Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Chaar Padwiyaan

Chaar Padwiyaan

April 2013 Maha Sammelan

Main chaar padwiyaan bataaunga … woh padwi jo hamein apni vyaktigat bhumikaaen batlaaenge Parmeshwar ke anant yojna mein aur hamara sambhaavna purohiti rakhne waale ke rup mein.

Mere priye bhaaiyon aur pasandida dost, mera hriday abhaar aur anand manata hai aapke saath hone mein. Main aap pitaaon aur aajaaon ko prashansa karta hoon jinhonne apne putron aur poton ko laaya hai. Main aap jawaan purushon ki badhaai karta hoon jinhonne aaj yahan aane ka chunaao kiya. Yeh jagah tumhare liye thik hai. Main aasha karta hoon ki aap us bhaaipan ko mehsoos kar rahe hai jo hamein jodta hai, aur main prarthna karta hoon ki yahan, tumhare bhaaiyon ke beech, tum apnapan, sahara, aur dosti paaoge.

Hum purush kabhi kabhi apne aap ko padwi se pehchaante hai. Hum mein se kai purshon ke paas ek se zyaada padwi hai, aur har ek padwi hamare pehchaan ke baare mein kuch mahatvapurn batlata hai. Uddhaaran ke rup mein, kuch padwiyaan parivaar mein hamare bhumika batlati hai, jaise ek putra, bhaai, pati,aurpita. Anye padwiyaan duniya ke hamare peshaon ke baare mein balaati hai, jaise daactar, faoji, ya kaarigar. Aur kuch padwiyaan Girjaghar mein hamare niyuktiyaan batlati hai.

Aaj mainn chaar padwiyaan bataaunga jo duniya bhar ke purohiti rakhnewaalon se taalluk rakhta hai—woh padwi jo hamein apni vyaktigat bhumikaaen batlaaenge Parmeshwar ke anant yojna mein aur hamara sambhaavna Ishu Masih ke Girjaghar Antim-dinon ke Santon ka mein purohiti rakhne waale ki bhumika.

Swarg ke Pita ka Putra

Ek padwi jo hum sab ko nirdhaarit karta hai, sabse avashyak tarike se hai Swarg ke Pita ka putra. Chahe hum jiwan mein kuch aur bhi hai ya karte hai, hamein yeh nahin bhulna chahiye ki hum Parmeshwar ke aatmik bachche hai. Hum Unke bachche the is duniya mein aane se pehle, aur hum Unke bachche rahenge anantta tak. Yeh mul sachchaai hamein khud ko, hamare bhaaiyon aur bahanon, aur khud jiwan ko dekhne ke nazariye ko badal deti hai.

Durbhaagye se, hum mein se koi bhi is padwi ke arth ka paalan puri tarah nahin karta, “isliye ki sab ne paap kiya hai, aur Parmeshwar ki mahima se rahit hai.”1

Kabhi kabhi niraasha hoti hai yeh jaankar ki is gyaan ke bajaae ki hum Parmeshwar ke putra hai, hum apna sambhavna nahin haasil karte. Shaetaan in bhaavnaaon ka faeda uthaata hai. Shaetaan chahata hai ki tum khud ko apne paapon se pehchaano bajae apne divye sambhaavna ke. Bhaaiyon, uski baat mat suno.

Hum sab ne ek shishu ko chalna seekhte dekha hai. Woh ek chota kadam leta aur ladkhadaata hai. Woh gir padta hai. Kya hum use yeh koshish karne ke liye daatte hai? Nahin na. Kaisa pita ek shishu ko ladkhadaane ke liye saza dega? Hum protsaahan dete hai, shaabashi dete, aur badhaai karte kyunki har ek chote kadam ke saath, shishu apne maata-pita jaisa ban raha hai.

Ab, bhaaiyon, Parmeshwar ki purnata se tulna ki jaae, to hum maranshil jiu to ladkhadaate shishu se bhi kamzor hai. Magar hamara pyaar karne waala Swarg ka Pita chahata hai ki hum Unki tarah banein, aur, priye bhaaiyon, yeh hamara anant lakshye bhi hona chahiye. Parmeshwar samajhta hai ki hum ek chan mein Uski tarah nahin ban sakte magar har kadam dhire dhire lene se.

Main ayse Parmeshwar mein nahin vishwaas karta jo kaanoon aur aagyaaon ko banata hai yeh intazaar mein ki hum gir pade taaki Use hamein saza dene ka mauka mile. Main ek ayse Swarg ke Pita mein vishwaas karta hoon jo premi aur sehyogi hai aur jo hamare koshish se khush hota jab hum pragati karte hai Unki tarah banne ke liye. Jab hum galti karke girte bhi hai, Woh kehta hai niraash mat ho —apne zimmedaariyon se bhaagon mat—magar himmat bandho, vishwaas rakho, aur koshish karte raho.

Hamara Swarg ka Pita Apne bachchon ko sikhlaata hai aur aksar andekha swarg ka madad bhejta hai unke liye, jo Uddhaarkarta jaisa banne ki ichcha karte hai.

Ishu Masih ka Chela

Aur ab hum hamare dusre padwi par pahunchte hai jo samaanye hai hum mein: sabhi jo dil se Masih ki raah par chalte hai Unke chelekehlate hai. Bhale hi hum jaante hai ki hum mein se koi sampurn nahin hai, hum us baat ka istemaal nahin karte yeh kehne ke liye ki humse kam ummeed karein, apne saobhaagye ka faeda nahin uthaaye, apne pashchataap ke samay ko taalein, ya Swami aur Raaja ke aur behtar, aur sampurn, aur achche chelein banne se inkaar karein.

Yaad rakhiye ki Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ke Santon ka aayojan sirf sampurn purush aur mahila ya jo maranshil behkaawon se dagmagaae na ke liye nahin tha, balki yeh tumhare aur mere jaise logon ke liye aayojit kiya gaya hai. Aur woh hamare Muktidaata ke neev par bana hai, Prabhu Ishu Masih,2 jiske Praeshchit dwara hum saaf ho sakte hai aur “Parmeshwar ke gharaane ke … naagrik” banenge.”3

Ishu Masih ke Praeshchit ke bina, jiwan bina koi matlab ka hota bagaer asha ya bhavishye ke. Praeshchit ke dwara, jiwan mein dhaarmik rup se badhanti, prerit yaatra badhanti aur vikaas ka jo Swarg ke Pita ki upasthiti mein anant jiwan deta hai.

Bhale hi Praeshchit hamein Masih ki tarah banane ke liye hai, iska matlab nahin ki hum sab ek samaan ho. Kabhi kabhi hum sochte hai ki jo log humse alag hai woh paapi hai. Hum yeh bhi galti kar sakte hai ki agar koi humse alag hai, unse Parmeshwar prasann nahin hai. Is tarah ke vichaar se kuch log vishwaas karte hai ki Girjaghar chahata hai har sadasye ek jaisa ho—ki sab ko ek dusre jaisa dikhna, mehsoos karna, sochna, aur pesh aana chahiye. Yeh Parmeshwar ke budhimaani ke virudh hoga, jisne har manushye ko alag banaya uske bhaai se, har putra ko pita se alag banaya. Judwa bachche bhi ek jaise nahin hote apne vyaktitva aur dhaarmik pehchaan mein.

Woh Ishu Masih ke Girjaghar ke pehchaan aur laskhye se bhi alag hai, jo naetik chunne ki shakti ka sammaan aur suraksha karta hai—sabhi parinaamon ke saath—Parmeshwar ke har ek bachche ka. Ishu Masih ke chelon ki bhumika mein, hum punahsthaapit susamachaar ki apne gawahi mein ikatthe hai aur Parmeshwar ke aagyaaon ke prati. Magar hum apne sanskriti, mitrata ke dal, aur raajnitik chunao mein aazaad hai.

Girjaghar mazboot rehta hai jab hum in sab cheezon ka istemaal karte hai aur ek dusre ko protsaahit karte hai viksit hone mein aur apne gunon ka upyog karte hai protsaahan dene aur apne saathi chelon ko mazboot karne mein.

Bhaaiyon, chelapan jiwan bhar ka safar hai Uddhaarkata ka paalan karne ka. Hamare maarg mein jo Unki jiwan ki tarah hoga Bethlehem se Golgotha tak ka, hamare paas paryaapt mauke hai apni maarg ko chodne ka. Kabhi kabhi aysa lagega ki hamari kalpana se bahut kathin hai. Magar kyunki hamare paas purohiti hai, hamare paas himmat honi chahiye hamare Muktidaata ke tarah jeene ka, chahe jab hamara bojh dhone mein bhaari kyun na ho.

Parmeshwar ke Putra ke har ek kadam par chalte hue, hamein yaad aana chahiye ki hum abhi sampurn nahin hai. Magar hum dridh aur tikaau chelein bane. Hum haar na maane. Hum apne vaadon ke prati sachche rahe. Hum hamesha apne Wakil aur Muktidaata ki or dekhte rahe Unke or chalte samay, ek asampurn kadam ke baad ek aur lekar.

Aatmaaon ko Changa karne Waala

Bhaaiyon, agar hum sachchaai se apne Prabhu Ishu Masih ki tarah rahein, hum teesre padwi ko apnaaenge: aatmaaon ko changa karne waala. Hum jinhe niyukt kiya gaya hai Parmeshwar ki purohiti mein ko “dusron ko changa karne” 4 ka kaam saupa gaya hai.

Hamara kaam hai banane, theek karne, mazboot karne, protsaahan dene, aur sampurn karne ka. Hamara kartavvye hai Uddhaarkarta ka uddharan pe chalne ka aur untak pahunchne ka jo peedit hai. Hum “dukh se rone waalon ke dukh se dukhi hote… aur sahanubhuti chahane waalon ko sahanubhuti dete hai.”5 Hum peedit logon ke ghaao par malham lagate hai. Hum “dhile haathon aur nirbal ghutnon ko seedha karte hai.” 6

Gharelu shikshak ke rup mein, hum changaai dilaane waale hai. Purohiti neta ke rup mein, hum changaai dilaane waale hai. Pitaaon, putron, bhaaiyon, aur patiyon ke rup mein, hamein mehnati aur dilse changaai dilaani chahiye. Hum ek haath mein beemaaro ke liye pavitra tel ka dabba lete; dusre mein ek roti bhukon ke liye; aur apne hriday mein Parmeshwar ka shaanti bhara vaani, “jo ghaayal aatma ko changaai deta hai.” 7

Changa karna hamara mukhye zimmedaari hai purohiti rakhnewaale ki bhumika mein—aur yeh donon Aaronic aur Melchizedek Purohiti rakhnewaalon ke liye hai. Ishu Masih ka punharsthaapit susamachaar na sirf tab hamare jiwanon ko ashirvaad deta hai jab hum vishwaas karte hai—magar aur zyaada jab hum uspar amal karte hai. Susamachaar sidhaanton ke amal karne mein logon ko unnati aur parivaaron ko shakti milti hai. Hamara saobhaagye aur zimmedaari hai sirf sahi cheezein bolne ka nahin, par sahi cheezein karne ka bhi.

Uddhaarkarta chamatkaaron ko karta hai. Woh mahaan Changaai dilaane waala hai. Woh hamara uddhaaran hai, hamari jyoti, sabse kathin samay mein bhi, aur Woh hamein sahi maarg dikhata hai.

Hamein Unki tarah banna hai. Hamein apne purohiti bhumika ko nibhaana hai aur changaai dilaana hai Parmeshwar aur hamare bhaai bandhuwo ke sewak bankar.

Anant Jiwan ka Waaris

Jo chautha padwi hum sab ke paas hai woh hamein hamare pehle padwi mein le jaata hai. Swarg ke Pita ke putron ke rup mein, hum waaris hai Unke sabhi cheezon ke.

“Aatma khud hi hamare aatma ke saath gawahi deta hai, ki hum Parmeshwar ki santaan hai:

“Aur yadi santaan hai, to waaris bhi; matlab Parmeshwar ke waaris hai, aur Masih ke saath waaris hai; jabki hum Uske saath dukh uthaaye ki Uske saath mahima bhi paaye.” 8

Iske baare mein sochiye, mere priye bhaaiyon. Hum Masih ke saath waaris hai!

Tab, kya matlab hai ki hum mein se kai log apna itna bahumulye samay, soch, paesa aur shakti lagate hai naam ya duniya ki samaan paane mein ya achche aur naye electronic mashine rakhne mein manoranjan ke liye?

Prabhu ne humse yeh divye vaada kiya hai ki “ jo vishwaasi rahega in do purohiti ko paane mein, … apni niyukti ko badhaane mein, …[usko] Prabhu haasil hoga; …aur jo mujhe haasil karega woh mere Pita ko haasil karega; … isliye jo bhi mere Pita ka hai use bhi diya jaaega.”9

Main un sab cheezon ki kalpana nahin kar sakta jo kuch is vaada mein shaamil hai. Magar main jaanta hoon woh ashcharyejanak, divye, anant, aur hamare jiwanbhar ki koshishon ke mulye ka hai.

Yeh jaankar, hum apni ichcha aur khushi se sewa pradaan kar sakte hai Prabhu aur hamare bhaai bandhuwon ko aur apni zimmedaari ko nibha sakte hai Parmeshwar ke purohiti mein?

Yeh hamare liye sabse shresht kaam hai jo hamein har ek tarah se chunaoti dega aur hamare sabhi chamtaaon ka istemaal karega. Kya hum swarg ke ashirvaad aur maargdarshan ko anubhav karna chahate hai aur Pavitra Aatma ke prabhaao ko dekhna chahate hai hamein raah dikhaata hua? To phir aao hum mehnat karein aur apni puri koshish is mahaan purohiti kartavvye mein laga dein—woh kaam jo humse bahut badha hai!

Parmeshwar aur apne bhaai bandhuwon ki sewa karne se hum chunaoti praapt kareinge aur hamare andar badlaao aayega kuch badha karne ke liye.

Shaayad tum sochoge ki tumhari zaroorat nahin hai, ki tum nazarandaaz ya thukraye gaye ho, ki tum unavashyak ho.

Mujhe bahut afsos hai agar koi purohiti rakhnewaala yeh sochta hai. Avashya hi tumhe na to nazaranadaaz ya thukraya gaya hai tumhare Swarg ke Pita dwara. Woh tumhe prem karta hai. Aur main tumhe vishwaas se batata hoon ki Girjaghar ko tumhari zaroorat hai.

Kya tum jaante ho ki “Parmeshwar ne jagat ke murkhon ko chuna hai ki gyaaniyon [ko sharminda karein]; aur Parmeshwar ne jagat ke nirbalon ko chuna hai, ki balwaano [ko sharminda karein]”? 10

Shaayad yeh sach hai ki hum kamzor hai. Shaayad hum gyaani ya balwaan nahin. Yadi Parmeshwar hamari or hai to hamara virodhi kaun ho sakta hai. 11

Isiliye tumhare avashyakta hai. Tumhe apna khaas yogdaan dena hai, aur Parmeshwar us yogdaan ko badhiya karega. Tumhare chamta yogdaan dene ka Girjaghar mein tumhare niyukti par nahin nirbhar hai. Sewa ke tumhare mauke kayi hai. Agar tum abhi Parmeshwar ke kaarye mein bhaag nahin le rahe ho, main protsaahit karta hoon ki tum us kaarye mein shaamil ho.

Kisi khaas niyukti ka intazaar mat karo Parmeshwar ke raajye ko badhaane mein madad karne ke liye. Ek purohiti rakhnewaale ke naate, tumhara kaarye shuru ho chuka hai. Har din Parmeshwar ke vaani ka adhyan karo,Swarg ke Pita se prarthna karo, punahsthaapit susamachaar ke siddhaanton ko apnaao, Parmeshwar ko dhanyevaad do, aur maargdarshan ke liye Unse prarthna karo. Phir seekhe gaye kaaryon ke anusaar jiyo, pehle apne parivaar mein magar phir jiwan ke sabhi avsaron par.

Geet Likhnewaale ke sangeet mein, tumhara apna bhumika hai nibhaane ko—tumhara apna dhun hai jodne ko. Agar tum pesh karne mein nakaam rahe, sangeet to pesh hoga hi. Magar jab tum uthkar gaane lagoge aur Parmeshwar ke shakti ko tumhare zariye kaam karne doge, tab tum “swarg ke khidkiyon ko” khula dekhoge, aur woh “tumhe ashirvaad dega, ki tumhare paas paryaapt jagah na hoga use rakhne ke liye.”12 Apna sachcha saobhaagye ko pura karo Parmeshwar ke putra ke rup mein, aur tum apne parivaar, ghar, samaaj, desh, aur puri duniya ke liye achcha prabhaao rahoge.

Aur samay aane par, jab tum “[khud] ke jiwan ko” auron ki sewa mein lagaaoge, 13 tum badha aur viksit banoge jabtak ki hum “Masih ke pure kad tak na badh jaaye.”14 Tab tum tayyaar hoge, Masih ke saath, jo kuch Pita ka hai ka waaris banne ke liye.

Tum Parmeshwar ke Liye Zaroori Ho

Mere priye bhaaiyon, mere priye doston, tum avashyak ho. Tumse pyaar karte hai. Tumhari zaroorat hai. Kaarye sachcha hai. Jo purohiti ko tum rakhte ho woh Parmeshwar se hi hai.

Main prarthna karta hoon ki jab tum ek yogye purohiti rakhnewaale ke kayi padwiyon ke baare mein sochoge, tum ek divye sahyog ko mehsoos karoge, hamesha tumhari madad karta hua us mahaan virasat ki or jo tumhare Swarg ke Pita ne tumhare liye rakha hai. Main yeh ashirvaad aur apni gawahi Ishu Masih ke pavitra naam se kehta hoon, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Romans 3:23.

  2. Dekhiye Helaman 5:12.

  3. Ephesians 2:19.

  4. “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220.

  5. Mosiah 18:9.

  6. Doctrine and Covenants 81:5.

  7. Jacob 2:8.

  8. Romans 8:16–17.

  9. Doctrine and Covenants 84:33, 35, 37–38.

  10. 1 Corinthians 1:27.

  11. Dekhiye Romans 8:31.

  12. Malachi 3:10.

  13. Matthew 16:25.

  14. Ephesians 4:13.