Praleisti pagrindinę navigaciją
balandis 2013 | Tai stebuklas

Tai stebuklas

balandis 2013 Visuotinė konferencija

Viešpaties Evangelijai plintant po visą pasaulį, regime Jo stebuklus.

Jėzaus Kristaus žemiškasis gyvenimas buvo kupinas stebuklų. Skaisti mama, nauja žvaigždė, angelai, pasirodę piemenims, praregėję neregiai, pradėję vaikščioti luošiai, angelai Getsemanėje ir prie kapavietės ir pats didžiausias stebuklas – Jo šlovingas Prisikėlimas.

Ar galite įsivaizduoti vienuolika apaštalų ant kalno netoli Galilėjos, kai prisikėlęs Viešpats priėjęs tarė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“?1 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“2

„Visoms tautoms“? „Po visą pasaulį“? „Visai kūrinijai“? Ar tai buvo įmanoma? Nors Jėzus juos patikino, jie tikriausiai svarstė, ar tikrai stebuklai lydės juos skelbiant Evangeliją.3

Tikėjimas nugalėjo abejonę ir pakėlęs balsą Petras tarė:

„Visi Jeruzalės gyventojai, <…> įsiklausykite į mano žodžius! <…>

Jėzų Nazarietį, <…> [kurį] jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. <…>

Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame šito liudytojai.“4

Tądien vyko neabejotinas Dvasios išsiliejimas ir buvo pakrikštyta 3000 sielų. Kaip ir žadėjo Jėzus, ženklai ir stebuklai lydėjo tikinčiųjų tikėjimą.

Jėzaus Kristaus Bažnyčios atkūrimo laikotarpiu prieš 183 metus Viešpaties mažai grupelei mokinių išsakytame pavedime nuaidėjo prieš šimtmečius Jo ištarti žodžiai: „Įspėjimo balsas skambės visiems žmonėms.“5 „Nes iš tiesų, <…> turi pasklisti garsas po visą pasaulį ir į tolimiausias žemės dalis.“6

„Visiems žmonės“? „Po visą pasaulį“? „Į tolimiausias žemės dalis“? Ar tai buvo įmanoma?

Gelbėtojas patikino Savo pastarųjų dienų šventuosius,7 bet argi jie galėjo numatyti šio nuostabaus darbo mastą ir likimą? Jie tikriausiai svarstė, ar tikrai stebuklai lydės juos skelbiant Evangeliją.

Vėl tikėjimas nugalėjo abejonę ir tūkstančiai pasikrikštijo. Anglijoje vyresnysis Vilfordas Vudrafas rado visą bendruomenę, kuri laukė jo atvykstant. Viešpaties Dvasia nusileido ant jų ir per pirmąjį mėnesį Benbou ūkyje jis pakrikštijo 45 pamokslininkus ir keletą šimtų narių.8

Mūsų laikais niekas nepasikeitė. Maždaug prieš 40 metų, kai vyresnysis Deividas A. Bednaris ir aš buvome misionieriais (ir galiu jus patikinti, kad tarp tų, kurie sėdi ant raudonų kėdžių, mes nesame vyriausi grįžę misionieriai), iš viso buvo 16000 misionierių. Kaip vakar sakė Prezidentas Tomas S. Monsonas, šiuo metu yra 65000 – daugiau nei bet kada anksčiau. Tuo metu buvo 562 kuolai. Šiandien daugiau kaip 3000. Tuomet mūsų apylinkės ir skyriai buvo 59 šalyse. Šiandien turime bažnyčias 189 iš 224 viso pasaulio tautų ir teritorijų. Mūsų nedaug, visai kaip Nefis pranašavo.9Ir visgi jūs ir aš esame Danieliaus pranašiškų žodžių liudininkai: „atkirstas <…> akmuo <…> ne <…> rankomis <…> [pripildo] visą žemę“.10

Tai nepaprastas stebuklų metas. Prieš šešis mėnesius Prezidentui Monsonui paskelbus apie amžiaus cenzo pakeitimą misijoje norintiems tarnauti vaikinams ir merginoms, ant jų neabejotinai nusileido dvasia. Tikėjimas nugalėjo abejonę ir vaikinai su merginomis žengė pirmyn. Kitą ketvirtadienį po konferencijos buvau paskirtas Pirmajai Prezidentūrai rekomenduoti šaukimus į misiją. Nustebau pamatęs paraiškas, užpildytas aštuoniolikmečių vaikinų ir devyniolikmečių merginų, kurie jau priderino savo planus, apsilankė pas gydytojus, pasikalbėjo su savo vyskupu bei kuolo prezidentu ir pateikė savo misionieriaus paraiškas. Ir visa tai atliko tik per penkias dienas. Dabar jau tūkstančiai prisijungė prie jų. Tai stebuklas.

Mes dėkingi už seseris, kurios mus įkvepia tikėjimu, už visų pasaulio šalių misionierius, kurių vis daugėja, ir už poras, kurios yra pasirengusios tarnauti. Paskelbtos penkiasdešimt aštuonios naujos misijos ir prie perpildyto misionierių ruošimo centro Provo mieste prisidėjo naujas misionierių ruošimo centras Meksiko mieste.

Prezidentas Tomas S. Monsonas sakė: „Mes kuo rimčiausiai priimame Gelbėtojo paliepimą: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“11 „Šis <…> darbas <…> žengs pirmyn, keisdamas ir laimindamas gyvenimus. <…> Jokia pasaulio jėga negali sustabdyti šio Dievo darbo.“12

Viešpaties Evangelijai plintant po visą pasaulį, regime Jo stebuklus.

Broliai ir seserys, nėra abejonių, kad Viešpats ne tik įkvėpė tarnauti daugiau misionierių. Jis pažadina protus ir atveria širdis daugeliui gerų ir sąžiningų žmonių, kad šie priimtų Jo misionierius. Jūs juos arba jau pažįstate, arba dar tik pažinsite. Jie yra jūsų šeimoje ir gyvena jūsų kaimynystėje. Su jais prasilenkiate gatvėje, sėdite viename mokyklos suole ir bendraujate internetu. Jūs taip pat esate šio besirutuliojančio stebuklo dalis.

Jei nesate nuolatinis misionierius su misionieriaus kortele, prisegta prie jūsų apsiausto, dabar atėjo laikas nusipiešti tokią kortelę ant savo širdies, nupiešti, kaip Paulius sakė, „ne rašalu, bet gyvojo Dievo Dvasia.“13 Taip pat, grįžę misionieriai, susiraskite savo seną misionieriaus kortelę. Nenešiokite jos, bet pasidėkite matomoje vietoje. Viešpačiui labiau nei bet kada anksčiau reikia, kad būtumėte įrankiai Jo rankose. Šiam stebuklui reikia visų mūsų indėlio.

Kiekvienas teisus Bažnyčios narys apmąstė, kaip pasidalinti Evangelija. Kai kurie Evangelija dalinasi natūraliai ir mes galime nemažai iš jų pasimokyti.14 Kai kuriems sekasi sunkiau, todėl jie ir svarsto, kaip padaryti geriau, tikėdamiesi, kad retkarčiais jaučiamas kaltės jausmas pasitrauks kur kitur.

Mūsų troškimas dalintis Evangelija mus visus parklupdo ant kelių, taip ir turėtų būti, nes mums reikia Viešpaties pagalbos.

Prezidentas Monsonas prašė, kad mes melstumės „dėl tų vietovių, kuriose mūsų įtaka ribojama ir kuriose šiuo metu nėra leista nevaržomai dalintis Evangelija.“15 Jei nuoširdžiai ir vieningai melsimės mūsų Dangiškajam Tėvui, Viešpats ir toliau atvers mums svarbias duris.

Mes taip pat meldžiamės dėl asmeninių progų dalintis Evangelija. Apaštalas Petras sakė: „[Būkite] visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.“16

Šiandieninis pasaulis yra kupinas sumaišties17 ir sąmyšio,18 tad nieko nuostabaus, kad vis mažiau žmonių lankosi garbinimo vietose. Nors daug žmonių nori būti arčiau Dievo ir geriau suprasti gyvenimo prasmę, jie vis dar turi neatsakytų klausimų. Daugumos širdys atvertos tiesai, bet, kaip pranašas Amosas sakė, „[jie skuba] šen ir ten, ieškodami Viešpaties žodžio, bet jo [neranda]“.19 Jūs galite padėti atsakyti į jų klausimus. Kasdieniniuose pokalbiuose galite prisidėti prie jų tikėjimo į Kristų.20

Gelbėtojas sakė: „Pakelkite savo šviesą, kad ji šviestų pasauliui. Štai aš esu ta šviesa, kurią jūs turite pakelti.“21

Aš pažadu jums, kad jei melsitės, kad sužinotumėte su kuo pakalbėti, į jūsų protus ateis žmonių vardai ir veidai. Reikiamu momentu jums bus duota, ką sakyti.22 Jums atsivers progos. Tikėjimas nugalės abejonę ir Viešpats palaimins jus asmeniniais stebuklais.

Gelbėtojas mokė mus, kaip dalintis Evangelija. Man patinka pasakojimas apie Andriejų, kuris klausė: „Rabi (tai reiškia „Mokytojau“), kur gyveni?“23Jėzus galėjo atsakyti nurodydamas savo gyvenamąją vietą. Bet Jis tarė Andriejui: „Ateikite ir pamatysite.“24 Man patinka manyti, kad Gelbėtojas sakė: ateikite ir pamatykite ne tik kur gyvenu, bet ir kaip gyvenu. Ateikite ir pažinkite mane. Ateikite ir pajuskite Dvasią. Žinome ne viską apie tą dieną, tačiau žinome, kad Andriejus, suradęs savo brolį Simoną, pranešė: „Radome <…> Kristų.“25

Tiems, kurie susidomi mūsų žodžiais, galime, sekdami Gelbėtojo pavyzdžiu, pasakyti: ateikite ir pamatykite. Vieni priims mūsų kvietimą, kiti ne. Visi pažįstame tokių žmonių, kuriuos teko kviesti ne vieną kartą, kad sutiktų ateiti ir pamatyti. Prisiminkime ir tuos, kurie kadaise buvo tarp mūsų, bet retai juos bematome – pakvieskime juos dar kartą ateiti ir pamatyti.

Mes gerbiame kiekvieno žmogaus asmeninį pasirinkimą ir laiką. Viešpats sakė: „Tegul kiekvienas pats pasirenka.“26 Žmogaus nesidomėjimas neturėtų sumenkinti mūsų draugystės ir meilės jam. Nepriklausomai nuo to, ar jūsų kvietimas „ateiti ir pamatyti“ yra priimamas, ar ne, jūs jausite Viešpaties pritarimą ir kartu su tuo pritarimu padidėjusį tikėjimą vėl ir vėl dalintis Evangelija.

Tie, kurie naudojasi internetu ir mobiliaisiais telefonais, turi naujų būdų pakviesti kitus „ateiti ir pamatyti“. Paverskime dalinimąsi tikėjimu internete mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter—visi suteikia tam galimybių.

Tam, kad pasidalintų Evangelija, keli jauni nariai Bostone pradėjo rašyti savo tinklaraščius. 27 Prisijungę prie Bažnyčios savo mokymąsi pradėjo internete, o vėliau su misionieriais. Šis patyrimas taip pat padėjo jaunimui būti drąsesniems asmeniškai dalinantis Evangelija. Vienas jų sakė: „Tai nėra misionieriškas darbas. Tai misionieriškos linksmybės.“28

Mes visi esame šio darbo dalis. Kartu su apylinkės nariais ir misionieriais mes planuojame, meldžiamės ir padedame vienas kitam. Prašau, nepamirškite nuolatinių misionierių ir nuolatos melskitės dėl jų. Patikėkite jiems savo šeimą ir draugus. Viešpats pasitiki jais ir pašaukia juos, kad mokytų ir laimintų tuos, kurie Jo ieško.

Mozambiko Maputo misijos prezidentas Paulo Kretlis pasidalino tokia patirtimi: „Poroms Mozambike yra įprasta gyventi kartu nesusituokus, nes norint susituokti pagal Afrikos tradicijas reikalaujamas brangus kraitis, kurio poros neišgali.“29

Nariai ir misionieriai mąstė ir meldėsi, kaip galėtų padėti.

Atsakymas į jų maldas buvo toks – jie turi pabrėžti skaistybės įstatymą bei santuokos ir amžinos šeimos svarbą. Ir, padėdami poroms atgailauti ir legaliai susituokti, jie turėtų mokyti apie laimę, kuri ateina, kai sekame Jėzų Kristų.

Štai porų iš dviejų skirtingų Mozambiko miestų nuotrauka. Susituokę penktadienį, jie kartu su vyresniais vaikais krikštijosi šeštadienį.30 Buvo pakviestos šeimos ir draugai „ateiti ir pamatyti“, ir šimtai „atėjo ir pamatė“.

Po krikšto viena sesuo sakė: „Mums reikėjo pasirinkti, ar sekti tėvų tradicijomis, ar sekti Jėzumi Kristumi. Mes pasirinkome sekti Kristumi.“31

Galbūt jūs negyvenate Mozambike, tačiau jūs galite savo būdu savo kultūroje pasidalinti sugrąžinta Jėzaus Kristaus Evangelija.

Melskitės Dangiškajam Tėvui. Tai Jo šventas darbas. Jis jums nurodys, ką daryti. Jis atvers duris, pašalins kliūtis kelyje ir padės įveikti sunkumus. Viešpats paskelbė: „Įspėjimo balsas skambės visiems žmonėms burnomis mano mokinių, <…> ir niekas jų nesustabdys.“32

Aš liudiju, kad „Viešpaties balsas [skambės] iki žemės pakraščių, kad visi, kurie nori išgirsti, išgirstų“.33 Tai stebuklas. Tai stebuklas. Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Left
Right
Rodyti nuorodasPaslėpti nuorodas

  Išnašos

  1. Mato 28:19.

  2. Morkaus 16:15.

  3. Žr. Mato 28:20; Morkaus 16:17–18.

  4. Apaštalų darbų 2:14, 22–23, 32.

  5. Doktrinos ir Sandorų 1:4.

  6. Doktrinos ir Sandorų 58:64.

  7. Žr. Doktrinos ir Sandorų 1:5.

  8. Žr. Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004), 89–92.

  9. Žr. 1 Nefio 14:12.

  10. Danieliaus 2:34–35.

  11. Tomas S. Monsonas, „Sveiki atvykę į konferenciją“, 2009 m. balandžio mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga.

  12. Tomas S. Monsonas, „Mes ir vėl susirinkome“, 2012 m. balandžio mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga,Liahona.

  13. 2 Korintiečiams 3:3.

  14. Žr. Clayton M. Christensen, The Power of Everyday Missionaries: The What and How of Sharing the Gospel (2013).

  15. Tomas S. Monsonas, „Sveiki atvykę į konferenciją“, 2009 m. balandžio mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga.

  16. 1 Petro 3:15.

  17. Jie mato, kaip iškraipomos arba ignoruojamos senos tiesos; žr. Doktrinos ir Sandorų 1:16; t. p. žr. Doktrinos ir Sandorų 132:8.

  18. Žr. Doktrinos ir Sandorų 45:26; 88:91.

  19. Amoso 8:12.

  20. Pranašas Džozefas Smitas sakė: „Ar presbiterijonai turi tiesos? Taip. Ar baptistai, metodistai ir kitos religijos turi tiesos? Taip. <…> Mes turime surinkti visą pasaulio gėrį bei teisingus principus ir juos branginti“ (History of the Church, 5:517). „Neprašome žmonių palikti nieko, ką jie turi gera; mes tik kviečiame ateiti ir gauti daugiau. Kas būtų, jei visas pasaulis priimtų šią Evangeliją? Tada žmonės žiūrėtų vienomis akimis, ir Dievo palaimos būtų išlietos ant žmonių, ko trokštu visa savo siela“ (Bažnyčios Prezidentų mokymai. Džozefas Smitas  [2010], p. 150). Prezidentas Gordonas B. Hinklis sakė: „Leiskite pasakyti, kad mes vertiname visų bažnyčių tiesą ir jų skleidžiamą gėrį. Mes sakome žmonėms, tiesiog atsineškite visą turimą gėrį ir leiskite mums pažiūrėti, ar galime prie jo pridėti. Tokia yra šio darbo dvasia. Tai yra misionieriškos tarnystės esmė“ („Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley“, Ensign, Aug. 1998, 72; „Words of the Living Prophet“, Liahona, Apr. 1999, 19). „Turime būti draugiški. Turime visuose žmonėse įžvelgti gėrį. Mes neiname naikinti kitų Bažnyčių. Mes pamokslaujame ir mokome pozityviu ir teigiamu būdu. Mes sakome tiems iš kitų religijų: „Atsineškite visą turimą gėrį ir leiskite mums pažiūrėti, ar galime prie jo pridėti.“ Iš esmės tai yra mūsų didžios misionieriškos programos pagrindas ir jis duoda vaisių“ („Messages of Inspiration from President Hinckley“, Church News, Nov. 7, 1998, 2; žr. ldschurchnews.com).

  21. 3 Nefio 18:24.

  22. Žr. Doktrinos ir Sandorų 84:85; 100:6.

  23. Jono 1:38.

  24. Jono 1:39.

  25. Jono 1:41.

  26. Doktrinos ir Sandorų 37:4.

  27. Žr., pavyzdžiui, youngandmormon.com.

  28. Telefoninis pokalbis su Džeksonu Haitu 2013 m. kovo 22 d.

  29. Asmeninis elektroninis prezidento Paulo V. Kretlio laiškas, atsiųstas 2013 m. kovo 6 d.

  30. Nuotraukas atsiuntė prezidentas Paulo V. Kretlis. Pirmoji grupė buvo iš Maputo. Jie susituokė 2012 m. lapkričio 30 d., o pasikrikštijo 2012 m. gruodžio 1 d. Antroji grupė buvo iš Beiros. Jie susituokė 2013 m. kovo 1 d., o pasikrikštijo 2013 m. kovo 2 d.

  31. Asmeninis elektroninis prezidento Paulo V. Kretlio laiškas, atsiųstas 2013 m. kovo 6 d.

  32. Doktrinos ir Sandorų 1:4–5.

  33. Doktrinos ir Sandorų 1:11.