplagan ninyo dinhi ang suporta, ug panaghigalaay.

Kitang mga lalaki usahay mailhan pinaagi sa tawag. Daghan nato dunay daghang tawag, ug kada usa naghisgut bahin sa atong pagkatawo. Pananglit, ubang tawag naghulagway sa atong tahas sa pamilya, sama sa anak, igsoon, bana, ug amahan. Ang ubang tawag naghulagway sa atong trabaho, sama sa doktor, sundalo, o craftsman. Ug ang uban naghulagway sa atong mga katungdanan sa Simbahan.

Karon mosugyot kog upat ka mga tawag nga magamit sa tanang naghupot sa priesthood—nga makatabang nga mailhan ang atong tahas diha sa mahangturong plano sa Dios ug sa atong potensyal isip naghupot sa priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Anak sa Langitnong Amahan

Usa ka tawag nga naghulagway nato nga labing importante mao ang anak sa Langitnong Amahan. Bisan unsa pa kita o atong gibuhat sa kinabuhi, dili gayud nato kalimtan nga kita tinuoray nga espiritu nga mga anak sa Dios. Kita Iyang mga anak sa wala pa kita moanhi sa kalibutan, ug Iyang mga anak hangtud sa hangtud. Kining kamatuoran makausab sa atong pagtan-aw sa kaugalingon, sa atong kaigsoonan, ug sa kinabuhi mismo.

Hinoon, walay usa nato ang hingpit nga nahisubay niini nga tawag, “sanglit nakasala man ang tanan, ug nakabsan sa himaya sa Dios.”1

Usahay makasagmuyo nga masayud nga kita anak sa Dios apan mapakyas sa pagkab-ot sa atong potensyal. Ang kaaway ganahang mopahimulos niini nga pagbati. Si Satanas ganahang ihulagway ninyo ang kaugalingon pinaagi sa sala imbis sa balaanong potensyal. Mga kaigsoonan, ayaw siya paminawa.

Nakakita kita sa usa ka bata nga nagkat-on og lakaw. Molakang siya og ginagmay ug mobarag. Siya matumba. Kasab-an ba nato tungod niana? Siyempre dili. Unsang klaseha sa amahan ang mosilot sa bata tungod kay natumba? Kita modasig, mopakpak, ug modayeg, kay sa ginagmay nga lakang, ang bata mas mahisama sa iyang ginikanan.

Karon, mga kaigsoonan, kon itandi sa pagkahingpit sa Dios, kitang mortal morag susama ra sa bakikaw, katumbahon nga mga bata. Apan ang Langitnong Amahan gusto nga kita mahisama Niya, ug, mga kaigsoonan, kana mao usab unta ang atong mahangturong tumong. Ang Dios nakasabut nga makaabut kita didto dili diha-diha dayon apan pinaagi sa usa ka lakang sa matag higayon.

Dili ko motuo sa usa ka Dios nga mohatag og mga lagda ug kasugoan nga maghulat lang nga mapakyas kita aron Iya kitang masilotan. Nagtuo ko sa Langitnong Amahan nga mapinanggaon ug malipay sa atong paningkamot nga makabarug ug makalakaw padulong Niya. Bisan mapandol kita, nag-awhag Siya nato nga dili mawad-an og kadasig—dili gayud mohunong o molikay sa atong responsibilidad—apan magmaisugon, magmatuohon, ug magpadayon.

Ang Amahan sa Langit naggiya sa Iyang mga anak ug nagpadala og langitnong tabang niadtong nagtinguha nga mosunod sa Manluluwas.

Disipulo ni Jesukristo

Ug modala kana sa sunod nga tawag nga komon natong tanan: tanang matinguhaong mosunod kang Kristo gitawag nga Iyang mga disipulo. Bisan kita nakahibalo nga walay usa nato nga hingpit, wala nato kana himoang rason nga mopaubos sa atong gilauman, dili mopahimulos sa pribilehiyo nga anaa, molangay sa atong paghinulsol, o mobalibad nga molambo sa mas maayo, mas hingpit, mas putli nga sumusunod sa Manluluwas ug Hari.

Hinumdumi nga kining Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitukod dili para sa mga tawo nga wala maapektuhi sa mga tintasyon, apan gitukod kini para sa mga tawo sama ninyo ug nako. Ug gitukod kini diha sa pundasyon sa atong Manunubos, si Ginoong Jesukristo,2 kansang Pag-ula kita malimpyohan ug mahimong “katagilungsod … sa panimalay sa Dios.”3

Kon wala ang Pag-ula ni Jesukristo, ang kinabuhi walay padulngan ug walay paglaum o kaugmaon. Pinaagi sa Pag-ula, ang kinabuhi makapadasig nga panaw sa paglambo padulong sa kinabuhing dayon diha sa presensya sa atong Langitnong Amahan.

Apan bisan kon ang Pag-ula gitumong aron pagtabang nato nga mahisama kang Kristo, wala kini gitumong aron magkaparehas kitang tanan. Usahay atong masaypan nga ang panaglahi sa personalidad nagpasabut nga sala. Masaypan pa gani nato og hunahuna nga tungod kay ang tawo lahi nato, nagpasabut kini nga wala sila makapahimuot sa Dios. Kini nga hunahuna nakapatuo sa uban nga ang Simbahan gustong mohimo sa kada miyembro nga parehas—kada usa kinahanglang makita, mobati, maghunahuna, ug molihok sama sa usag usa. Sukwahi kini sa kaalam sa Dios, nga milalang sa tawo nga lahi sa iyang igsoon, kada anak lahi sa iyang amahan. Bisan ang kaluha dili parehas og personalidad ug espirituhanong ilhanan.

Sukwahi usab kini sa katuyoan sa Simbahan ni Jesukristo, nga miila ug nanalipod sa moral nga kabubut-on—uban sa malungtarong sangputanan niini—sa kada anak sa Dios. Isip mga disipulo ni Jesukristo, nagkahiusa kita sa atong pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ug sa atong pasalig sa pagtuman sa kasugoan sa Dios. Apan managlahi kita sa atong kultural, sosyal, ug politikal nga kagustohan.

Ang Simbahan malig-on kon pahimuslan nato kining panaglahi ug moawhag sa usag usa sa pagpalambo ug paggamit sa atong talento sa pagdasig ug paglig-on sa atong isigka disipulo.

Mga kaigsoonan, ang pagkadisipulo usa ka tibuok kinabuhi nga pagsunod sa Manluluwas. Sa atong panaw gikan sa Bethlehem ngadto sa Golgota, kita dunay daghang kahigayunan nga mohunong. Usahay morag kana nga dalan nagkinahanglan og mas labaw pa kay sa atong gilauman. Apan isip kalalakin-an sa priesthood, magbaton kita og kaisug sa pagsunod sa Manunubos, bisan kon ang atong krus morag bug-at ra.

Sa kada lakang sa pagsunod sa Anak sa Dios, unta mahinumdom kita nga dili pa kita hingpit. Apan magmaunungon ug magmakanunayon kita nga mga disipulo. Dili kita mohunong. Magmatinuoron kita sa atong pakigsaad. Kanunay natong tan-awon ang atong Manlalaban ug Manunubos sa atong paglakaw padulong Niya, usa ka dili hingpit nga lakang sa matag higayon.

Tig-ayo sa mga Kalag

Mga kaigsoonan, kon kita tinuorayng mosunod ni Ginoong Jesukristo, atong hangpon ang ikatulong tawag: tig-ayo sa mga kalag. Kita nga giordinahan sa priesthood sa Dios gitawag aron himoon “ang kahanas sa tig-ayo.”4

Atong trabaho ang pagpalambo, pagtarung, paglig-on, pagdasig, ug pag-ayo. Atong buhat ang pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas ug pagtabang sa nag-antus. Kita “magbangutan uban niadto nga nagbangutan … ug mohupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan.”5 Atong tambalan ang samaran. Kita “motabang sa maluyahon, mopataas sa mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug molig-on sa mga tuhod nga mahuyang.”6

Isip mga home teacher, kita mga tig-ayo. Isip mga lider sa priesthood, kita mga tig-ayo. Isip mga amahan, anak, igsoong lalaki, ug bana, kita mapasaligon ug maunungong mga tig-ayo. Ang atong usa ka kamot nagdala og gipahinungod nga lana aron ipanalangin sa masakiton; ang pikas kamot nagdala og pan aron pakan-on ang gigutom; ug ang atong kasingkasing nagdala og malinawong pulong sa Dios, “nga makapaalim sa samaran nga kalag.”7

Kini ang atong labing mahinungdanong responsibilidad isip mga naghupot sa priesthood—ug para kini sa naghupot sa Aaronic ug Melchizedek Priesthood. Ang gipahiuling ebanghelyo ni Jesukristo mopanalangin sa kinabuhi dili lang kon motuo kita niini—apan ilabi na kon mosunod kita niini. Sa pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo ang mga tawo madasig ug ang mga pamilya malig-on. Atong pribilehiyo ug responsibilidad nga dili igo lang mosulti apan mobuhat usab niini.

Ang Manluluwas ang tighimo sa mga milagro. Siya ang bantugang Tig-ayo. Siya ang atong ehemplo, kahayag, bisan sa pinakalisud nga panahon, ug Siya mogiya nato sa saktong dalan.

Sundon nato Siya. Atong himoon ang atong tahas ug mahimong mga tig-ayo pinaagi sa pagserbisyo sa Dios ug isigkatawo.

Manununod sa Kinabuhing Dayon

Ang ikaupat nga tawag mopabalik nato sa unang tawag sa atong listahan. Isip mga anak sa Langitnong Amahan, kita manununod sa tanan nga anaa Niya.

“Ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu, nga kita mga anak sa Dios:

“Ug nga kon kita mga anak, nan mga manununod diay kita; mga manununod sa Dios, ug mga isigkamanununod uban kang Kristo; kon moantus man kita uban kaniya, aron pagahimayaon usab kita uban kaniya.”8

Hunahunaa kini, minahal kong kaigsoonan. Kita mga isigkamanununod uban kang Kristo!

Mao nga, mahinungdanon ba nga daghan nato ang migahin sa atong panahon, hunahuna, kwarta, ug kusog aron maangkon ang kasikat o kaadunahan o malingaw sa pinakabag-o ug pinakanindot nga mga electronic gadget?

Ang Ginoo mihatag kanato sa balaanong saad nga “kinsa kadto nga matinud-anon ngadto sa pagbaton niining duha ka mga pagkapari, … sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag, … [mo]dawat kanako, miingon ang Ginoo; … ug siya nga modawat kanako modawat sa akong Amahan; … busa ang tanan nga iya sa akong Amahan ihatag ngadto kaniya.”9

Dili nako mahunahuna ang tanan nga may kalabutan niini nga saad. Apan nasayud ko nga dako kaayo kini, balaanon, mahangturon, ug takus sa tanan natong paningkamot.

Nasayud niini, nganong dili kita andam ug malipayong moapil sa pagserbisyo sa Ginoo ug sa isigkatawo ug motuman sa atong responsibilidad diha sa priesthood sa Dios?

Kini ang labing halangdong buhat nga mohagit nato ug mopalambo sa atong abilidad. Gusto ba kita nga ang langit moabli ug masaksihan ang mga pag-aghat sa Balaang Espiritu nga mogiya nato? Nan sugdan nato ang pagtrabaho niining mahinungdanong buhat—usa ka kawsa nga mas mahinungdanon pa nato!

Ang pagserbisyo sa Dios ug sa isigkatawo mohagit ug mousab nato ngadto sa mas labaw pa kay sa atong nahunahunaan.

Tingali naghunahuna mo nga wala mo kinahanglana, nga kamo gibaliwala, nga kamo walay kapuslanan.

Masubo kaayo ko kon dunay naghupot sa priesthood nga mibati niini. Sigurado gayud kamo wala gibaliwala sa inyong Langitnong Amahan. Siya nahigugma kaninyo. Ug sultihan ko kamo uban sa kasigurohan nga ang Simbahan nagkinahanglan ninyo.

Wala ba mo kahibalo nga “gipili sa Dios ang ginapakaboang sa kalibutan aron [sa pagpakaulaw] sa mga manggialamon; ug gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron [sa pagpakaulaw] sa mga kusgan”?10

Tingali tinuod nga huyang kita. Tingali dili kita maalamon o kusgan. Apan kon ang Dios molihok pinaagi nato, walay makabarug batok nato.11

Mao nga kamo gikinahanglan. Kamo dunay espesyal nga kontribusyon nga mahimo, ug mapadako kana sa Dios sa talagsaong paagi. Ang inyong mahatag wala magdepende sa inyong calling sa Simbahan. Ang inyong oportunidad sa pagserbisyo walay katapusan. Kon kamo wala moapil sa buhat, awhagon ko kamo sa pag-apil.

Ayaw paghulat og piho nga calling una kamo moapil sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Isip naghupot sa priesthood, kamo gitawag na ngadto sa buhat. Pagtuon sa pulong sa Dios ug pag-ampo sa Langitnong Amahan matag adlaw, ikinabuhi ang mga baruganan sa gipahiuling ebanghelyo, pasalamat sa Dios, ug pangayo Niya og giya. Dayon ikinabuhi ang inyong nakat-unan, una sa inyong pamilya ug sa tanang sitwasyon sa inyong kinabuhi.

Sa symphony sa halangdong Komposer, kamo dunay bahin—inyong kaugalingong nota nga kantahon. Bisan kon dili kamo mokanta niini, sigurado gayud nga ang symphony magpadayon. Apan kon molihok kamo ug moapil sa koro ug ang gahum sa Dios molihok pinaagi ninyo, makita ninyo “ang mga tamboanan sa langit” maabli, ug Siya “mobu-bu kaninyo sa mga panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.”12 Himoa ang inyong potensyal isip anak sa Dios, ug kamo mahimo nga maayong impluwensya sa inyong pamilya, panimalay, komunidad, nasud, ug gani sa kalibutan.

Ug unya, samtang kamo “magawagtang sa [inyong] kinabuhi” sa pagserbisyo sa uban,13 kamo molambo hangtud makab-ot “ang sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo.”14 Unya andam na kamo sa pagpanunod, uban kang Kristo, sa tanan nga iya sa inyong Amahan.

Importante Kamo sa Dios

Minahal kong mga kaigsoonan, importante kamo. Gihigugma kamo. Gikinahanglan kamo. Kini nga buhat tinuod. Ang priesthood nga inyong gihuptan iya gayud sa Dios.

Nag-ampo ko nga sa inyong pagpamalandong sa daghang tawag sa usa ka takus nga naghupot sa priesthood, madiskobrihan ninyo ang balaanong tabang, nga nagtabang ninyo paingon sa panulundon nga giandam sa inyong Langitnong Amahan para ninyo. Gibilin ko kining panalangin ug pagpamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran