Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Het huwelijk: kijken en leren

Het huwelijk: kijken en leren

April 2013 Algemene conferentie

De beloften van de Heer gelden voor allen die het levenspatroon volgen waarmee ze een gelukkige en heilige huwelijksband kunnen opbouwen.

Enkele jaren geleden gingen mijn vrouw en ik ’s avonds eten bij een van onze zoons en zijn vrouw en kinderen. Het was een typerende gezinsaangelegenheid met kleine kinderen: er was veel lawaai en werd nog meer plezier gemaakt. Kort na het eten zaten ons kleindochtertje van vier, Anna, en ik nog aan tafel. Ze besefte dat ze mijn volledige aandacht genoot, ging overeind staan op een bankje en keek me strak aan. Toen ze zeker wist dat ik naar haar keek, gaf ze me in alle ernst de opdracht: ‘Kijk en leer.’ En toen danste ze voor me en zong een liedje.

Anna’s opdracht ‘Kijk en leer’ was een wijsheid uit de mond van een zuigeling. We kunnen zoveel leren door te kijken en vervolgens te bedenken wat we zagen en voelden. Met dat in gedachten wil ik enkele beginselen uiteenzetten die ik heb opgemerkt door te kijken en te leren van fijne huwelijken met trouwe partners. Op de grondslag van deze beginselen is een sterk en bevredigend huwelijk te bouwen dat voldoet aan hemelse principes. Ik nodig u uit om met mij te kijken en te leren.

Allereerst heb ik gezien dat in de gelukkigste huwelijken zowel de man als de vrouw hun relatie als een parel van de grootste waarde beschouwen, iets dat van onschatbare waarde is. Ze verlaten allebei hun vader en moeder en bouwen samen aan een huwelijk dat tot in eeuwigheid zal bloeien. Zij begrijpen dat ze een door God ingesteld pad bewandelen. Zij weten dat geen enkele andere relatie zoveel vreugde kan geven, zoveel goeds teweeg kan brengen of zoveel persoonlijke ontwikkeling kan opleveren. Kijk en leer: de beste huwelijkspartners beschouwen hun huwelijk als van onschatbare waarde.

Vervolgens, geloof. Een geslaagd huwelijk wordt gebouwd op een fundament van geloof in de Heer Jezus Christus en gehoorzaamheid aan zijn leringen.1 Ik heb gezien dat echtparen die hun huwelijk van onschatbare waarde hebben gemaakt, een geloofspatroon naleven: ze gaan wekelijks naar de avondmaalsdienst en andere bijeenkomsten, houden gezinsavond, bidden en bestuderen de Schriften samen en individueel, en betalen een eerlijke tiende. Het is hun gezamenlijke streven om gehoorzame, goede mensen te zijn. Ze beschouwen de geboden niet als een buffet waaruit je alleen de aantrekkelijkste opties kiest.

Geloof is het fundament van elke deugd die de huwelijksband verstevigt. Geloof sterken verstevigt de huwelijksband. Geloof groeit met het onderhouden van de geboden, en dat geldt ook voor de harmonie en vreugde in het huwelijk. Daarom is het van fundamenteel belang om de geboden te onderhouden teneinde een sterke huwelijksband te krijgen. Kijk en leer: geloof in de Heer Jezus Christus is het fundament van een gelukkig eeuwig huwelijk.

Ten derde, bekering. Ik heb ondervonden dat een gelukkig huwelijk vertrouwt op de gave van bekering. Het is een onmisbaar element in elke goede huwelijksrelatie. Huwelijkspartners die geregeld aan eerlijk zelfonderzoek doen en meteen de benodigde stappen doen om zich te bekeren en verbeteren, ervaren dit als een genezende balsem in hun huwelijk. Door bekering worden harmonie en vrede hersteld en in stand gehouden.

Ootmoed is de kern van bekering. Ootmoed is onzelfzuchtig, niet zelfzuchtig. Het stelt geen eisen en uit zich niet met enig gevoel van morele superioriteit. Integendeel, ootmoed geeft een zachtmoedig2 antwoord en luistert vriendelijk en begripvol, niet ter rechtvaardiging. Ootmoed ziet in dat niemand een ander kan veranderen, maar dat wij met geloof, inzet en Gods hulp onze eigen grote verandering van hart kunnen ondergaan.3 Die grote verandering van hart ondergaan brengt ons ertoe anderen, en met name onze huwelijkspartner, zachtmoedig te behandelen.4 Ootmoed houdt in dat zowel man als vrouw ernaar streeft om de ander tot zegen te zijn, te helpen en bij elke beslissing op de eerste plaats te zetten. Kijk en leer: met bekering en ootmoed bouwt u aan een gelukkig huwelijk.

Ten vierde, respect. Ik heb gezien dat man en vrouw in een gelukkig huwelijk elkaar als gelijkwaardige partners behandelen. Gebruiken uit plaatsen of tijdperken waarin de man de vrouw domineerde of op enigerlei wijze behandelde als een tweederangs huwelijkspartner zijn in strijd met Gods wetten en dienen plaats te maken voor de juiste beginselen en gedragsvormen.

In een geweldig huwelijk nemen man en vrouw unanieme beslissingen, waarbij elk volledig aan het proces deelneemt en even veel stemrecht heeft als de ander.5 In hun gedeelde taken concentreren zij zich in eerste instantie op hun gezin en op het geven van wederzijdse hulp.6 Hun huwelijk is gebaseerd op samenwerking, niet op onderhandeling. De maaltijd en de gezamenlijke tijd die daarop volgt, wordt het middelpunt van hun dag en het doel van hun grootste inzet. Ze zetten apparaten uit en ontzeggen zich amusement om te helpen met huishoudelijke taken. Voor zover mogelijk lezen ze hun kinderen elke avond voor en helpen allebei met het naar bed brengen van de kleintjes. Ze gaan samen naar bed. Staan hun taken en omstandigheden het toe, dan doen man en vrouw het belangrijkste werk samen: het werk dat we thuis doen.

Als er sprake is van respect, is er ook transparantie, wat een onmisbaar deel uitmaakt van een gelukkig huwelijk. In een huwelijk dat gegrondvest is op wederzijds respect en transparantie, bestaan geen geheimen. Man en vrouw nemen alle financiële beslissingen samen en hebben beiden toegang tot alle informatie.

Trouw is een vorm van respect. De profeten leren ons dat goede huwelijkspartners ‘uitermate loyaal’ zijn tegenover elkaar.7 Zij gedragen zich in alle opzichten waardig op sociale media. Ze staan zichzelf geen geheime internetervaringen toe. Ze geven elkaar zonder aarzelen de wachtwoorden tot hun accounts op sociale netwerken. Ze kijken op geen enkele manier naar het online profiel van anderen die het vertrouwen van hun huwelijkspartner zou kunnen schaden. Ze zeggen of doen niets dat ook maar enigszins ongepast lijkt, hetzij online of in eigen persoon. Kijk en leer: de kenmerken van een geweldig huwelijk zijn volledig respect, transparantie en trouw.

Ten vijfde, liefde. De gelukkigste huwelijken die ik heb gezien, stralen gehoorzaamheid aan een van de gelukkigste geboden uit: dat we ‘in liefde met elkaar leven’.8 De Heer heeft de man geboden: ‘Gij zult uw vrouw liefhebben met geheel uw hart, en haar aankleven en geen ander.’9 In een handboek van de kerk staat: ‘In dit gebod betekent het woord aankleven volledig trouw en toegewijd zijn aan een ander. Echtparen kleven God en elkaar aan door elkaar te dienen en lief te hebben, en door de verbonden met volledige trouw jegens elkaar en jegens God na te komen.’ Man en vrouw ‘laten [beiden] hun alleenstaande leven achter zich en stellen hun huwelijk boven alle andere belangen. […] Zij staan niet toe dat andere mensen of zaken belangrijker worden in hun leven […] dan het nakomen van de verbonden die zij met God en met elkaar hebben gesloten.’10 Kijk en leer: geslaagde echtelieden houden met volledige toewijding van elkaar.

Sommigen hebben niet zo’n gelukkig huwelijk als ze zouden wensen, zijn nooit getrouwd, zijn gescheiden, zijn een alleenstaande ouder, of zijn om wat voor reden dan ook niet in de positie om te trouwen. Die omstandigheden kunnen moeilijk en hartbrekend zijn, maar hoeven niet eeuwig te duren. Tot diegenen onder u die zich in zo’n situatie bevinden maar ‘blijmoedig alles [doen] wat in [uw] vermogen ligt’11 om door te zetten, zeg ik: moge de hemel u overvloedig zegenen. Streef naar het ideaal van een eeuwig huwelijk, inclusief een streven of een voorbereiding om een waardige huwelijkspartner te zijn. Onderhoud de geboden en vertrouw op de Heer en zijn volmaakte liefde voor u. Ooit krijgt u elke beloofde zegening van een huwelijk.12

Een van de mooiste verzen in het Boek van Mormon luidt eenvoudigweg: ‘En zij huwden en werden ten huwelijk gegeven, en waren gezegend volgens de vele beloften die de Heer hun had gedaan.’13 De Heer doet zijn beloften aan allen die het levenspatroon volgen van een gelukkige, gewijde huwelijksrelatie. Die zegeningen zijn het heerlijke, voorspelbare gevolg van trouw het evangelie van Jezus Christus naleven.

Ik ben dankbaar voor mijn fantastische vrouw, Kathy, die de liefde van mijn leven is.

Het huwelijk is Gods geschenk voor ons; de kwaliteit van ons huwelijk is een geschenk van ons aan Hem. Ik getuig van het geweldige plan van onze liefhebbende hemelse Vader, dat ons de kans geeft op een heerlijk, eeuwig huwelijk. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen