Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeua el Buil 2013 | Mesisiich el Dechor er a Chedaol Basio

Mesisiich el Dechor er a Chedaol Basio

Ongeua el Buil 2013 Klou el Ongdibel

Bo mesisiich el mengull a osisecheklel a Dios, e mdechor er a chedaol basio, ele a osisecheklel a chedaol e diak el bol mengodech.

Rodam, ng chetengakl el dobengterir a rolab a ngarbab el priesthood er a Dios. Kede ngar chelsel a uriul klebesei, er a “meringel taem.”1 Chelecha el doba priesthood, eng ngercheled el mo mesisiich el dechor el klaumera er kid a omtok a klisichel a diablong. Kid a okesiu el mo er a beluulechad, el mengeluolu a le bileskid a Dios, el llemalt me a ilmokl. El omekerreu a rekeblid me a telulungalek er kid.

Se er ak ongetiu el skuul, e ak mlo remei lobengterir a rechad er a yakiu el mle ketengam lousekool er a tara beluu. A demak a miltebengar tia el kemangel lomerael el ngara mlai e ak miles a tekoi me a blekeradel el ngii a diak loltirakl a teletael er a ebangkelio. Kele ngii el mle chad er a sunga, eng mlo dengchokl e luchesii a llecheklel a knight—ng chad er a mekemad el sebechel mesebechakl a blil a re king me a beluu.

Se er a lousunga eng milengui a chedaol llechukl, ak silubii el kmo ng mekera a le blak a rengud el oba priesthood—el omekerreu e mesebechakl er a rengedel a Dios. A tekingel a Paulus el Apostol a ulemekrael er ngak:

“Me mlecha er chelechang a klekedellel a mekemad el le bilskemiu a Dios, ma le mei sel mekngit el sils, e bol sebechiu el mo mesisiich er a cherarou, e dirk mdechor.

Me di “mdechor, el kldmokl el ousbech er a klemerang el uaia lolekesongel el kmes el meliuekl er a chelechdemiu, e mousbech er a llemalt el mo uaia le tekerngel a ulumiu;

“E di mkldmokl el omerk er a Ungil Chais er a budech el uaia lochemiu;

“Ea kot el ngarbab, mnguu a klaumerang er a Rubak me el tekerengem, ele cho moumera er ngii eng mo sebechem el dmokou el mekoad a rokui el kmard el belechel ngikel mekngit.

“E mousbech er a osebeliu el uaia le lkungiu, me a kedorm el saider el chedaol Reng, el ngii a tekingel a Dios.”2

Rodam, alsekum me kede ngara klaumerang el ngara pristhood, e tial klekedall er a mekemad a bo denguu el ngii a sengk er a Dios. Ke de ousbech er tial klekedall er a mekemad!

Ngeasek el sechal, a redemiu me a redemerir a redemiu a dirkak a tang mel siseb er a choua ika el ongetikaik el mchelbangel. Kemiu a kiei er a uriul el klebesei. Alsekum a demam a soal a uldikel, eng kirel merael el mo osiik. Chelecha eng diak! Chelechal sils e a ongetikaik a mei er kau! Kulengit me mletkii tia el tekoi! A Satan a soal melai er kau, e a “a techall el meruul a klengit a kmal di kmeed.”3Ke mekera obo momtok aika el mesisiich el omeruul el lousbech? Ke mo ousbech er a klekedekellel a mekemad el le bileskau a Dios.

Msall e kusisecheklau er a dilubech el mei er ngak:

Sera January er a 1982, e ak milengedecheduch er ongdibel er a BYU er a Provo, Utah. Ak ullengit er a rengalek er a skuul el omes er a uldesuir el Ikesesia a di ngar bita er tial kngarngii, e a beluulechad a di ta malechub eng eru el sak a delongelel er kuk bita er ngii. Tiang a olechotel “se el ngarngii a beluulechad a kmal di kmeed er a teletael er a Ikelesia” tia se er ak dirk ngara daingak. Okedei el rak ruriul e ak dilechor er mededir a rengalek er a skuul, e milsaod, “A teletael er a beluulechad a kmal cheridang; [meng dikea desang]; ng mla merael el tuobed, el mo cheroid er tial [basio el liueklii a beluulechad]. … Ng di sel kired el mo melbedebek er ngii kid me a rengeleked me a rengelekir a rengeleked a kmo a Ikelesia a di osisiu, [engdi] a beluulechad a di merael—a delongelel a [dimerael] el mo meteu. … Maleuaisei, e bom kerekikl. Alsekum me kemerritel omoruul me a teletael er a Ikelesia lomekesiu er a omeruul er a beluulechad, e ke mo metik er ngii el kau a diak kom ngar se el ngii a kirem el ngarngii.”4

Sei kid el taem eng dimlak kumdasu el beluulechad a imis el mereched el mo cheroid er a osisechakl, me a llechul a Dios-el bileskid. Meng uaisei e a teletelel a Kristo me a Ikelesia er Ngii a dirk osisiu. Meng ua ikel lulekoi el kmo, “A klemerang a di ngarngii el mo cherchar.” 5 Se el bododengelii tiang e bo dobang, e kede kldmokl el mo chobangel a meringel, otuub, me a dirrek el omekbita el tekoi el ngara beluulechad me a rebebil el leko te sechelid.

Te betok er kid a medengelii a chad el melekoi el kmo, “Alsekum meng soam el sechelik, eng kirem el kongei a kuumerang el teletael.” A meral sechelid a diak lolengit er kid el mo melilt er a ebangkelio me a lechub a klausechelei er kid me tir. Ak momeleng a tekingel a Paulus, “Bom cheroid er tirka ikid el chad.” 6 A meral sechelid a smisichid el ngar tia el melemalt e ibutek el rael.

A doltirakl er a rael er a ebangkelio er a llechul a Dios, chedaol kedmekill, me a telbiil a mengkernged e kudmeklid el mo meruul a urerel a Dios er a beluulechad. Sel doltirakl er a Llechul a Omelisiich el Bedenged, e a llemelted el melilt a mo sobecheklid er a uleksau el blekeradel el mukdubech er a rrom, mekngit el kar, me a dekool. Mesel dongkad ongeltacher, mesuub a chedaol llechukl, nguu a techolbechelid e moterkokl, kiei er a klengar el sebechel Chedaol Reng el obengked, klikiid el melai er a sacrament, oltirakl er a llechul a klikiid er a deleboes, mengedmokl el kirel a ngeiul a Melchizedek Priesthood, e meruul chedaol el telbiil er a templo, e kid a kldmokl el mo mesiou.

Ngara templo e kede mo kldmokl e tibir el mo kiei el oltirakl a llechul a omengedaol. A sebecherir el ngeasek el sechal a omuchel otireklel tia el llach sel longedmokl el mo missionary—omelecha ongeltacher er aikel kot el rak er a klengar er tir el cherrungel el mesiou er a Rubak. Tial omelenget a smisicheterir el kirel sel kot el ngarbab el telbiil er a chelsel a klengar—el mo bechiil el merenged er a templo e mo omuchel er a telungalek el mo cherchar.

Sel domakes el bedul uchei er a tial rael, e kede smisiichid er a chedaeol tekoi—klisiich er a ulsebeched el melilt e meruul. Mo er tirkel ngeasek el sechal me a redil, tial ulekeroul a mo sebechel sel mosuub a osisechakl e molecholt er a klaumerang er kau lokiu a beches el suobel el, Mei,e Moltirakl er Ngak .

A lmuut el tang, mousbech er a llemeltem el melilt el meruul er kau el mo ungil. Sel bo modengei a sengk me a omeduch er ngii, e bomoltatk el kmo a delam me a demam me a rolsisechakl a sebechir el ngosukau, eng di ng kirem el mechere Chedaol Reng meng omekrael er kau. Molilt e moruul el kirem. Bol ngarngii a klemeriar reng er kau. Bo momdasu el el kirel a klengar er kau, uldimukl a skuul malechub a omesubel a ureor. Mosiik a soam me a sebechem el meruul. Moureor el mo sebechem el di kau. Moureor el kirel a moktek er kau, bom ungil er a ikel mle cheleuid, bo moruul me bo meduch, e mrekui omulemuchel tekoi.

Sel omngar tia el rael, e lak mokor el mo teloi er a telungalek, chelechad, class, me a uldak el omeruul er a Mutual. Mdak loldeu a rengumiu er a ungil omilil. Ngokiu aika el omeruul eng sebechem el mo mengull e mereng a saul el kirel a chedaol sengk er a ta me a tang me a diak a ulebengelel, el rengelekel a Dios el sechal me a redil el tir mo churrengelii a ta me a tang.

Ngarbab er a rokui el tekoi, e bo moumerang er a Osobel! Lak medakt! E se el blak a rengud loltirakl er a ebangkelio, e kede mo mesisiich lokiu a Rubak. Me ngokiu a klisichel e kid a mo sebeched el mo ikrii a diak-el mera el Kristo el melekoi el kmo, “Mongang, moling, e moutkeu,” e le a Dios “a mo [ngosukau] omoruul a mekekerei el klengit;… tia diak a kngtil…, el le kede rokui el di mo mad er a klukuk.”7 Me ngokiu a klisichel a Rubak eng sebeched el mo dechor el omtok a ngii di el uldasu ng tekoi el ngii a diak loumerang er a Osobel e omtok er a ungil, e diak a ulebengelel el uldasu er a deureng el kirir a rokui el ngelekel a Dios.

Ng diak a llemelted el melib a mo teletelel tia el diak a ulebengelel uldasu. Ke dobedebekii a Nehamia, el uluungerachel er a okedecherul a tenget el mo mesebechakl er a Jerusalem. A rebebil a mle sorir a lorael meriou, eng di a Nehemia a dimlak el kengei. Ng dimlak lak el soal a rebebil; ng mle beot omesodel el kmo, “Ak meruul er a klou el ureor, meng diak el sebechek el meriou: ngera me a ureor a meterob … ?”8

Sel bebil er a taem e kede mo blil a ringel, e kired el nguu “ngii el ringel” sel durekodel er a teleteal er a Dios e meruul a urerel. A kuuchais el kmo ng diak el kired el mo medakt alsekum me kede delalm er a osisecheklel. Alta e kede mo obangel a cheleuid el omeruul, otuub, me a dirrek el ultelechakl, engdi kid a diak dil kid el tang. A Osobeled a mlo “motuub e milechoit er a rechad.” 9 Tiang a chedaol el techelled el mo dechor el Obengkel!

Ng chelberochel tekoi, e le a mesisiich el dechor a le bebil eng belkul omekiai e dirrek el chemiis er a tekingel a beluulechad. A Osobel a millekoi el kmo, “Mchiridau er ngak, e Satan.” 10 A Joseph er a Egypt a chiliis er a ngibesereng er a bechil a Potiphar, 11 e a Lehi a mlo ikrii a Jerusalem e ngiluu a telungalek er ngii el mo er a oreomel.12

Bo modengei el kmo a rokui el profet ruchei er kid a mle mesisiich el dechor er sera le temir:

A Nephi a milruul er a kuk ngodech el urerel a Rubak el mle klou a ultekengel a Satan me a ongarm el mlara Laman me a Lemuel, el obekul. 13

A Abinadi a ulecholt er a Kristo er a taem er a ultelechakl, otuub, me a kodall. 14

A eru el telael el ngeasek el soldau a milsebechakl er a telungalek er tir er tirkel diak longull a blkeradel ebangkelio. 15

A Moroni a uldersii a dai er a mimokl el mo mengeluolu er a telungalek er a rechedal me a ilmokl el klichelid. 16

A Samuel a dilechor er a orars e omlaoch er a temel a Kristo el mei, er a lometech er ngii er a bad e lomalech er ngii. 17

A Profet Joseph Smith a ulutii a ebangkelio er a Osobel, rongedii a klaumera er ngii lokiu a rsechel. 18

E a ruchelir a Mormon a dilechor el mesisiich er a le chelbangel a ultok me a ringel, e oltirakl er a profet er a omerollir el mo kiei el ngara ngebard.

Tirka el ungil mesiou el reSanto er a Dios a mle sebechir el dechor el mesisiich ele a uchul e te dilechor lobengkel a Kristo. Momdasu el mle kera Osobel a le mesisiich el dechor:

Sera le ngeasek el sechal, e a Jesus a mle blak a rengul el meruul a urerel a Demam, olisechakl er a ebangkelio el mora remedenge tekoi el chad er a chelsel a templo. 19 Sel temel odngelel, e Ng riruul a betok el ureor er a priesthood—el olisechakl, omekungil, mesiou, e omekngeltengat er a kuk bebil. A ikel ungil techall, e Ng dilechor el omtok a mekngit, e dirrek el milngikiid er a templo. 20 E ngii a mle blechoel dechor el kirel a klemerang—el ulekiu a lolekoi malechub eng di liluk. Sera ngarbab el badrei loltelechakl er Ngii er medal a Caiaphas, ea Jesus lokiu a llomes me a blekeu a dimlak el soal el longer el kirel a diak el klemerang meng di liluk. 21

Ngara Sers er a Gethsemane, ea Osobeled a dimlak el chiis ra oberaod el urerel a Tngakireng. 22 E sera lengara kerus eng ngliluut el siliseb er a ringel er a loltirakl a urungulel a Demam, dilmerko bo a le merek e Ng mo a sebechel el kmo, “Ng merkong.” 23 Ng mla outekangel el mora ulebongel. Me a nger el mo er a cherrungel el omengull er a Osobel el mesisiich el dechor, ea Demad er a Babeluades a millekoi, “Mesang a Betik er a Renguk el Ngelekek, el dmeu a renguk el kirel, el Ngii a mla msa klebkall a ngklek.” 24

Betik er a renguk el odam er ngak el mekekerei me a meklou, mei me de kebkelii a ngkel a Dios el dechor el mesisiich lobengkel Osobel, el Jesus Kristo. A kuuchais er a tokubets el sioning er ngak el kmo Ngii a ngar e kid “a mlokedong er a chedaol okedong” 25 el mo meruul a urerel. “Meng, kired el mo dechor er a chedaol basio, e diak de mesim.” 26 Bo mesisiich el mengull a osisecheklel a Dios, e mdechor er a chedaol basio, ele a osisecheklel a chedaol e diak el bol mengodech lokiu a tekoi el buai malechub a re melib a llach. Me a kuuchais, el di ua Apostol el Paulus el kmo, “Bom kerekikl, e mesisiich el oumerang, e bom ua [blekerdelir] a rsechal,[e] le mesisiich a rengmiu.”27 Tiang a ngara renguk el nglunguchek lekor kemiu, el ngara ngkel a Jesus Kristo, amen.

Cholcholt a Kerbil a TekoiDiak Dolecholt a Kerbil a Tekoi

  Uleklatk

  1. 2 Timothy 3:1.

  2. Efesus 6:13–17; ; smisichii a belkul.

  3. Moses 5:23.

  4. Robert D. Hales, “This Is the Way; and There Is None Other Way,” Cheldecheduch er a Brigham Young University 1981–82; (1982), 3–4; ngarngii el ngara speeches.byu.edu.

  5. Mesa Doctrine and Covenants 1:39; ; smisichii a belkul.

  6. 2 Timothy 3:5.

  7. 2 Nephi 28:8.

  8. Nehemiah 6:3.

  9. Isaia 53:3; Mosiah 14:3.

  10. Lukas 4:8.

  11. MesaGenesis 39:7–12 .

  12. Mesa1 Nephi 2.

  13. Mesa, okesiul er a,1 Nephi 18.

  14. MesaMosiah 11–17.

  15. Mesa Alma 53, 56–58.

  16. MesaAlma 46:11–13.

  17. MesaHelaman 13–16.

  18. MesaDoctrine and Covenants 135.

  19. MesaLukas 2:46–49.

  20. MesaMateus 21:12–13.

  21. MesaMateus 26:57, 59–63.

  22. MesaDoctrine and Covenants 19:16–19.

  23. Johanes 19:30.

  24. 3 Nephi 11:7.

  25. Alma 13:3; dirrek el mesa 2 Timothy 1:9.

  26. Mesa Doctrine and Covenants 87:8.

  27. 1 Korinth 16:13.