Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Ang Pagkamasulundon Makahatag og Panalangin

Ang Pagkamasulundon Makahatag og Panalangin

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang kahibalo sa kamatuoran ug ang mga tubag sa atong importanting mga pangutana moabut kanato kon kita magmasulundon sa mga sugo sa Dios.

Mga kaigsoonan, mapasalamaton ako nga makig-uban kaninyo karong buntaga. Nagtinguha ko sa inyong pagtuo ug mga pag-ampo sa akong pagpamulong kaninyo karon.

Sa tanang panahon, ang mga lalaki ug babaye nagtinguha og kahibalo ug pagsabut bahin niining mortal nga pagpakabuhi ug sa dapit ug katuyoan niini, ingon man sa kalinaw ug kalipay. Ang mao nga pagpangita gihimo natong tanan.

Kini nga kahibalo ug pagsabut anaa alang sa tanang tawo. Anaa niini ang kamatuoran nga mahangturon. Sa Doktrina ug Pakigsaad seksyon 1, bersikulo 39, atong mabasa,“Kay tan-awa ug sud-onga, ang Ginoo mao ang Dios, ug ang Espiritu nagpamatuod, ug ang pagpamatuod tinuod, ug ang kamatuoran magpabilin hangtud sa kahangturan.”

Ang magbabalak misulat:

Bisan ang langit mopanaw ug ang yuta mahanaw,

Mosugakod ang kamatuoran,

Mohangtud sa kahangturan.1

Ang uban mangutana, “Asa makita ang maong kamatuoran, ug unsaon nato pag-ila niini?” Sa usa ka pagpadayag nga gihatag ngadto kang Propeta Joseph Smith sa Kirtland, Ohio, niadtong Mayo sa 1833, ang Ginoo mipahayag:

“Ang kamatuoran mao ang kahibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon, ug ingon nga sila mao kaniadto, ug ingon nga sila mao sa umaabut. …

“Ang Espiritu sa kamatuoran mao ang Dios. …

“Ug walay tawo nga makadawat sa usa ka kahingpitan hangtud nga siya maghupot sa iyang mga sugo.

“Siya nga maghupot sa mga sugo sa [Dios] makadawat og kamatuoran ug kahayag, hangtud siya pagahimayaon diha sa kamatuoran ug masayud sa tanan nga mga butang.”2

Pagkanindot nga saad! “Siya nga maghupot sa mga sugo sa [Dios] makadawat og kamatuoran ug kahayag, hangtud siya pagahimayaon diha sa kamatuoran ug masayud sa tanang mga butang.”

Dili na kinahanglan para kaninyo o kanako, niining panahon nga ang kahingpitan sa ebanghelyo napahiuli, nga molawig pa sa wala mahibaloi nga mga kadagatan o mobiyahe sa wala pa maagii nga mga dalan sa pagpangita sa kamatuoran. Usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan ang mibuhat sa atong agianan ug mihatag og dili mapakyas nga giya—nga mao ang pagkamasulundon. Ang kahibalo sa kamatuoran ug ang mga tubag sa atong importanting mga pangutana moabut kanato kon kita magmasulundon sa mga sugo sa Dios.

Makakat-on kita sa pagkamasulundon sa atong tibuok kinabuhi. Sukad sa gagmay pa kita, kadtong responsable sa pag-atiman kanato mihatag og mga sumbanan ug lagda alang sa atong kasiguroan. Mas yano ang kinabuhi natong tanan kon atong sundon sa hingpit ang maong mga lagda. Kadaghanan kanato, nakat-on gikan sa kasinatian bahin sa kaalam sa pagkamasulundon.

Sa nagtubo pa ako, kada summer gikan sa Hulyo hangtud sa Septyembre, ang akong pamilya mopuyo sa among payag sa Vivian Park sa Provo Canyon sa Utah.

Usa sa akong suod nga higala niadtong mga panahona sa canyon mao si Danny Larsen, kansang pamilya nanag-iya usab og payag sa Vivian Park. Kada adlaw siya ug ako mosuroy niining nindot nga lugar, mangisda sa sapa, mangolekta og mga bato ug ubang mga butang, mag-hike, mangatkat, ug maglingaw-lingaw sa kada minuto sa kada oras kada adlaw.

Usa ka buntag niana si Danny ug ako nakahukom nga mag-campfire inig kagabii uban sa tanan namong higala. Nagkinahanglan lang mi og hawan nga lugar sa duol nga among kapundukan. Ang mga sagbot sa bulan sa Hunyo nga anaa sa yuta uga ug manusok, nga dili angay sa among mga katuyoan. Among gipangibut ang tag-as nga sagbut, nagplano nga maghawan og dako nga lingin nga lugar. Nangibut kami pag-ayo, apan gamay ra ang among naibut sa gahi nga mga sagbut. Among nakita nga dangtan mi og usa ka adlaw niini, ug nagkahinay na ang among lihok ug kahinam sa pagtrabaho.

Ug dayon misulod sa otso anyos nakong hunahuna ang hingpit nga sulbad. Akong giingnan si Danny, “Ang atong gikinahanglan mao ang pagsunog niini nga mga sagbut. Linginon lang nato sa pagsunog diha sa mga sagbut!” Miuyon siya, ug midagan ko ngadto sa among payag sa pagkuha og posporo.

Basig maghunahuna mo nga ang otso anyos gitugutan sa paggamit og posporo, akong klarohon nga kami ni Danny gidid-an sa paggamit niini nga walay dagko nga magdumala. Kaming duha gipasidan-an na sa kakuyaw sa kalayo. Bisan pa niana, nakahibalo ko diin tagoi ang mga posporo, ug kinahanglan namong limpyohan ang maong lugar. Sa walay pagduha-duha, midagan ko paingon sa payag ug mikuha og pipila ka posporo, naniguro nga walay makakita. Gitagoan dayon nako kini sa akong bulsa.

Midagan ko balik ni Danny, nalipay nga sa akong bulsa anaa ang sulbad sa among problema. Nahinumdom ko nga naghunahuna nga ang kalayo mosunog lang sa among gusto ug mapalong ra kini og iyaha.

Akong gikadlit ang posporo ug misunog sa bulan sa Hunyo nga kasagbutan. Misilaob kini ingon sa giyab-an og gasolina. Sa sinugdanan si Danny ug ako nalipay samtang nagtan-aw sa mga sagbut nga nahanaw, apan sa wala madugay naklaro nga ang kalayo dili diay mapalong nga siya ra. Natarantar kami sa dihang nakaamgo mi nga wala nay mahimo sa pagpahunong niini. Ang nagsilaob nga kayo misubay sa sagbut padulong sa bukid, maapil na ang mga kahoy nga aguho ug tanan nga maagian niini.

Wala na kami laing mahimo gawas sa pagpangayo og tabang. Sa wala madugay ang tanang mga lalaki ug babaye sa Vivian Park nagdinaganay na nga nagdala og basa nga panapton, mihapak sa kalayo nga naningkamot sa pagpalong niini. Human sa daghang mga oras ang katapusang baga napalong. Ang guwang na kaayo nga mga kahoy nga aguho naluwas, ingon usab sa mga balay nga maabtan unta sa kalayo.

Si Danny ug ako nakat-on og daghang lisud apan importante nga mga leksyon nianang adlawa—ang kaimportante sa pagkamasulundon.

Adunay mga lagda ug balaod nga makapasiguro sa atong pisikal nga kasiguroan. Sama usab, ang Ginoo mihatag og mga sumbanan ug mga sugo aron sa pagsiguro sa atong espirituhanon nga kasiguroan aron kita malampusong makapadayon niining maliputon nga mortal nga kinabuhi ug makabalik sa atong Langitnong Amahan.

Mga siglo na ang milabay, sa usa ka henerasyon nga nagsunod gayud sa tradisyon nga paghalad og mga hayop, si Samuel maisugon nga mipahayag, “Ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga laking karnero.”3

Niini nga dispensasyon, ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith nga Siya nagkinahanglan “sa kasingkasing ug sa usa ka andam nga hunahuna; ug ang andam ug ang masulundon mokaon sa kaayo sa yuta sa Zion niining katapusan nga mga adlaw.”4

Ang tanang propeta, karaan ug moderno, nakahibalo nga ang pagkamasulundon importante sa atong kaluwasan. Mipahayag si Nephi, “Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo.”5 Bisan og ang uban magduhaduha sa ilang pagtuo ug pagkamasulundon, bisan kausa wala gyud si Nephi mapakyas sa pagbuhat unsay gisugo sa Ginoo kaniya. Dili maihap nga henerasyon ang napanalanginan.

Ang makapadasig nga istorya sa pagkamasulundon mao ang kang Abraham ug Isaac. Pagkalisud kaha alang kang Abraham, agig pagsunod sa mando sa Dios, nga dad-on ang iyang pinalangga nga si Isaac ngadto sa yuta sa Moriah aron ihalad siya isip sakripisyo. Mahunahuna ba nato ang kasubo ni Abraham samtang nagpaingon siya sa gitudlo nga lugar? Sigurado nga grabe nga kasakit nga iyang gibati samtang iyang gigapos si Isaac, gipahigda sa altar, ug mikuha sa kutsilyo aron sa pagpatay kaniya. Uban sa lig-on nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, iyang gisunod ang sugo sa Ginoo. Pagkamahimayaon sa pahibalo, ug uban sa katingala ug sa pagpasalamat sa miabut: “Dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kaniya bisan unsa: karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako.”6

Gisulayan si Abraham, ug tungod sa iyang pagkamatinud-anon ug pagkamasulundon gihatag sa Ginoo ang iyang mahimayaong saad: “Sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta, kay gituman mo ang akong tingog.”7

Bisan og wala kita sugoa sa pagpakita sa atong pagkamasulundon sa ingon ka makadugmok sa kasingkasing nga paagi, gikinahanglan usab nga kita magmasulundon.

Mipahayag si Presidente Joseph F. Smith niadtong Oktubre 1873, “Ang pagkamasulundon mao ang unang balaod sa langit.”8

Miingon si Presidente Gordon B. Hinckley, “Ang kalipay sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang kalinaw sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang kauswagan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang kalamboan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ang kaluwasan ug kahimayaan sa kahangturan niining katawhan anaa sa pagkamasulundon sa mga tambag sa … Dios.”9

Ang pagkamasulundon mao ang timailhan sa mga propeta; makahatag kini og kusog ug kahibalo kanila sa tanang panahon. Importante nga kita makahibalo nga kita usab, adunay katungod niining tinubdan sa kusog ug kahibalo. Giandam na kini alang sa matag usa kanato karon kon mosunod kita sa mga sugo sa Dios.

Sulod sa mga katuigan, nakaila ko og dili maihap nga mga indibidwal nga nagmatinud-anon gayud ug nagmasulundon. Napanalanginan ug nadasig ako kanila. Tuguti ko nga mopakigbahin og istorya sa duha ka indibidwal.

Si Walter Krause usa ka makanunayon nga miyembro sa Simbahan kinsa, uban sa iyang pamilya, nagpuyo sa East Germany human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Bisan sa kalisud nga iyang giatubang tungod sa kakulang sa kagawasan nianang dapita, si Brother Krause usa ka tawo kinsa nahigugma ug nagserbisyo sa Ginoo. Matinud-anon niyang gituman ang tanang buluhaton nga gihatag kaniya.

Ang laing tawo, si Johann Denndorfer, lumad nga taga-Hungary, nakabig ngadto sa Simbahan sa Germany ug nabunyagan niadtong 1911 sa edad nga 17. Wala madugay mibalik siya sa Hungary. Human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, napriso siya sa iyang yutang natawhan, sa siyudad sa Debrecen. Gihikawan usab sa kagawasan ang mga tawo sa Hungary.

Si Brother Walter Krause, nga wala makaila ni Brother Denndorfer, gihimo nga home teacher ni Brother Denndorfer ug nga bisitahan siya kanunay. Si Brother Krause mitawag sa iyang kompanyon ug misulti kaniya, “Nakadawat kita og assignment sa pagbisita ni Brother Johann Denndorfer. Makakuyog ka ba nako sa pakigkita niya niining semanaha ug mohatag kaniya og mensahe sa ebanghelyo?” Ug dayon midugang siya, “si Brother Denndorfer nagpuyo sa Hungary.”

Ang nahibulong niya nga kompanyon nangutana, “Kanus-a kita molakaw?”

“Ugma,” tubag ni Brother Krause.

“Kanus-a kita mamauli?” nangutana ang kompanyon.

Mitubag si Brother Krause, “O, mga usa ka semana—kon makauli ta.”

Ang duha ka kompanyon sa home teaching milakaw aron pagbisita ni Brother Denndorfer, sakay sa tren ug bus gikan sa amihanang silangang Germany ngadto sa Debrecen, Hungary—layo kaayo nga biyahe. Si Brother Denndorfer walay mga home teacher sukad sa wala pay gubat. Karon, sa dihang iyang nakita kining mga sulugoon sa Ginoo, mapasalamaton kaayo siya nga sila miabut. Sa sinugdanan wala siya makiglamano kanila. Hinoon, misulod siya sa kwarto ug mikuha sa gamay nga kahon nga iyang gitipigan sa iyang ikapulo sa daghang katuigan. Iyang gipresentar ang ikapulo ngadto sa iyang mga home teacher ug miingon, “Karon nakatuman na ko sa akong obligasyon sa Ginoo. Karon mibati ko nga takus nga makiglamano sa mga sulugoon sa Ginoo!” Gisultihan ko ni Brother Krause nga natandog kaayo siya niining matinud-anong brother, kinsa walay kontak sa Simbahan sulod sa daghang mga tuig, nagmasulundon ug kanunay nga mikuha og 10 porsyento sa iyang gamay nga kinitaan aron makabayad sa iyang ikapulo. Gitigum niya kini nga wala masayud kanus-a o aduna ba siyay kahigayunan sa pagbayad niini.

Si Brother Walter Krause namatay siyam ka tuig na ang milabay sa edad nga 94. Matinud-anon ug masulundon siyang nagserbisyo sa tibuok niyang kinabuhi ug akong inspirasyon ug ngadto sa tanan nga nakaila kaniya. Kon hangyoon sa pagtuman og mga assignment, dili siya mokwestyon, dili siya magbagulbol, ug dili siya mobalibad.

Akong mga kaigsoonan, ang labing dako nga pagsulay niini nga kinabuhi mao ang pagkamasulundon. “Ug kita mosulay kanila dinhi, aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanang butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila.”10

Mipahayag ang Manluluwas, “Alang sa tanan kinsa may panalangin sa akong mga kamot kinahanglan nga motuman sa balaod nga gitudlo alang niana nga panalangin, ug sa mga kinahanglanon niini, ingon nga gitukod sa wala pa ang katukuran sa kalibutan.”11

Walay laing labaw nga ehemplo sa pagkamasulundon ang anaa kay sa atong Manluluwas. Kaniya, si Pablo nakaobserbar:

“Ug bisan tuod siya Anak, siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantus;

“Ug sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot kaniya.”12

Ang Manluluwas mipakita sa tiunay nga gugma sa Dios pinaagi sa pagpuyo og hingpit nga kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa balaang misyon nga para Kaniya. Wala gayud Siya magmapahitas-on. Wala gayud Siya magpagarbo. Wala gayud Siya magmabudhion. Nagmapainubsanon gayud Siya kanunay. Sinsero gayud Siya kanunay. Masulundon gayud Siya kanunay.

Bisan og Siya gidala niana nga batid sa pagpanglingla, gani ang yawa; bisan Siya sa pisikal nga paagi naluya tungod sa pagpuasa sa 40 ka mga adlaw ug 40 ka mga gabii ug gigutom, apan sa diha nga ang yawa mihalad kang Jesus sa labing maanindot ug makatintal nga mga tanyag, Siya mihatag kanato og usa ka balaan nga ehemplo sa pagkamasulundon pinaagi sa pagbalibad aron sa pagtuman unsa nga Iyang nahibaloan nga sakto.13

Sa dihang Siya nakasinati sa panghingutas sa Getsemani, diin Siya milahutay sa ingon ka sakit nga ang Iyang singot gihulagway nga mga nanibug-ok daw apol nga nagpangatagak sa yuta,”14 Iyang gipakita ang pagkamasulundon nga Anak pinaagi sa pagsulti, “Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matuman, kondili ang imo.”15

Sama sa sugo sa Manluluwas sa Iyang unang mga Apostoles, kamo ug ako gisultihan usab Niya, “Sumunod ka lang kanako.”16 Andam ba kita sa pagsunod?

Ang kahibalo nga atong gitinguha, ang mga tubag nga atong gihandom, ug ang kalig-on nga atong gitinguha karon sa pag-atubang sa mga hagit sa komplikado ug nagkausab nga kalibutan atong madawat kon kita andam nga mosunod sa mga sugo sa Ginoo. Kutloon nako pag-usab ang mga pulong sa Ginoo: “Siya nga maghupot sa mga sugo sa [Dios] makadawat og kamatuoran ug kahayag, hangtud siya pagahimayaon diha sa kamatuoran ug masayud sa tanan nga mga butang.”17

Akong pag-ampo nga kita mapanalanginan sa daghang mga ganti nga gisaad ngadto sa masulundon. Sa pangalan ni Jesukristo, atong Ginoo ug Manluluwas, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran