Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Kalingkawasan ang Pagsunod sa Balaod

Kalingkawasan ang Pagsunod sa Balaod

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang mga lalaki ug babaye makadawat sa ilang kabubut-on isip gasa gikan sa Dios, apan ang ilang kalingkawasan ug ang ilang mahangturong kalipay magagikan sa pagsunod sa Iyang mga balaod.

Nakadawat ko og regalo sa miaging Pasko nga nagbilin og daghang handumanan. Ang pag-umangkon nakong babaye ang mihatag niini kanako. Apil kini sa mga butang nga akong gibilin sa karaan namong balay sa pamilya sa dihang mibalhin ko human ako naminyo. Ang regalo mao kining gamay nga libro nga akong gigunitan. Libro kini nga gipanghatag ngadto sa LDS nga mga sundalo nga miapil sa armadong kusog atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Personal nakong gihunahuna ang libro isip regalo ni Presidente Heber J. Grant ug sa iyang mga magtatambag, sila si J. Reuben Clark Jr. ug David O. McKay.

Sa atubangan sa libro, kining tulo ka propeta sa Dios misulat: “Ang mga kalihokan sa kasundalohan dili makatugot nga kami personal nga makigkita kaninyo, direkta o sa personal nga pagbisita. Ang pinakamaayo namong mabuhat mao ang pagbutang diha sa inyong mga kamot sa porsyon sa moderno nga pagpadayag ug pagpasabut sa baruganan sa Ebanghelyo nga inyong madala, bisan asa kamo, makapalig-on sa paglaum ug pagtuo, ingon usab sa kahupayan, ug kalinaw sa espiritu.”1

Karon atong nakita ang atong kaugalingon nga anaa sa laing gubat. Niining higayona dili gubat nga magpinusilay. Gubat kini sa hunahuna, mga pulong, ug binuhatan. Gubat kini sa sala, ug labaw sa tanan kinahanglan kitang mapahinumduman sa mga sugo. Ang pagka-sekular nagkanormal na, ug daghang mga pagtuo ug mga binuhatan niini ang direktang supak sa gipasiugdahan sa Ginoo Mismo alang sa kaayohan sa Iyang mga anak.

Sa gamay nga brown nga libro, sumpay sa sulat gikan sa Unang Kapangulohan, adunay mubo nga Sulat sa Pagpangandam alang sa mga Sundalo, giulohan og Kalingkawasan ang Pagsunod sa Balaod.” Ang mubo nga sulat nagtandi tali sa balaod sa militar, diin “mao ang alang sa kaayohan sa tanan kinsa anaa sa serbisyo,” ug sa balaan nga balaod.

Nag-ingon kini, “Sa tibuok kalibutan, usab, diin ang Dios mao ang nagmando, adunay balaod nga malukpanon, mahangturong … balaod—uban sa mga panalangin ug dili mausab nga mga silot.”

Ang katapusang mga pulong sa mubo nga sulat nag-focus sa pagsunod sa balaod sa Dios: “ Kon gusto kamong makabalik sa inyong mga minahal nga dili maulaw, … kon kamo nga magpakalalaki ug magpuyo nga malipayon—nan sunda ang balaod sa Dios. Sa pagbuhat sa ingon makadugang kamo niining bililhon nga kagawasan nga inyong gipanalipdan, lain usab nga angay panalipdan sa uban, kagawasan gikan sa sala; kay sa pagkatinuod ‘kalingkawasan ang pagsunod sa balaod.’”2

Ngano nga ang mga pulong “kalingkawasan ang pagsunod sa balaod” adunay kahulugan nako nianang higayona? Nganong kini adunay kahulugan natong tanan karon?

Tingali tungod kay kita adunay pinadayag nga kahibalo sa atong kasaysayan sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Nakahibalo kita nga sa dihang ang Dios nga Amahan sa Kahangturan mipresentar sa Iyang plano sa sinugdanan, si Satanas buot mousab sa plano. Miingon siya nga iyang tubson ang tanang tawo. Walay usa nga mawala, ug masaligon si Satanas nga iyang matuman ang iyang plano. Apan dihay dili madawat nga bugti—ang kalaglagan sa kabubut-on sa tawo, nga gihatag ug gasa sa Dios (tan-awa sa Moises 4:1–3). Mahitungod niini nga gasa si Presidente Harold B. Lee miingon, “Sunod sa kinabuhi mismo, ang kabubut-on mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios ngadto sa katawhan.”3 Busa dili gamay nga butang alang ni Satanas ang pagbaliwala sa kabubut-on sa tawo. Gani, nahimo kining dakong isyu hinungdan nga dunay Gubat sa Langit. Ang kadaugan sa Gubat sa Langit mao ang kadaugan sa kabubut-on sa tawo.

Hinoon, si Satanas wala pa mahuman. Ang iyang laing plano—ang plano nga gipatuman sukad pa sa panahon ni Adan ug Eva—nga mao ang pagtintal sa mga lalaki ug babaye, sa pagprubar nga kita dili angayan sa hinatag sa Dios nga gasa sa kabubut-on. Adunay daghang mga rason si Satanas sa iyang gibuhat. Tingali ang labing dako nga tuyo mao ang pagpanimalos, apan gusto usab niya nga ang tanan mahimong makalolooy sama niya. Kinahanglang dili nato ipakaubos kon unsa ka determinado si Satanas nga molampos. Ang iyang tahas sa mahangturong plano sa Dios nakapahimo sa “katugbang sa tanan nga mga butang” (2 Nephi 2:11) ug sulayan ang atong kabubut-on. Sa kada pagpili nga himoon ninyo ug nako mao ang pagsulay sa atong kabubut-on—kon mopili ba kita nga magmasulundon o dili sa mga sugo sa Dios sa tinuod usa ka pagpili tali sa “kalingkawasan ug kinabuhi nga dayon” ug “pagkabihag ug kamatayon.”

Kining sukaranan nga doktrina klarong gitudlo sa 2 Nephi, sa ikaduhang kapitulo: “Busa, ang tawo gawasnon sumala sa unod; ug ang tanan nga mga butang gihatag kanila diin angay ngadto sa tawo. Ug sila gawasnon sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, o pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa pagkabihag ug sa gahum sa yawa; kay siya nagtinguha nga ang tanan nga mga tawo unta mahimo nga mauyamot sama ngadto kaniya” (2 Nephi 2:27).

Sa daghang mga paagi, kini nga kalibutan kanunay nga anaa sa gubat. Nagtuo ko nga sa dihang gipadala sa Unang Kapangulohan nako ang gamay nga brown nga libro, mas nabalaka sila mahitungod sa mas dako nga gubat kay sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Nagtuo usab ako nga naglaum sila nga ang libro mahimong taming sa pagtuo batok ni Satanas ug sa iyang kasundalohan niining mas dako nga gubat—ang gubat batok sa sala—ug magsilbi nga pahinumdom nako nga magsunod sa mga sugo sa Dios.

Usa sa paagi sa pagsukod sa atong kaugalingon ug pagtandi nato sa miaging mga henerasyon mao ang pinaagi sa labing karaang mga sumbanan nga nahibaloan sa tawo—ang Napulo ka mga Sugo. Kasagaran sa sibilisado nga kalibutan, ilabi na sa Judeo-Kristiyano nga kalibutan, ang Napulo ka mga Sugo mao ang labing gidawat ug malahutayon nga utlanan tali sa maayo ug dautan.

Sa akong paghukom, upat sa Napulo ka mga Sugo mas giseryuso karon sukad masukad. Isip usa ka kultura, atong gisaway ug gipanghimaraut ang pagpatay, pagpangawat, ug pagpamakak, ug nagtuo gihapon kita sa responsibilidad sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan.

Apan isip dagko nga mga katilingban, atong gisalikway ang laing unom ka mga sugo:

 • Kon ang kalibutanon nga mga prayoridad mao ang timailhan, kita gayud adunay “lain nga mga dios” nga atong gibutang og una sa tinuod nga Dios.

 • Gihimo natong mga idolo ang bantugang mga tawo, ang uso sa kinabuhi, ang bahandi, ug oo, usahay larawan sa linilok o mga butang.

 • Gigamit nato ang pangalan sa Dios sa tanang matang sa pagpasipala, lakip sa pagtuaw ug sa atong pagpanumpa.

 • Gigamit nato ang atong Igpapahulay nga adlaw alang sa atong dakong mga dula, sa atong labing seryuso nga lingaw-lingaw, sa atong grabe nga pagpamalit, ug hapit tanan gawas sa pagsimba.

 • Giisip nato ang sekswal nga relasyon sa dili pa minyo nga dula-dula ug kalingawan.

 • Ug ang pagkasina nahimong komon na kaayo sa kinabuhi. (Tan-awa sa Exodo 20:3–17.)

Ang mga propeta sa tanang dispensasyon kanunay nga nagpasidaan batok sa pagsupak sa duha ka mas seryuso nga mga sugo—kabahin sa pagpatay ug panapaw. Akong nakita ang komon nga basihanan niining duha ka kritikal nga sugo—ang pagtuo nga ang kinabuhi mismo mao ang katungod sa Dios ug ang atong pisikal nga lawas, ang templo sa mortal nga kinabuhi, kinahanglang malalang sulod sa mga utlanan nga gihatag sa Dios. Ang pagpuli sa tawo sa iyang kaugalingong mga lagda ngadto sa lagda sa Dios kabahin sa paglalang sa kinabuhi mao ang grabe nga ehemplo sa pagbana-bana ug kalawom sa sala.

Ang dakong epekto niining nagkakunhod nga kinaiya kabahin sa pagkabalaan sa kaminyoon mao ang mga sangputanan ngadto sa pamilya—nagkahuyang ang kalig-on sa pamilya nga makapaalarma kaayo. Kini nga pagkahuyang ang nakaingon sa dakong kadaot sa katilingban. Akong nakita ang direkta nga hinungdan ug epekto. Kon atong gibaliwala ang pasalig ug pagkamaunungon ngadto sa atong mga kaparis sa kaminyoon, atong gitangtang ang butang nga naghiusa sa katilingban.

Usa ka mapuslanon nga paghunahuna sa sugo mao nga kini mahigugmaong mga tambag gikan sa maalamong Langitnong Amahan. Ang Iyang tumong mao ang atong mahangturong kalipay, ug ang Iyang mga sugo mao ang mapa sa dalan nga Iyang gihatag nato aron makabalik ngadto Kaniya, nga mao ang bugtong paagi nga kita magmalipayon sa mahangturong paagi. Unsa ka importante ang panimalay ug pamilya sa atong mahangturong kalipay? Sa pahina 141 sa akong gamay nga brown nga libro, nag-ingon, “Sa pagkatinuod ang atong langit usa ka gamay nga representasyon sa atong panimalay sa kahangturan.”4

Ang doktrina sa pamilya ug sa panimalay giklaro ug gihingusgan sa pagpasabut diha sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.” Nagpahayag kini sa mahangturong kinaiya sa mga pamilya ug dayon mipasabut sa koneksyon sa pagsimba sa templo. Ang pamahayag mipasabut usab sa balaod diin ang mahangturong kalipay sa mga pamilya gipasikad, mao “Ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.”5

Ang Dios mipadayag ngadto sa Iyang mga propeta nga adunay moral nga mga kamatuoran. Ang sala sa kanunay sala gayud. Ang dili pagsunod sa mga sugo sa Ginoo kanunay nga makapahikaw sa Iyang mga panalangin. Ang kalibutan kanunay nga dunay kausaban, apan ang Dios, ang Iyang mga sugo, ug gisaad nga mga panalangin dili mausab. Dili kini malalis ug dili mausab. Ang mga lalaki ug babaye makadawat sa ilang kabubut-on isip gasa gikan sa Dios, apan ang ilang kalingkawasan ug ang ilang mahangturong kalipay magagikan sa pagsunod sa Iyang mga balaod. Sama sa gitambag ni Alma sa iyang masalaypon nga anak nga si Corianton, “Ang pagkadautan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay” (Alma 41:10).

Niining adlaw sa Pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo, ang Ginoo mipadayag pag-usab kanato sa mga panalangin nga gisaad kon kita magsunod sa Iyang mga sugo.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad 130 atong mabasa:

“Adunay usa ka balaod, nga dili mausab nga sugo didto sa langit sa wala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan, nga diha ang tanan nga mga panalangin gipasikad—

“Ug kon kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niana nga balaod diin diha kini gipasikad” (D&P 130:20–21).

Sa pagkatinuod walay bisan unsang doktrina nga gipasabut pag-ayo diha sa mga kasulatan kay sa dili mausab nga mga sugo sa Ginoo ug sa koneksyon niini sa atong kalipay ug pagkatawo isip mga indibidwal, isip pamilya, ug isip katilingban. Adunay moral nga mga kamatuoran. Ang dili pagsunod sa mga sugo sa Ginoo kanunay nga makapahikaw sa Iyang mga panalangin. Dili mausab kining mga butanga.

Sa kalibutan diin ang moral nga kompas sa katilingban nagkausab, ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo dili gayud mausab, ni ang mga stake ug ward, mga pamilya, o ang indibidwal nga mga miyembro niini. Kinahanglang dili kita mopili unsa nga mga sugo sa atong hunahuna ang importante nga sundon apan sa pagsunod sa tanang mga sugo sa Dios. Kinahanglang magbarug kita nga lig-on ug makanunayon, magbaton og pagsalig sa pagkamakanunayon sa Ginoo ug sa hingpit nga pagsalig sa Iyang mga saad.

Hinaut nga kita mahimong kahayag diha sa bungtod, usa ka ehemplo sa pagsunod sa mga sugo, nga wala gayud mausab ug dili gayud mausab. Sama sa giawhag niining gamay nga libro sa LDS nga mga sundalo sa pagbarug nga lig-on sa moral panahon sa gubat, hinaut nga kita, niining gubat sa ulahing mga adlaw, mahimong iwag ngadto sa kalibutan ug ilabi na sa mga anak sa Dios nga nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo. Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. First Presidency, sa Principles of the Gospel (1943), i.

  2. Principles of the Gospel, v, vii, viii.

  3. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Harold B. Lee (2000), 5.

  4. Stephen L Richards, sa Principles of the Gospel, 141.

  5. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.