Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Se Vavega Lava

O Se Vavega Lava

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Afai e le o oe o se faifeautalai faamisiona e i ai se pine faifeautalai e faamau i lou pelaue, o le taimi la lenei e vali ai se pine i lou loto—ia vali e pei ona fai mai Paulo, “e le tusia i le vaitusi, a o le Agaga o le Atua soifua.”

O le soifuaga faaletino o Iesu Keriso sa faatumulia i vavega. O se tina taupou, o se fetu fou, o agelu na faaali atu i leoleo mamoe, o le pupula o tauaso, o le savavali o pipili, o agelu i Ketesemane faapea ai le tuugamau, ma le vavega aupito silisili o vavega uma—O Lona Toetu mamalu.

E mafai ona outou vaai faalemafaufau i le vaaiga o Aposetolo e Toasefulutasi i luga o le mauga e latalata i Kalilaia, ina ua afio mai le Alii toetu ia i latou ma fetalai mai: “Ia outou o atu e fai nuu uma lava ma soo, ma papatiso atu ia te i latou i le suafa o le Tama ma le Atalii, ma le Agaga Paia”?1 “O atu ia outou i le lalolagi uma, ina tala’i atu ai le tala lelei i tagata uma lava.”2

“Nuu uma”? “Lalolagi uma”? “Tagata uma”? Pe sa faigofie ea? E ui na faamautinoa atu e Iesu ia i latou, ae atonu lava sa latou tuufesili pe o le a i ai moni lava ni vavega ma i latou i le faasalalauina o le talalelei.3

Sa faatoilaloina e le faatuatua le masalosalo, ma na siitia ai e Peteru lona leo, ma alaga atu:

“O outou … e ua nonofo i Ierusalema uma lava, … ia faafofoga mai i au upu: …

“…O Iesu o le Nasareta, … [o le] ua outou faamau i le laau ma fasioti i lima o tagata faaletaupulea: …

“O Iesu lava lena … ua toe faatuina e le Atua, [ma] o molimau i matou uma i lena mea.”4

Sa i ai se aafiaga tele faaleagaga e le mafaafitia i lena aso, ma na papatiso ai agaga e 3,000. E pei lava ona folafola mai e Iesu, na mulimuli atu lava faailoga ma vavega i le faatuatua o e na talitonu.

E pei ona toefuatai mai le Ekalesia a Iesu Keriso i le lalolagi i le 183 tausaga talu ai, o loo lagonaina pea le poloaiga a le Alii i Lana vaega toalaiti o soo i Lana fetalaiga lea na fetalai ai i seneturi na muamua atu: “O le leo o le lapataiga ua mo tagata uma.”5 “Aua, e moni, e ao ona alu atu le leo … i le lalolagi atoa, ma i vaega aupito mamao o le lalolagi.”6

“Tagata uma”? “Lalolagi atoa”? “I vaega aupito mamao o le lalolagi”? Pe sa mafai ea?

Sa toe faamautinoa atu e le Faaola i Lana Au Paia o Aso e Gata Ai,7 ae pe na mafai ea ona latou muai vaaia le faalauteleina ma le taunuuga o lenei galuega ofoofogia? Atonu sa latou tuufesili pe o le a i ai ea ni vavega ma i latou i le faasalalauina o le talalelei.

E toe faapea atu, sa faatoilaloina e le faatuatua le msalosalo, ma na papatisoina ai le faitau afe. I Egelani, sa maua ai e Elder Wilford Woodruff se nuu atoa na faatalitali i lona taunuu atu. Na oo ifo i o latou luga le Agaga o le Alii, ma na ia papatisoina ai failauga e 45 ma le faitau selau o isi tagata i lona masina muamua i le faatoaga i Benbow.8

E le ese lava foi o tatou aso. A o avea i maua ma Elder David A. Bednar ma ni faifeautalai pe tusa ua 40 tausaga talu ai (ma e mafai ona ou faamautinoa atu ia te outou e le o maua e aupito matutua ai lava i faifeautalai ua uma misiona o loo nonofo i nofoa lanumumu), sa i ai faifeautalai e 16,000. E pei ona sa lipotia mai e Peresitene Thomas S. Monson ananafi, o le taimi nei ua 65,000—ua sili atu nai lo se isi lava taimi muamua. Sa i ai siteki e 562 i lena taimi. O le asō ua silia ma le 3,000. I lena taimi, e 59 atunuu sa i ai a tatou uarota ma paranesi. O le aso, ua i ai a tatou faapotopotoga i malo e 189 mai le 224 o malo ma teritori o le lalolagi. E toaitiiti lava i tatou, e pei lava ona muai tau mai e Nifae.9 Ae i le taimi lava e tasi, o loo tatou molimauina ai le faataunuuga o upu faavaloaga a Tanielu: o le “maa … e lei tofia i lima … ua tumu ai le lalolagi uma.”10

O o tatou aso o se taimi ofoofogia o vavega. I le ono masina talu ai ina ua faasilasila mai e Peresitene Monson le suiga i tausaga mo alii talavou ma tamaitai talavou e mananao e auauna atu faamisiona, sa i ai se aafiaga tele faaleagaga e le mafaafitia. Sa faatoilalo e le faatuatua le masalosalo, ma agai ai i luma alii ma tamaitai talavou. O le Aso Tofi ina ua maea le konafesi, sa tofia ai au e fautua atu valaauga mo faifeautalai i le Au Peresitene Sili. Sa ou maofa i le vaaia o talosaga a alii talavou 18 tausaga ma tamaitai talavou 19 tausaga ua toe fetuunai a latou fuafuaga, asiasi atu i a latou fomai, faatalanoaina e o latou epikopo ma peresitene o siteki, ma auina mai a latou talosaga faafaifeautalai—na faia uma lava i totonu o aso e lima. E faitau afe isi ua auai faatasi ma i latou i le taimi nei. O se vavega lava.

Matou te faafetai mo le faatuatua ola o o tatou tuafafine, i le aofai faatupulaia o faifeautalai mai atunuu i le salafa o le lalolagi, ma le aofai faateleina o ulugalii ua sauni e auauna atu. E lima sefuluvalu misiona fou ua faasilasila atu, ma ua maua nei e la tatou nofoaga autu mo le aoaoina o faifeautalai i Provo lea ua matua faatumulia, sana soa fou i le Aai o Mekisiko [lea o le a faatu ai se isi MTC].

Sa saunoa mai Peresitene Thomas S. Monson e faapea: “E matua mamafa lava ia i tatou le poloaiga a le Faaola … ‘Ia outou o atu e fai nuu uma lava ma soo, ma papatiso atu ia te i latou i le suafa o le Tama, ma le Atalii, ma le Agaga Paia.’”11 “O le a faaauau pea … ona agai i luma lenei galuega, o le suia ma le faamanuiaina o olaga. … E leai se malosiaga i le lalolagi atoa e mafai ona taofia le galuega a le Atua.”12

O loo tatou molimauina vavega a le Alii a o salalau atu Lana talalelei i le salafa o le lalolagi.

Uso e ma tuafafine, e pei lava ona mautinoa le musuiaina e le Alii o le toatele o faifeautalai e auauna atu, o loo ia fagua foi mafaufau ma tatala loto o le toatele o tagata lelei ma faamaoni ia taliaina Ana faifeautalai. Ua outou iloaina i latou pe o le a iloaina foi i latou. Latou te nonofo i o outou aiga ma nonofo i o outou tuaoi. Latou te savavali ae ma pasia outou i luga o le alatele, tou te nonofo faatasi i aoga, ma outou fesootai i luga o le initoneti. O outou foi o se vaega taua o lenei vavega o loo tupu.

Afai e le o oe o se faifeautalai faamisiona e i ai se pine faifeautalai e faamau i lou pelaue, o le taimi la lenei e vali ai se pine i lou loto—ia vali e pei ona fai mai Paulo, “e le tusia i le vaitusi, a o le Agaga o le Atua soifua.”13 Ma ia te outou faifeautalai ua foi mai, sue lau pine faifeautalai tuai. Aua le faapipiiina, ae ia tuu i se mea e mafai ona e iloa atu ai. Ua manaomia tele oe e le Alii i le taimi nei nai lo se isi lava taimi muamua e avea ma Ona tufugaaao. E tofu i tatou uma ma se saofaga e faia i lenei vavega.

O loo mafaufau tagata amiotonu uma o le Ekalesia i auala e faasoa atu ai le talalelei. O nisi o se mea fua lava le faasoa atu o le talalelei, ma e mafai ona tatou aoao mai ia i latou.14 A o nisi o loo tauivi ma tuufesili pe faapefea ona faia ia lelei atili, ma moomoo ia maua e lena lagona tausalaina lea tatou te lagonaina i nisi taimi se isi mea e alu i ai.

O lo tatou manao e faasoa atu le talalelei tatou te tootutuli ai uma ai, ma e tatau, ona tatou te manaomia le fesoasoani a le Alii.

Ua talosaga mai Peresitene Monson ia tatou tatalo mo “na nofoaga o loo faatapulaaina ai la tatou uunaiga ma nofoaga e le o faatagaina ai i tatou e faasoa saoloto atu le talalelei.”15 A o tatou aioi faatasi atu ma le naunautai i lo tatou Tama i le Lagi, o le a faaauau pea ona tatala e le Alii ia faitotoa mo i tatou.

Tatou te tatalo foi mo o tatou lava avanoa e faasoa atu ai le talalelei. Na saunoa mai le Aposetolo o Peteru e faapea: “Ia saunia pea lava outou e tali atu ma le agamalu ma le mata’u ia i latou uma o e fesili mai … i le uiga o le faamoemoe o loo ia te outou.”16

Faatasi ai ma le fenumiai17 ma le vavao18 o le lalolagi i nei aso, e le o se mea faateia le faaitiitia pea o tagata e auai i o latou nofoaga o tapuaiga. E ui e toatele tagata e mananao ia latalata atili i le Atua ma ia malamalama atili i le faamoemoega o le olaga, ae o loo i ai lava a latou fesili e le o taliina. E toatele o loo i ai ni loto o loo tatala atu i le upumoni, ae e pei ona faamatala mai e le perofeta o Amosa, “latou te [taufetuli solo] e [saili] le afioga a Ieova, a e le maua.”19 E mafai ona e fesoasoani e tali a latou fesili. I a outou talanoaga i aso uma e mafai ona e faaopoopo atu i lo latou faatuatua ia Keriso.20

Sa fetalai mai le Faaola: “Ia tuu i luga lo outou malamalama ina ia susulu atu i le lalolagi. Faauta o au o le malamalama lea e tatau ona outou tuu i luga.”21

Ou te folafola atu ia te outou, a o outou tatalo ia iloa po o ai e talanoa i ai, o le a oo atu i lou mafaufau ni igoa ma ni foliga. O upu e tautala atu o le a tuu atu i le taimi tonu lava e manaomia ai.22 O le a tatala atu ia te outou ni avanoa. O le a faatoilalo e le faatuatua le masalosalo,ma o le a faamanuiaina oe e le Alii i ni vavega mo oe lava ia.

Na aoao mai e le Faaola ia i tatou le auala e faasoa atu ai le talalelei. Ou te fiafia i le tala ia Anetelea, lea na fesili, “Rapi e, o fea e te mau ai?”23 Sa ono mafai ona tau atu e Iesu le nofoaga o afio ai o Ia. Ae nai lo lena na Ia fetalai atu ia Anetelea, “O mai ia, ina matamata.”24 Ou te fia manatu faapea na fetalai atu le Faaola, “O mai ia ina vaai e le gata i le mea ou te nofo ai ae o le ala o loo ou ola ai. O mai ia ina vaai po o ai au. O mai ma lagonaina le Agaga.” Tatou te le iloaina mea uma e uiga i lena aso, ae ua tatou iloa ina ua maua e Anetelea lona uso o Simona, na ia tautino i ai, “Ua ma maua … le Keriso.”25

Ia i latou e faaalia se fiafia i a tatou talanoaga, e mafai ona tatou mulimuli i le faataitaiga a le Faaola e ala i le valaauliaina o i latou e “o mai ia, ina matamata.” O le a taliaina e nisi la tatou valaaulia, ae le taliaina e isi. Ua tatou iloaina uma lava se tasi e tele ni taimi na valaaulia ai muamua, ua taliaina le valaaulia e “o mai ia, ina matamata.” Ia tatou mafaufau foi ia i latou na tatou faatasi muamua ae ua seasea tatou toe vaaia, ia valaaulia i latou e toe foi mai ma toe vaai tasi lava.

Tatou te faaaloalogiaina filifiliga ma le taimi a tagata taitoatasi. Na fetalai mai le Alii, “Ia tuu atu i tagata uma taitoatasi e filifili mo ia lava.”26 O le leai o se fiafia mai o se tagata e le manaomia ai ona faaitiitia a tatou sootaga o faigauo ma le alofa. Pe taliaina ni valaaulia pe leai a o outou valaauliaina isi e “o mai ina matamata,” o le a outou lagonaina lava le faamaoniga a le Alii ma, faatasi ai ma lena faamaoniga, e maua ai sina fuataga faaopoopo o le faatuatua e faasoa atu ai pea lava pea o outou talitonuga.

Mo i latou o loo faaaogaina le Initoneti ma telefoni feaveai, o loo i ai ni auala fou e valaaulia ai isi e “o mai ina matamata.” Ua tatou faia la tatou fefaasoaaiga o lo tatou faatuatuaga i le initoneti ma se vaega sili atu o lo tatou olaga o aso uma. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter— o loo maua uma ai ia avanoa.

O le faasoaina atu o le talalelei, na amatalia ai e ni talavou i Boston ni nai poloka (blogs).27 O i latou na auai i le Ekalesia sa amata lo latou aoaoina i luga o le initoneti, na sosoo ai ma talanoaga ma faifeautalai. Sa fesoasoani foi lenei aafiaga i le autalavou e maua ai se faatuatua sili atu i le talatalanoa patino ma le isi tagata e uiga i le talalelei. Sa fai mai se tasi o i latou: “E le o se galuega faafaifeautalai lenei. O se fiafiaga faafaifeautalai.”28

Ua tatou au faatasi i lenei galuega. Faatasi ai ma uso a tagata o le uarota ma faifeautalai, ia tatou fuafua ma tatalo ma fesoasoania’i le tasi i le isi. Faamolemole ia mafaufau pea ma tatalo pea mo faifeautalai faamisiona. Ia faatuatuaina i latou i o outou aiga ma uo. E faatuatuaina i latou e le Alii ma valaauina i latou e aoao atu ma faamanuia i e e saili atu ia te Ia.

Na faasoa mai e Peresitene Paulo Kretly o le Misiona a Mozambique Maputo le aafiaga lenei: “E taatele lava i ulugalii i Mozambique le nonofo faatasi [e aunoa ma le faaipoipo ona] o le tu masani i Aferika e manaomia ai se meaalofa taugata e avatu e le tamaitai faaipoipo, o se meaalofa e le gafatia e le toatele o ulugalii.”29

Sa mafaufau ma tatalo tagata o le Ekalesia ma faifeautalai i se auala e fesoasoani ai.

O le tali i a latou tatalo e faapea o le a latou faamamafaina le tulafono o le legavia ma le taua o le faaipoipoga ma aiga e faavavau. Ma a latou fesoasoani atu i ulugalii ia salamo ma faaipoipo faaletulafono, o le a latou aoaoina le fiafia lea e na o le mulimuli lava ia Iesu Keriso e maua ai.

O le ata lenei o ni ulugalii mai ni aai eseese se lua i Mozambique. Sa faaipoipo i le Aso Faraile, ae papatisoina faatasi ma a latou fanau matutua i le Aso Toonai.30 Sa valaaulia uo ma aiga e “o mai ina matamata,” ma e faitau selau na “o mai [ma] matamata.”

Na sosoo ai ma le papatisoga, sa faapea mai se tasi tuafafine, “Sa manaomia ona matou filifili pe mulimuli i tu masani a o matou tama po o le mulimuli ia Iesu Keriso. Ua matou filifili e mulimuli ia Keriso.”31

Atonu tou te le nonofo i Mozambique, ae i la outou lava ala, i a outou lava aganuu, e mafai lava ona outou faasoa atu le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso.

Tatalo atu i lou Tama Faalelagi. O Lana galuega paia lenei. O le a Ia taialaina outou i le mea e fai. O le a Ia tatalaina faitotoa, ma aveese ni papupuni, ma fesoasoani atu e faatoilalo ni faafitauli. Na tautino mai e le Alii, “O le leo o le lapataiga ua mo tagata uma, e ala atu i fofoga o o’u soo, … ma e leai se tasi o le a taofia i latou.”32

Ou te molimau atu o “le siufofoga o le Alii [o le a] oo atu i tuluiga o le lalolagi, ina ia mafai ona faalogoina e i latou uma o e e fia faalogo.”33 O se vavega lava. O se vavega lava. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Mataio 28:19.

  2. Mareko 16:15.

  3. Tagai Mataio 28:20; Mareko 16:17–18.

  4. Galuega 2:14, 22–23, 32.

  5. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:4.

  6. Mataupu Faavae ma Feagaiga 58:64.

  7. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:5.

  8. Tagai Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Wilford Woodruff (2004), 89–92.

  9. Tagai 1 Nifae 14:12.

  10. Tanielu 2:34–35.

  11. Thomas S. Monson, “Susu Maia ma Talaaao Mai i le Konafesi,” Liahona, Me 2009, 5.

  12. Thomas S. Monson, “A o Tatou toe Potopoto Ai,” Liahona, Me 2012, 4.

  13. 2 Korinito 3:3.

  14. Tagai Clayton M. Christensen, The Power of Everyday Missionaries: The What and How of Sharing the Gospel (2013).

  15. Thomas S. Monson, “Susu Maia ma Talaaao Mai i le Konafesi,” Liahona, Nov. 2009, 6.

  16. 1 Peteru 3:15.

  17. Na latou matauina upumoni ua loa ona toe faauigaina pe le amanaiaina; tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:16; tagai foi Mataupu Faavae ma Feagaiga 132:8.

  18. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 45:26; 88:91.

  19. Amosa 8:12.

  20. Sa saunoa mai le Perofeta o Iosefa Samita: “O i ai i le Lotu Peresipiteriane ni upumoni? Ioe. O i ai i le Lotu Papatiso, Metotisi, ma isi ni upumoni? Ioe. … E tatau ona tatou aoina uma ni mataupu faavae lelei ma moni i le lalolagi ma teuina o ni oa” (History of the Church, 5:517). “Tatou te le fai atu i tagata e lafoai ese ni lelei o ia i latou … ; ae na ona tatou talosaga lava ia i latou e o mai ma avatu nisi mea sili atu. Ae faapefea pe a taliaina e le lalolagi uma lenei Talalelei? O le a latou vaai i le mata i le mata, ma o le a liligi mai i luga o tagata faamanuiaga a le Atua, ma o le manaoga lea o lo’u loto atoa” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita [2007], 155). Sa saunoa mai Peresitene Gordon B. Hinckley e faapea: “Sei ou fai atu e faapea tatou te talisapaia upumoni o i ai i ekalesia uma ma le lelei o loo latou faia. Ia tau na ona tatou faapea atu i tagata, ia outou aumaia faatasi ma outou mea lelei uma ua ia te outou, ma tuu mai ia i matou e vaai pe mafai ona matou faaopoopo atu i ai. O le agaga lena o lenei galuega. O le ute lena o la tatou auaunaga faafaifeautalai” (“Words of the Living Prophet,” Liahona, Ape. 1999, 19). “E tatau ona avea i tatou ma tagata tausaafia. E tatau ona tatou iloaina le lelei i tagata uma. Tatou te lē o atu ma taufaaleaga i isi lotu. Tatou te talai atu ma aoao atu i se ala lelei ma mautu. Tatou te faapea atu i tagata o isi faatuatuaga, ‘ia outou aumaia faatasi ma outou mea lelei uma ua ia te outou, ma tuu mai ia i matou e vaai pe mafai ona matou faaopoopo atu i ai.’ O le ute moni lava lena o la tatou polokalama tele faafaifeautalai ma e fua mai ai taunuuga” (i “Messages of Inspiration from President Hinckley,” Church News, Nov. 7, 1998, 2; tagai ldschurchnews.com).

  21. 3 Nifae 18:24.

  22. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 84:85; 100:6.

  23. Ioane 1:38.

  24. Ioane 1:39.

  25. Ioane 1:41.

  26. Mataupu Faave ma Feagaiga 37:4.

  27. Tagai mo se faataitaiga, youngandmormon.com.

  28. Talanoaga i le telefoni ma Jackson Haight i le aso 22 Mati, 2013.

  29. Imeli patino mai ia Peresitene Paulo V. Kretly, 6 Mati, 2013.

  30. O atapue na saunia e Peresitene Paulo V. Kretly. O le vaega muamua e mai Maputo; sa faaipoipo i le aso 30 Novema, 2012, ma papatisoina i le aso 1 Tesema, 2012. Ole vaega lona lua e mai Beira; sa faaipoipo i le aso 1 Mati, 2013, ma papatisoina i le aso 2 Mati, 2013.

  31. Imeli patino mai ia Peresitene Paulo V. Kretly, 6 Mati, 2013.

  32. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:4–5.

  33. Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:11.