Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Lig-ong Mobarug sa Balaan nga mga Dapit

Lig-ong Mobarug sa Balaan nga mga Dapit

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Sa pagbarug nga masulundon ug lig-on sa doktrina sa Dios, kita nagbarug sa balaan nga mga dapit, kay ang Iyang doktrina sagrado ug dili mausab.

Mga kaigsoonan, dakong dungog nga makauban ang mga naghupot sa halangdong priesthood sa Dios. Nagpuyo kita sa katapusang adlaw, sa “lisud nga panahon.”1 Isip naghupot sa priesthood, kita dunay responsibilidad nga lig-ong mobarug nga may taming sa hugot nga pagtuo batok sa nagdilaab nga pana sa kaaway. Mga ehemplo kita sa kalibutan, manalipod sa hinatag sa Dios nga katungod ug kagawasan. Modepensa kita sa atong mga panimalay ug pamilya.

Dihang sa ninth grade pa ko, mipauli ko gikan sa akong unang dula nga layo sa among lungsod uban sa varsity baseball team. Ang akong amahan nakahibalo na nga sa taas nga biyahe pauli sa balay makasaksi ko og sinultihan ug kinaiya nga wala mahiuyon sa sumbanan sa ebanghelyo. Isip propesyonal nga artist, mitupad siya nako og lingkod ug nagdrowing og hulagway sa kabalyero [knight]—usa ka manggugubat nga manalipod sa mga kastilyo ug gingharian.

Samtang nagdrowing ug nagbasa siya sa kasulatan, nasayran nako kon unsaon nga mahimong matinud-anong naghupot sa priesthood—sa pagpanalipod sa gingharian sa Dios. Ang mga pulong ni Apostol Pablo ang akong giya:

“Tungod niini dad-a ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, aron makasukol kamo inig-abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapus sa inyong tanang pakigbisog.

“Busa, pugngi gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran, ug sa masul-oban kamo sa kotamaya nga mao ang pagkamatarung;

“Ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa Maayong Balita sa kadaitan;

“Dugang sa tanan, dad-a ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo, nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan.

“Ug dawata ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ug ang espada nga mao ang Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios.”2

Mga kaigsoonan, kon matinud-anon kita sa priesthood, kining hinagiban ihatag nato isip gasa sa Dios. Nagkinahanglan kita niini nga hinagiban!

Batan-ong mga lalaki, ang inyong mga amahan ug apohan wala makasinati sa mga tintasyon nga inyong nasinati kanunay. Nagpuyo kamo sa katapusang adlaw. Kon ang inyong amahan ganahan og gubot, pangitaon pa niya kini. Dili na karon! Karon ang tintasyon mangita kaninyo! Palihug hinumdumi kana! Si Satanas nagtinguha sa pag-angkon ninyo, ug ang “sala naghulat diha sa pultahan.”3 Unsaon ninyo pagbatok sa iyang paglingla? Isul-ob ang tibuok nga hinagiban sa Dios.

Sultihan ko kamo sa laing kasinatian sa akong kinabuhi:

Niadtong Enero1982, namulong ko sa debosyonal sa kampus sa BYU sa Provo, Utah. Gidapit nako ang mga estudyante sa paghunahuna nga ang Simbahan anaa sa usa ka bahin sa pulpito, ug ang kalibutan mga duha lang ka lakang sa pikas nga bahin. Nagrepresentar kini nga “duol ra kaayo ang sumbanan sa kalibutan ug sumbanan sa Simbahan” sa kolehiyo pa ko. Dayon, nagbarug atubangan sa mga estudyante paglabay sa 30 ka tuig, mipasabut ko sa samang paagi, “Ang sumbanan sa kalibutan layo na kaayo; [nakabiyahe na kini; dili na makit-an;] mipalayo na kini, layo kaayo niining [building ug libut sa kalibutan]. … Ang angay natong hinumduman sa atong mga anak ug mga apo nga ang Simbahan mao lang gihapon, [ania gihapon, apan] ang kalibutan padayong magpalayo—kanang gilay-on [nag-anam] og ka layo. … Busa, pag-amping gayud mo. Kon inyong hukman ang inyong binuhatan ug ang sumbanan sa Simbahan base kon asa paingon ang kalibutan, inyong masayran nga wala kamo sa dapit nga kamo unta anaa.”4

Balik niadtong higayuna dili nako mahunahuna kon unsa ka paspas ang pagpalayo sa kalibutan gikan sa Dios; imposible ang pagsabut niana, sa doktrina, mga baruganan, ug mga sugo. Apan ang sumbanan ni Kristo ug sa Iyang Simbahan mao lang gihapon. Ug Siya miingon, “Ang kamatuoran magpabilin hangtud sa kahangturan.”5 Kon kita nakasabut ug modawat niini, andam kita sa pag-atubang sa pamugos sa mga tawo, pagtamay, ug diskriminasyon sa kalibutan ug niadtong giingon nga mga higala.

Kasagaran nato nakaila og tawo nga moingon nga, “Kon gusto ka nga mahimo nakong higala, dawaton nimo ang akong kinaiya.” Ang tinuod nga higala dili mopapili nato tali sa ebanghelyo ug sa iyang pakighigala. Sa pulong ni Pablo, “Likayi kining maong mga tawhana.”6 Ang tinuod nga higala molig-on nato nga magpabilin sa higpit ug pig-ot nga dalan.

Ang pagpabilin diha sa dalan sa ebanghelyo sa mga pakigsaad, mga sugo, ug mga ordinansa manalipod ug moandam nato sa paghimo sa buhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Kon kita mosunod sa Pulong sa Kaalam, ang atong kabubut-on mapanalipdan sa pagkaadik sa ilimnong makahubog, drugas, ug tabako. Kon kita mobayad sa ikapulo, magtuon sa kasulatan, modawat sa bunyag ug pagkumpirma, magpakabuhi sa kanunayng pakig-uban sa Espiritu Santo, takus nga moambit sa sakrament, mosunod sa balaod sa kaputli, mangandam ug modawat sa Melchizedek Priesthood, ug mohimo og sagradong mga pakigsaad sa templo, kita andam sa pagserbisyo.

Sa templo kita maandam ug mosaad nga motuman sa balaod sa pagpahinungod. Ang makahimo nga batan-ong mga lalaki motuman niining balaod pinaagi sa pagmisyon—mohatag sa iyang ikapulong bahin sa kinabuhi sa full-time nga pagserbisyo sa Ginoo. Kana nga sakripisyo molig-on nila sa pagpadayon ngadto sa kinatas-ang pakigsaad sa kinabuhi—alang sa kadaghanan, ang pagkabugkos sa templo ug pagsugod og mahangturong pamilya.

Kon kita magpadayon subay sa higpit ug pig-ot nga dalan, makaugmad kita og espirituhanong kalig-on—kalig-on sa paggamit sa atong kabubut-on sa paglihok alang sa atong kaugalingon. Sa batan-ong mga lalaki ug mga babaye, kining pagtubo masuportahan kon sila nagkat-on sa doktrina ug mopakigbahin sa ilang pagpamatuod pinaagi sa bag-ong kurikulum sa internet nga, Come, Follow Me.

Dugang pa, gamita ang inyong kabubut-on sa pagpalambo sa inyong kaugalingon. Samtang kamo nagdiskubre sa inyong mga talento, hinumdumi nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo makatabang ninyo, apan himoa nga ang Espiritu mogiya ninyo. Pagpili ug lihok alang sa inyong kaugalingon. Magmadasigon. Planoha ang inyong kinabuhi, lakip ang edukasyon o bokasyonal nga pagbansay. Diskubriha ang mga hilig ug kahanas. Trabaho ug barug sa kaugalingon. Paghimo og tumong, buntoga ang mga sayop, pagbaton og kasinatian, ug tapusa ang nasugdan.

Siguroa nga moapil sa mga kalihokan sa pamilya, korum, klase, ug Mutual. Paglingaw-lingaw sa maayong kalingawan. Pinaagi niini nga mga kasinatian kamo motahud ug makadayeg sa espiritwal nga mga gasa ug sa mahangturong kinaiyahan sa mga anak sa Dios.

Labaw sa tanan, pagbaton og hugot nga pagtuo sa Manluluwas! Ayaw kahadlok! Kon makugihon kitang mosunod sa ebanghelyo, malig-on kita diha sa Ginoo. Uban sa Iyang kalig-on masalikway nato ang mga anti-Kristo nga nag-ingon, “Kaon, inom, ug paglipay,” kay ang Dios “mohatag og kaangayan [kaninyo] diha sa pagbuhat og usa ka gamay nga sala; … walay dautan niini … , kay ugma kita mamatay.”7 Diha sa kalig-on sa Ginoo makabatok kita sa pilosopiya o baruganan nga naglimud sa Manluluwas ug sukwahi sa mahangturong plano sa kalipay alang sa mga anak sa Dios.

Kita walay katungod sa paghangyo sa mga kondisyon nianang mahangturong plano. Hinumdumi si Nehemias, nga gisangunan sa pagtukod og kuta aron mapanalipdan ang Jerusalem. Ang uban gusto nga mokanaog siya ug itugyan ang iyang posisyon, apan mibalibad si Nehemias. Matugtanon siya sa uban; siya yanong mipasabut, “Ako nagabuhat og usa ka dakong buhat, mao nga ako dili makaanha: nganong hunungon ang buhat … ?”8

Usahay kita ang focus, ug atong dawaton ang “pagbugal-bugal” sa paghupot sa mga sumbanan sa Dios ug paghimo sa Iyang buhat. Mopamatuod ko nga dili kita angayng mahadlok kon kita nakagamot sa Iyang doktrina. Tingali kita makasinati nga dili masabtan, pagpanaway, ug gani sayop nga pag-akusar, apan wala kita mag-inusara. Ang atong Manluluwas “gitamay ug gisalikway sa mga tawo.”9 Sagrado natong pribilehiyo nga mobarug uban Kaniya!

Gani, ang lig-ong pagbarug usahay nagpasabut nga paglikay ug pagpalayo sa kalibutan. Ang Manluluwas miingon, “Pahawa, Satanas.”10 Si Jose sa Ehipto midagan sa pagtintal sa asawa ni Potipar,11 ug si Lehi mibiya sa Jerusalem ug midala sa iyang pamilya ngadto sa kamingawan.12

Tanang propeta nga nag-una nato lig-ong mibarug sa ilang panahon:

Si Nephi nakahimo og talagsaong buhat sa Ginoo bisan pa sa mga paghampak ni Satanas ug pagpanggukod nila ni Laman ug Lemuel, ang iyang mga igsoon.13

Si Abinadi mipamatuod ni Kristo bisan nag-atubang og pagduha-duha, pagbugal-bugal, ug kamatayon.14

Ang 2,000 ka batan-ong mga sundalo nanalipod sa ilang pamilya batok niadtong misalikway sa mithi sa ebanghelyo.15

Si Moroni miisa sa bandila sa kalingkawasan aron panalipdan ang mga pamilya ug kagawasan sa relihiyon sa iyang katawhan.16

Si Samuel mitungtong sa paril ug nanagna bahin sa pag-abut ni Kristo, bisan gibato siya ug gipana.17

Si Propeta Joseph Smith mipahiuli sa ebanghelyo sa Manluluwas, misilyo sa iyang pagpamatuod sa iyang dugo.18

Ug ang mga Mormon pioneer lig-ong mibarug atubangan sa grabeng oposisyon ug kalisdanan, sa pagsunod sa propeta sa layong panaw ug pagpuyo sa Kasadpan.

Kining bantugang mga sulugoon ug mga Santos sa Dios lig-ong nakabarug kay sila nagbarug uban sa Manluluwas. Ikonsiderar giunsa sa Manluluwas pagbarug nga lig-on:

Sa batan-on pa, si Jesus matinud-anong mihimo sa buhat sa Iyang Amahan, nagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa maalamong mga tawo sa templo.19 Sa Iyang pangalagad, natuman Niya ang buhat sa priesthood—pagtudlo, pagpang-ayo, pagserbisyo, ug pagpanalangin sa uban. Kon angay, Siya mibarug batok sa dautan, gani milimpyo sa templo.20 Ug Siya kanunayng mibarug sa kamatuoran—sa mga pulong man o sa kahilum. Dihang giakusahan Siya sa labawng mga sacerdote atubangan ni Caifas, si Jesus sa maalamon ug maisugong paagi wala motubag sa dili tinuod.21

Didto sa Tanaman sa Getsemani, ang atong Manluluwas ug Manunubos wala molikay sa pag-inom sa mapait nga kopa sa Pag-ula.22 Ug diha sa krus nag-antus na usab Siya sa pagbuhat sa kabubut-on sa Iyang Amahan, hangtud sa katapusan Siya miingon, “Tapus na.”23 Milahutay Siya hangtud sa katapusan. Agig tubag sa pagkamasulundon sa Manluluwas sa pagbarug nga lig-on, ang atong Langitnong Amahan mipahayag, “Tan-awa ang Akong Hinigugmang Anak, kinsa Ako nahimuot kaayo, kang kinsa Ako mihimaya sa akong ngalan.”24

Minahal kong kaigsoonan sa priesthood nga mga batan-on ug tigulang, atong himayaon ang ngalan sa Dios pinaagi sa lig-ong pagbarug uban sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Ako mosaksi nga Siya buhi ug kita “gitawag uban sa usa ka balaan nga katungdanan”25 sa pag-apil sa Iyang buhat. “Busa, barug kamo sa balaan nga mga dapit, ug ayaw pagbalhin.”26 Sa pagbarug nga masulundon ug lig-on sa doktrina sa Dios, kita nagbarug sa balaan nga mga dapit, kay ang Iyang doktrina sagrado ug dili mausab sa nag-usab-usab nga mga baruganang sosyal ug politikal sa atong panahon. Ako mamahayag, sama ni Apostol Pablo, “Pagtukaw kamo, pagbarug kamo nga malig-on sa inyong pagtuo, magpakalalaki, [ug] magmakusganon kamo.”27 Kini ang akong pag-ampo, sa balaang pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran