Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Lipoti Faafuainumera, 2012

Lipoti Faafuainumera, 2012

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Mo le silafia e tagata o le Ekalesia, ua tuuina mai e le Au Peresitene o le Ekalesia le lipoti faafuainumera lenei e tusa ai ma le faatupulaia ma le tulaga o i ai le Ekalesia i le aso 31 o Tesema, 2012.

Iunite o le Ekalesia

O Siteki

3,005

O Misiona

347

O Itu

591

O Uarota ma Paranesi

29,014

Faitau Aofai o le Ekalesia

Aofaiga o Tagata o le Ekalesia

14,782,473.

Tamaiti Fou o Faamaumauga i le 2012

122,273

Papatisoga Liliu Mai i le 2012

272,330

Faifeautalai

Faifeautalai Faamisiona

58,990

Faifeautalai o Auaunaga a le Ekalesia

22,961

O Malumalu

O malumalu na faapaiaina i le 2012 (Kansas City Missouri, Manaus Brazil, Brigham City Utah, ma Calgary Alberta)

4

O malumalu na toefaapaiaina i le 2012 (Buenos Aires Argentina ma Boise Idaho)

2

Malumalu o loo Faaaogaina

140