Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Ribotin te Waremwaiti 2012

Ribotin te Waremwaiti 2012

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Ibukin kaongoraeakiia kaain te Ekaretia, e a tia te Moan Beretitentii ni kanakoa ribotin te waremwaiti n taekan te rikirake ao nnen te Ekaretia n Ritembwa 31, 2012.

Iunite n te Ekaretia

Titeiki

3,005

Mition

347

Mwakoro

591

Uoote ao Mwaanga

29,014

Kainakin te Ekaretia

Botan mwaitin kain te Ekaretia

14,782,473

Ataei aika a boou n te rekooti n 2012

122,273

Taan Rairaki ake a Bwabetitoaki n 2012

272,330

Mitinare

Mitinare aika a Bwanin aia Tai

58,990

Mitinare aika Taan Ibuobuoki n te Ekaretia

22,961

Tembora

Tembora aika a katabuaki n 2012 (Kansas City Missouri, Manaus Brazil, Brigham City Utah, ao Calgary Alberta)

4

Tembora aika a Manga Moan Katabuaki n 2012 (Buenos Aires Argentina ao Boise Idaho)

2

Tembora aika a Mwakuri

140