Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Kaminyoon: Tan-awa ug Pagkat-on

Kaminyoon: Tan-awa ug Pagkat-on

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang mga saad sa Ginoo ihatag sa tanang mosunod sa sumbanan sa kinabuhi nga nagtukod og malipayon, balaang relasyon sa kaminyoon.

Usa ka gabii mga tuig nang milabay, ako ug ang akong asawa mibisita sa balay sa among anak ug sa iyang asawa ug sa mga anak alang sa panihapon. Naandan kini nga kalihokan sa pamilya nga may gagmayng anak: alegri kaayo ug mas makalingaw. Dayon human sa panihapon, ang kwatro anyos namong apo, si Anna, ug ako naglingkod sa may lamesa. Nakabantay nga nagtan-aw ko niya, mibarug siya sa lingkuranan ug mitutok kanako. Dihang nasiguro niya nga nagtan-aw ko niya, hinay siyang miingon kanako “tan-awa ug pagkat-on.” Dayon misayaw siya ug mikanta alang nako.

Ang giingon ni Anna nga “tan-awa ug pagkat-on” usa ka kaalam gikan sa ba-ba sa usa ka bata. Kita makakat-on gayud pinaagi sa pagtan-aw ug pagkonsiderar sa atong nakita ug gibati. Nianang diwa, mopakigbahin ko og pipila ka baruganan kaninyo nga akong namatikdan pinaagi sa pagtan-aw ug pagkat-on sa talagsaon, matinud-anong kaminyoon. Kini nga baruganan maghimo og lig-on, malipayong kaminyoon nga haum sa langitnong mga baruganan. Dapiton ko kamo sa pagtan-aw ug pagkat-on uban kanako.

Una, akong nabantayan nga diha sa pinakamalipayong kaminyoon gikonsiderar sa bana ug asawa ang ilang relasyon nga usa ka perlas nga bililhon kaayo, usa ka bahandi nga dili mapalit. Mobiya sa ilang papa ug mama, ug mopahiluna aron matukod ang kaminyoon nga mouswag ngadto sa kahangturan. Ilang nasabtan nga nagsubay sila sa dalan nga balaanong giandam. Nahibalo sila nga walay laing relasyon nga makahatag og dakong kalipay, momugna og kaayo, o dakong personal nga kalamboan. Tan-awa ug pagkat-on: ang pinakamaayong magkaparis motagad sa ilang kaminyoon nga bililhon.

Sunod, ang pagtuo. Ang malampusong kaminyoon gipundar diha sa pagtuo sa Ginoo nga si Jesukristo ug gipasikad sa Iyang mga pagtulun-an.1 Nakabantay ko nga ang magtiayon nga mihimong malipayon ug sagrado sa ilang kaminyoon naghimo og sumbanan sa pagtuo. Motambong sila og sakrament miting matag semana, mag-family home evening, mag-ampo ug magdungan ug magtinagsa nga magtuon sa kasulatan, ug mobayad og husto nga ikapulo. Ang ilang paningkamot mao ang pagmasulundon ug pagbinuotan. Wala nila ikonsiderar ang mga sugo nga sama sa sud-an nga pilian ra unsay ilang ganahan.

Ang pagtuo mao ang pundasyon sa matag hiyas nga naglig-on sa kaminyoon. Sa ingon, ang paglig-on sa pagtuo maglig-on sa kaminyoon. Molambo ang pagtuo kon magtuman kita sa mga sugo, ug mao usab ang paghiusa ug kalipay sa kaminyoon. Sa ingon, ang pagtuman sa mga sugo mahinungdanon sa pag-establisar og lig-ong kaminyoon. Tan-awa ug pagkat-on: ang pagtuo sa Ginoo nga si Jesukristo mao ang pundasyon sa mahangturong kaminyoon.

Ikatulo, paghinulsol. Ang malipayong kaminyoon nag-agad sa gasa sa paghinulsol. Ang paghinulsol usa ka importanting butang sa tanang maayo nga kaminyoon. Ang mga kapikas kinsa regular nga matinuorong mosusi sa kaugalingon ug mohimo dayon og lakang sa paghinulsol ug molambo makasinati sa makaayong tambal sa ilang kaminyoon. Ang paghinulsol makapabalik ug makapadayon sa paghiusa ug kalinaw.

Ang pagpaubos maoy importante sa paghinulsol. Ang pagpaubos dili hinakog. Dili kini mamugos sa iyang paagi o may mapahitas-ong sinultihan. Hinoon, ang pagpaubos mopalumo2 sa tubag ug mabination nga maminaw aron makasabut, dili mangatarungan. Ang pagpaubos nagpaila nga walay laing tawo ang makausab og tawo, apan uban sa pagtuo, paningkamot, ug tabang sa Dios, makahimo kita sa atong kaugalingong dako nga kausaban sa kasingkasing.3 Kon dako ang atong kausaban sa kasingkasing atong matagad ang uban, ilabi na ang atong kapikas, uban sa kaaghup.4 Ang pagpaubos nagpasabut nga ang magtiayon magtinguha sa pagpanalangin, pagtabang, ug pagbayaw, unahon ang uban. Tan-awa ug pagkat-on: ang paghinulsol ug pagpaubos makapalipay sa kaminyoon.

Ikaupat, pagtahud. Akong namatikdan nga sa talagsaon, malipayong kaminyoon, ang bana ug asawa magtinagdanay isip katugbang nga magkaparis. Ang bisan unsang pagdominar sa asawa o ubos nga pagtratar kanila sa kaminyoon wala masubay sa balaang balaod ug kinahanglang pulihan sa hustong mga baruganan ug sumbanan sa kinaiya.

Akong nakita nga ang magtiayon sa talagsaong kaminyoon maghiusa sa mga desisyon, ang duha magtambayayong ug magkapareha og katungod. 5 Ang magtiayon mo-focus og una sa panimalay ug pagtabang sa usag usa sa mga responsibilidad sa kinabuhi. 6 Ang ilang kaminyoon magsukad sa kooperasyon, dili negosasyon. Ang ilang pagpangaon ug panahon sa pamilya nahimo nga sentro ug tuyo sa inadlaw nilang paningkamot. Palungon nila ang ilang electronics ug mohimo og personal nga kalingawan aron magtinabangay sa mga buluhaton sa panimalay. Kutob sa mahimo, magbasa kauban sa ilang mga anak matag gabii ug motabang sa pagpakatulog sa gagmayng bata. Mag-uban sa pagpangatulog. Kon itugot sa ilang panahon ug katungdanan, ang bana ug asawa magtinabangay sa paghimo sa pinakaimportanting buluhaton—mga buluhaton sa kaugalingong panimalay.

Kon anaa ang pagtinahuray, walay itago, kana mao ang yawe sa malipayong kaminyoon. Walay isekreto sa kinahanglanong mga butang sa kaminyoon pinasikad sa pagtinahuray ug walay itago. Ang bana ug asawa mohimo sa tanang desisyon sa pinansyal, ug sila may akses sa tanang impormasyon.

Ang kamaunungon usa ka matang sa pagtahud. Gitudlo sa mga propeta nga sa malampusong kaminyoon “magmaunungon gayud” ang usag usa.7 Gamiton lang nila ang social media sa pinakamaayong paagi. Wala silay itago sa mga paggamit sa Internet. Maghibaloay sila sa mga password sa ilang social network. Dili sila motan-aw sa mga profile sa internet ni bisan kinsa nga tingali makaguba sa sagradong pagsalig sa ilang kapikas. Dili gayud sila mohimo ug mosulti bisan unsa nga may pagkabastos, sa internet man o sa pisikal. Tan-awa ug pagkat-on: sa talagsaong kaminyoon magtinahuray gayud, walay itago, ug magmaunungon.

Ikalima, gugma. Sa pinakamalipayong kaminyoon akong nakita ang kamasulundon diha sa usa sa makalipay nga kasugoan—nga kita “maghiusa sa gugma.”8 Ngadto sa mga bana, ang Ginoo misugo, “Higugmaa ang inyong asawa sa inyong tibuok nga kasingkasing, ug unong ngadto kaniya ug wala nay lain.”9 Ang handbook sa Simbahan nagtudlo: “Ang pulong nga unong nagpasabut sa hingpit nga kamaunungon ngadto sa usa ka tawo. Ang kinasal nga magtiayon kinahanglang mounong sa Dios ug sa usag usa pinaagi sa pagserbisyo ug paghigugmaay ug pagtuman sa pakigsaad sa hingpit nga kaligdong sa usag usa ug sa Dios.” … [Ang bana ug asawa] mobiya sa ilang pagka-single ug magminyo isip [ilang] unang prayoridad. … Dili motugot nga malabwan sa ubang tawo o butang ang ilang prayoridad … kay sa pagtuman sa mga pakigsaad nga ilang gihimo uban sa Dios ug sa usag usa.”10 Tan-awa ug pagkat-on: ang malampusong magtiayon maghigugmaay uban sa hingpit nga debosyon.

Dunay mga kaminyoon nga dili ingon ka malipayon sama sa ilang gilauman, dunay wala gayud maminyo, gibuwagan, single nga mga ginikanan, o sa lain-laing rason nga wala maminyo. Kini nga mga kahimtang mapuno sa hagit ug kasagmuyo, apan dili kini angayang mohangtud. Kamo nga anaa bisan pa niini nga kahimtang “pagmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos sa [inyong] gahum”11 sa pagpadayon, unta daghan ang panalangin sa langit kaninyo. Tinguhaa ang pagmugna og usa ka mahangturong kaminyoon, lakip ang pagpaningkamot nga mahimong takus nga kapikas. Tumana ang mga sugo, ug salig sa Ginoo ug sa Iyang gugma alang kaninyo. Ugma damlag ang tanang gisaad nga panalangin sa kaminyoon inyong maangkon.12

Usa sa kinanindutang bersikulo sa Basahon ni Mormon nag-ingon, “Ug sila naminyo, ug sinayuran sa kaminyoon, ug gipanalanginan sumala sa gidaghanon sa mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto kanila.”13 Ang mga saad sa Ginoo ihatag sa tanang mosunod sa sumbanan sa kinabuhi nga nagtukod og malipayon, balaang relasyon sa kaminyoon. Kana nga panalangin moabut nga makahimuot, makita nga sangputanan sa pagkinabuhing matinud-anon sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Nagpasalamat ko sa talagsaon nakong asawa, si Kathy, ang gugma sa akong kinabuhi.

Ang kaminyoon gasa sa Dios kanato; ang kalidad sa atong kaminyoon maoy atong gasa ngadto Kaniya. Mopamatuod ko sa talagsaong plano sa atong mapinanggaong Langitnong Amahan, nga naghatag og oportunidad sa mahangturon, talagsaong kaminyoon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran