Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Usa Kini ka Milagro

Usa Kini ka Milagro

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

“Kon dili kamo full-time nga misyonaryo nga dunay name tag, karon ang panahon sa pagbutang og usa niini sa inyong kasingkasing—ibutang sama sa giingon ni Pablo, “dili sa tinta, apan sa Espiritu sa Dios nga buhi.”

Ang mortal nga kinabuhi ni Jesukristo puno sa milagro: inahan nga birhen, bag-ong bitoon, mga anghel nga mipakita sa pastol, buta nga nakakita, bakol nga nakalakaw, mga anghel sa Getsemani ug sa lubnganan, ug ang kinadak-ang milagro sa tanan—ang Mahimayaon Niyang Pagkabanhaw.

Mahunahuna ba ninyo ang talan-awon sa onse ka Apostoles sa bukid duol sa Galilea, dihang ang nabanhaw nga Ginoo miduol nila ug miingon: “Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.”?1 “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan.”2

“Tanang kanasuran”? “Tibuok kalibutan”? “Tanang nilalang”? Posible ba na? Bisag mipaniguro si Jesus kanila, naghunahuna sila kon ang mga milagro mag-uban ba kaha kanila sa pagsangyaw sa ebanghelyo.3

Ang pagtuo mobuntog sa pagduhaduha, ug si Pedro, misulti, nga nag-ingon:

“Tanan kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, … patalinghugi ninyo ang akong pulong: …

“… Si Jesus nga Nazaretnon, … [kinsa] inyong gilansang sa krus ug gipatay pinaagi sa mga kamot sa tawong malinapason: …

“Kining maong Jesus … [nga] gibanhaw sa Dios, [ug] kaming tanan saksi niini.”4

Anaa ang dili ikalimod nga espirituhanong pagbu-bu nianang adlawa, ug 3,000 ang gibunyagan. Sama sa gisaad ni Jesus, ang mga timailhan ug milagro nagasunod sa pagtuo sa mga tumutuo.

Dihang gipahiuli ang Simbahan ni Jesukristo sa yuta 183 ka tuig na, ang mga disipulo sa Ginoo mitudlo og usab sa Iyang mga pulong nga gipamulong kaniadto: “Ang tingog sa pasidaan modangat ngadto sa tanang katawhan.”5 “Kay, sa pagkatinuod, ang tingog kinahanglan mogawas … sa tibuok kalibutan, ngadto sa labing hilit nga bahin sa yuta.”6

“Tanang katawhan”? “Tibuok kalibutan”? “Sa labing hilit nga bahin sa yuta”? Posible ba na?

Gipaniguro sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,7 apan posible ba nilang makita ang dangatan ug destinasyon niining kahibulungan nga buhat? Tingali naghunahuna sila kon magauban ba kaha ang mga milagro kanila sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Ang pagtuo mibuntog sa pagduhaduha, ug liboan ang nabunyagan. Sa England, nakita ni Elder Wilford Woodruff, nga naghulat ang tibuok komunidad sa iyang pag-abut. Ang Espiritu sa Ginoo mikunsad kanila, ug 45 ka magsasangyaw ang iyang nabunyagan ug mga gatusan ang namiyembro sa unang bulan niya sa umahan sa Benbow.8

Walay kalainan sa atong panahon. Sa dihang si Elder David A. Bednar ug ako nagmisyon mga 40 ka tuig nang milabay (ug akong ipaniguro nga dili kami ang kinatigulangang returned missionaries nga naglingkod sa pulang lingkuranan), dunay 16,000 ka misyonaryo. Sa gireport ni Presidente Thomas S. Monson kagahapon, kita aduna nay 65,000—sukad masukad. Kaniadto dunay 562 ka stake. Karon dunay kapin sa 3,000. Niadtong panahona, ang atong ward ug mga branch sa 59 ka nasud ra. Karon 189 na ka kongregasyon sa 224 ka nasud ug mga dapit sa kalibutan. Diyutay ra kita, sama sa gipanagna ni Nephi.9 Apan sa samang higayon, nagpuyo kita sa katumanan sa panagna ni Daniel: ang “bato nga … gisapsap … nga walay mga kamot … [mipuno] sa tibuok yuta.”10

Ang atong panahon talagsaong panahon sa mga milagro. Unom ka bulan na dihang gipahibalo ni Presidente Monson ang edad sa batan-ong mga lalaki ug babaye nga nagtinguhang magmisyon, dili malimod ang espirituhanong pagbu-bu. Ang pagtuo mibuntog sa pagduhaduha, ug ang kabatan-onan nagpadayon. Pagka-Huwebes human sa komperensya, gi-assign ko sa pag-recommend sa mga tawag sa misyonaryo ngadto sa Unang Kapangulohan. Natingala ko sa mga application sa 18 anyos nga mga lalaki ug 19 anyos nga mga babaye kinsa mi-adjust na sa ilang mga plano, miadto na sa ilang doktor, gi-interbyu na sa ilang bishop ug stake president, ug misumiter sa ilang mga application—lima pa lang gani ka adlaw. Liboan pa karon ang miapil kanila. Usa kini ka milagro.

Nagpasalamat kami sa makalagsik nga pagtuo sa atong mga sister, sa nagkadaghang misyonaryo gikan sa kanasuran sa kalibutan, ug sa nagkadaghang magtiayon nga andam sa pagserbisyo. Singkwenta ka bag-ong misyon ang gipahibalo, ug ang puno nga missionary training center sa Provo gidugangan og bag-o nga nahimutang sa Mexico City.

Si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Kinasingkasing natong gidawat ang sugo sa Manluluwas … ‘Panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.’”11 “Kini nga … kawsa … magpadayon, sa pag-usab ug pagpanalangin og mga kinabuhi. … Walay pwersa sa kalibutan nga makapugong sa buhat sa Dios.”12

Nagsaksi kita sa mga milagro sa Ginoo samtang gisangyaw ang Iyang ebanghelyo sa kalibutan.

Mga kaigsoonan, sa kasiguroan nga ang Ginoo midasig og daghang misyonaryo sa pagserbisyo, giablihan usab Niya ang mga hunahuna ug kasingkasing sa daghang buotan ug matinuorong mga tawo aron modawat sa iyang mga misyonaryo. Inyo na silang kaila o inyo pang maila-ila. Inyo ra silang kapamilya ug mga silingan. Gilabyan ra nila kamo sa dalan, katapad ninyo sa eskwelahan, ug ka-chat sa internet. Kamo mga importante usab nga bahin niining nagkadayag nga milagro.

Kon dili kamo full-time nga misyonaryo nga dunay name tag, karon ang panahon sa pagbutang og usa niini sa inyong kasingkasing—ibutang sama sa giingon ni Pablo, “dili sa tinta, apan sa Espiritu sa Dios nga buhi.”13 Ug sa mga returned missionaries, pangitaa ang daan ninyong missionary tag. Ayaw itaod, apan ibutang sa dapit nga inyong makita. Mas gikinahanglan kamo sa Ginoo karon nga mahimong instrumento sa Iyang mga kamot. Kitang tanan adunay ikatampo sa paghimo niini nga milagro.

Ang matag miyembro sa Simbahan naghunahuna unsaon sa pagpakigbahin ang ebanghelyo. Ang uban dali rang mopakigbahin sa ebanghelyo, ug makakat-on kita og daghan gikan kanila.14 Ang uban maglisud ug maglibug unsaon nga momaayo, manghinaot nga ang dili maayong pagbati unta mawagtang na.

Ang atong tinguha sa pagpakigbahin sa ebanghelyo nagkinahanglan og pag-ampo, kay nagkinahanglan kita sa tabang sa Ginoo.

Si Presidente Monson mihangyo nga mag-ampo kita alang sa “mga dapit sa kalibutan diin ang atong impluwensya limitado ug wala kita tuguti sa pagpakigbahin sa ebanghelyo sa gawasnong paagi.”15 Kon mohangyo kita sa atong Amahan sa Langit, ipadayon sa Ginoo ang pag-abli sa mga oportunidad kanato.

Mag-ampo kita sa atong oportunidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Miingon si Apostol Pedro, “Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana … sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo.”16

Uban sa kalibug17 ug kaguliyang18 sa kalibutan karon, dili ikatingala nga nagkaminos ang mga tawo nga mosimba. Bisan daghan ang nagtinguhang maduol sa Dios ug mas makasabut sa katuyoan sa kinabuhi, sila dunay mga pangutana nga wala matubag. Daghan ang midawat na sa kamatuoran, apan sama sa gihulagway ni propeta Amos, “sila [manalagan] ngadto nganhi sa [pagpangita] sa pulong sa Ginoo, ug [dili] makakaplag niini.”19 Kamo ang makatubag sa ilang pangutana. Sa inadlaw ninyong pagpakigsulti “makadugang kamo” sa ilang pagtuo kang Kristo.20

Miingon ang Manluluwas: “Ipakita ninyo ang inyong kahayag aron kini moiwag sa kalibutan. Tan-awa Ako mao ang kahayag diin kamo mopakita.”21

Mosaad ko ninyo, samtang mag-ampo kamo kinsay pakigsultihan, ang mga ngalan ug dagway mosulod sa inyong hunahuna. Ang mga pulong nga inyong gikinahanglan ihatag diha dayon.22 Mga oportunidad maabli diha kaninyo. Ang pagtuo mobuntog sa pagduhaduha, ang Ginoo manalangin kaninyo og kaugalingong mga milagro.

Gitudloan kita sa Manluluwas unsaon sa pagpakigbahin ang ebanghelyo. Ganahan ko sa istorya ni Andres, nga nangutana, “Rabbi, diin ka magpuyo?”23 Si Jesus mahimo ra untang motubag sa dapit nga Iyang gipuy-an. Apan miingon hinoon Siya kang Andres, “Umari kamo ug makita ninyo.”24 Sa akong hunahuna miingon ang Manluluwas, “Umari kamo ug makita ninyo dili lang taga diin ko apan ang akong pagpuyo. Umari kamo ug makita ninyo si kinsa Ako. Umari ug batia ang Espiritu.” Wala kita mahibalo sa tanan bahin nianang adlawa, apan nahibalo kita nga dihang nakita ni Andres ang iyang igsoon nga si Simon, miingon siya, “Gikahibalag namo … ang Mesiyas.”25

Ngadto sa nagpakita og interes sa atong pag-istoryahanay, masunod nato ang ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagdapit “umari kamo ug makita ninyo.” Ang uban modawat sa atong pagdapit, ug ang uban dili. Duna kitay nailhan nga gidapit sa makadaghan una pa modawat sa imbitasyon nga “umari kamo ug makita ninyo.” Hunahunaon sab nato ang atong mga kauban kaniadto nga wa na kaayo nato igkita, sa pagdapit kanila sa pagbalik ug ikakita pag-usab.

Gitahud nato ang matag usa nga pagpili ug ang tayming. Miingon ang Ginoo, “Himoa nga ang tanang tawo mopili sa iyang kaugalingon.”26 Ang kakulang sa interes sa usa ka tawo kinahanglang dili mopaminos sa atong panaghigalaay ug gugma. Dawaton man o dili ang inyong pag-imbitar nga “umari kamo ug makita ninyo,” inyong bation ang pag-aprubar sa Ginoo ug niana nga pag-aprubar, dugang sukod sa pagtuo sa pagpakigbahin og balik sa inyong gituohan.

Sa tiggamitan og Internet ug cellphones, dunay bag-ong mga paagi sa pagdapit nga “umari kamo ug makita ninyo.” Ipakigbahin nato ang atong gituohan sa internet isip kabahin sa atong pagpakabuhi. Ang LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter—tanan naghatag og oportunidad.

Sa pagpakigbahin, ang kabatan-onan sa Boston nagsugod og pipila ka blog.27 Kadtong nagpamiyembro sa Simbahan nagsugod sa pagkat-on diha sa internet, gisundan sa mga diskusyon sa mga misyonaryo. Kini nga kasinatian nakatabang sa kabatan-onan nga milambo ang pagtuo sa paghisgot bahin sa ebanghelyo. Usa nila miingon, “Dili kini misyonaryo nga buhat. Makalingaw kini.”28

Nagkahiusa kami niini. Uban sa kaubanang mga miyembro ug misyonaryo, magplano kami ug mag-ampo ug magtinabangay. Iapil kanunay ang mga misyonaryo sa inyong hunahuna ug pag-ampo. Isalig kanila ang inyong pamilya ug mga higala. Misalig kanila ang Ginoo ug gitawag sila sa pagtudlo ug pagpanalangin niadtong nangita Kaniya.

Si Presidente Paulo Kretly sa Mozambique Maputo Mission mipakigbahin niini nga kasinatian: “Komon kaayo sa Mozambique [sa] magtiayon nga mag-ipon [nga dili kinasal kay] ang tradisyon sa Africa nagkinahanglan og mahal nga bugay aron magpakasal, usa ka gasa nga dili maabut sa kadaghanan.”29

Ang mga miyembro ug misyonaryo naghunahuna unsaon sa pagtabang.

Ang tubag sa ilang pag-ampo mao ang pagpasabut gayud sa balaod sa kaputli ug sa importansya sa kaminyoon ug mahangturong mga pamilya. Ug samtang gitabangan ang magtiayon nga maghinulsol ug magpakasal, ilang itudlo ang kalipay nga moabut pinaagi lamang sa pagsunod ni Jesukristo.

Mao kini ang litrato sa mga magtiayon gikan sa magkalahing siyudad sa Mozambique. Gikasal pagka-Biyernes, gibunyagan sila uban sa dagko nang mga anak pagka-Sabado.30 Ang mga higala ug pamilya gidapit nga “umari kamo ug makita ninyo,” ug gatusan ang “miadto ug nakakita.”

Human sa bunyag, ang usa ka sister miingon, “Kinahanglan kaming mopili kon sundon ba namo ang tradisyon sa among mga amahan o ni Jesukristo. Mipili mi sa pagsunod ni Kristo.”31

Tingali dili kamo taga-Mozambique, apan sa inyong paagi, sa inyong kultura, inyong ikabahin ang gipahiuling ebanghelyo ni Jesukristo.

Mag-ampo kamo sa Langitnong Amahan. Sagrado kini nga buhat. Magiyahan kamo sa unsay buhaton. Moabli Siya sa mga pultahan, motangtang sa mga ali, ug motabang sa paglatas sa mga babag. Mipahayag ang Ginoo “Ang tingog sa pasidaan modangat ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa mga ba-ba sa akong mga tinun-an, … ug walay usa kanila nga mahibilin.”32

Akong ipamatuod nga “ang tingog sa Ginoo modangat ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, nga ang tanan nga maminaw makadungog.”33 Usa kini ka milagro. Usa kini ka milagro. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. Mateo 28:19.

  2. Marcos 16:15.

  3.  Tan-awa sa Mateo 28:20; Marcos 16:17–18.

  4. Mga Buhat 2:14, 22–23, 32.

  5. Doktrina ug mga Pakigsaad 1:4.

  6. Doktrina ug mga Pakigsaad 58:64.

  7. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 1:5.

  8. Tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Wilford Woodruff (2004), 132.

  9. Tan-awa sa 1 Nephi 14:12.

  10. Daniel 2:34–35.

  11. Thomas S. Monson, “Welcome sa Komperensya,” Liahona, Mayo 2009, 5.

  12. Thomas S. Monson, “Samtang Kita Magpundok Pag-usab,” Liahona, Mayo 2012, 4.

  13. 2 Mga Taga-Corinto 3:3.

  14. Tan-awa sa Clayton M. Christensen, The Power of Everyday Missionaries: The What and How of Sharing the Gospel (2013).

  15. Thomas S. Monson, “Welcome sa Komperensya,” Liahona, Nob. 2009, 6.

  16. 1 Pedro 3:15.

  17. Ilang nakita nga ang kamatuoran gilahi sa pagsabut o gibaliwala; tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 1:16; tan-awa usab sa Doktrina ug mga Pakigsaad 132:8.

  18. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 45:26; 88:91.

  19. Amos 3:12.

  20. Miingon si Propeta Joseph Smith: “Ang mga Presbyterians may kamatuoran ba? Oo. Ang mga Baptist, Methodists, uban pa, may kamatuoran ba? Oo. … Kinahanglang tigumon nato ang tanang maayo ug tinuod nga baruganan sa kalibutan ug ibahandi kini” (History of the Church, 5:517). “Dili nato hangyoon ang mga tawo sa pagsalikway sa bisan unsang maayo nga naa nila … ; hangyoon lang nato sila sa pag-anhi ug mokuha og dugang. Unsa kaha kon ang tanan sa kalibutan modawat niining Ebanghelyo? Sila magkasinabut, ug mga panalangin sa Dios mabu-bu diha sa mga tawo, nga mao ang tinguha sa tibuok nakong kalag” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 183). Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Moingon ko nga gipasalamatan nato ang kamatuoran nga naa sa tanang simbahan ug ang maayo nga ilang gipangbuhat. Moingon ko sa mga tawo, una sa tanan, dalha ninyo ang tanang maayo nga naa ninyo, ug among tan-awon kon duna mi ikadugang niana. Mao kana ang diwa niini nga buhat. Mao kini ang kaimportante sa misyonaryo nga pagserbisyo” (“Words of the Living Prophet,” Liahona, Apr. 1999, 19). “Kinahanglan magmahigalaon kita. Kinahanglang moila kita sa maayo nga naa sa tanang tawo. Dili nato tuyo ang pagdaot sa ubang simbahan. Magsangyaw kita ug magtudlo sa positibo ug maayong paagi. Moingon ko ngadto sa lahi og tinuohan, ‘dalha ninyo ang tanang maayo nga naa ninyo, ug among tan-awon kon duna mi ikadugang niana.’ Mao kana ang tuyo sa atong talagsaong misyonaryo nga programa ug magdala kini og sangputanan” (sa “Messages of Inspiration from President Hinckley,” Church News, Nob. 7, 1998, 2; tan-awa sa ldschurchnews.com).

  21. 3 Nephi 18:24.

  22. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84:85; 100:6.

  23. Juan 1:38.

  24. Juan 1:39.

  25. Juan 1:41.

  26. Doktrina ug mga Pakigsaad 37:4.

  27. Tan-awa, pananglit sa, youngandmormon.com.

  28. Pag-istoryahanay sa telepono uban ni Jackson Haight niadtong Marso 22, 2013.

  29. Personal nga email gikan ni Presidente Paulo V. Kretly, Marso 6, 2013.

  30. Mga litrato nga gihatag ni Presidente Paulo V. Kretly. Ang unang grupo gikan sa Maputo; gikasal sila niadtong Nobyembre 30, 2012, ug nabunyagan pagka-Disyembre 1, 2012. Ang ikaduhang grupo gikan sa Beira; naminyo sila niadtong Marso 1, 2013, ug gibunyagan niadtong Marso 2, 2013.

  31. Personal nga email gikan ni Presidente Paulo V. Kretly, Marso 6, 2013.

  32. Doktrina ug mga Pakigsaad 1:4–5.

  33. Doktrina ug mga Pakigsaad 1:11.