Laktawan ang main navigation
Abril 2013 | Estatistikanhong Report, 2012

Estatistikanhong Report, 2012

Abril 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Alang sa impormasyon sa mga miyembro sa Simbahan, ang First Presidency miisyu sa mosunod nga estatistikanhong report kalabut sa pagtubo ug kahimtang sa Simbahan kutob Disyembre 31, 2012.

Mga Yunit sa Simbahan

Mga Stake

3,005

Mga Misyon

347

Mga District

591

Mga Ward ug mga Branch

29,014

Mga Miyembro sa Simbahan

Total nga mga miyembro

14,782,473

Bag-ong Children of Record panahon sa 2012

122,273

Mga Kinabig nga Nabunyagan panahon sa 2012

272,330

Mga Misyonaryo

Full-Time nga mga Misyonaryo

58,990

Mga Church-Service Missionary

22,961

Mga Templo

Mga templo nga gipahinungod sa 2012 (Kansas City Missouri, Manaus Brazil, Brigham City Utah, ug Calgary Alberta)

4

Mga templo nga gipahinungod pag-usab sa 2012 (Buenos Aires Argentina ug Boise Idaho)

2

Mga Templo nga Nag-operate

140