Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeua el Buil 2013 | A Olngesenges a Llach a Mimokl

A Olngesenges a Llach a Mimokl

Ongeua el Buil 2013 Klou el Ongdibel

A sechal me a redil a ngmai a llemeltir el melilt el ngii a sengk er a Dios, eng di a mo mimokl, me sel, mo deureng el mo cherchar a morngii lokiu otireklel a llechul.

Ak ngiluu a tokubets el sengk er a Kurismas el ngii a mekletkak er a betok el mla mo merek el tekoi. El ngelekel ochedak a milskak. Tia ta er a ikel klalo el kbilechei er sel mechut el mle blimam er sera bo ak bechiil me kulukl. Tial sengk a tiakid el kekerei el cheriich el hong el kuba er chimak. Aika el hong a lomesterir a re LDS el mo soiseb er a klsoldau er sera Ongeru el Mekemad ra Beluulechad. A de nguu, rengak, e ak kumes aikal hong el sengk er a President Heber J. Grant me a re counselor er ngii, el J. Reuben Clark Jr. me a David O. McKay.

A uchelel tial hong, e tirka el tedei el profet er a Dios a milluches el kmo: “A teletelel a klsoldau a rullii meng diak el sebeched el blechoel el kaseues, el dimelemalt el mei er kau malechub aki okiu omtechei er kemam. Me a ungil dokiu ngii ea ki nguu lolia er a chimam a bebil er a ocholt er chelchal taem me a omesodel a osisechakl er a Ebangkelio el ngii a mo meskau, er a ngii di el basio el omngarngii, a omekbeches a klaumerang me a urungulem, e dirrek el mo chongelaod, ngeseu, e reng er a budech.”1

Chelecha el sils e kede ngara ta er a mekemad. El diak el mekemad lolab a dongu er a resoldau. Ng mekemad er a uldasu, tekoi, me a omeruul. Ng mekemad er a klengit, me chelecha e kede lmuut el kmal lousbech a uleklatk el mo olengesenges a llach. A tekingel a beluulechad a bla dengai, ea betok er a loumerang me a loruul a kmal lomtok er a ikel Ngii el Rubak a milkdubech el mo klungiolir a rengelekel.

Me ngar tia el kekerei el cheririich el hong, er bita er a tengami er a First Presidency, e ngarngii a “Llechukl el Uleklatk el mora Rechad el ngara Klsoldau,” el dai er ngii a Olengesenges a Llach a Mimokl.” Tia el uleklatk a lomekesiu er a llechul a klsoldau, el ngii “a mo klungiolir a rokui el ngara klsoldau,” me a ngarbab el llach.

Tia el uleklatk a kmo, “Ngar a melidiul, el dirrek, el Dios a oungerachel, eng ngarngii a llach—er a rokui el tekoi, el diak a ulebengelel el ... llach—lobengkel a klengeltengat me a diak el mengodech el belsel.

Sel mong meng ulebongel el uleklatk a mesaod er a olengesenges a llechul a Dios: “Alsekum meng soam el lmuut el mora rebetik er a rengum el diak a tekoi el mouchel, ... alsekum meke mo chad e kiei el ngara deureng—e bo molngesenges a llechul a Dios. Sel moruul a ikang eng sebechem el dochelir el mora ikal diak el mochar el mimokl tekoi el kau a meringel el mesebechakl el ngii el ilmokl a sebechir el ultuil er ngii a rebebil, el mimokl er a klengit; le meral ‘olengesenges a llach a mimokl.’” 2

Ngera uchul me a tekoi el “olengesenges a llach a mimokl” blel klemerang el mei er ngak er sel taem? Ngera meng klemerang el mei er kid el rokui er chelechang?

Kele ngii luchul eng mlocholt el merkid a klemedengei el kirel a reksi er a klengar ruchei ra cheroll. Kede miltebengar el kmo a Dios el Diak a Ulebengelel Chedam er a lochotii a Uldesuel mei er kid er a uchelel a rokui ea Diablong a mle sola mengeuid er ngii. Ng dilu el kmo ng mo olsobel er a rokui el chad. Ng diak a di imo el mo remiid, a Diablong a mle ansing el sebechel kudmeklii a uldesuel luldersii. Engdi mla rengii a diak de kengei el kngtil—tia a melemall er a llemeltel a chad el melilt, el ngii a mle sengk e dirk sengk el beskid a Dios (mesa Moses 4:1–3). A President Harold B. Lee a milsaod el kirel tial sengk el kmo: “A kot a klengar eng mochu, mimokl el melilt el ngii a kot el ngarbab el sengk el mora chad.”3 Me tia dimlak el kekerei el tekoi el mora Diablong el melemall er a llemeltel a chad el melilt. Ele tia meral, mlo uchul ea Mekemad er a Babeluades a mlo er ngii. A kats er a Mekemad er a Babeluades a kats el kirel a llemeltel a chad el melilt.

Eng di a Satan, a dimlak, bo el merek. A tara uldesuel—el uldasu el ngii a di mla mengedmokl er ngii er sera taem er a Adam ma Eva—a mo mengesuseu er a rsechal me a redil, el moktek a olecholt el kmo ng diak el kired tia el sengk-ra Rubak el melilt. A Satan a betok a moktek er ngii el meruul a loruul, e a locha kot el mesisiich el moktek er ngii a omtechei a mekngit, ng dirrek el kmal soal meruul er a chad ma redil el mo ra ringel, el di uai ngii. Ng diak el kired el loumededenger er a dechal a rengul el soal mo mesisiich. A loruul er ngii er a chelsel sel diak el ngemed el uldesuel a Dios a meruul er a “erbitang el klautok er a rokui el tekoi” (2 Nephi 2:11) e mo melasem er a llemelted el melilt. A bek el dolilt a omelasem er a llemelted el melilt—ma dolilt el mo olengesenges malechub e kuk dongoit a llechul a Dios a mera er ngii a omelilt er a delongelel a “mimokl me a diak a ulebengelel klengar” me a “kelebus ma kodall.”

Tia el klou a belkul osisechakl a mlo ungil mosisechakl el ngara 2 Nephi er a ongeru el bliongel: “Sei a uchul me a chad a di ngar se el lungil er ngii a reng er a tech, le ike el kirel mor ngii a di bla lengai. Mal seual eng ngiltii a klsibai me a kodall, le te mechetakl er a klisiichel a Diablong; leng di blechoel mengesuseu er a rechad me lebora ringel el di uai ngii” (2 Nephi 2:27).

Ngokiu a betok el tekoi, e tial beluulechad a di mla ngara mekemad. A kuumerang er sera First Presidency er a lodureklii el mei er ngak tia el kekerei el cheriich el hong, e te mle bekikl er a lmuut el klou el mekemad el diak el tial Ongerul Mekemad. Ak dirrek el oumerang el kmo te uluureng el tia el hong a mo mengkerngel a klaumerang el omtok er a Satan me a resoldau er ngii er tial klou el mekemad—el mekemad lomtok a klengit—e uaia lebo lomeklatk er ngak el mo oltirakl a llechul a Dios.

A ta er a rael el sebeched el mo medengei el kmo kede kirel ker e mo mengaisisiu er kid me a mla mo merek el telecheroll a okiu sel kot el uodel el olkael el dodengelii—el Teruich el Llach. Ng betok er a rultebechel beluu, el oumesingd er ngii a beluu er a re Judeo-Kristiano, a ikal Teruch el Llach a lousbech e melemolem el telkael er a delongelel a ungil me a mekngit.

Sel blak betik er ngii, a klouang er a ikal Teruich el Llach a mesisiich otireklel er chelechang. Ngokiu a siukang, eng diak el soad e dirrek lomtok a ngeiul a klengar, merechorech, omulak, e dirk oumerang er a ngerchelel a ngalek el kirel a delal me a demal.

Eng di tial klunga el beluu, e kede mla mo blechoel lousumengoit aikel kellolem el llach.

 • Alsekum me a tekingel a beluulechad a uchul, e kede meral mla mo rengii a “ngodech el chedud” el bla denguu el moruchei er a meral Dios.

 • Kede mla mo ouchelid er a merael chisir el chad, teletelel a klengar, udoud, e uaisei, el bebil eng “bleob el chelid” malechub a klalou.

 • Ke dousbech er a ngkel a Dios er a bekbedengel a mekngit el teletael, uldimukl a omelkinged me a omelius.

 • Ke dousbech er a Chedaol Sils el kirel a meklou el klekool, me a ikel soad el meruul, ocheral a betok el klalo, me a ngii di el ngerang el tekoi e bai diak dousbech er ngii el oldanges.

 • Ke de mla nguu a klausechelei er a ikrel a chelebechiil meng klokeled e cheloded.

 • Ea ngibesereng a mla mo klou er a klechad er kid. (Mesa Exodus 20:3–17.)

A reprofet er a rokui el taem a blechoel el omeklatk el kirel a teblo el meringel el llach—el melutk el kirel a omekeuad me a laokereng. Ak mesa osisiu el uchelel aika el eruo el meklou a ultutelel el llach—tiang a oumerang el kmo a klengar a llemelted el ngara Dios me a bedenged, el templo er a klengar er kid er a beluulechad, a kirel mekedmokl lokiu a llechul a Dios. Ma chad el di ngii el melibech a llechul a Dios er a ika el eru el tekoi a olechotel a diak el melemalt el uldasu me a dmolech el klengit.

A olechotel a ika el di merael mo mekngit el blekeradel el kirel a cheledaol chebechiil a bo de ues er a telungalek—a klisichel a telungalek a di merael ngomedang, tia el tellemall a uchul a klou el tellemall er a beluu. Ak mesang sel mlo uchul ma uchul eng uaisei er chelechang. Me sel dechoit a blakerreng er kid me a klaumerang er kid er a chebechieled el mo ra rebechid, e kede ngubetii sel ngii a oldak er a beluad meng tang.

Ngungil domdasu aika el llach el ngii a ungil osisechakl er a mellomes, e medenge-rokui el Chedam er a Babeluades. A moktek er Ngii a diak a ulebengelel el deureng er kid, ea llechul a olecholt er a roled. Ng ngilai el meskid me bol sebeched el lemuut el mo er Ngii, e tiang a di imo el rael el kid a mo ngara deureng el mo cherchar. Ng kol ua ngera ultutelel a blai me a telungalek el kirel a deureng er kid el mo cherchar? Ngara 141 el llel tia el kekerei el cheriich el hong eng melekoi, “El uaisei el babeluades er kid a klou el olechotel a rekeblid el mo cherchar.” 4

A llechul a telungalek me a blai a mlo mosiich e bleketakl el ngar a “Telungalek: Chais el mora Beluulechad.” Ng millekoi er a diak a ulebengelel el telungalek e mo mesaod er a omak er ngii el mora omengull el ngara templo. Tia el chais a dirrek el melekoi er a llach el diak a ulebengelel deureng er a telungalek el morngii, el uaia, “chedaol el klisiich er a omeob a di ngara delongelel a chad me a redil, el bechiil lokiu a llach el buch el sechal me a buch el redil.” 5

A Dios a olecholt er a reporfet er Ngii el kmo ngarngii a mera el osisechakl. A klengit a kmal di klengit. A chitel a llechul a Rubak a choridid er a klengeltengat er Ngii. A beluulechad a di blechoel el mengedengodech, engdi a Dios, me a llechul, me a mla metib el klengeltengat a diak el mengodech. Aikang a mla mekedmokl e diak el mengodech. A sechal me a redil a ngmai a llemeltir el melilt el ngii a sengk er a Dios, eng di mo mimokl, me sel, mo deureng el mo cherchar a morngii lokiu otireklel a llechul. El di uai a Alma el mellach er a delngerngerel a ngelekel er a Corianton el kmo, “A mekngit a diak el deureng” (Alma 41:10).

Me tia el sils er a Olutel a cherrungel el ebangkelio, ea Rubak a mla lmuut el ocholt el mei er kid a klengeltengakt el miltib el kired sel doltirakl a llechul.

Ngara Doctrine and Covenants 130 e kede menguiu el kmo:

Ngarngii a llach, el diak el mengubet el milkedmokl er a babeluades ruchei er a uchelel tial beluulechad, el ngii a ultuil er ngii a rokui el klengeltengat—

Me sel dengai a ngii di el klengeltengat er a Dios, eng okiu a otireklel a llach eng meskid a klengelteng el ultuil er seikid el llach (D&C 130:20–21).

Ng meral diak el sebechel morngii a ngii di el osisechakl el ngii a mesisiich el medung er a chedaeol llechukl el ua tia el diak el mengedengodech el llechul a Rubak me a rolel el kirel a deureng er kid me a mo klungioled el kuk di kid, me a kuk di telungalek, me a kuk di beluad. Ngar ngii a meral osisechakl. A chitel a llechul a Rubak a mo blechoel el choridid er a klengeltengat er Ngii. Aika el tekoi a diak el mengodech.

Ngara beluulechad el sel omekrael er kid el mora kldung a dikea loureor, a mla moluut el ebangkelio er a Jesus Kristo a diak el kirel mo mechitechut malechub a stake er ngii ma ward, me a telungalek, malechub a derta el chedal a ikelesia. Ng diak el kired el melilt a soad er a ikal llach el mo oltirakl e kuk di mes e medengei ngii el rokui el kmo ngellechul a Dios. Ng kired el mo mesisiich e diak de mesim, el oba cherrungel el klaumerang er a Rubak el diak el mengedengoded me a cherrungel el klaumerang el kirel a telbilel.

Mei me bo de beblechoel lomerk er a llomes, el okesiul a otireklel a llach, el dirkak a ta el mengodech e diak el bo el mengodech. Meng kmal di uai tia el kekerei el hong el menglou a rengrir a re LDS el soldau el mo ulis el mekedung er a taem er a mekemad, mei me kid, el ngar a mekemad er a uriul-klebesei, bo do mekellomes el mo er a rokui el beluu e a tokubets a rengelekel a Dios el tir osiik a klengeltengat er a Rubak. Me a ikang a kuuchais el oba ngklel a Jesus Kristo, amen.

Cholcholt a Kerbil a TekoiDiak Dolecholt a Kerbil a Tekoi

  Uleklatk

  1. First Presidency, er a Principles of the Gospel (1943), i.

  2. Principles of the Gospel, v, vii, viii.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000), 4.

  4. Stephen L Richards, el ngara Principles of the Gospel, 141.

  5. “A Telungalek: Chais el mora Beluulechadd,” Ensign or Liahona, Nov. 2010, 129.