Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Pavitra Sthaanon par Mazbooti se Khade Raho

Pavitra Sthaanon par Mazbooti se Khade Raho

April 2013 Maha Sammelan

Humare Parmeshwar ke dharamsiddhaanton par aagyakaari aur sthir khade rehne se, hum pavitra sthaanon par khade rehtey hai, ki Uska siddhaant pavitra hai aur badlega nahi.

Bhaaiyon, yah ek aadar hai Parmeshwar ke shaahi purohiti ke rakhne waalon ke saath hone ka. Hum antim dinon mein rehte hai, “kathin samay” mein.”1 Purohiti ko rakhne waale hone ke kaaran, hamari zimmedaari hai ki hum mazbooti se vishwaas ki dhal le kar khade rahein shatru ke jalte hue teer ke khilaaf. Hum duniya ke liye uddhaaran hai, aur hum Parmeshwar se praapt hue adhikaaron aur azaadiyon ko bachaenge aur jise waapis nahin kiya jaa sakta. Hum apne gharon aur humare parivaaron ko bachane ke liye khade hai.

Jab main apne secondary skool mein pahale saal mein tha, main waapis aaya pahale basebol khel se jo mere high skool teem aur main ne ek dosre shahar mein khela tha. Mere pita ne jaana ki Ghar tak ki lambie baz ki safar mein maine bhaasha aur chaalchalan ko dekha tha jo susamachaar ke starr ke kaabil nahi tha. Kyunki wah ek peshewar chitrakar tha, wah baetha aur ek bahadur ka chitra banaya—ek sipaahi jo mahal aur raajye ko bacha sakta hai

Jab wah us chitra ko bana raha tha aur usne dharamshaastra se padha, maine sikha ki main kaise ek vishwaasi purohiti ko rakhne waala ban sakta hoon—Parmeshwar ke raajye ko bachane aur raksha karne ke liye. Devdut Paul ke vaani mere liye maargdarshan the:

“Isliye Parmeshwar ke saare hathiyaar baandh lo, ki tum bure ka saamna kar sako, aur sab kuch pura karke, khade reh sako.

Isliye satye se apni kamar kas kar, aur dhaarmikta ki kawach pahin kar, khade raho;

“Aur paaon mein shaanti ke susamachaar ki tayaari ke jute pahan kar;

“Aur in sab ke saath, vishwaas ki dhaal le kar sthir raho, jisse tum us dusht ke sab jalte hue teeron ko bhuja sako.

“Aur uddhaar ka topi, aur aatma ki talwaar, jo Parmeshwar ka vachan hai, le lo.”2

Bhaaiyon, agar hum purohiti mein vishwaasi raheinge, yah hathiyaar hume Parmeshwar se uphaar ki tarah praapt hoga. Hume is hathiyaar ki zaroorat hai!

Jawaan purushon, tumhare pitaon aur nanaon ne un laalach ko nahi jhela jo tum hamesha jhelte ho. Tum antim din mein rehte ho. Agar tumhare pita musibat mein padna chahate, use wah dhoondhna padhta. Ayesa ab nahi hota! Aaj laalach tumhe khoj leta hai! Kripa yaad rakho! Shaetaan ne tum logon ko maang liya hai, aur “to paap dwaar par chipa rehta hai.”3 Tum kis tarah se is buraai se bach saktey ho? Parmeshwar ke saare hathiyaar pahen lo.

Mujhe apne jiwan ke ek aur anubhaao se tumhe sikhlaane dijiye:

1982 ke January mein, maine Utah Provo BYU campus mein dhaarmik sabha ke dauraan baatein kiya. Maine chaatron ko amantrit kiya ki who sochein woh Giraghar manch ki ek or hai, yahi par, aur duniya ek meetar se bhi kam duri par dosri or. Is se dikhlaya ki “bahot hi kam duri thi jaha duniya ki starr thi aur jaha Girjaghar ke starr the” jab main college mein tha. Phir, un chaatron ke aage 30 saalon baad main khada hua hoon, maine apne haaton ko ussi tarah upar uthaya aur samjhaya, “Duniya ki starr bahot aage nikal chuka hai Girjaghar ke abhi ke starr se; Elder Hales yah batla rahein hai ki duniya ki starr Girjaghar ki starr se [aage nikal chukka hai; kitni dur nikal chuka hai] ki weh use dekh nahi saktey [imaarat aur duniya bhar se]. … Jo hume aur humare bachchon aur humare naati-poton ko yaad rakhna hai ki Girjaghar wahi rahega, [yah yahi par hai; chaahe] duniya aage badhati rahegi—duri aur bhi zyaada [badh] rahi hai. … Isliye, bahot hi saaodhaan raho. Agar tum apne kaaryon aur Girjaghar ke starr par dhyaan rakhoge jaha par duniya hai aur kaha ja rahi hai, tum jaanoge ki tum waha par ho jaha tumhe nahi rehna ha.”4

1982 mein mainne yah nahi socha tha ki duniya itni duri aur itni tezzi se aage badhega Parmeshwar se dur; yah mushkil tha samajhna mile siddhaanton, dharamsiddhaanton, aur aagyaaon se. Aur Masih aur Uske Girjaghar ke starr nahi badle hai. Usne yeh kaha hai ki sachchaai ant tak saath rahega.”5 Jab hum ise samajhte aur swikaarte hai, hum samaajik prabhaao ko jhelne ke liye taeyaar rahenge, khilli, aur duniya se bhedbhaao bhi hoga aur kuch log jo apne aap ko humare dost kahatein hai se bhi.

Lagbhag hum un sabhi ko jaantey hai jo kahenge, “Agar tum mere dost banna chahate ho, tumhe mere aadarshon par chalna hoga.” Ek sachcha dost hume usmein ya susamachaar mein se ek ko chunne ko nahi kahega. Maine Paul ke vaani ko istemaal karte hue kaha, “Ayse logon se pare rehna.”6 Ek sachcha dost hume madad karega ek sidhe sakre raasta par chalne mein.

Susamachaar maarg ke vaadon, aagyaaon, aur dharmsiddhaanton par rehne se hume bachata hai aur is duniya mein Parmeshwar ke kaarye ke liye taeyaar karta hai. Jab hum Gyaan ke shabh ka paalan karte hai, hum sharaab, nashile pardaarton, aur tambaaku jaese cheezon ke lat se bach saktey hai. Jab hum apne daswe hisse ko bharte hai, dharamshaastra ko sikhtey hai, baptisma aur pakka karne ke kriya ko praapt karte, us raastey par rahein taaki Pavitra Aatma humesha humare saath ho, prabhubhoj ko yogyeta se lein, shudhata ke niyam ka paalan karein, Melchizedek Purohiti ke liye taeyaar ho aur use lein, aur mandir mein pavitra vaadon ko banatey hai, phir hum sewa ke liye taeyaar hai.

Mandir mein hum samarpan ke niyam ko jine ke ki taeyaari aur vaada kartey hai. Kaabil jawaan purush is niyam ka paalan karne ki shuruwaat karo prachaarak banne ki khoj mein—apne jiwan ke bees saalon mein se do saal daswa hissa ki tarah Prabhu ke pure-samay ki sewa mein. Yah balidaan unhe mazboot karta hai unke jiwan mein sab se unche sthaan ko paane mein—kaiyon ke liye, mandir mein bandhana aur anant parivaar ki shuruwaat karna hoga.

Jab hum sidhe aur sakrile maarg par aage badhte hai, hum dhaarmikta mein badhte rehte hai—apne liye kaarye ko karne mein apne aap ko mazboot karo. Dono jawaan purush aur jawaan mahilaon, yah badhanti milti hai jab weh dharamsiddhaanton ko sikhte ho aur apne gawahiyon ko baante naye online curriculum, Come,Follow Me ke zariye.

Iske alawa, apne aap ko vyaktigat rup se badhaane ke liye chuno. Jab tum apne uphaaron aur gunon ko jaanoge, yaad rakho ki maata-pitaein aur shikshakein tumhari madad kar sakte hai, magar tumhe Aatma ke maargdarshan par chalna hoga. Apne aap ke liye chuno aur karo. Apne aap se prerit ho. Apne jiwan ke liye yojna banaao, shiksha ya wayvasahik shikshan ke saath. Dilchaspiyon aur gunon ko badhaao. Kaarye ko karo aur atma-nirbhar bano. Lakshye banaao, galtiyon ko sudhaaro, anubhao paao, aur khatam karo jo tum shuruwaat karte ho.

Jab tum maarg par aage badhate ho, yaad rakho ki parivaar, parishad, kaksha, aur sammlit Mutual gatividhiyon mein bhaag lo. Saath mein pure khushi ko baanto. In anubhavon se tum ek dosre ke dhaarmik uphaar ka aadar aur kadar karoge aur Parmeshwar ke putron aur putriyon ke anant charitra, aur kis tarah weh ek dosre ko pura karte hai.

Khaas kar ke, Uddhaarkarta mein vishwaas karo! Daro mat! Jab hum susamachaar ko saaodhaani se jeete hai, hum Prabhu mein balwaan bantey hai. Aur bahot se ayse log bhi honge jo kahenge, “Khaao, pio aur anand se jio,” Parmeshwar se, “humare thode paapon ko Woh chama kar dega;… in mein koi haani nahi …, kal hum nahi rahenge.”7Prabhu ki shakti mein hum koi bhi gyaan vidya ya mat ko jhel sakenge jo Uddhaarkarta ko nahin maanta aur Parmeshwar ke sabhi bachchon ke mahaan, khushiyaali ki yojna ke viprit jaate hai.

Hume anant yojna ke haalaat par mol bhaao nahi karna chahiye. Yaad karo Nehemiah, ko jise kaarye mila tha diwaar banane ke liye Jerusalem ko bachane ke liye. Kuch log chahate the ki woh niche aaye aur apne mahaan pad ko chod dein, magar Nehemiah ne mana kiya. Wah dosron ki parwah nahi karta tha; usne saadhaaran rup se kaha, “Main to bhaari kaam mein laga hoon, isliye wahan nahi ja sakta: kaam kyun bandh ho …?”8

Parmeshwar ke starr aur Uske kaarye ko karne mein kabhi kabhi hum prakaash baan jaatey hai aur hansi aur nafrat ko swikaaar karna padhata hai aur kyunki hum uske tarike se rahatey hai. Main bayaan deta hoon ki hum shaayad samajh nahi paatey aur aalochna ko anubhao kartey, aur galat ilzaam ko bhi, magar hum kabhi akele nahi hai. Humare Uddhaarkarta ko “manushyon ne tyaaga aur nafrat kiya” hai.”9 Yeh humara pavitra saobhaagye hai ki hum Uske sang khada ho sakein!

Pratikul tarike se, mazbooti se khade rehne ka matlab kabhi kabhi hota hai bachna aur duniya ke cheezon se apne aap ko dur rakhna bhi. Uddhaarkarta ne batlaya, “Mujh se dur ho jaao Shaetaan.”10 Egypt ke Joseph Potiphar ki patni ke behkaawe se bhaga,11 aur Lehi ne Jerusalem ko chod diya aur apne parivaar ko le kar jangal mein chala gaya.12

Yeh jaano ki hum se pahale ke sabhi bhavishyevakta mazbooti se khade the apne dinon mein:

Nephi ne Prabhu ke anokhe kaarye ko kiya shaaetaan ke maar ke baojud aur Laman aur Lemuel, uske bhaaiyon ke sataane par bhi.13

Abinadi ne Masih ki gawahi di sandeh, hansi, aur pakka vishwaas ke hote hue.14

2,000 kishor sipaahiyon ne apne parivaaron ko unse bachaya jo susamachaar aadarshon ko tiraskaar karte the.15

Moroni ne azaadi ka jhanda gaada apne logon ke parivaaron aur dhaaramik azaadi ke liye.16

Samuel ek diwaar par khada hua aur Masih ke aane par bhavishyevaani kiya jabki uske upar patthar aur teer maar rahe the.17

Bhavishyevakta Joseph Smith ne Uddhaarkarta ke susamachaar ko punaharsthaapit kiya, apne khoon se apne gawahi ko bandh kiya.18

Aur Mormon purwajein mazbooti se khade rahe jab unhonne virodhi aur musibaton ko anubhao kiya tha, bhavishyevakta ke piche chalte hue aur Pakshim mein rehne mein mahaanta se.

Yeh mahaan sewak aur Parmeshwar ke Sant mazbooti se khade rahe kyunki weh Uddhaarkarta ke saath the. Socho ki kis tarah Uddhaarkarta mazbooti se khada raha:

Jab wah jawaan purush tha, Jesus vishwaasi hokar Apne Pita ke kaarye ko kar raha tha, mandir mein budhimaan aadmiyon ko susamachaar prachaar kar raha tha.19 Uske dekhrekh ke dauraan, Usne purohiti ke kaarye ko pura kiya—shikshan, changaai, sewa, aur dosron ko aashirwaad dena aur upar uthana. Jab theek ho, Woh buraai ke virodh khada ho jaata, mandir ko saaf karne ko bhi.20 Woh sachchaai ke liye bhi khada raha—chahe vaani se ya aadar shanti se. Jab mukhye dekhrekh karne waale ne Caiaphas se pehle Use galat tehraya, Ishu ne bhudhimaani aur himmat se jhut ko inkaar diya aur Apne shaanti ko banaye rakha.21

Gethsemane ke Bagiche mein, humare Uddhaarkarta aur Muktidada Praeshchit ke kathin kaarye ko pura karne se piche nahi hate.22Wah ant tak jhelta raha. Aur krus par Usne dobara jhela Apne Pita ke kaarye ko pura karne ke liye, jabtak ki Usne ant mein yah na kaha, “Yeh khatam hua.”23 Woh ant tak jhel chuka tha. Uddhaarkarta ke sahi aagya par mazbooti se khade rehne ke jawaab mein, humare Swarg ke Pita ne batlaya, “Mere priye Putra ko dekho, jisse main prasann hoon, aur jiske dwara maine apne naam ko ujwal kiya hai.”24

Mere pyare purohiti bhaaiyon jawaan aur buzurg, hume Parmeshwar ke naam ka jayjaykaar karna chahiye apne Uddhaarkarta, Ishu Masih ke saath mazbooti se khade reh kar. Main apne khaas gawahi ko deta hoon ki Woh jiwit hai aur hum “ek pavitra niyukti se chune gaye hai”25 Uske kaarye mein bhaag lene ke liye. “Hume pavitra sthaanon par khade rehna chahiye aur dagmagana nahi chahiye.”26 Humare Parmeshwar ke dharamsiddhaanton par aagyakaari aur sthir khade rehne se, hum pavitra sthaanon par khade rehtey hai, ki Uska siddhaant pavitra hai aur badlega nahi kyunki sanghaton aur raajniti vishwaas badlenge. Main bayaan karta hoon ki, jis tarah Devdut Paul ne kiya, “Jaagte raho, vishwaas se sthir raho, pursho ki tarah [pesh aao], [aur] balwaan bano.”27Yeh mera sachcha prarthna hai tumhare liye, Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. 2 Timothy 3:1.

  2. Ephesians 6:13–17; zor diya gaya.

  3. Moses 5:23.

  4. Robert D. Hales, “This Is the Way; and There Is None Other Way,” Brigham Young University 1981–82 Speeches (1982), 3–4 mein; speeches.byu.edu par uplabdh hai.

  5. Doctrine and Covenants 1:39; zor diya gaya.

  6. 2 Timothy 3:5.

  7. 2 Nephi 28:8.

  8. Nehemiah 6:3.

  9. Isaiah 53:3; Mosiah 14:3.

  10. Luke 4:8.

  11. Dekhiye Genesis 39:7–12.

  12. Dekhiye 1 Nephi 2.

  13. Dekhiye, uddhaaran ke liye, 1 Nephi 18.

  14. Dekhiye Mosiah 11–17.

  15. Dekhiye Alma 53, 56–58.

  16. Dekhiye Alma 46:11–13.

  17. Dekhiye Helaman 13–16.

  18. Dekhiye Doctrine and Covenants 135.

  19. Dekhiye Luke 2:46–49.

  20. Dekhiye Matthew 21:12–13.

  21. Dekhiye Matthew 26:57, 59–63.

  22. Dekhiye Doctrine and Covenants 19:16–19.

  23. John 19:30.

  24. 3 Nephi 11:7.

  25. Alma 13:3; see also 2 Timothy 1:9.

  26. Doctrine and Covenants 87:8.

  27. 1 Corinthians 16:13.