Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Personal nga Kalinaw: Ang Ganti sa Pagkamatarung

Personal nga Kalinaw: Ang Ganti sa Pagkamatarung

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi, tungod sa Pag-ula ug grasya sa Manluluwas, ang matarung nga pagpuyo pagagantihan og personal nga kalinaw.

Ang mga kasinatian bag-ohay lang nakapamalandong nako sa doktrina sa kalinaw ug ilabi na sa tahas ni Jesukristo sa pagtabang nato nga makaangkon og personal nga kalinaw.

Duha ka mga hitabo sa miaging pipila ka bulan nakatandog nako pag-ayo. Una, namulong ko sa haya alang ni Emilie Parker, usa ka sais anyos nga namatay uban sa laing 25, lakip na sa 19 ka gagmayng mga bata, sa makalilisang nga pagpamusil didto sa Newtown, Connecticut. Nagbangutan ko uban sa pamilya ug nakaamgo nga daghan ang nahikawan sa kalinaw. Nakita nako ang kalig-on ug hugot nga pagtuo sa iyang mga ginikanan, sila si Robert ug Alissa Parker.

Ikaduha, akong nahimamat ang liboan ka matinud-anong mga miyembro sa Simbahan sa siyudad sa Ivory Coast sa Abidjan.1 Kining nasud sa West Africa nga French ang sinultihan nag-antus og kalisud sa ekonomiya, pag-kudeta sa kasundalohan, ug bag-ohay lang duha ka gubat sibil nga natapos niadtong 2011. Apan akong gibati ang espesyal nga kalinaw uban kanila.

May mga panghitabo nga makawagtang sa atong kalinaw ug mobati nga walay mahimo.

Kinsa ang makalimot sa dautang pagpang-ataki niadtong Septyembre 11, 2011, sa lainlaing dapit sa U.S.? Ang mao nga mga hitabo makapahinumdom nato unsa ka dali mawala ang atong pagbati sa kalinaw ug kaluwasan.

Ang among kinamagulangang anak ug ang iyang asawa, nga manganakay sa ilang unang anak, nagpuyo tulo ka eskina gikan sa World Trade Center sa New York City dihang ang unang eroplano midasmag sa North Tower. Misaka sila sa atop sa ilang apartment ug nalisang samtang nagtan-aw sa unsay ilang pagtuo usa ka grabe nga aksidente. Dayon nasaksihan nila ang ikaduhang eroplano nga midasmag sa South Tower. Diha-diha nakaamgo sila nga dili kini aksidente ug naghunahuna nga ang lower Manhattan giataki. Sa dihang nahugno ang South Tower, ang ilang apartment nalukop sa abug nga mikatap sa tibuok lower Manhattan.

Naglibug kon unsay nahitabo ug nabalaka sa sunod pa nga pag-ataki, miadto sila sa luwas nga lugar ug dayon ngadto sa building sa stake sa Simbahan sa Manhattan sa Lincoln Center. Sa ilang pag-abut, ilang nakita nga daghang mga miyembro sa lower Manhattan nga nakahukom usab nga moadto sa stake center. Mitawag sila aron sa pagpahibalo kon asa sila. Nahuwasan ko nga luwas ra sila ug wala matingala sa ilang giadtoan. Ang bag-ong pagpadayag nagtudlo nga ang mga stake sa Zion usa ka panalipod ug “dangpanan gikan sa unos ug gikan sa kaligutgut sa diha nga kini ibu-bu nga walay pagkuto diha sa tibuok yuta.”2

Dili sila makabalik sa ilang apartment sulod sa usa ka semana ug nasagmuyo sa kamatayon sa inosente nga mga kinabuhi, apan wala sila mahiagum sa permanente nga kadaot.

Sa pagpamalandong niini nga mga hitabo, nakahunahuna ko sa doktrinal nga kalainan tali sa kinatibuk-ang kalinaw o kalinaw sa kalibutan ug sa personal nga kalinaw.3

Sa pagkatawo sa Manluluwas, ang pundok sa langitnong panon nanagdayeg sa Dios ug nanag-ingon, “Himaya sa Dios sa kalangitan, ug sa yuta panagdait, sa mga tawo nga iyang gikahimut-an.”4

Hinoon, subo palandungon nga bisan niining importante kaayo nga panahon human sa pagkatawo sa Anak sa Dios, si Herodes ang hari mimando sa pagpapatay sa inosente nga mga bata sa Bethlehem.5

Ang kabubut-on importante sa plano sa kalipay. Nagtugot kini sa gugma, sakripisyo, personal nga pagtubo, ug kasinatian nga gikinahanglan sa atong mahangturong kauswagan. Kini nga kabubut-on usab mohimo nga masinati nato ang tanang kasakit ug pag-antus sa pagka-mortal, bisan kon ang hinungdan mao ang mga butang nga wala nato masabti ug ang makasagmuyo nga dautang mga pagpili sa uban. Ang Gubat sa Langit nahitabo tungod sa atong moral nga kabubut-on ug importante aron masabtan ang yutan-ong pangalagad sa Manluluwas.

Sumala sa gikutlo sa ika-10 nga kapitulo sa Mateo, ang Manluluwas nanudlo sa Napulog Duha ug miangkon nga ang Iyang misyon dili makapabaton og kinatibuk-ang kalinaw sa yuta niining mortal nga kinabuhi. Ang mga Apostoles gisultihan sa pagbilin og kalinaw sa takus nga mga balay nga ilang bisitahan apan nagpasidaan nga sila anaa sa “taliwala sa mga lobo … [ug] pagadumtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan: apan ang molahutay hangtud sa katapusan mamaluwas.”6 Usa ka importante nga pahayag anaa sa bersikulo 34: “Ayaw kamo pagdahum nga mianhi ako sa pagdalag pagdinaitay dinhi sa yuta.”7 Klaro nga ang kalinaw wala sa yuta sa mortal nga pangalagad ni Kristo, ug wala kini karon.

Sa pasiuna sa Ginoo sa Doktrina ug mga Pakigsaad, daghang importante nga mga baruganan ang gitudlo. Kabahin niadtong dili maghinulsol, ang Iyang Espiritu (ang Espiritu ni Kristo), nga gihatag ngadto sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan,8 “dili sa kanunay magpabilin uban sa tawo.”9 Usab, “ang kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta.”10 Ang mga propeta mipahayag nga ang kalinaw gikuha gayud sa yuta.11 Wala pa gapusa si Lucifer ug nakabaton og gahum ibabaw sa iyang kaugalingong ginsakupan.12

Ang langitnong tumong sa maayong mga tawo bisan asa mao ang kalinaw sa kalibutan. Kinahanglang dili kita mohunong sa pagkab-ot niini nga tumong. Apan, si Presidente Joseph F. Smith nagtudlo, “Dili gayud moabut sa kalibutan kanang espiritu sa kalinaw ug gugma … hangtud ang mga tawo modawat sa kamatuoran ug mensahe sa Dios …, ug moila sa iyang gahum ug awtoridad nga balaan.”13

Naglaum ug nag-ampo gayud kita alang sa kinatibuk-ang kalinaw, apan anaa sa mga indibidwal ug pamilya nga atong makab-ot ang matang sa kalinaw nga mao ang gisaad nga ganti sa pagkamatarung. Kini nga kalinaw mao ang gisaad nga gasa sa misyon ug maulaong sakripisyo sa Manluluwas.

Kini nga baruganan anaa sa Doktrina ug mga Pakigsaad: “Apan hibaloi nga siya kinsa nagbuhat og mga buluhaton sa pagkamatarung makadawat sa iyang ganti, gani ang kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabut.”14

Si Presidente John Taylor nagtudlo nga ang kalinaw dili lamang tinguhaon, apan “kini gasa sa Dios.”15

Ang kalinaw nga akong gipasabut dili lamang temporaryo nga kahilom. Malungtaron kini nga kalipay ug espirituhanong katagbawan.16

Si Presidente Heber J. Grant mihulagway sa kalinaw sa Manluluwas niini nga paagi: “Ang Iyang kalinaw mohupay sa atong pag-antus, moayo sa nasamdan nga mga kasingkasing, mokuha sa atong mga kasilag, mobutang diha sa atong kasingkasing sa gugma sa isigka tawo nga mopuno sa atong mga kalag sa kakalma ug kalipay.”17 Sa akong pakigkita sa ginikanan ni Emilie Parker, akong nakita nga ang kalinaw sa Manluluwas nakapahupay sa ilang pag-antus ug nakatabang nga maayo ang ilang nasamdan nga kasingkasing. Talagsaon kaayo nga diha-diha human sa pagpamusil, mipadayag si Brother Parker og pagpasaylo ngadto sa kriminal. Sama sa gisulti ni Presidente Grant, ang kalinaw sa Manluluwas “mokuha sa atong kasilag.” Ang paghukom iya sa Ginoo.

Ang mga Santos sa Ivory Coast, panahon sa gubat sibil sa ilang nasud, nakakaplag og kalinaw pinaagi sa pag-focus sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo, ilabi na sa buhat sa family history ug templo alang sa ilang mga katigulangan.18

Kitang tanan gusto og kalinaw. Ang kalinaw dili lang kahilwasan o walay gubat, walay kabayolente, walay panagbangi, ug walay panagbingkil. Ang kalinaw nagagikan sa pagkahibalo nga ang Manluluwas nakaila kinsa kita ug nakahibalo nga kita adunay hugot nga pagtuo Kaniya, nahigugma Kaniya, ug mosunod sa Iyang mga sugo, bisan ug ilabi na sa grabe nga mga pagsulay ug trahedya sa kinabuhi. Ang tubag sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph Smith didto sa Bilanggoan sa Liberty makahupay sa kasingkasing:

“Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag; ug ang imong kalisdanan ug ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon;

“Ug unya, kon ikaw molahutay pag-ayo, ang Dios mobayaw kanimo sa kahitas-an; ikaw magmadaugon ibabaw sa imong tanan nga mga kaaway.”19

Hinumdumi, “ang Dios dili Dios sa kasamok, kondili sa kahusay [kalinaw].”20 Kay kadtong misalikway sa Dios, walay kalinaw. Miapil kitang tanan sa konseho sa langit nga naghatag sa moral nga kabubut-on, nakahibalo nga dunay mortal nga kasakit ug gani dili mahulagway nga trahedya tungod sa pag-abuso sa kabubut-on. Nakasabut kita nga kini makapasuko nato, makapalibug, dili makapanalipod, ug makapasakit. Apan nasayud usab kita nga ang Pag-ula sa Manluluwas mobuntog ug mopuli sa tanang dili makiangayon sa mortal nga kinabuhi ug maghatag og kalinaw. Si Elder Marion D. Hanks adunay pamahayag nga anaa sa frame diha sa iyang bong-bong nga sinulat ni Ugo Betti: “Ang pagtuo diha sa Dios mao ang pagkahibalo nga ang tanang mga lagda makiangayon, ug nga adunay talagsaong mga surprisa.”21

Unsa ang mga tinubdan sa kalinaw? Daghang nangita sa kalinaw sa kalibutanong mga paagi, nga wala gayud ug dili gayud magmalampuson. Ang kalinaw dili makita pinaagi sa pag-angkon og daghang bahandi, gahum, o kabantog.22 Ang kalinaw dili makita sa paglingaw-lingaw. Walay usa niini ang makahatag og malungtarong kalipay o kalinaw, bisan kon maangkon ang kaabunda.

Ang nindot nga himno ni Emma Lou Thayne nangutana: “Ang kalinaw asa nako pangitaon?” Asa ang kahupayan kon sa paghingpit walay motabang?23 Ang tubag mao ang Manluluwas, kinsa mao ang tinubdan ug tigpasiugda sa kalinaw. Siya ang “Prinsipe sa Pakigdait [Kalinaw].”24

Unsaon nato aron mahiduol sa Manluluwas? Ang pagpaubos sa atong kaugalingon sa atubangan sa Dios, pag-ampo kanunay, paghinulsol sa mga sala, pagpabunyag uban sa masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu, ug pagkahimong tinuod nga disipulo ni Jesukristo mao ang mga ehemplo sa pagkamatarung nga gantihan og kalinaw.25 Human masulti ni Haring Benjamin ang iyang makapatandog nga mensahe bahin sa Pag-ula ni Kristo, ang katawhan miyukbo sa yuta. “Ang Espiritu sa Ginoo midangat diha kanila, ug sila napuno sa hingpit nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga sala, ug nagbaton og kalinaw sa ilang tanlag, tungod sa naghingapin nga hugot nga pagtuo diin sila aduna diha kang Jesukristo.”26 Ang paghinulsol ug pagpuyo nga matarung makahatag og kalinaw sa tanlag, nga importante sa katagbawan.27 Kon dunay dako nga sala, ang pagkumpisal gikinahanglan aron makaangkon og kalinaw.28 Tingali walay ikatandi ang kalinaw nga moabut sa tawo nga nakasala nga mitugyan sa iyang mga palas-anon ngadto sa Ginoo ug nangayo sa mga panalangin sa Pag-ula. Sama sa gisulti sa laing paborito nga himno sa Simbahan, “Ang akong palas-anon kaniya ko isangun ug magkanta-kanta lang.”29

Nalipay ko nga sa atong panahon napulo ka liboan sa atong batan-ong mga lalaki, mga babaye ug senior nga mga misyonaryo ang midawat sa tawag nga mahimong representante sa atong Ginoo ug Manluluwas, nga si Jesukristo. Ilang gidala ang gipahiuli nga ebanghelyo sa kalinaw ngadto sa kalibutan, usa ka tawo ug usa ka pamilya kada higayon—buhat sa pagkamatarung aron paghatag niini nga kalinaw sa mga anak sa Langitnong Amahan.

Ang Simbahan mao ang dangpanan diin ang mga sumusunod ni Kristo makaangkon og kalinaw. Ang ubang mga batan-on sa kalibutan moingon nga sila espirituhanon apan dili relihiyoso. Ang pagkaespirituhanon usa ka maayong unang lakang. Hinoon, dinhi sa Simbahan nga kita nakigdait, gitudloan, ug giamumahan sa maayong pulong sa Dios. Labi na, ang awtoridad sa priesthood diha sa Simbahan ang nagpahigayon sa sagrado nga mga ordinansa ug mga pakigsaad nga nagbugkos sa mga pamilya ug naghatag nato og kahigayunan nga makabalik ngadto sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo sa celestial nga gingharian. Kini nga mga ordinansa makahatag og kalinaw tungod kay kini mga pakigsaad uban sa Ginoo.

Diha sa mga templo nga kining daghang sagrado nga mga ordinansa ipahigayon ug tinubdan usab sa malinawong dangpanan gikan sa kalibutan. Kadtong mobisita sa nataran sa templo o moapil sa open house sa templo mobati usab niini nga kalinaw. Usa ka kasinatian nga nindot kaayo mao ang open house ug pagpahinungod sa Templo sa Suva Fiji. Dihay politikanhong kagubot nga ang mga rebelde misunog ug milungkab sa downtown Suva, miokupar sa mga balay sa Parliament ug mipriso sa mga magbabalaod. Ang nasud gipaubos sa martial law. Ang mga sundalo sa Fiji mihatag sa Simbahan og limitado nga pagtugot sa pagpundok sa mga tawo alang sa open house ug gamay kaayo nga grupo alang sa pagpahinungod. Ang kadaghanan sa mga miyembro wala imbitara tungod sa mga kabalaka sa ilang kasiguroan. Mao lamang kini nga pagpahinungod sa templo sukad sa orihinal nga Templo sa Nauvoo nga anaa sa lisud kaayo nga mga sitwasyon.

Ang usa ka tawo nga giimbitar sa open house mao ang usa ka matahum nga babaye nga Hindu og kagikan, miyembro sa Parliament kinsa napriso pero gibuhian kay babaye siya.

Sa lawak sa celestial, layo sa kagubot sa kalibutan, siya mihilak samtang iyang gipahayag ang iyang gibati nga kalinaw nga misanap kaniya. Iyang gibati nga gihupay siya sa Espiritu Santo ug nagsaksi sa kasagrado sa templo.

Ang Manluluwas mao ang tinubdan sa tinuod nga kalinaw. Bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi, tungod sa Pag-ula ug grasya sa Manluluwas, ang matarung nga pagpuyo pagagantihan og personal nga kalinaw. Sa personal nga kahimtang sa dapit sa Pagpalabay, ang Manluluwas misaad sa Iyang mga Apostoles nga sila mapanalanginan sa “Maghuhupay, nga mao ang Espiritu Santo” ug dayon misulti niining importante nga mga pulong: “Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan.”30 Dayon sa hapit na ang Iyang Pag-ampo nga Pangamuyo: “Gisulti ko kini kaninyo, aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan.”31

Gisulat ni Eliza R. Snow kining maanindot nga konsepto:

Sa imong gugma ang Dios dayga;

Ang imong kalipay ayaw hunonga,

Bisan moabut ang kalisdanan,

Si Kristo nag-ingon, “Kanako ang kalinaw imong mabatunan.”32

Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. Duha ka mga komperensya gipahigayon sa Abidjan pagka-Dominggo, Pebrero 10, 2013; 9,693 ang nanambong—619 niini dili pa mga miyembro sa Simbahan. Ang total nga gidaghanon sa mga miyembro sa Simbahan sa Ivory Coast mga 19,000.

  2. Doktrina ug mga Pakigsaad 115:6.

  3. Ang pulong nga kalinaw lain-lain og kahulugan. Sa tradisyonal nga Griyego nagpasabut kini nga pagtapos, paghunong, o walay gubat tali sa mga kaaway. Sa Hebreohanon ang pulong may mas lawom nga kahulugan ug usahay usa kini ka pag-abi-abi. Ang kalinaw usa ka “kahimtang nga moabut lang sa tawo sigun sa patakaran ug kondisyon nga gitakda sa Dios” (Howard W. Hunter, sa Conference Report, Okt. 1966, 14–17).

  4. Lucas 2:14; empasis gidugang.

  5. Tan-awa sa Mateo 2:16; tan-awa usab sa Ross Douthat, “The Loss of the Innocents,” New York Times, Dis. 16, 2012, 12.

  6. Mateo 10:16, 22.

  7. Mateo 10:34.

  8. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84:46.

  9. Doktrina ug mga Pakigsaad 1:33.

  10. Doktrina ug mga Pakigsaad 1:35.

  11. Si Presidente Woodruff mipahayag niini niadtong 1894 ug usab niadtong 1896. Tan-awa sa The Discourses of Wilford Woodruff, ed. G. Homer Durham (1946), 251–52; tan-awa usab sa Marion G. Romney, sa Conference Report, Abr. 1967, 79–82.

  12. Tan-awa sa Joseph Fielding Smith, The Predicted Judgments, Brigham Young University Speeches of the Year (Mar. 21, 1967), 5–6. Hinoon, sama sa gipahayag ni Elder Neal A. Maxwell, “Makabaton kita og kalinaw sa kaugalingon bisan og ang kalinaw gikuha gikan sa kalibutan … [ug] ‘tanang mga butang [nag]kaguliyang’” (“Behold, the Enemy Is Combined,” Ensign, Mayo 1993, 79).

  13. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph F. Smith (1998), 462.

  14. Doktrina ug mga Pakigsaad 59:23.

  15. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: John Taylor (2001), 185.

  16. Gikan sa karaang Griyego hangtud sa atong panahon, kini nga mga pulong—kalipay ug katagbawan—gianalisar, gieksamin, ug gitun-an dili lamang ang kahulugan niini apan ang giya usab nga ikahatag niini sa atong kinabuhi. Tan-awa sa David Malouf, The Happy Life: The Search for Contentment in the Modern World (2011). Tan-awa usab sa ribyu sa libro ni Mr. Malouf, sa R. Jay Magill Jr., “How to Live Well,” Wall Street Journal, Ene. 26–27, 2013, C6.

  17. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Heber J. Grant (2002), 270.

  18. “Ang tulo sa lima ka mga stake sa Ivory Coast uban sa nag-unang 25 ka stake sa Simbahan sa porsyento sa mga hamtong nga [misumiter] og mga pangalan sa pamilya alang sa mga ordinansa sa templo,” ug ang Stake sa Cocody Cote d’Ivoire mao ang pinakataas (C. Terry Warner and Susan Warner, “Apostle Visits Ivory Coast, Is ‘Impressed with Exceptional Spirit,’” Church News, Mar. 3, 2013, 4, 14). Sa panahon sa gubat sibil ug ang pinakaduol nga templo biyaheon pa og 12 ka oras sakay sa bus sa Accra, Ghana, talagsaon kini nga ebidensya sa hugot nga pagtuo ug miresulta sa kalinaw sa personal ug sa pamilya.

  19. Doktrina ug mga Pakigsaad 121:7–8. Mitudlo si Presidente Harold B. Lee, “Busa, kinahanglan gayud nga mahashasan kita; kinahanglan gayud nga pagasulayan kita aron mapamatud-an ang gahum ug kalig-on nga anaa kanato.” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Harold B. Lee [2000], 257).

  20. 1 Mga Taga-Corinto 14:33.

  21. Sa Marion D. Hanks, “A Loving, Communicating God,” Ensign, Nob. 1992, 63.

  22. Tan-awa sa Jeffrey R. Holland, For Times of Trouble (2012), 79. Si Elder Jeffrey R. Holland nagtudlo nga, “ang tinuod nga kakabus mas makalaglag sa tawhanong espiritu kay sa bisan unsang kahimtang gawas sa sala.” Apan ang matarung nga paggamit sa kwarta makapalambo og kalinaw.

  23. “Where Can I Turn for Peace?” Hymns, nu. 129.

  24. Isaias 9:6.

  25. Si John Greenleaf Whittier miingon niini: “Pagbantay sa imong pagpuyo. Ayaw pagbuhat og butang sa adlawan diin ikaw walay kalinaw sa gabii” (“Conduct [Gikan sa Mahabharata],” sa The Complete Poetical Works of John Greenleaf Whittier [1802], 484).

  26. Mosiah 4:3; empasis gidugang; tan-awa usab sa Marion G. Romney, sa Conference Report, Abr.1967, 79–82.

  27. Ang tanlag usa ka moral nga kompas nga nagtudlo nato paingon sa kalinaw. Molihok kini sa duha ka tinubdan: ang Kahayag ni Kristo, usa ka mahimayaong katungod sa pagkatawo gikan sa atong Langitnong Amahan (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:6–13; 93:2) ug ang gasa sa Espiritu Santo (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 39:6).

  28. “Duha ka hut-ong sa pagpasaylo ang gikinahanglan nga magdala og kalinaw sa malapason—ang usa gikan sa tukma nga awtoridad sa Simbahan sa Ginoo, ug ang usa gikan sa Ginoo mismo. [Tan-awa sa Mosiah 26:29.]” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 51).

  29. “How Gentle God’s Commands,” Hymns, nu. 125.

  30. Juan 14:26–27.

  31. Juan 16:33.

  32. “Though Deepening Trials,” Hymns, nu. 122.