Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան
Ապրիլ 2013 | Վիճակագրական հաշվետվություն, 2012թ.

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2012թ.

Ապրիլ 2013 Գերագույն համաժողով

Ի տեղեկություն Եկեղեցու անդամության վերաբերյալ, Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու 2012թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետևյալ վիճակագրական հաշվետվությունը Եկեղեցու աճի և կարգավիճակի մասին:

Եկեղեցու միավորներ

Ցցեր

3,005

Միսիաներ

347

Շրջաններ

591

Ծխեր և ճյուղեր

29,014

Եկեղեցու անդամություն

Անդամների ընդհանուր թիվը

14,782,473

2012թ. ընթացքում գրանցված երեխաներ

122,273

2012թ. ընթացքում մկրտված նորադարձներ

272,330

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներներ

58,990

Եկեղեցու ծառայության մեջ գտնվող միսիոներներ

22,961

Տաճարներ

2012թ. ընթացքում նվիրագործված տաճարներ (Կանզաս Սիթ Միսսուրի, Մանաուս Բրազիլիա, Բրիգամ Սիթի Յուտա և Քալգարի Ալբերտա)

4

2012թ. ընթացքում վերանվիրագործված տաճարներ (Բուենոս Այրես Արգենտինա և Բոյզ Այդահո)

2

Գործող տաճարներ

140