Mukhye khoj ko chod dein
April 2013 | Statistical Report, 2012

Statistical Report, 2012

April 2013 Maha Sammelan

Girjaghar ke sadasyon ke jaankaari ke baare mein, Pratham Adhyakshta ne yeh statistical report nikala hai Girjaghar ke badhanti aur pad par December 31, 2012 tak ke liye.

Girjaghar Units

Stakes

3,005

Missions

347

Jilaaen

591

Wards aur Shaakhaaen

29,014

Girjaghar Sadasyata

Kulmilakar Sadasyata

14,782,473

Naye Bachche Gine Huwe 2012 ke daoraan

122,273

Samarpit logon ka Baptisma 2012 ke daoraan

272,330

Prachaarakein

Pure-Samay ke Prachaarakein

58,990

Girjaghar-Sewa pradaan karne waale Prachaarak

22,961

Mandiron

2012 ke daoraan Samarpit huwe Mandirein (Kansas Shahar Missouri, Manaus Brazil, Brigham Shahar Utah, aur Calgary Alberta)

4

Mandirein jinka Phir-se samarpan kiya gaya 2012 ke daoraan (Buenos Aires Argentina aur Boise Idaho)

2

Chaltu Mandirein

140